Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
 
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Archiwum

1 czerwca 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym;
 • z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

25 maja 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.;
 • z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.;
 • z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.;
 • z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.;
 • z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

18 maja 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

15 maja 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej Polityki rolnej;
 • z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych;
 • z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 • z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

4 maja 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 16 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r.

2 maja 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie.

24 kwietnia 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do Spraw Skarbu Państwa;
 • z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

18 kwietnia 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

13 kwietnia 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 2 marca 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r.

27 marca 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 2 marca 2012 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 • z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

7 marca 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • Ustawa budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r.

24 lutego 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

14 lutego 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 13 stycznia 2012 r. o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.

8 lutego 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2 lutego 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

31 stycznia 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (była w Trybunale Konstytucyjnym).

24 stycznia 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.;
 • z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

23 stycznia 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

27 grudnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności;
 • z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej;
 • z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

10 października 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców;
 • z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym;
 • z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
 • z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi;
 • z dnia 16 września 2011 r. o timeshare;
 • z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 • z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym;
 • z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym;
 • z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej;
 • z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
 • z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 • z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6 października 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń;
 • z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw.

5 października 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. ;
 • z dnia 18 sierpnia 2011 r. o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego;
 • z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska;
 • z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 października 2011 r.;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

30 września 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konwencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat;
 • z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskichl;
 • z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych;
 • z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej;
 • z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim;
 • z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowania odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009r.

27 września 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw;

24 września 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.

20 września 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji;
 • z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw.

12 września 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

8 września 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych;
 • z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim;
 • z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

7 września 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo Prasowe;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

2 września 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

31 sierpnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

26 sierpnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 • z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach;
 • z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
 • z dnia 29 lipca 2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno- Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

25 sierpnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.;
 • z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym;
 • z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

24 sierpnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

22 sierpnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym;
 • z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

18 sierpnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • z dnia 29 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nt 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r.;
 • z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych;
 • z dnia 15 lipca 2011 r. o Kontroli w administracji rządowej;
 • z dnia 15 lipca 2011r. o krajowym systemie ekozarządzania i Audytu.

16 sierpnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 29 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.;
 • z dnia 29 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

9 sierpnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

5 sierpnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw.

4 sierpnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

2 sierpnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej;
 • z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”;
 • z dnia 10 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.;
 • z dnia 10 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.;
 • z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych;
 • z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich;
 • z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

19 lipca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.

15 lipca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowe;
 • z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;

6 lipca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
 • z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4 lipca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
 • z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie Dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.;
 • z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy;
 • z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych.

1 lipca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa;
 • z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - podpisana 1 lipca 2011 r.;
 • z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego - podpisana 1 lipca 2011 r.;
 • z dnia 26 maja 2011 r. o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.

29 czerwca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

28 czerwca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym;
 • z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie.

25 czerwca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r.

20 czerwca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności;

17 czerwca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym;
 • z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze;
 • z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego;
 • z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach.

16 czerwca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
 • z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw.

7 czerwca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 • z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny;
 • z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo Ochrony środowiska;
 • z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach;
 • z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

3 czerwca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa;
 • z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
 • z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
 • z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych.

26 maja 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 15 maja 2011 r. o zmianie ustawy;

25 maja 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym;
 • z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

18 maja 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
 • z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
 • z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentyst;
 • z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o Ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw.

10 maja 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

9 maja 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

5 maja 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010”.

29 kwietnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Kodeks wyborczy;
 • z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;
 • z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy –   Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy;
 • z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

22 kwietnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
 • z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami;
 • z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo pobiercze;
 • z dnia 4 marca 2011 r. o ratyfikacji Umowy miedzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r.;
 • z dnia 4 marca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście trans granicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.;
 • z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

20 kwietnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców;
 • z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

13 kwietnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie – Prawo o notariacie;
 • z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego;
 • z dnia 25 lutego 2011 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.

10 kwietnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

7 kwietnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustawj;
 • z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 • z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych;
 • z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

5 kwietnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

4 kwietnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.

30 marca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe;
 • z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

24 marca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 4 lutego 2011 r. o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.;
 • z dnia 4 lutego 2011 r. o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.;
 • z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług   oraz   ustawy - Prawo o miarach;
 • z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy.

22 marca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw.

16 marca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

10 marca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw;

8 marca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji   oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu   materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o  przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

3 marca 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

28 lutego 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

24 lutego 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 20 stycznia 2011 r. o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej („CEPUS III”), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.;
 • z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym;
 • z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego;
 • z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy;
 • z dnia 20 stycznia 2011 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r.powania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.

23 lutego 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej;
 • z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

14 lutego 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 1 lutego 2011 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych.

8 lutego 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy;
 • z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy;
 • z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;
 • z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

4 lutego 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy.

1 lutego 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • budżetowa na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. - podpisana 1 lutego 2011 r.

31 stycznia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego;
 • z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego;
 • z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody;
 • z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego;
 • z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa;
 • z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (po wyroku Trybunału Konstytucyjnego).

25 stycznia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

21 stycznia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

19 stycznia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
 • z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy.

10 stycznia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny;
 • z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

5 stycznia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

23 grudnia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
 • z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

22 grudnia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania;
 • z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym;
 • z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych.

20 grudnia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych;
 • z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
 • z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;
 • z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy;
 • z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym;
 • z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

17 grudnia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

13 grudnia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o Policji;
 • z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa;
 • z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej;
 • z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej;
 • z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych;
 • z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o licencji syndyka;
 • z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej;
 • z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
 • z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6 grudnia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

29 listopada 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

26 listopada 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze;
 • z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;
 • z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;
 • z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

24 listopada 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków;
 • z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.

18 listopada 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne;
 • z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska;
 • z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług;
 • z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych;
 • z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych;
 • z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o towarach paczkowanych.

15 listopada 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych;
 • z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 • z dnia 22 października 2010 r. o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 roku.

9 listopada 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawyzryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiaromdziałań wojennych;
 • z dnia 29 października 2010 r. o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospołitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospołitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu,
  sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r.;
 • z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców;
 • z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

8 listopada 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3 listopada 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych;
 • z dnia 8 października 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.;
 • z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

28 października 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 8 października 2010 roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej.

27 października 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

19 października 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawę:

 • z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

13 października 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej;
 • z dnia 24 września 2010 r.  o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 • z dnia 24 września 2010 r.  o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych;
 • z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym;
 • z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

30 sierpnia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

26 sierpnia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin;
 • z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym;
 • z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 • z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

25 sierpnia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 5 sierpnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach;
 • z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych;
 • z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
 • z dnia 6 sierpnia 2010 r. o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.;
 • z dnia 6 sierpnia 2010 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 r.

15 sierpnia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie;
 • z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

13 sierpnia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw;
 • z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.;
 • z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach;
 • z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej;
 • z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011”;
 • z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
 • z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
 • z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych.

11 sierpnia 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawy:

 • z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw;
 • z 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki;
 • z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze;
 • z 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej;
 • z 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych;
 • z 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama