Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  SŁOWNICZEK - prawniczy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

C

całkowita niezdolność do pracy całkowita niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do l lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz.U z 2004 r. Nr 64, poz. 593)

całkowite odtworzenie poddanie wyrobu wprowadzonego do obrotu wszystkim następującym czynnościom: a) demontażowi części składowych lub podzespołów wyrobu, b) sprawdzeniu, czy części składowe lub podzespoły wyrobu nadają się do ponownego użycia, c) wymianie lub regeneracji części składowych lub podzespołów wyrobu nienadających się do ponownego użycia, d) montażowi pierwotnych, zregenerowanych lub wymienionych części składowych lub podzespołów wyrobu, e) sprawdzeniu, czy zamontowany wyrób spełnia pierwotne albo zmodyfikowane kryteria przyjęcia, f) oznaczeniu wyrobu jako "całkowicie odtworzony" - w celu ponownego wprowadzenia go do obrotu, bez zmiany jego przewidzianego zastosowania, pod nazwą własną podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie tych czynności. (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. (Dz.U z 2010 r. Nr 107, poz. 679)

całkowity budżet na refundację wysokość środków publicznych przeznaczonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w art. 118 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 16-18 oraz objęte programami lekowymi, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15 tej ustawy. (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696)

cecha probiercza prawnie chroniony znak urzędowy potwierdzający zawartość metalu szlachetnego w wyrobie. (ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo pobiercze. (Dz.U. z 2011 r. Nr 92, poz. 529)

cechy organoleptyczne zespół cech obejmujących smak, zapach, wygląd, w tym barwę i konsystencję, środków spożywczych, które można wyodrębnić i ocenić przy pomocy zmysłów człowieka. (ustawa z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz.U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225)

cedent zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który w związku z wykonywaną działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną ceduje ryzyko na zakład reasekuracji lub zakład ubezpieczeń wykonujący działalność reasekuracyjną. (ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.)

cele zarządzania ryzykiem powodziowym ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

cena cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm). (ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

cena wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. (ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050)

cena detaliczna urzędowa cena zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego powiększona o urzędową marżę hurtową i urzędową marżę detaliczną oraz należny podatek od towarów i usług. (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696)

cena hurtowa urzędowa cena zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego powiększona o urzędową marżę hurtową oraz należny podatek od towarów i usług. (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696)

cena jednostkowa towaru (usługi) cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. (ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050)

cena progu cena krajowa towaru rolnego lub spożywczego ustalana przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na podstawie stosowanych przez Agencję Rynku Rolnego interwencyjnych cen produktów rolnych lub cen notowanych i udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny, a w szczególnych przypadkach przez inne instytucje państwowe. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o opłacie wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy. (Dz.U. z 1994 r. Nr 43, poz. 160 z późn. zm.)

cena progu cena krajowa towaru rolnego lub spożywczego ustalana przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na podstawie stosowanych przez Agencję Rynku Rolnego interwencyjnych cen produktów rolnych lub cen notowanych i udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny, a w szczególnych przypadkach przez inne instytucje państwowe. (ustawa z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą.
(Dz.U. z 1996 r. Nr 124, poz. 584)

cena transakcyjna cena przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

cena urzędowa i marża handlowa urzędowa cena i marża handlowa ustalona w rozporządzeniu wydanym przez właściwy organ administracji rządowej lub w uchwale wydanej przez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego. (ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050)

cena zagraniczna cena zagranicznego towaru rolnego lub spożywczego, ustalana przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, na podstawie analiz zagranicznych notowań giełdowych oraz analizy faktur towarów przywożonych z zagranicy, powiększoną o koszty ubezpieczenia i transportu towaru do granicy. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o opłacie wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy. (Dz.U. z 1994 r. Nr 43, poz. 160 z późn. zm.)

cena zagraniczna cena zagranicznego towaru rolnego lub spożywczego, ustalana przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, na podstawie analiz zagranicznych notowań giełdowych oraz analizy faktur towarów przywożonych z zagranicy, powiększoną o koszty ubezpieczenia i transportu towaru do granicy. (ustawa z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą. (Dz.U. z 1996 r. Nr 124, poz. 584)

cena zbytu netto cena sprzedaży leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego do podmiotów uprawnionych do obrotu, nieuwzględniająca należnego podatku od towarów i usług. (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696)

centralna ewidencja pojazdów centralna ewidencja pojazdów określoną w art. 80a-80e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515). (ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm)

centralny mechanizm bilansowania handlowego prowadzony przez operatora systemu przesyłowego, w ramach bilansowania systemu, mechanizm rozliczeń podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z tytułu niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej oraz pobranej przez użytkowników systemu, dla których te podmioty prowadzą bilansowanie handlowe. (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm)

centralny organ administracji rządowej kierownik będący organem lub kierujący urzędem administracji rządowej, który jest powoływany przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów i na podstawie ustaw szczególnych podlega Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów lub właściwemu ministrowi, lub nad którego działalnością nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów albo właściwy minister. (ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872)

centralny organ techniczny KSI Komendant Główny Policji. (ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. (Dz.U z 2007 r. Nr 165, poz. 1170)

centralny organ wizowy organ odpowiedzialny za opiniowanie wniosków o wydanie wizy Schengen, o którym mowa w art. 22 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, oraz właściwy do otrzymywania informacji, o których mowa w art. 31 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego. (ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.)

Centralny System Informacji Wizowej Centralny Wizowy System Informacyjny, o którym mowa w art. 1 ust. 2 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz. Urz. UE L 213 z 15.06.2004, str. 5-7). (ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. (Dz.U z 2007 r. Nr 165, poz. 1170)

Centrum informacyjne systemu Sirenac należy przez to rozumieć organ powołany w celu zarządzania systemem Sirenac". (ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm)

centrum naukowo-przemysłowe centrum w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618). (ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615)

centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk centrum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619). (ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615)

centrum pierwszej sprzedaży wyodrębniony w porcie rybackim lub przystani rybackiej obiekt wyposażony w niezbędną infrastrukturę, w szczególności wyładunkową i transportową, przeznaczony do prowadzenia sesyjnej lub aukcyjnej sprzedaży ryb, prowadzony przez uznaną organizację producentów, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198). (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego. (Dz.U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168).

centrum urazowe wydzielona funkcjonalnie część szpitala, w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy, w której to części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego, spełniającą wymagania określone w ustawie. (ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)

ceny ceny, jak również opłaty o charakterze cen, marże handlowe, prowizje i narzuty do cen. (ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (Dz.U z 2007 r. Nr 50, poz. 331)

certyfikacja działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami. (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.)

certyfikacja działanie jednostki certyfikującej wykazujące, że wyrób lub proces jego wytworzenia jest zgodny z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. (ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. (Dz.U z 2006 r. Nr 235, poz. 1700)

certyfikacja działanie jednostki notyfikowanej wykazujące przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, zakończone wydaniem certyfikatu zgodności. (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. (Dz.U z 2010 r. Nr 107, poz. 679)

certyfikat świadectwo potwierdzające spełnianie przez chmiel lub produkt chmielowy minimalnych wymagań jakościowych. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19)

certyfikat elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby. (ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.)

certyfikat świadectwo, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.). (ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym. (Dz.U z 2009 r. Nr 116, poz. 975)

certyfikat bezpieczeństwa dokument potwierdzający ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego. (ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.)

certyfikat dowodu osobistego elektroniczne zaświadczenie przyporządkowujące dane do weryfikacji informacji uwierzytelniającej do dowodu osobistego. (ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131)

certyfikat kompetencji zawodowych dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. (ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371)

certyfikat ograniczonej identyfikacji elektroniczne zaświadczenie nieujawniające tożsamości posiadacza dowodu osobistego, ale gwarantujące, że uwierzytelnienia dokonano za pomocą dowodu osobistego. (ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131)

certyfikat podpisu osobistego elektroniczne zaświadczenie przyporządkowujące dane do weryfikacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego. (ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131)

certyfikat rezydencji zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą podatnika wydanego dla celów podatkowych przez właściwą administrację podatkową. (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

certyfikat rezydencji zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

certyfikat rezydencji zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

certyfikat zgodności dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami. (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.)

certyfikat zgodności dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów, poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi. (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. (Dz.U z 2010 r. Nr 107, poz. 679)

certyfikat zgodności wyrobu dokument wydany przez jednostkę certyfikującą potwierdzający, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną. (ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. (Dz.U z 2006 r. Nr 235, poz. 1700)

chemikalia chemikalia, o których mowa w art. 3 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2008, str. 1). (ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322)

chmiel wysuszony kwiatostan żeńskiej rośliny chmielu uprawnego, zwany również szyszką chmielu. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19)

chmiel nieprzygotowany chmiel, który poddany został wyłącznie wstępnemu suszeniu i pakowaniu. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19)

chmiel przygotowany chmiel, który został poddany końcowemu suszeniu i pakowaniu. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19)

chodnik część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. (ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm)

choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna choroba zakaźna łatwo rozprzestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelności, powodująca szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagająca specjalnych metod zwalczania, w tym cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne. (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz.U z 2008 r. Nr 234, poz. 1570)

choroby zakaźne choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz.U z 2008 r. Nr 234, poz. 1570)

choroby zakaźne zwierząt wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze choroby zwierząt, które ze względu na sposób powstawania lub szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi, a w przypadku zwierząt wodnych - bezobjawowe lub objawowe zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.)

chów lub hodowla zwierząt akwakultury hodowanie zwierząt akwakultury w danym gospodarstwie lub na obszarze hodowli mięczaków. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.)

chronione siedliska przyrodnicze: a) siedliska przyrodnicze objęte jedną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) lub podlegające ochronie na podstawie art. 33 ust. 2 tej ustawy, b) siedliska przyrodnicze należące do typów siedlisk określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, c) siedliska oraz miejsca rozrodu gatunków chronionych, d) miejsca lęgu, pierzenia i zimowania ptaków wędrownych oraz miejsca ich zatrzymywania się wzdłuż tras wędrówek. (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. (Dz.U z 2007 r. Nr 75, poz. 493)

ciągnik rolniczy ciągnik rolniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. (Dz.U z 2006 r. Nr 169, poz. 1200)

ciągnik rolniczy pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych. (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.)

ciągnik samochodowy pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy. (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.)

cieki naturalne rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami. (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

ciepło energia cieplna w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach. (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348)

ciepło ciepło w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.). (ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. (Dz.U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551)

ciepło użytkowe w kogeneracji ciepło użytkowe w kogeneracji, o którym mowa w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm)

ciepło użytkowe w kogeneracji ciepło wytwarzane w kogeneracji, służące zaspokojeniu niezbędnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, które gdyby nie było wytworzone w kogeneracji, zostałoby pozyskane z innych źródeł. (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm)

ciężka awaria warunki awaryjne obiektu jądrowego, poważniejsze niż awarie projektowe, prowadzące do znaczącej degradacji rdzenia reaktora i mogące prowadzić do znaczących uwolnień substancji promieniotwórczych. (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.)

ciężki olej opałowy olej opałowy stosowany do celów opałowych w instalacjach energetycznego spalania paliw, oznaczony kodami CN 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 oraz 2710 19 69. (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. (Dz.U z 2006 r. Nr 169, poz. 1200)

ciężkie niepożądane działanie produktu leczniczego jest działanie, które bez względu na zastosowaną dawkę produktu leczniczego powoduje zgon pacjenta, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu lub inne działanie produktu leczniczego, które lekarz według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie, lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub uszkodzeniem płodu. (ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.)

ciężkie niepożądane zdarzenie zdarzenie medyczne, które doprowadziło u uczestnika badania klinicznego do: a) zgonu, b) ciężkiego pogorszenia stanu zdrowia: - skutkującego chorobą lub urazem, które zagrażają życiu, - skutkującego trwałym upośledzeniem struktury lub funkcji ciała, - wymagającego hospitalizacji lub przedłużenia hospitalizacji już prowadzonej, - wymagającego interwencji medycznej w celu zapobieżenia trwałemu upośledzeniu struktury lub funkcji ciała, c) śmierci płodu, zagrożenia życia płodu, wrodzonej wady lub uszkodzenia okołoporodowego. (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. (Dz.U z 2010 r. Nr 107, poz. 679)

ciężkie niepożądane zdarzenie po użyciu badanego produktu leczniczego albo badanego produktu leczniczego weterynaryjnego jest zdarzenie, które bez względu na zastosowaną dawkę badanego produktu leczniczego albo badanego produktu leczniczego weterynaryjnego powoduje zgon pacjenta, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub uszkodzeniem płodu. (ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.)

ciśnieniowe urządzenia transportowe: a) naczynia takie, jak: butle, zbiorniki rurowe, bębny ciśnieniowe, naczynia kriogeniczne, wiązki butli, b) cysterny, łącznie z cysternami odejmowalnymi, kontenerami-cysternami, pojazdami-bateriami, pojazdami cysternami stosowane w transporcie gazów klasy 2 oraz w transporcie określonych towarów niebezpiecznych innych klas, łącznie z ich zaworami i innym wyposażeniem zgodnie z umową ADR. (ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671).

ciśnieniowe urządzenia transportowe: a) naczynia takie, jak: butle, zbiorniki rurowe, bębny ciśnieniowe, naczynia kriogeniczne, wiązki butli, b) cysterny, łącznie z cysternami odejmowalnymi, kontenerami-cysternami, wagonami cysternami, stosowane w transporcie gazów klasy 2 oraz w transporcie określonych towarów niebezpiecznych innych klas, łącznie z ich zaworami i innym wyposażeniem, zgodnie z Regulaminem RID. (ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych. (Dz.U z 2004 r. Nr 97, poz. 962)

coroczny odpis podstawowy równowartość dokonanych odpisów na rachunek bankowy Funduszu w wysokości określonej w art. 5, na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy. (ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335)

CSO oficer ochrony armatora. (ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich. (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1055)

cudzoziemiec cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. (ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176)

cudzoziemiec:

1) osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego,
2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą,
3) nie posiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,
4) osoba prawna i spółka handlowa nie posiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3. (ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. (Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 , z późn. zm.)

cudzoziemiec osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm).

cudzoziemiec obywatel państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej. (ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm)

cukier A i B, izoglukoza A i B oraz syrop inulinowy A i B odpowiednio cukier buraczany, izoglukozę i syrop inulinowy wyprodukowane przez producenta w ramach przyznanych mu limitów A i B. (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru. (Dz.U. z 2001 r. Nr 76, poz. 810)

cukier C, izoglukoza C i syrop inulinowy C odpowiednio cukier buraczany, izoglukozę i syrop inulinowy, wyprodukowane przez producenta ponad przyznane limity A i B lub przez producenta, któremu nie przyznano limitów A i B. (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru. (Dz.U. z 2001 r. Nr 76, poz. 810)

cukier palony produkt uzyskany wyłącznie w wyniku kontrolowanego ogrzewania sacharozy bez zasad, kwasów nieorganicznych lub innych dodatków chemicznych. (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. (Dz.U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690)

cukry białe cukry bez dodatków smakowych lub barwników, zawierające w stanie suchym co najmniej 99,5% sacharozy oznaczonej metodą polarymetryczną. (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru. (Dz.U. z 2001 r. Nr 76, poz. 810)

cukry surowe cukry bez dodatków smakowych lub barwników, zawierające w stanie suchym mniej niż 99,5% sacharozy oznaczonej metodą polarymetryczną. (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru. (Dz.U. z 2001 r. Nr 76, poz. 810)

czas trwania imprezy masowej okres od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu. (ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U z 2009 r. Nr 62, poz. 504).

czasopisma specjalistyczne drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem: a) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników, b) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne, c) wydawnictw, w których co najmniej 33 % powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych, d) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie, e) publikacji, w których więcej niż 20 % powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe, f) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego, g) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

częściowy zwrot wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. (Dz.U z 2004 r. Nr 116, poz. 1205).

część lotnicza lotniska obszar trwale przeznaczony do startów i lądowań statków powietrznych oraz do związanego z tym ruchu statków powietrznych, wraz z urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu, do którego dostęp jest kontrolowany. (ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze. (Dz.U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112)

członek giełdy podmiot, który zawarł ze spółką prowadzącą giełdę umowę o członkostwo i na podstawie regulaminu giełdy jest dopuszczony do zawierania transakcji giełdowych. (ustawa z 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm)

członek funduszu osoba fizyczna, która uzyskała członkostwo w funduszu zgodnie z przepisami ustawy. (ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.)

członek korpusu służby cywilnej pracownik służby cywilnej oraz urzędnik służby cywilnej. (ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U z 2006 r. Nr 170, poz. 1218)

członek organu jednostki osoba fizyczna, pełniąca funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołana do pełnienia tej funkcji zgodnie z postanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa. (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)

członek rodziny następujące osoby:

a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
b) małżonek,
c) wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135)

członek rodziny - cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE: a) małżonek obywatela UE, b) zstępny obywatela UE lub zstępnego jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, c) wstępny obywatela UE lub wstępnego jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka. (ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. (Dz.U z 2006 r. Nr 144, poz. 1043)

członek rodziny osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca. (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (dz.U z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)

członkowie rodziny współmałżonek, dzieci własne, przysposobione oraz inne dzieci wzięte na utrzymanie i wychowanie w ramach rodzin zastępczych, w wieku do lat 18 bądź będące w wieku określonym odrębnymi przepisami dotyczącymi zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, a także osoby niepełnosprawne wymagające stałej opieki członka służby zagranicznej. (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej. (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1403)

członek rodzin:

a) osoba pozostająca z obywatelem polskim lub cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy, w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zstępny obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy, w wieku do 21 lat lub pozostający na jego utrzymaniu. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm).

czterokołowiec pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, b) w przypadku przewozu osób 400 kg. (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

czterokołowiec lekki czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

czynnik alarmowy biologiczny czynnik chorobotwórczy o szczególnej zjadliwości lub oporności. (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz.U z 2008 r. Nr 234, poz. 1570)

czynnik oddechowy stosowane do oddychania sprężone powietrze atmosferyczne, tlen lub mieszaninę oddechową. (ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. (Dz.U z 2003 r. Nr 199, poz. 1936)

czynności lecznicze podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm)

czynności rewizji finansowej badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej. (ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. (Dz.U z 2009 r. Nr 77, poz. 649)

czynności zootechniczne podawanie: a) zwierzęciu gospodarskiemu lub zwierzęciu dzikiemu utrzymywanemu przez człowieka jak zwierzę gospodarskie - każdej substancji dozwolonej w celu synchronizowania rui oraz przygotowywania dawców i biorców zarodków do implantacji, po zbadaniu zwierzęcia przez lekarza weterynarii i na jego odpowiedzialność, b) zwierzętom akwakultury - każdej substancji dozwolonej w celu zmiany płci, na podstawie recepty lekarza weterynarii i na jego odpowiedzialność. (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625)

czynność egzekucyjna wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego. (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z późn. zm.)

czysty olej roślinny olej roślinny wytwarzany z roślin oleistych przez tłoczenie, ekstrakcję lub za pomocą porównywalnych metod, czysty lub rafinowany, niemodyfikowany chemicznie. (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. (Dz.U z 2006 r. Nr 169, poz. 1199)

cyjanek dysocjujący w słabym kwasie cyjanek i związki cyjanku, które ulegają dysocjacji w słabym kwasie o określonym pH. (ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych. (Dz.U z 2008 r. Nr 138, poz. 865)

cykl planowania okresowe realizowanie etapów: analizowania, programowania, opracowywania planu lub programu, jego wdrażanie, testowanie i uruchamianie. (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz.U z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm)


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama