Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  SŁOWNICZEK - prawniczy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

S

sacharoza cukier przemysłowy, cukier (cukier biały), cukier ekstra biały (cukier rafinowany). (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. (Dz.U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690)

samochód ciężarowy pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą. (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.)

samochód osobowy pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.)

samochód osobowy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, lub z innych dokumentów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że jest to pojazd specjalny, f) pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a-e, w którym liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: - 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, - 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, - 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;". (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

samochód osobowy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, lub z innych dokumentów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika, że jest to pojazd specjalny, f) pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a-e, w którym liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: - 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, - 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, - 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;". (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm)

samorząd terytorialny gmina, powiat, samorząd województwa oraz inne samorządowe osoby prawne i samorządowe jednostki organizacyjne. (ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, z późn. zm.)

samorządowa osoba prawna osoby prawne powoływane lub tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego. (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm)

scentralizowana infrastruktura służące do wykonywania usług obsługi naziemnej elementy infrastruktury w porcie lotniczym, których złożoność, koszt lub wpływ na środowisko nie pozwala na podział lub powielenie. (ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze. (Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm)

sektor bankowy sektor, który tworzą instytucje kredytowe, instytucje finansowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) lub przedsiębiorstwa pomocniczych usług bankowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy. (ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego. (Dz.U z 2005 r. Nr 83, poz. 719)

sektor finansowy sektor, który tworzy co najmniej jeden podmiot z sektora bankowego, ubezpieczeniowego lub usług inwestycyjnych, lub co najmniej jeden dominujący podmiot nieregulowany. (ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego. (Dz.U z 2005 r. Nr 83, poz. 719)

sektor ubezpieczeniowy sektor, który tworzą zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji lub dominujący podmiot ubezpieczeniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.). (ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119)

sektor usług inwestycyjnych sektor, który tworzą firmy inwestycyjne. (ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego. (Dz.U z 2005 r. Nr 83, poz. 719)

sektorowy projekt informatyczny projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu, którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw należących do właściwości jednego działu administracji rządowej. (ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

sektorowy program operacyjny dokument służący realizacji Narodowego Planu Rozwoju, składający się ze spójnego zestawienia priorytetów operacyjnych i działań, odnoszący się do sektora gospodarki, przygotowany przez właściwego ministra. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju. (Dz.U z 2004 r. Nr 116, poz. 1206)

sekurytyzowane wierzytelności wierzytelności stanowiące przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego oraz wierzytelności wyodrębnione przez inicjatora sekurytyzacji albo inny podmiot, który zawarł z funduszem umowę zobowiązującą go do przekazywania funduszowi świadczeń uzyskanych w związku z tymi wierzytelnościami. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.). (ustawa z dnia z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. (Dz.U z 2004 r. Nr 146, poz. 1546)

selektywne zbieranie zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem. (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)

seria określona ilość produktu leczniczego lub surowca farmaceutycznego lub materiału opakowaniowego wytworzona w procesie składającym się z jednej lub wielu operacji w taki sposób, że może być uważana za jednorodną. (ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. (Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381)

sezon kąpielowy okres określony przez radę gminy w uchwale, o której mowa w art. 34a ust. 1 ustawy, obejmujący okres między 15 czerwca a 30 września. (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

sędzia techniczny sędzia wyścigowy, wykonujący na torze wyścigowym w dniu przeprowadzania gonitw czynności określone w regulaminie wyścigów konnych. (ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 86)

sędzia wyścigowy osoba fizyczna sprawująca nadzór nad prawidłowością przeprowadzania gonitw jako członek komisji technicznej, komisji odwoławczej albo sędzia techniczny, która uzyskała licencję Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. (ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 86)

sędziowie sądów wojskowych żołnierze zawodowi pełniący zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów w sądach wojskowych i w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości. (ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (Dz.U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750)

SI spójny układ jednostek miar, przyjęty i zalecany przez Generalną Konferencję Miar. (ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 636)

siatka bezpieczeństwa zestawienie potencjalnych zagrożeń ze wskazaniem podmiotu wiodącego przy ich usuwaniu oraz podmiotów współpracujących. (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz.U z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm)

sieci instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstw energetycznych. (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348)

sieci instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego. (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.)

sieć przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. (ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747)

sieć struktura mająca na celu współpracę, do której należy biegły rewident lub podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz której wyraźnym celem jest wspólny podział zysków i strat lub która posiada wspólnego właściciela, kontrolę bądź zarząd, wspólną politykę i procedury kontroli jakości, wspólną strategię gospodarczą, korzysta ze wspólnej nazwy lub znaczącej części zasobów zawodowych. (ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. (Dz.U z 2009 r. Nr 77, poz. 649)

sieć elektroenergetyczna sieć w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.). (ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. (Dz.U z 2007 r. Nr 130, poz. 905)

sieć dystrybucyjna sieć gazowa wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego. (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.)

sieć gazociągów kopalnianych (złożowych, kolektorowych i ekspedycyjnych) gazociąg lub sieć gazociągów wykorzystywane do transportu gazu ziemnego z miejsca jego wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki lub do terminalu albo wykorzystywane do transportu gazu ziemnego do końcowego przeładunkowego terminalu przybrzeżnego. (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.)

sieć kolejowa układ połączonych ze sobą linii kolejowych będących własnością zarządcy infrastruktury lub zarządzanych przez zarządcę infrastruktury. (ustawa z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789)

sieć komunikacyjna układ linii komunikacyjnych obejmujących obszar działania organizatora publicznego transportu zbiorowego lub część tego obszaru. (ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)

sieć naukowa grupa jednostek naukowych podejmujących na podstawie umowy zorganizowaną współpracę związaną z prowadzonymi przez nie w sposób ciągły wspólnymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, służącymi rozwojowi specjalności naukowej tej sieci. (ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615)

sieć przesyłowa sieć gazowa wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczna najwyższych lub wysokich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego. (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.)

sieć przesyłowa elektroenergetyczna sieć przesyłowa w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.). (ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. (Dz.U z 2007 r. Nr 130, poz. 905)

sieć szerokopasmowa sieć telekomunikacyjna służąca do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dostęp określa się jako szerokopasmowy, jeżeli wydajność łącza nie jest czynnikiem ograniczającym możliwość uruchomienia aplikacji dostępnych w sieci. (ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. (Dz.U z 2010 r. Nr 106, poz. 675)

sieć teleinformatyczna organizacyjne i techniczne połączenie systemów teleinformatycznych. (ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.)

sieć telekomunikacyjna systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju. (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800)

sieć uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp. (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086)

siedlisko przyrodnicze obszar lądowy lub wodny, naturalny, półnaturalny lub antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne. (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 880)

siedlisko przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty siedlisko przyrodnicze, które na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej: a) jest zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu lub b) ma niewielki zasięg naturalny w wyniku regresji lub z powodu ograniczonego obszaru występowania wynikającego z jego wewnętrznych, przyrodniczych właściwości, lub c) stanowi reprezentatywny przykład typowych cech regionu biogeograficznego występującego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm)

siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym siedlisko przyrodnicze zagrożone zanikiem na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, za którego ochronę Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego zasięgu mieszczącego się na terytorium tych państw. (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm)

siedziba tutaj siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

siedlisko roślin, siedlisko zwierząt lub siedlisko grzybów obszar występowania roślin, zwierząt lub grzybów w ciągu całego życia lub dowolnym stadium ich rozwoju. (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 880)

siedziba stada wszelkie budynki, zagrody, pastwiska lub miejsca na otwartej przestrzeni, w których przebywa dane stado lub stada różnych zwierząt gospodarskich, a także jest prowadzony chów lub hodowla tych zwierząt. (ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281)

silnie zmieniona jednolita część wód powierzchniowych jednolita część wód powierzchniowych, której charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka. (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

skarga pauliańska (actio pauliana) instytucja prawna zobowiązań, wywodząca się z prawa rzymskiego, rodzaj skargi przysługującej wierzycielowi w przypadku uszczuplenia majątku należącego do dłużnika, podlegającego egzekucji. Jest to możliwość uzyskania za bezskuteczną czynności prawnej, dokonanej przez dłużnika, z pokrzywdzeniem wierzyciela, na korzyść osoby trzeciej (o ile ta wiedziała lub łatwo mogła się dowiedzieć o celu tej czynności prawnej). Obecnie w Polsce actio pauliana regulowana jest w art. 527 kodeksu cywilnego.

skażenie zanieczyszczenie drobnoustrojami lub ich toksynami powierzchni przedmiotów, żywności, gleby, wody i powietrza. (ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. (Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384)

skażenie promieniotwórcze skażenie przedmiotów, pomieszczeń, środowiska lub osób przez niepożądaną obecność substancji promieniotwórczych, przy czym w szczególnym przypadku ciała ludzkiego obejmuje zarówno skażenie zewnętrzne, jak i skażenie wewnętrzne, niezależnie od drogi wniknięcia substancji promieniotwórczej do organizmu. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm)

skład podatkowy miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11)

skład podatkowy skład podatkowy, o którym mowa w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341). (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. (Dz.U z 2006 r. Nr 169, poz. 1199)

składka środki otrzymane z rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego. (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. (Dz.U z 2008 r. Nr 228, poz. 1507)

składka podstawowa składka wnoszona przez pracodawcę do programu emerytalnego. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. (Dz.U z 2004 r. Nr 116, poz. 1205).

składki składki na ubezpieczenia społeczne. (ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

składki na ubezpieczenie społeczne również składki na ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z późn. zm.)

składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm).

składnik interoperacyjności podstawowe składniki, grupy składników, podzespoły lub zespoły, które są włączone lub które mają być włączone do podsystemu, od którego pośrednio lub bezpośrednio zależy interoperacyjność kolei; składnikiem interoperacyjności jest również oprogramowanie. (ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, późn. zm)

składnik majątkowy nieruchomość, część składowa nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), rzecz ruchoma oraz prawo majątkowe. (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).

składnik odmiany mieszańcowej odmiana lub linia rośliny wykorzystywana w procesie wytwarzania odmiany mieszańcowej. (ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299)

składnik odmiany mieszańcowej odmiana lub linia rośliny wykorzystywana w procesie wytwarzania odmiany mieszańcowej. (ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z późn. zm)

składnik odżywczy składnik odżywczy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UEL 404 z 30.12.2006, str. 9, z późn. zm.). (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz.U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm)

składnik żywności każda substancja występująca w żywności, w tym substancje dodatkowe i enzymy, użyta przy wytwarzaniu lub przygotowywaniu środków spożywczych, obecna w gotowym produkcie, nawet jeżeli jest ona w zmienionej formie. (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz.U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm)

składnik żywności o właściwościach aromatyzujących składnik żywności o właściwościach aromatyzujących w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 34). (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz.U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm)

składniki majątkowe aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3 ustawy. (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z pózn. zm.)

składniki majątkowe aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3 ustawy. (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

składnik niebezpieczny mieszanina niebezpieczna w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) lub substancja spełniająca kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z klas lub kategorii zagrożenia wymienionych w: a) części 2 w pkt 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (Typ A i B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 (kategoria 1 i 2), 2.14 (kategoria 1 i 2) oraz 2.15 (Typ A-F), b) części 3 w pkt 3.1-3.6, 3.7 (działanie szkodliwe na funkcje płciowe i płodność lub na rozwój potomstwa), 3.8 (z wyjątkiem substancji spełniających kryteria klasyfikacji ze względu na działanie narkotyczne), 3.9 i 3.10, c) części 4 w pkt 4.1, d) części 5 w pkt 5.1 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1). (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm)

składnik kosmetyku substancja chemiczna pochodzenia syntetycznego lub naturalnego lub jej mieszanina; nie są składnikami kosmetyku wynikające z procesu technologicznego zanieczyszczenia, pomocnicze materiały techniczne oraz rozpuszczalniki i nośniki kompozycji zapachowych i aromatycznych. (ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.)

składowanie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego złożenie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego w obiekcie do tego przeznaczonym bez zamiaru ponownego ich wydobycia. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm)

składowisko odpadów obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów. (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628)

składowisko podziemne górotwór, w tym podziemne wyrobisko górnicze, w którym odpady są unieszkodliwiane przez ich składowanie, z wyjątkiem składowania odpadów w odkrywkowych wyrobiskach górniczych. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz.U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.)

skrobia skrobia otrzymana przez mechaniczne oddzielenie od innych części składowych ziemniaka, wypłukanie, oczyszczenie, suszenie i odsianie, przeznaczona do celów spożywczych i technicznych. (ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej. (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 83)

skrzyżowanie przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną. (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

skrzyżowanie dróg publicznych:

a) jednopoziomowe - przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym poziomie,
b) wielopoziomowe - krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy (węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy).
(ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm)

skupujący owoce miękkie podmiot skupujący w rozumieniu art. 31 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 27). (ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.)

słoma makowa torebka (makówka) maku bez nasion, wraz z łodygą, lub poszczególne ich części. (ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz.U z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)

służba informacyjna osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, w tym spikera zawodów sportowych. (ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U z 2009 r. Nr 62, poz. 504).

służba porządkowa osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm) . (ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U z 2009 r. Nr 62, poz. 504).

służba ochrony lotniska wewnętrzna służba ochrony lub specjalistyczna uzbrojona formacja ochronna działająca na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.), realizująca zadania na rzecz ochrony lotnictwa cywilnego i podlegająca zarządzającemu lotniskiem. (ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze. (Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm)

służba radiokomunikacyjna nadawanie, przesyłanie lub odbiór fal radiowych dla wypełnienia zadań określonych dla danej służby w międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych. (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800)

służba radiokomunikacyjna amatorska służba radiokomunikacyjna mająca na celu nawiązywanie wzajemnych łączności, badania techniczne oraz indywidualne szkolenie wykonywane w celach niezarobkowych przez uprawnione osoby wyłącznie dla potrzeb własnych. (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800)

służba statystyki publicznej Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz podlegli mu dyrektorzy urzędów statystycznych i inne jednostki statystyki tworzone w trybie określonym w rozdziale 3 ustawy. (ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. (Dz.U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.)

służbowy pokój noclegowy wydzielone pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi, znajdujące się w budynku położonym na terenie zamkniętym. (ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.)

służby ochrony państwa: Urząd Ochrony Państwa i Wojskowe Służby Informacyjne. (ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz.U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.)

służby ratownicze jednostki ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) oraz zespoły ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101). (ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm)

spalarnia spalarnia w rozumieniu pkt 30 albo 36 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.). (ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281)

spalarnia odpadów zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych.(ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.)

specjalistyczne jednostki dozoru technicznego Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny. (ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321)

specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadających pozwolenie na broń na okaziciela, wydane na podstawie odrębnych przepisów. (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.)

specjalistyczny asortyment rezerw strategicznych stanowiące część rezerw strategicznych materiały, maszyny, urządzenia i konstrukcje umożliwiające sprawne odtwarzanie uszkodzonych lub zniszczonych mostów drogowych i kolejowych, wiaduktów oraz linii i węzłów kolejowych, których wykorzystanie może ograniczyć skutki zaistniałej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej. (ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. (Dz.U. z 2010 r. Nr 229, poz.1496)

specjalne urządzenie badawcze unikatowe urządzenie lub miejsce pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, którego koszty utrzymania stanowią znaczną część kosztów utrzymania potencjału badawczego jednostki naukowej. (ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615)

specjalny obszar ochrony siedlisk obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków. (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 880)

specjalny zespół negocjacyjny zespół utworzony zgodnie z rozdziałem 2 ustawy w celu zawarcia z zarządem centralnym porozumienia o ustanowieniu europejskiej rady zakładowej lub ustaleniu sposobu informowania pracowników i konsultacji z pracownikami. (ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych. (Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 556)

specjalny zespół negocjacyjny zespół utworzony zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy w celu zawarcia z właściwymi organami spółek uczestniczących porozumienia w sprawie uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek. (ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek. (Dz.U z 2008 r. Nr 86, poz. 525)

specyficzne elementy wspierające zatrudnienie finansowanie z Funduszu Pracy racjonalnych wydatków innych niż usługi i instrumenty rynku pracy, niezbędnych do realizacji działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników programu specjalnego, adekwatnych do uwarunkowań lokalnego rynku pracy. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

specyfikacja techniczna dokumenty określające cechy, jakie powinien posiadać wyrób w zakresie wymagań technicznych, jakości, bezpieczeństwa użytkowania, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, znakowania oraz oznaczania wyrobu. (ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. (Dz.U z 2006 r. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm)

specyfikacje zharmonizowane specyfikacje techniczne inne niż normy europejskie, w szczególności dokumenty normatywne Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), uznane przez Komisję Europejską i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C. (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.)

spełnienie warunku gwarancji: a) w przypadku banku krajowego - wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, b) w przypadku oddziału instytucji kredytowej - wydanie przez zagraniczny sąd lub zagraniczny organ orzeczenia, postanowienia lub decyzji, którymi pozbawiono lub ograniczono podmiot objęty systemem gwarantowania w prawie zarządu jego majątkiem lub poddano kontroli celem jego reorganizacji lub likwidacji, w ramach postępowania upadłościowego w państwie macierzystym, c) w przypadku oddziału banku zagranicznego, wystąpienie jednego z poniższych zdarzeń: - wydanie przez sąd postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego, o którym mowa w art. 379 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 i Nr 191, poz. 1484 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1037 i Nr 230, poz. 1509), wszczętego wobec banku zagranicznego, który prowadzi działalność w Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, - wszczęcie postępowania upadłościowego obejmującego majątek banku zagranicznego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm)

spirytus płyn alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej produktów pochodzenia rolniczego albo alkohol etylowy syntetyczny. (ustawa z z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 31, poz. 353)

spłaty lub należności z tytułu spłat kredytu spłaty lub należności z tytułu spłat tego kredytu wraz z odsetkami, w tym odsetkami przejściowo wykupionymi ze środków budżetu państwa wraz z ich oprocentowaniem. (ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw.   (Dz.U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 z późn. zm.)

sponsor osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odpowiedzialna za podjęcie, prowadzenie i finansowanie badania klinicznego, która ma siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli sponsor nie ma siedziby na terytorium jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może działać wyłącznie przez swojego prawnego przedstawiciela posiadającego siedzibę na tym terytorium. (ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53. poz. 533, późn. zm)

sponsor podmiot odpowiedzialny za podjęcie i przeprowadzenie badania klinicznego, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim albo działający wyłącznie przez swojego prawnego przedstawiciela, mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim. (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. (Dz.U z 2010 r. Nr 107, poz. 679)

sponsorowanie bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dla upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy nazwy, producenta lub dystrybutora, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub usługę, w zamian za informowanie o sponsorowaniu. (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.)

sponsorowanie bezpośrednie lub pośrednie finansowanie albo współfinansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji lub innych przekazów, przez podmiot niebędący nadawcą lub producentem audycji, dla upowszechnienia, utrwalenia lub podniesienia renomy nazwy, firmy, towaru lub usługi, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora lub jego działalność. (ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, z późn. zm.)

sponsorowanie wspieranie w formie finansowej lub rzeczowej działalności osób i instytucji, związane z eksponowaniem nazw produktów i firm handlowych oraz ich symboli graficznych. (ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.)

sport forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych. (ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889)

sport profesjonalny rodzaj sportu wyczynowego, uprawiany w celach zarobkowych. (ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889)

sport wyczynowy forma działalności człowieka, podejmowana dobrowolnie, w drodze rywalizacji, dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych. (ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889)

sporządzenie dokumentu paszportowego przeniesienie danych osobowych i biometrycznych osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego do książeczki paszportowej w postaci graficznej i elektronicznej. (ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych. (Dz.U z 2006 r. Nr 143, poz. 1027)

sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243)

spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.). (ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej. (Dz.U z 2006 r. Nr 149, poz. 1077)

spółdzielnia spółdzielnia w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651). (ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej. (Dz.U z 2006 r. Nr 149, poz. 1077)

spółdzielnia europejska spółdzielnia europejska określona w rozporządzeniu Rady nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 280). (ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej. (Dz.U z 2006 r. Nr 149, poz. 1077)

spółka spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. (Dz.U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561)

spółka spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm)

spółka dominująca spółka handlowa która :

a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
d) więcej niż połowa członków zarządu spółki kapitałowej jest jednocześnie członkami zarządu spółki zależnej albo spółdzielni zależnej, lub
e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej. (ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)

spółka europejska europejska spółka akcyjna określona w rozporządzeniu 2157/2001. (ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. (Dz.U z 2005 r. Nr 62, poz. 551)

spółka jednoosobowa spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza. (ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)

spółka kapitałowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. (ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)

spółka konsolidująca spółka z udziałem Skarbu Państwa lub spółka z udziałem spółki ze 100 % udziałem Skarbu Państwa, na pokrycie kapitału zakładowego której Skarb Państwa wnosi, w ramach procesu konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, akcje spółek konsolidowanych. (ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 191, poz. 1367, z późn. zm)

spółka konsolidowana: a) spółka z udziałem Skarbu Państwa, której akcje zostały wniesione na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej, b) spółka powstała w wyniku połączenia spółek, o których mowa w lit. a, w trybie art. 492 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), c) spółka powstała w wyniku podziału spółki, o której mowa w lit. a, w trybie art. 529 § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. (ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 191, poz. 1367, z późn. zm)

spółka osobowa spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. (ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)

spółka powiązana spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej. (ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037)

spółka powstała w wyniku połączenia transgranicznego spółek spółka utworzona przez spółki, o których mowa w art. 491 § 11 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.). (ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek. (Dz.U z 2008 r. Nr 86, poz. 525)

spółka publiczna spółka w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.). (ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. (Dz.U z 2005 r. Nr 62, poz. 551)

spółka publiczna spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm). (ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm)

spółka publiczna spółka, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), z wyjątkiem spółki, której akcje zostały zarejestrowane na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm)

spółka publiczna spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539). (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)

spółka uczestnicząca spółka bezpośrednio uczestnicząca w założeniu spółki europejskiej. (ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. (Dz.U z 2005 r. Nr 62, poz. 551)

spółka uczestnicząca spółka bezpośrednio uczestnicząca w założeniu spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek. (ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek. (Dz.U z 2008 r. Nr 86, poz. 525)

spółka węglowa jednoosobowa spółka Skarbu Państwa prowadząca wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji albo która prowadzi lub prowadziła likwidację zakładu górniczego. (ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. (Dz.U. Nr 162, poz. 1112)

spółka zależna przedsiębiorca, na którego inna spółka wywiera dominujący wpływ w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz. U. Nr 62, poz. 556, z późn. zm.). (ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek. (Dz.U z 2008 r. Nr 86, poz. 525)

spółka zarządzająca podmiot lub spółka z siedzibą w państwie członkowskim, której podstawowa działalność polega na zarządzaniu funduszami zagranicznymi. (ustawa z dnia z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. (Dz.U z 2004 r. Nr 146, poz. 1546)

spółka zarządzająca podmiot lub spółka, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.). (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)

spółka zarządzająca spółka zarządzająca, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)

spółki spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. z 1993 r. Nr 18, poz. 82 z późn. zm.)

spółki przemysłowego potencjału obronnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne prowadzące działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, oraz spółki powstałe w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy. (ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 932)

spółki zależne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, wykonujące działalność gospodarczą polegającą na produkcji lub świadczeniu usług w zakresie uzbrojenia lub sprzętu wojskowego, w których spółki przemysłowego potencjału obronnego, Skarb Państwa oraz Agencja Rozwoju Przemysłu posiadają łącznie więcej niż połowę ogólnej liczby udziałów lub akcji. (ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. Nr 83, poz. 932 z późn. zm.)

sprawowanie kontroli nad inną jednostką zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

sprawowanie współkontroli nad inną jednostką zdolność wspólnika jednostki współzależnej na równi z innymi wspólnikami, na zasadach określonych w zawartej pomiędzy nimi umowie, umowie spółki lub statucie do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki, w celu osiągania wspólnie korzyści ekonomicznych z jej działalności. (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)

sprawozdanie finansowe sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.). (ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie. (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359)

sprawy własności przemysłowej:

1) uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także do znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych,
2) zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie przedmiotów, o których mowa w pkt 1. (ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509)

sprężony gaz ziemny (CNG) mieszanina sprężonych gazów węglowodorowych, głównie metanu C1 stosowana w pojazdach wyposażonych w silniki przystosowane do spalania tego paliwa. (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. (Dz.U z 2006 r. Nr 169, poz. 1200)

sprowadzający przedsiębiorca, który sprowadza towar paczkowany nieoznaczony znakiem "e" na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego państwa - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i wprowadza go do obrotu. (ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 740)

sprzedawca podmiot przekazujący innemu podmiotowi wyrób budowlany wprowadzony do obrotu, w celu jego dalszego przekazania bądź zastosowania w obiekcie budowlanym. (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

sprzedawca detaliczny przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zbywa sprzęt w celu użytkowania tego sprzętu. (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.Uz 2005 r. Nr 180, poz. 1495).

sprzedawca detaliczny przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu używania przez użytkowników końcowych, w tym także jako przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów. (ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. (Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666)

sprzedawca hurtowy przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zbywa sprzęt w celu dalszego zbycia tego sprzętu. (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.Uz 2005 r. Nr 180, poz. 1495).

sprzedawca hurtowy przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu ich dalszego odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania, w tym także jako przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów. (ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. (Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666)

sprzedawca z urzędu przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy. (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.)

sprzedaż odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

sprzedaż czynność faktyczna lub prawna, w której wyniku dochodzi do przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot. (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11)

sprzedaż bezpośrednia umieszczanie na rynku poprzez oferowanie przez producentów do sprzedaży lub sprzedaż ostatecznemu konsumentowi produktów pochodzenia zwierzęcego w zakresie i na obszarze określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy. (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego. (Dz.U z 2004 r. Nr 33, poz. 288)

sprzedaż bezpośrednia sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich obrotem. (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.)

sprzedaż bezpośrednia działalność, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. c-e rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55)w załączniku I w ust. 8.1. (ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm)

sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych umowa sprzedaży produktów leczniczych zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). (ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)

sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz: a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub b) innego niż wymienionego wyżej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

sprzęt urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesytu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1 000 V dla prądu przemiennego oraz 1 500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy. (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm)

sprzęt sprzęt elektryczny lub elektroniczny, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464), który jest w całości albo w części zasilany bateriami lub akumulatorami lub jest przystosowany do tego rodzaju zasilania. (ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. (Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666)

sprzęt nurkowy wyposażenie i urządzenia techniczne nakładane bezpośrednio na ciało nurka, składające się z aparatu oddechowego lub innego urządzenia doprowadzającego czynnik oddechowy, skafandra, środków ochrony głowy, odzieży ocieplonej i ochronnej, butów lub płetw, kompensatorów pływalności, pasów nośnych, stelaża, liny sygnałowej, noża, narzędzi oraz wyposażenia dodatkowego. (ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. (Dz.U z 2003 r. Nr 199, poz. 1936)

stacja demontażu zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż obejmujący następujące czynności: a) usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, b) wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia, c) wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu. (ustawa z dnia dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. (Dz.U z 2005 r. Nr 25, poz. 202)

stacja kwarantanny odrębny obiekt budowlany czasowego pobytu zwierząt, w którym prowadzi się kwarantannę. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625)

stacja paliwowa stacja paliwowa, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. (Dz.U z 2006 r. Nr 169, poz. 1199)

stacja paliwowa zespół urządzeń służących do zaopatrywania przez przedsiębiorcę w paliwa pojazdów, ciągników rolniczych, a także maszyn nieporuszających się po drogach. (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. (Dz.U z 2006 r. Nr 169, poz. 1200)

stacja zakładowa stacja zakładowa, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. (Dz.U z 2006 r. Nr 169, poz. 1199)

stacja zakładowa zespół urządzeń należących do przedsiębiorcy służących do zaopatrywania w paliwa pojazdów, ciągników rolniczych, maszyn nieporuszających się po drogach, a także wybranych flot, przez niego używanych. (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. (Dz.U z 2006 r. Nr 169, poz. 1200)

stacje zlewne instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia. (ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622)

stacjonarna publiczna sieć telefoniczna publiczna sieć telefoniczna, w której zakończenia sieci mają stałą lokalizację. (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800)

stado zwierzę albo zwierzęta tego samego gatunku przebywające na terenie tego samego gospodarstwa i mające ten sam status epizootyczny, przy czym w przypadku drobiu są to zwierzęta przebywające w tym samym pomieszczeniu lub ogrodzonym miejscu. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625)

stado zwierzę lub grupa zwierząt tego samego gatunku, o tym samym statusie epizootycznym. (ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872)

stado zwierząt futerkowych grupa zwierząt futerkowych tego samego gatunku, utrzymywana wspólnie w celu pozyskania potomstwa. (ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. (Dz.U z 2007 r. Nr 133, poz. 921)

stajnia wyścigowa wyodrębniona jednostka organizacyjna, pod określoną nazwą, w której konie są przygotowywane do wyścigów konnych przez trenera, która została zgłoszona do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. (ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 86)

stała praktyka stałe i systematyczne świadczenie pomocy prawnej przez prawnika zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. (ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069)

stała stopa procentowa nominalna roczna stopa oprocentowania kredytu, po jakiej banki udzielają kredytów o stałej stopie procentowej. (ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. (Dz.U. z 2002 r. Nr 230, poz. 1922)

stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) lub inne stałe stopy procentowe dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Wytycznych dla Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.. (ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762)

stan nagłego zagrożenia zdrowotnego stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. (ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Dz.U z 2006 r. Nr 191, poz. 1410)

stan nagły stan, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410). (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm)

stan początkowy stan i funkcje środowiska oraz poszczególnych elementów przyrodniczych przed wystąpieniem szkody w środowisku, oszacowane na podstawie dostępnych informacji; w przypadku szkody w powierzchni ziemi rozumie się przez to stan zgodny ze standardami jakości gleby i ziemi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. (Dz.U z 2007 r. Nr 75, poz. 493)

standard jakości środowiska poziomy dopuszczalne substancji lub energii, które muszą być osiągnięte w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze. (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.)

standardowe procedury operacyjne pisemne instrukcje opisujące przebieg określonych procesów wraz z charakterystyką wykorzystywanych materiałów i metod oraz oczekiwane wyniki tych procesów. (ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm)

standardowy profil zużycia zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych: a) nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację tych danych, b) o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej, c) zlokalizowanych na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm)

standardy zbiory i zakresy wymagań dotyczących opracowań i dokumentów planistycznych oraz zasady stosowania w nich parametrów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. (ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)

standardy emisyjne dopuszczalne wielkości emisji. (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)

standardy klasyfikacyjne wprowadzone na podstawie ustawy klasyfikacje, nomenklatury i definicje podstawowych kategorii. (ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. (Dz.U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.)

standardy rewizji finansowej Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. (ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. (Dz.U z 2009 r. Nr 77, poz. 649)

standardy zawodowe reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, ustalone zgodnie z przepisami prawa. (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm)

stan epidemii sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz.U z 2008 r. Nr 234, poz. 1570)

stan nieruchomości stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona. (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)

stanowisko pracy kierowcy: a) siedziba pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały, b) pojazd, który kierowca prowadzi, c) każde inne miejsce, w którym kierowca wykonuje czynności związane z wykonywanymi przewozami drogowymi. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 879)

stanowisko służbowe usytuowanie żołnierza zawodowego w hierarchii służbowej jednostki organizacyjnej, z określonymi dla tego stanowiska: a) nazwą, b) stopniem etatowym, c) grupą uposażenia, d) korpusem osobowym, e) grupą osobową. (ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.)

stan zagrożenia epidemicznego sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych. (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz.U z 2008 r. Nr 234, poz. 1570)

starosta także prezydent miasta na prawach powiatu. (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)

starosta także prezydent miasta na prawach powiatu. (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

starosta także przewodniczący zarządu miasta w miastach na prawach powiatu. (ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz.U. z 1997 r. Nr 75, poz. 468)

starosta również przewodniczący zarządu miasta w miastach na prawach powiatu. (ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz.U. z 1991 r. Nr 88, poz. 400 z późn. zm.)

starosta również prezydent miasta na prawach powiatu. (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm)

starosta starosta powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm).

statek urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego przeznaczone lub używane na śródlądowych drogach wodnych do przewozu rzeczy. (ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym. (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1672)

statek urządzenie pływające używane w środowisku morskim, w tym również wodoloty, poduszkowce, statki podwodne oraz umocowane i pływające platformy wiertnicze. (ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. (Dz.U. z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z późn. zm.)

statek urządzenie pływające używane w środowisku morskim, w tym również: wodoloty, poduszkowce, statki podwodne i platformy wiertnicze, podlegające konwencjom międzynarodowym. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim. (Dz.U z 2004 r. Nr 93, poz. 899)

statek urządzenie pływające używane w środowisku morskim, w tym również: wodoloty, poduszkowce, statki podwodne i platformy wiertnicze, chyba że powołane w ustawie umowy międzynarodowe stanowią inaczej. (ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z późn. zm)

statek tutaj morski statek handlowy o polskiej przynależności. (ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. (Dz.U z 2006 r. Nr 183, poz. 1353)

statek o wartości historycznej statki zabytkowe i ich repliki, w tym również statki przeznaczone do wspierania i promocji rzemiosł tradycyjnych i umiejętności żeglarskich użytkowane zgodnie z zasadami tradycyjnego żeglarstwa i tradycyjnych technik. (ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm)

statek polski statek, który stanowi własność Skarbu Państwa, osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby prawnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym. (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1672)

statek powietrzny urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża. (ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze. (Dz.U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112)

statek powietrzny statek powietrzny w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze. (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.). (ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 695).

statek rybacki statek handlowy przeznaczony lub używany do rybołówstwa morskiego. (ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych. (Dz.U. z 1991 r. Nr 61, poz. 258)

statek rybacki statek wyposażony lub wykorzystywany handlowo do łowienia ryb lub innych żyjących w morzu organizmów. (ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. (Dz. U. z 1995 r. Nr 47, poz. 243 z późn. zm.)

statek sportowy statek bez względu na napęd, wykorzystywany w celach sportowych lub rekreacyjnych. (ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. (Dz. U. z 1995 r. Nr 47, poz. 243 z późn. zm.)

statek wspólnotowy rozumieć statek, dla którego są wydawane dokumenty bezpieczeństwa przez lub z upoważnienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z konwencjami międzynarodowymi. Nie dotyczy to wydawania przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokumentu dla statku, na wniosek administracji państwa trzeciego. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim. (Dz.U z 2004 r. Nr 93, poz. 899)

statki statki w rozumieniu art. 2 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1545 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365). (ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361 z późn. zm)

statut, akcje, akcjonariusze i walne zgromadzenie umowa lub akt założycielski, udziały, wspólników i zgromadzenie wspólników. (ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. (Dz.U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561)

statut, akcje, kapitał akcyjny, rada nadzorcza, akcjonariusze i walne zgromadzenie spółki akcyjnej, której akcje są wnoszone do narodowego funduszu inwestycyjnego lub w której narodowy fundusz inwestycyjny jest akcjonariuszem rozumie się przez to odpowiednio: umowę, udziały, kapitał zakładowy, radę nadzorczą, wspólników i zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej. (ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. (Dz.U. z 1993 r. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.)

statuty statuty spółek akcyjnych oraz umowy i akty założycielskie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. (ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. z 1993 r. Nr 18, poz. 82 z późn. zm.)

statystyka publiczna system zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych. (ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. (Dz.U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.)

staw osadowy obiekt przeznaczony do składowania drobnoziarnistych odpadów wydobywczych, w tym powstałych w wyniku przeróbki, wraz ze zmieniającą się ilością wody technologicznej, która pochodzi z przeróbki kopalin ze złóż, oraz z oczyszczania wody technologicznej. (ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych. (Dz.U z 2008 r. Nr 138, poz. 865)

stawka podstawowa minimalna możliwa stawka świadczenia mieszkaniowego. (ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.)

staż okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 2 ustawy, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 ustawy, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

staż nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm).

staż adaptacyjny okres przysposobienia do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego, odbywanego w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, pod nadzorem wykwalifikowanego przedstawiciela zawodu regulowanego. (ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (Dz.U z 2008 r. Nr 63, poz. 394)

sterylizacja proces zniszczenia zdolnych do namnażania się form biologicznych czynników chorobotwórczych. (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz.U z 2008 r. Nr 234, poz. 1570)

sterylizacja zastosowanie odczynników chemicznych, czynników biologicznych i czynników fizycznych, mające na celu unieszkodliwienie patogenów w komórkach i tkankach. (ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411)

stocznia polska przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej prowadzący działalność w zakresie budowy statków. (ustawa z dnia 3 marca 2005 r. o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich. (Dz.U z 2005 r. Nr 48, poz. 448)

stocznia koreańska podmiot z siedzibą w Republice Korei prowadzący działalność w zakresie budowy statków. (ustawa z dnia 3 marca 2005 r. o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich. (Dz.U z 2005 r. Nr 48, poz. 448)

stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych, ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy. (ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2003 r. Nr 203, poz. 1966)

stopa procentowa określona w umowie kredytu preferencyjnego stopa oprocentowania kredytu preferencyjnego. (ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. (Dz.U z 2006 r.Nr 183, poz. 1354)

stopa referencyjna zmienna stopa procentowa, stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, równa przeciętnej stopie WIBOR trzymiesięczny, obliczana jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale poprzedzającym dany kwartał, powiększona o 2 punkty procentowe, publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. (ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. (Dz.U z 2006 r.Nr 183, poz. 1354)

stopa referencyjna zmienna stopa procentowa, stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dopłat do oprocentowania kredytów o stałej stopie procentowej, równa przeciętnej stopie WIBOR trzymiesięczny, obliczanej jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale poprzedzającym dany kwartał, powiększonej o marżę określoną w umowie między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankiem udzielającym kredytu o stałej stopie procentowej, wynosząca nie więcej niż 1,5 punktu procentowego. (ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. (Dz.U. z 2002 r. Nr 230, poz. 1922)

stopa WIBOR trzymiesięczna roczna stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, notowana przez agencję informacyjną, wskazaną w umowie między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankiem udzielającym kredytu o stałej stopie procentowej. (ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. (Dz.U. z 2002 r. Nr 230, poz. 1922)

stopa WIBOR trzymiesięczna roczna stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim rynku międzybankowym, notowana przez agencję informacyjną wskazaną w umowie między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów udzielającą kredytu preferencyjnego. (ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. (Dz.U z 2006 r.Nr 183, poz. 1354)

stopień etatowy określony dla danego stanowiska służbowego stopień wojskowy. (ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (Dz.U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750)

stopień kwalifikacji kolejne rozmnożenie materiału siewnego w obrębie kategorii. (ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299)

stopień naukowy doktora także stopień doktora sztuki. (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

stopnie doktora i doktora habilitowanego stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz stopnie doktora i doktora habilitowanego sztuki. (ustawa dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595)

stosowanie procesy, o których mowa w art. 3 pkt 24 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.) (ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322)

stosowanie komunalnych osadów ściekowych rozprowadzanie na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby w celu ich wykorzystywania. (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628)

stosunek korzyści do ryzyka ocena pozytywnych skutków terapeutycznych produktu leczniczego w odniesieniu do ryzyka związanego z użyciem produktu leczniczego, z wyłączeniem zagrożenia niepożądanym wpływem na środowisko, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - ocena pozytywnych skutków terapeutycznych produktu leczniczego weterynaryjnego w odniesieniu do ryzyka związanego z użyciem produktu leczniczego weterynaryjnego. (ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.)

stosunki gospodarcze relacje instytucji obowiązanych z klientem związane z działalnością gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, które w chwili ich nawiązywania rokują długotrwałą współpracę. (ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.)

strategia wykorzystania Funduszu Spójności dokument określający kierunki wydatkowania środków z Funduszu Spójności, uzgodniony z Komisją Europejską, przygotowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju. (Dz.U z 2004 r. Nr 116, poz. 1206)

strategiczna ocena oddziaływania na środowisko postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności: a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii, d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz.U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych program określony w ramach jednego ze strategicznych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych, określonego w Krajowym Programie Badań, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). (ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U z 2010 r. Nr 96, poz. 616)

straty i zyski nadzwyczajne straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

strefa obszar geograficzny z jednolitym systemem hydrologicznym obejmujący: a) część obszaru zlewni od źródła lub źródeł cieków wodnych do miejsca zlokalizowania naturalnych lub sztucznych barier, zapobiegających wędrówce zwierząt wodnych z niżej położonej części zlewni, lub b) całkowity obszar zlewni od źródła lub źródeł cieków wodnych do ujścia rzeki, lub c) co najmniej 2 obszary zlewni wraz z ujściami rzek, które są przez te ujścia ze sobą powiązane epizootycznie. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.)

strefa ruchu obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

strefa transgraniczna obszar co najmniej jednej gminy, powiatu lub co najmniej jednego województwa, na którym operator publicznego transportu zbiorowego świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, położony bezpośrednio przy granicy Rzeczypospolitej Polskiej i obszar odpowiedniej jednostki administracyjnej położonej poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium sąsiedniego państwa. (ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)

strefa tranzytowa lotniska międzynarodowego teren lotniska międzynarodowego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozciągający się między pokładem statku powietrznego a stanowiskiem kontroli granicznej, który obejmuje płytę oraz pomieszczenia lotniska. (ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. (Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175)

strefa zamieszkania obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.)

strefy ochrony uzdrowiskowej części obszaru uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej, określone w statucie uzdrowiska, wydzielone w celu ochrony czynników leczniczych i naturalnych surowców leczniczych, walorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych. (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm)

strony biorące udział w postępowaniu ochronnym:

1) zagraniczni producenci lub eksporterzy towaru objętego postępowaniem ochronnym, krajowi importerzy tego towaru lub organizacje oraz zrzeszenia przedsiębiorców, jeżeli większość ich członków jest zagranicznymi producentami lub eksporterami albo krajowymi importerami danego towaru,
2) właściwe organy kraju eksportu,
3) krajowi producenci lub organizacje oraz zrzeszenia producentów, jeżeli większość ich członków jest producentami towaru podobnego lub bezpośrednio konkurencyjnego,
4) producenci wykorzystujący w procesie produkcji towar objęty postępowaniem lub ich organizacje, lub organizacje konsumenckie,
5) inne krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne lub prawne, które wykażą swój bezpośredni interes materialny lub inny prawem chroniony interes w badanej sprawie. (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1188)

strony biorące udział w postępowaniu ochronnym:

1) zagraniczni producenci lub eksporterzy towaru objętego postępowaniem ochronnym, krajowi importerzy tego towaru lub organizacje oraz zrzeszenia przedsiębiorców, jeżeli większość ich członków jest zagranicznymi producentami lub eksporterami albo krajowymi importerami danego towaru,
2) właściwe organy kraju eksportu,
3) krajowi producenci lub organizacje oraz zrzeszenia producentów, jeżeli większość ich członków jest producentami towaru podobnego lub bezpośrednio konkurencyjnego,
4) producenci wykorzystujący w procesie produkcji towar objęty postępowaniem lub ich organizacje, lub organizacje konsumenckie,
5) inne krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne lub prawne, które wykażą swój bezpośredni interes materialny lub inny prawem chroniony interes w badanej sprawie. (ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny. (Dz.U. z 2001 r. Nr 43, poz. 477)

stwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji zaliczenie do pierwszej grupy inwalidów. (ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25)

strzeżony ośrodek strzeżony ośrodek w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. (ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176)

strzępiarka instalacja służąca do rozdrabniania odpadów powstałych w trakcie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. (ustawa z dnia dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. (Dz.U z 2005 r. Nr 25, poz. 202)

styczność bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych. (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz.U z 2008 r. Nr 234, poz. 1570)

SSO oficer ochrony statku. (ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich. (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1055)

stymulator wzrostu związek organiczny lub mineralny lub jego mieszaninę, wpływające korzystnie na rozwój roślin lub inne procesy życiowe roślin, z wyłączeniem regulatora wzrostu będącego środkiem ochrony roślin w rozumieniu przepisów o ochronie roślin. (ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. (Dz.U z 2007 r. Nr 147, poz. 1033)

stypendium kwota wypłacana z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

subemitent inwestycyjny podmiot będący stroną zawartej z emitentem albo wprowadzającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych oferowanych w ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania. (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm)

subemitent usługowy podmiot będący stroną zawartej z emitentem albo wprowadzającym umowy, w której podmiot ten zobowiązuje się do nabycia, na własny rachunek, całości lub części papierów wartościowych danej emisji, oferowanych wyłącznie temu podmiotowi, w celu dalszego ich zbywania w ofercie publicznej. (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm)

subemisja inwestycyjna umowa o subemisję inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539). (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)

subemisja usługowa umowa o subemisję usługową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539). (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)

substancja każda materia, która może być pochodzenia:

a) ludzkiego, w szczególności ludzka krew, elementy i składniki pochodzące z krwi ludzkiej,
b) zwierzęcego, w szczególności mikroorganizmy, całe organizmy zwierzęce, fragmenty organów, wydzieliny zwierzęce, toksyny, wyciągi, elementy i składniki pochodzące z krwi zwierzęcej;
c) roślinnego, w szczególności mikroorganizmy, całe rośliny, części roślin, wydzieliny roślinne, wyciągi,
d) chemicznego, w szczególności pierwiastki lub związki chemiczne naturalnie występujące w przyrodzie lub otrzymane w drodze przemian chemicznych lub syntezy. (ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. (Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381)

substancja pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)

substancja bazowa substancja zamieszczona w załączniku IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. WE L 123 z 24.04.1998, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 3), niestosowana powszechnie jako substancja o działaniu biobójczym lub stosowana ubocznie w tym celu, bezpośrednio lub w produkcie biobójczym zawierającym tę substancję i rozpuszczalnik niebędący substancją potencjalnie niebezpieczną i która nie jest wprowadzana do obrotu z uwagi na działanie biobójcze. (ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252 z późn. zm.)

substancja czynna substancja lub mikroorganizm, w tym także wirusy i grzyby, zwalczające lub wywierające działanie ogólne lub specyficzne na organizm szkodliwy. (ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1433)

substancja dodatkowa dodatek do żywności w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UEL 354 z 31.12.2008, str. 16). (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz.U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm)

substancja konserwująca substancja, która może być dodawana do kosmetyków w celu hamowania rozwoju drobnoustrojów w kosmetykach. (ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach. (Dz.U. z 2001 r. Nr 42, poz. 473)

substancja kontrolowana substancja wymieniona w Załączniku I do rozporządzenia WE nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000; str. 1). (ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. (Dz. U. z 1995 r. Nr 47, poz. 243 z późn. zm.)

substancja niebezpieczna każda substancja spełniająca kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z klas lub kategorii zagrożenia wymienionych w: a) części 2 w pkt 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (Typ A i B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 (kategoria 1 i 2), 2.14 (kategoria 1 i 2) oraz 2.15 (Typ A- F), b) części 3 w pkt 3.1-3.6, 3.7 (działanie szkodliwe na funkcje płciowe i płodność lub na rozwój potomstwa), 3.8 (z wyjątkiem substancji spełniających kryteria klasyfikacji ze względu na działanie narkotyczne), 3.9 i 3.10, c) części 4 w pkt 4.1, d) części 5 w pkt 5.1 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1). (ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.)

substancja pomagająca w przetwarzaniu substancja pomocnicza w przetwórstwie w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UEL 354 z 31.12.2008, str. 16). (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz.U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm)

substancja potencjalnie niebezpieczna substancja, która nie będąc substancją czynną, wykazuje szkodliwe działanie dla ludzi, zwierząt lub środowiska, obecna lub powstająca w produkcie biobójczym w stężeniach powodujących takie działanie; substancja ta jest klasyfikowana jako niebezpieczna w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych. (ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433, z późn. zm)

substancja promieniochronna substancja chroniąca skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego. (ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach. (Dz.U. z 2001 r. Nr 42, poz. 473)

substancja promieniotwórcza substancja zawierająca jeden lub więcej izotopów promieniotwórczych o takiej aktywności lub stężeniu promieniotwórczym, które nie mogą być pominięte z punktu widzenia ochrony radiologicznej. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm)

substancja psychotropowa każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy. (ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz.U z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)

substancja zanieczyszczająca substancja zanieczyszczająca w rozumieniu art. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiającego procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 204). (ustawa z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz.U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225)

substancja znacznikowa substancja wprowadzona do organizmu zwierzęcia wraz z weterynaryjnym produktem leczniczym w celu oceny jego pobrania przez zwierzę, dystrybucji lub metabolizmu; substancja znacznikowa może być także dodawana do premiksu leczniczego w celu oceny równomierności wymieszania w paszy leczniczej. (ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. (Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381)

substancje pierwiastki chemiczne i ich związki, występujące w stanie naturalnym lub wytworzone, w tym również wszelkie zanieczyszczenia powstające w zastosowanym procesie produkcji. (ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. (Dz.U z 2004 r. Nr 11, poz. 94)

substancje substancje, o których mowa w art. 3 pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.). (ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322)

substancje aktywne substancje lub mikroorganizmy, łącznie z wirusami, o działaniu ogólnym lub specyficznym na organizmy szkodliwe lub rośliny, lub części roślin, lub produkty roślinne. (ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. (Dz.U z 2004 r. Nr 11, poz. 94)

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego substancje niebezpieczne albo grupy substancji niebezpiecznych, które charakteryzuje toksyczność, trwałość oraz zdolność do bioakumulacji, a także inne substancje oraz grupy substancji, które należy równoważnie traktować. (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

substancje zanieczyszczające substancje objęte załącznikami I (olej) i II (szkodliwe substancje ciekłe) do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r., sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101) oraz Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679). (ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692, z późn. zm)

subsydiowanie skrośne pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub kosztów dotyczących jednej grupy odbiorców przychodami pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub od innej grupy odbiorców. (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.)

suma aktywów ważonych ryzykiem suma aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych, którym Komisja Nadzoru Bankowego, w trybie przewidzianym ustawą - Prawo bankowe, nadaje wyrażoną procentowo wagę ryzyka. (ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. (Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131)

suplement diety środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. (ustawa z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz.U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225)

surowce produkty produkcji pierwotnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319). (ustawa z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz.U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225)

surowce rolnicze rośliny uprawiane na użytkach rolnych lub na części tych użytków, przeznaczone do wytwarzania biokomponentów. (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. (Dz.U z 2006 r. Nr 169, poz. 1199)

surowiec farmaceutyczny substancja lub mieszanina substancji wykorzystywana do sporządzania lub wytwarzania produktów leczniczych. (ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. (Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381)

surowiec tytoniowy wysuszone liście tytoniu odmian uprawianych w kraju. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19)

surowiec tytoniowy wysuszone liście tytoniu. (ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.)

susz paszowy materiał paszowy otrzymany z zielonki w wyniku szybkiego jej suszenia gorącymi gazami spalinowymi, zmieszanymi z powietrzem lub gorącym powietrzem. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19)

sygnał multipleksu sygnał multipleksu, o którym mowa w art. 2 pkt 38a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). (ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. (Dz.U. z 2011 r. Nr 153, poz. 903)

sygnał multipleksu sygnał radiowy transmitowany z użyciem kanału lub bloku częstotliwościowego w służbie radiodyfuzyjnej, przenoszący treści zawarte w multipleksie. (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)

sygnatariusz Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi biuro narodowe, które zawarło umowę dotyczącą zaspokajania roszczeń wynikających z międzynarodowego ruchu pojazdów mechanicznych, zgodnie z postanowieniami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewnętrznego. (ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm)

syndyk syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.). (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. (Dz.U z 2004 r. Nr 116, poz. 1205).

syrop inulinowy bezpośredni produkt otrzymany przez hydrolizę inuliny lub oligofruktoz, zawierający wagowo w suchej masie co najmniej 10% fruktozy w postaci wolnej lub sacharozy. (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru. (Dz.U. z 2001 r. Nr 76, poz. 810)

system system płatności i system rozrachunku papierów wartościowych. (ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. (Dz.U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1351)

system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points) postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących. (ustawa z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz.U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225)

system autoryzacji i rozliczeń podlegające prawu polskiemu prawne powiązania pomiędzy agentem rozliczeniowym, akceptantami i wydawcami elektronicznych instrumentów płatniczych, w ramach których określa się wspólne zasady przyjmowania zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych i rozliczeń z tego tytułu. (ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385)

system dostępu warunkowego środki lub rozwiązania techniczne, które powodują, że dostęp do zrozumiałej formy zabezpieczonych transmisji radiowych lub telewizyjnych jest uwarunkowany posiadaniem abonamentu lub uprzednio uzyskanego indywidualnego zezwolenia. (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800)

system elektroenergetyczny system elektroenergetyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.)

system gazowy sieci gazowe wraz z przyłączonymi do nich urządzeniami i instalacjami współpracującymi z siecią oraz inne urządzenia, a także instalacje znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez które gaz ziemny jest wprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozprowadzany po tym terytorium. (ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. (Dz.U z 2007 r. Nr 52, poz. 343)

system gazowy albo elektroenergetyczny sieci gazowe albo sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z siecią. (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348, z późn. zm.)

system gazowy system gazowy znajdujący się na terytorium Unii Europejskiej lub jakąkolwiek sieć połączoną z takim systemem. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

system gwarantowania system utworzony i funkcjonujący na podstawie ustawy oficjalnie uznany system gwarantowania - system gwarantowania środków gwarantowanych, utworzony i urzędowo uznany w państwie macierzystym oddziału instytucji kredytowej, do którego należy ta instytucja. ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm)

system informacji o terenie baza danych przestrzennych dotyczących określonego obszaru oraz procedury i techniki służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych. (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086)

System Informacji Wizowej system, o którym mowa w art. 1 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego. (ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. (Dz.U z 2007 r. Nr 165, poz. 1170)

system informacyjny administracji publicznej systemy informacyjne administracji publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.). (ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U z 2010 r. Nr 47, poz. 277)

System Informacyjny Schengen system informacyjny, o którym mowa w art. 92 ust. 1-3 Konwencji Wykonawczej. (ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. (Dz.U z 2007 r. Nr 165, poz. 1170)

system informatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

system kolei wyróżniona cechami funkcjonalnymi i technicznymi sieć kolejowa i pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu po tej sieci. (ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, późn. zm)

system konsorcyjny prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu mieniem gromadzonym w ramach grupy z udziałem konsumentów, utworzonej w celu sfinansowania zakupu produktu na rzecz uczestników grupy. (ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. (Dz.U z 2007 r. Nr 171, poz. 1206)

System krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia e-AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24). (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm)

system płatności podlegające prawu polskiemu prawne powiązania pomiędzy co najmniej trzema instytucjami, w tym co najmniej jedną z instytucji, o których mowa w art. 1 pkt 5 lit. a)-e) lub lit. h) ustawy, z wyłączeniem uczestnika pośredniego, w ramach których obowiązują wspólne dla tych uczestników zasady realizacji ich zleceń rozrachunku, o których mowa w pkt 12 lit. a), z zastrzeżeniem art. 2a ustawy. (ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351, z późn. zm.)

system realizacji zasady i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące we wdrażaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności, obejmujące monitorowanie, sprawozdawczość, kontrolę i ocenę. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju. (Dz.U z 2004 r. Nr 116, poz. 1206)

system rozrachunku papierów wartościowych podlegające prawu polskiemu prawne powiązania pomiędzy co najmniej trzema instytucjami, w tym co najmniej jedną z instytucji, o których mowa w art. 1 pkt 5 lit. a)-e) lub lit. h), z wyłączeniem uczestnika pośredniego, w ramach których obowiązują wspólne dla tych uczestników zasady realizacji ich zleceń rozrachunku, o których mowa w pkt 12 lit. b), z zastrzeżeniem art. 2a ustawy. (ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351, z późn. zm.)

system Sirenac system informacyjny w postaci bazy danych wyników inspekcji przeprowadzanych w regionie objętym obowiązywaniem Memorandum Paryskiego w sprawie inspekcji państwa portu, podpisanego w dniu 26 stycznia 1982 r. (ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm)

system teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm). (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

system teleinformatyczny system, który tworzą urządzenia, narzędzia, metody postępowania i procedury stosowane przez wyspecjalizowanych pracowników, w sposób zapewniający wytwarzanie, przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie informacji. (ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz.U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.)

system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (Rapid Alert System for Food and Feed) postępowanie organów urzędowej kontroli żywności i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa żywności, zgodnie z zasadami określonymi w art. 50-52 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463). (ustawa z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz.U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225)

system wyliczania system informatyczny podmiotu objętego systemem gwarantowania, przeznaczony do zapewnienia możliwości niezwłocznego uzyskania wszelkich danych pozwalających na identyfikację deponentów oraz określenie wysokości należnych poszczególnym deponentom środków gwarantowanych. ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm)

system zapewnienia jakości struktura organizacyjna, procedury, procesy i zasoby wpływające w sposób pośredni lub bezpośredni na osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości. (ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm)

system zarządzania bezpieczeństwem organizacja i działanie przyjęte przez zarządcę infrastruktury i przewoźnika kolejowego dla zapewnienia bezpieczeństwa. (ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.)

system zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia, że dana struktura, układ lub ich części składowe bądź procedury będą działać w sposób zadowalający, spełniając wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 33c ust. 9 pkt 2 ustawy. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm)

systemy informacyjne administracji publicznej systemy zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji przez organy administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, inne instytucje rządowe, organy rejestrowe i Narodowy Bank Polski, prowadzone w oparciu o przepisy kompetencyjne lub inne akty prawne związane bezpośrednio z wykonywaniem przez nie zadań statutowych. (ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. (Dz.U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.)

sytuacja kryzysowa sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz.U z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm)

szacowanie nieruchomości czynności związane z określaniem wartości nieruchomości. (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm)

systemy OECD systemy nasienne OECD - dla kwalifikacji odmianowej nasion wprowadzanych do obrotu międzynarodowego stosowane przez Rzeczpospolitą Polską: a) system OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion traw i roślin strączkowych oraz motylkowatych drobnonasiennych wprowadzanych do obrotu międzynarodowego, b) system OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion zbóż wprowadzanych do obrotu międzynarodowego, c) system OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion buraka cukrowego i pastewnego wprowadzanych do obrotu międzynarodowego, d) system OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion kukurydzy i sorga wprowadzanych do obrotu międzynarodowego, e) system OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion roślin krzyżowych i innych gatunków roślin oleistych i włóknistych wprowadzanych do obrotu międzynarodowego. (ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299, z późn. zm)

szczególna ostrożność ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.)

szczególne okrucieństwo zabijające zwierzę przedsiębranie przez sprawcę działań charakteryzujących się drastycznością form i metod zadawania śmierci, a zwłaszcza zadawanie śmierci w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania. (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. (Dz.U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.)

szczególnie niebezpieczne prace podwodne czynności wykonywane pod powierzchnią wody z zastosowaniem materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych, przy skażeniu substancjami niebezpiecznymi lub stwarzającymi zagrożenie albo ich mieszaninami niebezpiecznymi lub stwarzającymi zagrożenie, przy cięciu i spawaniu metali, przy użyciu urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, przy poszukiwaniu, przenoszeniu i rozbrajaniu min lub amunicji, a także przy prowadzeniu prób nowego sprzętu nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii prac podwodnych. (ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1936, z późn. zm.)

szczegółowe wymagania wymagania, które powinien spełniać wyrób, określone w aktach prawnych Wspólnot Europejskich innych niż dyrektywy nowego podejścia. (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.)

szczepienie ochronne podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu sztucznego uodpornienia przeciwko tej chorobie. (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz.U z 2008 r. Nr 234, poz. 1570)

szkoda dla zdrowia człowieka oszacowane ryzyko skrócenia długości i pogorszenia jakości życia ludzi w następstwie narażenia na promieniowanie jonizujące; obejmuje straty wynikające ze skutków somatycznych, nowotworów i poważnych zaburzeń genetycznych. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm)

szkoda w środowisku negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniona w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska: a) w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych, z tym że szkoda w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych nie obejmuje uprzednio zidentyfikowanego negatywnego wpływu wynikającego z działania podmiotu korzystającego ze środowiska zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, b) w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny lub ilościowy wód, c) w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. (Dz.U z 2007 r. Nr 75, poz. 493)

szkodliwe zaburzenie elektromagnetyczne zaburzenie elektromagnetyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej, które: a) zagraża funkcjonowaniu służby radionawigacyjnej lub służby radiokomunikacyjnej używanej stale lub czasowo w celu zapewnienia ochrony życia ludzkiego lub mienia lub b) w sposób poważny pogarsza, utrudnia lub w sposób powtarzający się przerywa wykonywanie służby radiokomunikacyjnej działającej zgodnie z przepisami prawa. (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm)

szkolenie pozaszkolne zajęcia edukacyjne mające na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm).

szkoła także przedszkole. (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

szkoła szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna oraz szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.)

szkoła szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna oraz szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. (ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. (Dz.U z 2007 r. Nr 192, poz. 1378)

szkoła artystyczna także szkoła bibliotekarska i animatorów kultury. (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

szkoła dwujęzyczna szkoła, w której wszystkie oddziały są oddziałami dwujęzycznymi. (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

szkoła integracyjna szkoła, w której wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi. (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

szkoła leśna szkoła ponadgimnazjalna kształcąca wyłącznie w zawodach dla leśnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw środowiska. (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

szkoła rolnicza szkoła ponadgimnazjalna kształcąca wyłącznie w zawodach dla rolnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych. (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

szkoła specjalna lub oddział specjalny:

a) szkoła lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy,
b) szkoła lub oddział zorganizowane w zakładzie opieki zdrowotnej, w tym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, a także w jednostce pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym zakładzie lub jednostce, w którym stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71c ust. 2 ustawy. (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

szkoła wyższa uczelnia, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych. (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm)

szkoła wyższa szkoła wyższa, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych. (ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. (Dz.U z 2007 r. Nr 192, poz. 1378)

szkoły bez bliższego określenia przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a, a także odpowiednio ich zespoły. (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

szkoły i placówki oświatowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1-7 i 9-11 ustawy o systemie oświaty. (ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z późn. zm)

szpital psychiatryczny również:

a) oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym,
b) kliniki psychiatrycznej,
c) sanatorium dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) innego zakładu opieki zdrowotnej, sprawującego całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową,
niezależnie od podmiotu, który je tworzy i utrzymuje. (ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. (Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535)

szpitalny oddział ratunkowy komórka organizacyjna szpitala w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, stanowiąca jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniająca wymagania określone w ustawie. (ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Dz.U z 2006 r. Nr 191, poz. 1410)

sztuczna hybryda leśny materiał rozmnożeniowy powstały wskutek krzyżowania osobników dwóch lub większej liczby gatunków drzew, będący efektem zamierzonych działań człowieka. (ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym. (Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 761)

sztuczna jednolita część wód powierzchniowych jednolita część wód powierzchniowych powstała w wyniku działalności człowieka. (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

system językowo-migowy (SJM) podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243)

system informacyjny administracji publicznej systemy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.). (ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz.U z 2009 r. Nr 126, poz. 1040)

system realizacji zasady i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji strategii rozwoju kraju, strategii sektorowych, planów wykonawczych, programów operacyjnych obejmujące zarządzanie, sprawozdawczość, kontrolę i ocenę oraz sposób koordynacji działań tych instytucji. (ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. (Dz.U z 2006 r. Nr 227, poz. 1658)

system rozrachunku system, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o ostateczności rozrachunku. (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)

system teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). (ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

sytuacja kryzysowa sytuacja, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.). (ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. (Dz.U. z 2010 r. Nr 229, poz.1496)


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama