Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  SŁOWNICZEK - prawniczy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

T

tachograf cyfrowy stosowane w transporcie drogowym, cyfrowe urządzenie rejestrujące, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274 z 9.10.1998, str. 1), oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowującym po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 207 z 5.08.2002, str. 1). (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych. (Dz.U z 2005 r. Nr 180, poz. 1494)

Tachonet system teleinformatyczny umożliwiający wymianę, z krajowymi i zagranicznymi organami oraz uprawnionymi służbami i instytucjami danych i informacji zawartych w ewidencji kart. (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych. (Dz.U z 2005 r. Nr 180, poz. 1494)

tajemnica państwowa informacja określona w wykazie rodzajów informacji, stanowiącym załącznik nr 1, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa. (ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.)

tajemnica przedsiębiorstwa tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). (ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (Dz.U z 2007 r. Nr 50, poz. 331)

tajemnica zawodowa informacja uzyskana przez osobę wymienioną w art. 53 ust. 1 ustawy w związku z czynnościami służbowymi, zatrudnieniem, stosunkiem zlecenia lub innym stosunkiem prawnym o podobnym charakterze, dotyczącą giełdowego obrotu towarami giełdowymi lub czynności wynikających z uczestnictwa w tym obrocie, albo działalności podmiotów podlegających nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, jeżeli nieuprawnione ujawnienie takiej informacji mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes osoby fizycznej lub prawnej, bądź jednostki organizacyjnej, której ta informacja dotyczy, a w szczególności informacja zawierająca: a) dane osobowe klienta, inwestora, strony umowy, czynności lub transakcji, b) treść umowy i przedmiot czynności lub transakcji, c) dane o sytuacji majątkowej osób, klienta, inwestora, strony umowy, czynności lub transakcji, w tym oznaczenie rachunku lub rejestru towarów giełdowych lub rachunku pieniężnego oraz stany tych rachunków. (ustawa z 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm)

taksówka pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą:

a) osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego (taksówka osobowa),
b) ładunków o masie nie przekraczającej 2,5 t (taksówka bagażowa). (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.)

tama obiekt budowlany przeznaczony do zatrzymania lub zamknięcia wody technologicznej lub odpadów wydobywczych w stawie osadowym. (ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych. (Dz.U z 2008 r. Nr 138, poz. 865)

taryfa zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania. (ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747)

taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą. (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348)

taryfowa grupa odbiorców usług odbiorcy wyodrębnieni na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. (ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747)

techniczne specyfikacje interoperacyjności szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne, procedury i metody oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei, warunki eksploatacji i utrzymania dotyczące składników interoperacyjności i podsystemów transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej, określane i ogłaszane przez Komisję Europejską. (ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, późn. zm)

technik warsztatu osoba wykonująca aktywację i sprawdzanie, w tym kalibrację, tachografów cyfrowych, na podstawie uprawnienia wydanego przez właściwy organ. (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z późn zm)

technologia lekowa technologia medyczna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), której główną składową kosztową jest lek. (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696)

technologia medyczna leki, urządzenia, procedury diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w określonych wskazaniach, a także organizacyjne systemy wspomagające, w obrębie których wykonywane są świadczenia zdrowotne. (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

telekomunikacja nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną. (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800)

telekomunikacyjne urządzenie końcowe urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci. (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800)

telesprzedaż każdy przekaz zawierający bezpośrednią ofertę sprzedaży towarów lub odpłatnego świadczenia usług. (ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114)

teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.)

teren górniczy przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz.U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.)

teren kontrolowany teren o kontrolowanym dostępie, objęty specjalnymi przepisami mającymi na celu ochronę przed promieniowaniem jonizującym lub rozprzestrzenianiem się skażeń promieniotwórczych. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm)

teren kraju terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. (Dz.U z 2007 r. Nr 124, poz. 659).

teren nadzorowany teren objęty specjalnym nadzorem, w celu ochrony przed promieniowaniem jonizującym. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm)

teren umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej wydzielony, odpowiednio oznaczony teren na otwartej przestrzeni, spełniający warunki higieniczno-sanitarne odpowiadające wymaganiom przewidzianym prawem oraz posiadający infrastrukturę zapewniającą bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej, na którym do określenia liczby miejsc przyjmuje się przelicznik 0,5 m2 na osobę. (ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U z 2009 r. Nr 62, poz. 504).

tereny zamknięte tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086)

teren zamknięty teren zamknięty, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, późn. zm). (ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)

teren zamknięty teren zamknięty w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub teren będący w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej. (ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z późn. zm).

teren zamknięty teren, a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony w sposób określony w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), niezbędny do celów obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych lub Szefowi Urzędu Ochrony Państwa. (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)

teren zamknięty teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.)

tereny biologicznie czynne tereny z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, w szczególności jako trawniki lub kwietniki, a także stanowiące 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniejszej jednak niż 10 m2, oraz woda powierzchniowa na tych terenach. (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm)

tereny zieleni tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym. (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 880)

tereny zieleni powierzchnie gruntu pokryte roślinnością trwałą lub sezonową. (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm)

termiczne przekształcanie odpadów: a) spalanie odpadów przez ich utlenianie, b) inne procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów termicznego przekształcania odpadów są następnie spalane. (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.)

termin jeżeli ostatni dzień terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926)

termin przydatności do spożycia termin, po upływie którego środek spożywczy traci przydatność do spożycia; termin ten jest podawany w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się; data powinna być poprzedzona określeniem "należy spożyć do:". (ustawa z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz.U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225)

terminal tutaj terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wraz z instalacjami, urządzeniami i obiektami niezbędnymi dla jego uruchomienia i funkcjonowania. (ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. (Dz.U z 2009 r. Nr 84, poz. 700)

terytorialne i obwodowe komisje terytorialne i obwodowe komisje wyborcze w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060). (ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym. (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985)

terytorium kraju terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11)

terytorium kraju terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ustawy. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm).

terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produkt owej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.)

terytorium kraju terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (ustawa z dnia dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. (Dz.U z 2005 r. Nr 25, poz. 202)

terytorium kraju terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. (Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666)

terytorium państwa członkowskiego terytorium państwa wchodzącego w skład terytorium Wspólnoty Europejskiej. (ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produkt owej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.)

terytorium państwa członkowskiego terytorium państwa, do którego zgodnie z art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mają zastosowanie te Traktaty, z wyłączeniem terytorium kraju, z tym że: a) nie uznaje się za terytorium państwa członkowskiego: Wysp Kanaryjskich, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 2 ustawy, zamorskich departamentów Republiki Francuskiej, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 3 ustawy, Wysp Alandzkich, Wysp Normandzkich, terytoriów objętych zakresem art. 355 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wyspy Helgoland, obszaru Buesingen, Ceuty, Melilli, Livigno, Campione d'Italia, włoskich wód jeziora Lugano, b) przemieszczanie wyrobów akcyzowych: mające początek w Księstwie Monako lub z przeznaczeniem dla Księstwa Monako uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice Francuskiej lub z przeznaczeniem dla Republiki Francuskiej, mające początek w Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) lub z przeznaczeniem dla Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice Federalnej Niemiec lub z przeznaczeniem dla Republiki Federalnej Niemiec, mające początek na wyspie Man lub z przeznaczeniem dla wyspy Man uznaje się za przemieszczanie mające początek w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub z przeznaczeniem dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, mające początek w San Marino lub z przeznaczeniem dla San Marino uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice Włoskiej lub z przeznaczeniem dla Republiki Włoskiej, mające początek w suwerennych strefach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia lub z przeznaczeniem dla suwerennych stref Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice Cypryjskiej lub z przeznaczeniem dla Republiki Cypryjskiej. (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.)

terytorium państwa członkowskiego terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ustawy. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm).

terytorium państwa trzeciego terytorium inne niż terytorium Wspólnoty Europejskiej. (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11)

terytorium państwa trzeciego terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3 ustawy. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm).

terytorium państwa trzeciego terytorium niewchodzące w skład terytorium Wspólnoty Europejskiej. (ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produkt owej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.)

terytorium Wspólnoty terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy: a) Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako terytorium Republiki Cypru, b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej: - wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec, - Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii, - Livigno, Campione d’Italia, włoską część jeziora Lugano - z Republiki Włoskiej, - departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej, - Górę Athos - z Republiki Greckiej, - Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii; - Wyspy Normandzkie - ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, c) Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Wspólnoty Europejskiej. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

terytorium Wspólnoty Europejskiej terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich. (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11)

terytorium Wspólnoty Europejskiej terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich są wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej: wyspa Heligoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec, Ceuta, Melilla, wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii, Livigno, Campione d'ltalia, włoska część jeziora Lugano - z Republiki Włoskiej, departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej, Góra Athos - z Republiki Greckiej, wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii. (ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produkt owej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.)

test umiejętności czynności mające na celu sprawdzenie, z uwzględnieniem wymagań zawodu regulowanego, zakresu i poziomu wiedzy zawodowej wnioskodawcy niezbędnej do wykonywania tego zawodu. (ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (Dz.U z 2008 r. Nr 63, poz. 394)

testowanie czynności polegające na przeprowadzeniu badań mających na celu określenie przydatności komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia u ludzi. (ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411)

testy akceptacyjne udokumentowane wartości danych wejściowych wprowadzanych do systemu teleinformatycznego i powiązanych z nimi wartości oczekiwanych danych wyjściowych, opisujące zestawy poprawnych odpowiedzi systemu teleinformatycznego na podawane dane wejściowe, pozwalające na sprawdzenie poprawności wdrożenia oprogramowania interfejsowego. (ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

tirage liqueur syrop do wtórnej fermentacji - substancja dodawana podczas produkcji wina gronowego musującego do cuvée w celu rozpoczęcia wtórnej fermentacji alkoholowej, która jest sporządzona z moszczu gronowego, moszczu gronowego w trakcie fermentacji, zagęszczonego moszczu gronowego, rektyfikowanego moszczu gronowego lub sacharozy i wina gronowego. (ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz o obrocie tymi wyrobami. (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401)

tkanka zespół komórek o wyspecjalizowanych funkcjach powiązanych ze sobą substancją międzykomórkową. (ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411)

tłumaczenie patentu europejskiego tłumaczenie opisu patentowego w rozumieniu art. 54 ust. 2 Prawa własności przemysłowej. (ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 598)

tona oleju ekwiwalentnego równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg. (ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. (Dz.U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551)

tonokilometr 1 Mg ładunku handlowego, stanowiącego łączną masę towarów, przesyłek pocztowych i pasażerów, przewiezionego na odległość 1 km. (ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 695).

torowisko tramwajowe część ulicy między skrajnymi szynami wraz z zewnętrznymi pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy. (ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm)

tor wyścigowy miejsce spełniające warunki techniczne niezbędne do przeprowadzania wyścigów konnych. (ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.)

towar rzecz ruchoma oraz energia, będące przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą. (ustawa z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1572)

towar rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej. (ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Dz.U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)

towar rzecz ruchomą oraz energię elektryczną, cieplną, a także inne postaci energii. (ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe. (Dz.U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 z późn. zm.)

towar rzecz, jak również energia oraz prawa majątkowe zbywalne. (ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050)

towar tutaj towar, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającego środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 1). (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)

towar niebezpieczny materiał lub przedmiot (rzecz), który zgodnie z umową ADR jest niedopuszczony do międzynarodowego przewozu drogowego lub jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w tej umowie. (ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671)

towar niebezpieczny materiał lub przedmiot, który zgodnie z Regulaminem RID nie jest dopuszczony do przewozu kolejowego albo jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w tym Regulaminie. (ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych. (Dz.U z 2004 r. Nr 97, poz. 962)

towar o znaczeniu strategicznym towar podwójnego zastosowania oraz uzbrojenie. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250)

towar paczkowany produkt umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 I, nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania. (ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 740)

towar podwójnego zastosowania towar i technologię, które mogą być użyte zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250)

towarowy dom maklerski spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadząca działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi. (ustawa z 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm)

towary rzeczy, jak również energia, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, usługi, a także roboty budowlane. (ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (Dz.U z 2007 r. Nr 50, poz. 331)

towary rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

towary towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że:

a) towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym,
b) surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w transporcie. (ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930)

towary giełdowe dopuszczone do obrotu na danej giełdzie towarowej lub do obrotu organizowanego zgodnie z odrębnymi przepisami: a) oznaczone co do gatunku rzeczy, b) różne rodzaje energii, c) limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, d) prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1 i art. 9l ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), e) niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji, emisji zanieczyszczeń lub praw majątkowych, o których mowa w lit. d. (ustawa z 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm)

towary krajowe towary w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm), całkowicie uzyskane lub wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez krajowego dostawcę, bez udziału towarów sprowadzonych spoza tego terytorium albo z ich udziałem nieprzekraczającym procentu ustalonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609). (ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762)

towary przemysłowe surowce, półprodukty i produkty inne niż towary rolne. (ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw. (Dz.U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1191)

towary rolne surowce, półprodukty i produkty określone w przepisach o statystyce publicznej jako rolno-spożywcze. (ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw. (Dz.U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1191)

towary rolne i spożywcze produkty rolne i spożywcze w postaci surowców lub półfabrykatów oraz wyroby gotowe wytworzone z tych surowców albo półfabrykatów. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o opłacie wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy. (Dz.U. z 1994 r. Nr 43, poz. 160 z późn. zm.)

towary rolno-spożywcze towary rolne objęte Wspólną Polityką Rolną, regulowaną przepisami wspólnotowymi, oraz towary przetworzone nieobjęte załącznikiem ! do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (towary z grupy non-aneks l). (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą. (Dz.U z 2004 r. Nr 2004 r. Nr 97, poz. 963)

towarzystwo tutaj spółka akcyjna będąca organem funduszu. (ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.)

towarzystwo towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka akcyjna. (ustawa z dnia z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. (Dz.U z 2004 r. Nr 146, poz. 1546)

towarzystwo emerytalne pracownicze towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm.). (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. (Dz.U z 2004 r. Nr 116, poz. 1207)

towarzystwo funduszy inwestycyjnych towarzystwo funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546). (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.)

Traktat Akcesyjny Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w dniu 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego. (Dz.U z 2004 r. Nr 33, poz. 288)

Traktat WE Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 325 z 24.12.2002). (ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (Dz.U z 2007 r. Nr 50, poz. 331)

transakcja dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek: a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz. Urz. UE L 345 z 08.12.2006, str. 1), zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych, c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta, d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały. (ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.)

transakcja giełdowa umowa dotycząca towarów giełdowych, zawarta na giełdzie w czasie i w sposób przewidziany dla zawierania takich umów przez: a) członków giełdy, b) zleceniodawców, którzy zawarli umowę ze spółkami handlowymi prowadzącymi działalność maklerską polegajacą na nabywaniu lub sprzedaży towarów giełdowych w zakresie obrotu towarami giełdowymi. (ustawa z 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm)

transakcja wewnątrzgrupowa transakcja, na podstawie której należący do konglomeratu finansowego podmiot regulowany lub podmiot, wobec którego podmiot wchodzący w skład konglomeratu finansowego pełni funkcję organu zarządzającego, bezpośrednio lub pośrednio zobowiązuje się wobec innego podmiotu z tej samej grupy lub innego podmiotu blisko powiązanego z podmiotem z tej grupy do określonego zachowania lub do spełnienia określonego świadczenia. (ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego. (Dz.U z 2005 r. Nr 83, poz. 719)

transeuropejska sieć drogowa sieć drogowa określona w decyzji nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. Urz. WE L 228 z 09.09.1996, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 364, z późn. zm.). (ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm)

transeuropejski system kolei dużych prędkości sieć kolejowa określona w Decyzji nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. Urz. WE L 228, z 9.09.1996 r.), w skład której wchodzą: a) linie kolejowe specjalnie wybudowane dla ruchu odbywającego się z prędkością równą lub większą niż 250 km/h, b) linie kolejowe zmodernizowane dla ruchu odbywającego się z prędkością większą niż 200 km/h, c) linie kolejowe stanowiące połączenia pomiędzy liniami, o których mowa w lit. a i b, oraz stacjami kolejowymi w centrach miast, d) pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu odbywającego się po liniach, o których mowa w lit. a-c. (ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, późn. zm)

transeuropejski system kolei konwencjonalnej sieć kolejowa określona w Decyzji nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. Urz. WE L 228, z 9.09.1996 r.), w skład której wchodzą: a) linie kolejowe przeznaczone do ruchu pociągów poruszających się z prędkością nie większą niż 200 km/h, do przewozu osób lub rzeczy, b) budowle, budynki i urządzenia przeznaczone do obsługi przewozu osób lub rzeczy, w tym terminale transportu kombinowanego przeznaczone do obsługi przewozu rzeczy, c) linie kolejowe stanowiące połączenia pomiędzy liniami, o których mowa w lit. a, oraz infrastrukturą kolejową, o której mowa w lit. b, d) pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu na liniach, o których mowa w lit. a i c, obejmujące elektryczne i spalinowe pociągi zespolone, elektryczne i spalinowe pojazdy trakcyjne, wagony pasażerskie i wagony towarowe, w tym wagony przeznaczone do przewozu samochodów ciężarowych. (ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, późn. zm)

transfer wywóz, przywóz, wysyłanie, przysyłanie, sprowadzanie, dokonywanie międzynarodowych przekazów oraz wszelkie inne sposoby przemieszczania wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej. (ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe. (Dz.U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 z późn. zm.)

transport drogowy transport drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 879)

transport drogowy krajowy transport drogowy lub międzynarodowy transport drogowy; określenie to obejmuje również: a) każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej, nie-spełniający warunków, o których mowa w art. 4 pkt 4 ustawy, b) działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. (ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.)

transport drogowy transport w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)

transport inny szynowy przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po szynach lub torach kolejowych, w tym tramwajem lub metrem; inny niż transport kolejowy i transport linowo-terenowy. (ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)

transport kolejowy przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po torach kolejowych. (ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)

transport kombinowany przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne lub kontener 20-stopowy lub większy korzysta z drogi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku z usługi kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu morskiego, przy czym odcinek morski przekracza 100 km w linii prostej; odcinek przewozu początkowego lub końcowego oznacza przewóz:

a) pomiędzy punktem, gdzie rzeczy są załadowane, i najbliższą odpowiednią kolejową stacją załadunkową dla odcinka początkowego oraz pomiędzy najbliższą odpowiednią kolejową stacją wyładunkową a punktem, gdzie rzeczy są wyładowane, dla końcowego odcinka lub
b) wewnątrz promienia nieprzekraczającego 150 km w linii prostej ze śródlądowego lub morskiego portu załadunku lub wyładunku. (ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371)

transport linowy przewóz osób środkiem transportu poruszającym się za pomocą napowietrznej liny ciągnącej. (ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)

transport linowo-terenowy przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po szynach za pomocą liny napędowej. (ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)

transport morski przewóz osób środkiem transportu morskiego po morskich wodach wewnętrznych lub po morzu terytorialnym. (ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)

transport multimodalny przewozy dokonywane na podstawie jednego dokumentu przewozowego różnymi środkami transportu, w tym statkiem. (ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. (Dz.U z 2006 r. Nr 183, poz. 1353)

transport wewnątrzzakładowy transport wykonywany w ramach procesu produkcji przedsiębiorstwa bez udziału przewoźnika kolejowego oraz bez należących do niego pojazdów kolejowych, w tym na obszarze górniczym - kopalń odkrywkowych oraz zwałowisk odpadów. (ustawa z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789)

transportowanie przewożenie paliwa przeznaczonego do magazynowania, wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia w stacji zakładowej. (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. (Dz.U z 2006 r. Nr 169, poz. 1200)

transza określona, maksymalna lub minimalna, ilość lub wartość towarów, na jaką może być udzielone pozwolenie. (ustawa z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1572)

transza określona, maksymalna lub minimalna, ilość lub wartość towarów, na jaką może być udzielone pozwolenie. (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą. (Dz.U z 2004 r. Nr 2004 r. Nr 97, poz. 963)

tranzyt procedura określona w art. 97 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny. (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 269). (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250)

trasa pociągu określenie, w rozkładzie jazdy, położenia pociągu w funkcji czasu jazdy, służące do oceny wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowej. (ustawa z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789)

trener osoba fizyczna przygotowująca konie do udziału w gonitwach, która uzyskała licencję Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. (ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 86)

Trójstronna Komisja Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89). (ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679)

trwale zrównoważona gospodarka leśna działalność zmierzająca do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów. (ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach. (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.)

trwałe użytki zielone trwałe użytki zielone w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 1). (ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.)

trzęsienie ziemi naturalny, krótki i gwałtowny wstrząs (lub ich seria) gruntu, powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od ośrodka (epicentrum), znajdującego się na powierzchni, gdzie drgania są najsilniejsze; przy określaniu siły trzęsienia ziemi używa się skali magnitud (skala Richtera). (ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm)

tunel budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne. (ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm)

turysta osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nie przekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578)

tworzenie rezerw strategicznych gromadzenie w określonych ilościach danych asortymentów rezerw strategicznych na zasadach określonych w ustawie. (ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. (Dz.U. z 2010 r. Nr 229, poz.1496)

tydzień okres pomiędzy godziną 0000 w poniedziałek i godziną 2400 w niedzielę. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 879)

typ budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego budowle i urządzenia lub systemy o takich samych parametrach technicznych i eksploatacyjnych. (ustawa z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789)

typ pojazdów kolejowych pojazdy kolejowe o takich samych rozwiązaniach konstrukcyjnych. (ustawa z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789)

typ siedliskowy lasu jednostka klasyfikacji siedlisk leśnych, stosowana w planie urządzenia lasu. (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.)

typ zamkniętego źródła promieniotwórczego oznaczenie katalogowe źródła lub zespół cech konstrukcyjnych i parametrów fizycznych charakteryzujących punktowe, powierzchniowe oraz liniowe źródło promieniotwórcze, w tym rodzaj wykorzystywanego promieniowania jonizującego. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689, z późn. zm)

tytoń rośliny tytoniowe uprawne rodzaju Nicotiana. (ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.)

tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego także odpowiednio tytuł naukowy profesora sztuki i stopień doktora lub doktora habilitowanego sztuki. (ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615)

tytuł prawny tytuł prawny w rozumieniu art. 3 pkt 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). (ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 695).

tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm)

tymczasowy obiekt budowlany obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.)

tytoń przemysłowy tytoń wstępnie przetworzony. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19)

tytuł prawny prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy. (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)

tytuł profesora tytuł naukowy profesora i tytuł profesora sztuki. (ustawa dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595)


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama