Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt nr 3749

Ustawa
z dnia .............................
o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i ustawy - Prawo o notariacie

 

    Art. 1. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 75 otrzymuje brzmienie:

"Art. 75. 1. Aplikantem adwokackim może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 65 pkt 1-3 i uzyskała pozytywną ocenę z konkursu.

2. Wpis na listę aplikantów adwokackich następuje po przeprowadzeniu konkursu. Uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny z konkursu uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich w ciągu dwóch lat od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

3. Nie można odmówić wpisu osobie spełniającej warunki, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Do aplikantów adwokackich oraz do postępowania o wpis na listę aplikantów adwokackich przepisy art. 5-8 i art. 68 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

2) uchyla się art. 75a;

3) po art. 75a dodaje się art. 75b-75n w brzmieniu:

"Art. 75b. 1. Konkurs przeprowadza raz w roku okręgowa rada adwokacka.

2. Konkurs polega na sprawdzeniu wiedzy kandydatów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa finansowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa konstytucyjnego wraz z ustrojem organów ochrony prawnej, prawa europejskiego oraz ustawowych podstaw funkcjonowania samorządu adwokackiego i wykonywania zawodu adwokata.

3. Udział w postępowaniu konkursowym jest odpłatny.

4. Opłata za udział w konkursie stanowi dochód okręgowej rady adwokackiej.

Art. 75c. 1. Naczelna Rada Adwokacka każdego roku powołuje zespół do przygotowania pytań na konkurs dla kandydatów na aplikantów adwokackich, zwany dalej "zespołem”.

2. W skład zespołu wchodzi pięć osób, w tym przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości oraz wyznaczony członek Naczelnej Rady Adwokackiej jako przewodniczący zespołu.

3. Przewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu oraz określa tryb pracy zespołu.

4. Obsługę administracyjno-techniczną zespołu zapewnia Naczelna Rada Adwokacka.

5. Koszty przygotowania pytań oraz obsługi zespołu ponosi Naczelna Rada Adwokacka.

6. Każda okręgowa rada adwokacka może zgłaszać zespołowi, za pośrednictwem przewodniczącego zespołu, propozycje pytań konkursowych.

7. Zespół przygotowuje jeden zestaw pytań w formie testu wyboru i dwa zagadnienia prawne na część pisemną konkursu oraz zestawy pytań na część ustną konkursu.

8. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przygotowywania, przechowywania oraz przekazywania komisjom konkursowym pytań na konkurs, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia tych pytań przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

Art. 75d. 1. Okręgowa rada adwokacka każdego roku powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu dla kandydatów na aplikantów adwokackich, zwaną dalej "komisją”. W skład komisji wchodzi trzech adwokatów, będących członkami danej izby adwokackiej, oraz dwóch przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości. Przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości może być także, po wyrażeniu zgody, sędzia albo sędzia w stanie spoczynku lub prokurator albo prokurator w stanie spoczynku. Wskazany przez Ministra Sprawiedliwości przedstawiciel przewodniczy pracom komisji.

2. Jeżeli wymaga tego potrzeba, wynikająca z liczby kandydatów zgłaszających się do konkursu, okręgowa rada adwokacka powołuje odpowiednio większą liczbę komisji, przy zastosowaniu zasad określonych w ust. 1.

Art. 75e. 1. Za udział w pracach komisji przysługuje wynagrodzenie.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dla przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości ustala się w wysokości przysługującej członkom komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu na stanowisko aplikanta sądowego i prokuratorskiego oraz pokrywa z części budżetu pozostającej w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości.

3. Obsługę administracyjno-techniczną komisji zapewnia oraz ponosi koszty związane z jej działaniem okręgowa rada adwokacka.

Art. 75f. 1. W terminie nie późniejszym niż 30 czerwca każdego roku okręgowa rada adwokacka zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w swojej siedzibie ogłoszenie o konkursie.

2. Termin zgłaszania się kandydatów do konkursu upływa z dniem 31 lipca.

3. Zgłoszenie kandydata do konkursu powinno zawierać:

1) podanie o dopuszczenie do konkursu,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych albo wydane przez uczelnię i podpisane przez osobę do tego upoważnioną zaświadczenie potwierdzające złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego i uzyskanie tytułu magistra prawa,

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem,

6) dwa zdjęcia legitymacyjne,

7) oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i dyscyplinarnych przeciwko kandydatowi,

8) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje przydatne do zawodu adwokata.

Art. 75g. 1. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych określonych w art. 75f ust. 3 dziekan okręgowej rady adwokackiej wzywa kandydata listem poleconym do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.

2. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania okręgowa rada adwokacka zawiadamia kandydata pisemnie, za poświadczeniem odbioru.

3. W przypadku nieuiszczenia przez kandydata opłaty za udział w konkursie, dziekan okręgowej rady adwokackiej wzywa go, w trybie określonym w ust. 1, do uiszczenia tej opłaty w terminie 7 dni.

4. Jeżeli kandydat pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie uiścił opłaty za udział w konkursie, okręgowa rada adwokacka wydaje postanowienie o zwrocie zgłoszenia. Na postanowienie to przysługuje zażalenie do Naczelnej Rady Adwokackiej.

5. Jeżeli kandydat nie spełnia warunków określonych w art. 65 pkt 1-3 lub zgłoszenie zostało złożone po terminie, o którym mowa w art. 75f ust. 2, dziekan okręgowej rady adwokackiej wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia kandydata do udziału w konkursie. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Adwokackiej.

Art. 75h. 1. Konkurs składa się z dwóch części:

1) pisemnej, polegającej na rozwiązaniu zestawu 200 pytań w formie testu wyboru oraz opracowaniu dwóch zagadnień prawnych,

2) ustnej, polegającej na udzieleniu odpowiedzi na zestaw pytań przygotowanych przez zespół.

2. Konkurs odbywa się w obecności co najmniej trzech członków komisji, w tym co najmniej jednego przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości.

3. Po zakończeniu każdej części konkursu komisja niezwłocznie podaje jego wyniki do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie w siedzibie okręgowej rady adwokackiej.

Art. 75i. 1. Część pisemna konkursu rozpoczyna się na terenie całego kraju, w pierwszą sobotę następującą po dniu 1 września każdego roku.

2. Część ustna konkursu rozpoczyna się dwa tygodnie po terminie części pisemnej konkursu. W wypadku dużej liczby kandydatów zakwalifikowanych do części ustnej konkursu komisja zarządza przeprowadzenie jej w ciągu kolejno następujących po sobie dni.

3. Godzinę rozpoczęcia poszczególnych części konkursu wyznacza Krajowa Rada Adwokacka po zasięgnięciu opinii okręgowych rad adwokackich.

Art. 75j. 1. Część pisemną konkursu przeprowadza się z zachowaniem zasady anonimowości.

2. Każde z pytań testu wyboru w części pisemnej konkursu zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa. Kandydat otrzymuje jeden punkt za każdą prawidłową odpowiedź. Za prawidłową uważa się odpowiedź polegającą na wyborze tylko jednej, właściwej odpowiedzi.

3. Za opracowanie zagadnienia prawnego kandydat może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

4. Kandydat uzyskuje pozytywną ocenę z części pisemnej konkursu w razie otrzymania co najmniej 180 punktów.

Art. 75k. 1. Do części ustnej konkursu dopuszcza się kandydatów, którzy uzyskali ocenę pozytywną z części pisemnej konkursu.

2. W części ustnej konkursu kandydat odpowiada na losowo wybrany przez siebie zestaw 3 pytań. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania uzupełniające, związane z zakresem przedmiotowym pytań wybranego zestawu.

3. Odpowiedź na każde pytanie z części ustnej konkursu, każdy członek komisji ocenia oddzielnie, biorąc pod uwagę treść merytoryczną, sposób formułowania myśli, logikę myślenia oraz poprawność językową wypowiedzi, przy zastosowaniu skali od 0 do 3 punktów. Uzyskane w ten sposób punkty sumuje się.

4. Kandydat uzyskuje pozytywną ocenę z części ustnej konkursu w razie otrzymania co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

5. W części ustnej konkursu mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, przedstawiciele wyższych uczelni kształcących prawników w obszarze działania okręgowej izby adwokackiej, będący pracownikami naukowo-dydaktycznymi i posiadający tytuł lub stopień naukowy z dziedziny nauk prawnych, zgłoszeni przez władze tych uczelni.

Art. 75l. 1. Kandydat uzyskuje pozytywną ocenę z konkursu w razie otrzymania pozytywnych ocen z części pisemnej i ustnej.

2. W terminie 7 dni od zakończenia całego konkursu okręgowa rada adwokacka podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu przez ogłoszenie w siedzibie rady listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę z konkursu.

Art. 75m. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

Art. 75n. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu,

2) wysokość oraz sposób wnoszenia opłaty za udział w konkursie, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz przy przyjęciu, że opłata nie może przekroczyć równowartości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę,

3) szczegółowy sposób przeprowadzenia konkursu w części pisemnej i ustnej oraz szczegółowy zakres wiedzy podlegający sprawdzeniu w trakcie konkursu, przy uwzględnieniu potrzeb praktyki w zawodzie adwokata,

4) tryb działania komisji, sposób sporządzania protokołu z przebiegu konkursu, a także sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu.”;

4) w art. 78 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

"2. W komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin adwokacki uczestniczy przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości.”.

    Art. 2. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 33 otrzymuje brzmienie:

"Art. 33. 1. Aplikantem radcowskim może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 3-5, uzyskała pozytywną ocenę z konkursu i zapewnia pokrycie kosztów aplikacji radcowskiej.

2. Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje po przeprowadzeniu konkursu. Uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny z konkursu uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu dwóch lat od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

3. Nie można odmówić wpisu osobie spełniającej warunki, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Do aplikantów radcowskich oraz do postępowania o wpis na listę aplikantów radcowskich przepisy art. 3 ust. 3-5, art. 11, art. 12 ust. 1, art. 23, 27, 31 i 311 stosuje się odpowiednio.”;

2) po art. 33 dodaje się art. 331-3313 w brzmieniu:

"Art. 331. 1. Konkurs przeprowadza raz w roku rada okręgowej izby radców prawnych.

2. Konkurs polega na sprawdzeniu wiedzy kandydatów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa finansowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa konstytucyjnego wraz z ustrojem organów ochrony prawnej, prawa europejskiego oraz ustawowych podstaw funkcjonowania samorządu radcowskiego i wykonywania zawodu radcy prawnego.

3. Udział w postępowaniu konkursowym jest odpłatny.

4. Opłata za udział w konkursie stanowi dochód rady okręgowej izby radców prawnych.

Art. 332. 1. Krajowa Rada Radców Prawnych każdego roku powołuje zespół do przygotowania pytań na konkurs dla kandydatów na aplikantów radcowskich, zwany dalej "zespołem”.

2. W skład zespołu wchodzi pięć osób, w tym przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości oraz wyznaczony członek Krajowej Rady Radców Prawnych jako przewodniczący zespołu.

3. Przewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu oraz określa tryb pracy zespołu.

4. Obsługę administracyjno-techniczną zespołu zapewnia Krajowa Rada Radców Prawnych.

5. Koszty przygotowania pytań oraz obsługi zespołu ponosi Krajowa Rada Radców Prawnych.

6. Każda rada okręgowej izby radców prawnych może zgłaszać zespołowi, za pośrednictwem przewodniczącego zespołu, propozycje pytań konkursowych.

7. Zespół przygotowuje jeden zestaw pytań w formie testu wyboru i dwa zagadnienia prawne na część pisemną konkursu oraz zestawy pytań na część ustną konkursu.

8. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przygotowywania, przechowywania oraz przekazywania komisjom konkursowym pytań na konkurs, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia tych pytań przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

Art. 333. 1. Rada okręgowej izby radców prawnych każdego roku powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu dla kandydatów na aplikantów radcowskich, zwaną dalej "komisją”. W skład komisji wchodzi trzech radców prawnych, będących członkami danej izby radców prawnych, oraz dwóch przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości. Przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości może być także, po wyrażeniu zgody, sędzia albo sędzia w stanie spoczynku lub prokurator albo prokurator w stanie spoczynku. Wskazany przez Ministra Sprawiedliwości przedstawiciel przewodniczy pracom komisji.

2. Jeżeli wymaga tego potrzeba, wynikająca z liczby kandydatów zgłaszających się do konkursu, rada okręgowej izby radców prawnych powołuje odpowiednio większą liczbę komisji, przy zastosowaniu zasad określonych w ust. 1.

Art. 334. 1. Za udział w pracach komisji przysługuje wynagrodzenie.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dla przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości ustala się w wysokości przysługującej członkom komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu na stanowisko aplikanta sądowego i prokuratorskiego oraz pokrywa z części budżetu pozostającej w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości.

3. Obsługę administracyjno-techniczną komisji zapewnia oraz ponosi koszty związane z jej działalnością rada okręgowej izby radców prawnych.

Art. 335 .1. W terminie nie późniejszym niż 30 czerwca każdego roku rada okręgowej izby radców prawnych zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w swojej siedzibie ogłoszenie o konkursie.

2. Termin zgłaszania się kandydatów do konkursu upływa z dniem 31 lipca.

3. Zgłoszenie kandydata do konkursu powinno zawierać:

1) podanie o dopuszczenie do konkursu,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych albo wydane przez uczelnię i podpisane przez osobę do tego upoważnioną zaświadczenie potwierdzające złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego i uzyskanie tytułu magistra prawa,

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem,

6) dwa zdjęcia legitymacyjne,

7) oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i dyscyplinarnych przeciwko kandydatowi,

8) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje przydatne do zawodu radcy prawnego.

Art. 336. 1. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych określonych w art. 335 ust. 3 dziekan rady okręgowej izby radców prawnych wzywa kandydata listem poleconym do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.

2. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania rada okręgowej izby radców prawnych zawiadamia kandydata pisemnie, za poświadczeniem odbioru.

3. W przypadku nieuiszczenia przez kandydata opłaty za udział w konkursie, dziekan rady okręgowej izby radców prawnych wzywa go, w trybie określonym w ust. 1, do uiszczenia tej opłaty w terminie 7 dni.

4. Jeżeli kandydat pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie uiścił opłaty za udział w konkursie, rada okręgowej izby radców prawnych wydaje postanowienie o zwrocie zgłoszenia. Na postanowienie to przysługuje zażalenie do Krajowej Rady Radców Prawnych.

5. Jeżeli kandydat nie spełnia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 3-5 lub zgłoszenie zostało złożone po terminie, o którym mowa w art. 335 ust. 2, dziekan rady okręgowej izby radców prawnych wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia kandydata do udziału w konkursie. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Radców Prawnych.

Art. 337. 1. Konkurs składa się z dwóch części:

1) pisemnej, polegającej na rozwiązaniu zestawu 200 pytań w formie testu wyboru oraz opracowaniu dwóch zagadnień prawnych,

2) ustnej, polegającej na udzieleniu odpowiedzi na zestaw pytań, przygotowanych przez zespół.

2. Konkurs odbywa się w obecności co najmniej trzech członków komisji, w tym co najmniej jednego przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości.

3. Po zakończeniu każdej części konkursu komisja niezwłocznie podaje jego wyniki do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie w siedzibie rady okręgowej izby radców prawnych.

Art. 338. 1. Część pisemna konkursu rozpoczyna się na terenie całego kraju, w pierwszą sobotę następującą po dniu 1 września każdego roku.

2. Część ustna konkursu rozpoczyna się dwa tygodnie po terminie części pisemnej konkursu. W wypadku dużej liczby kandydatów zakwalifikowanych do części ustnej konkursu komisja zarządza przeprowadzenie jej w ciągu kolejno następujących po sobie dni.

3. Godzinę rozpoczęcia poszczególnych części konkursu wyznacza Krajowa Rada Radców Prawnych po zasięgnięciu opinii rad okręgowych izb radców prawnych.

Art. 339. 1. Część pisemną konkursu przeprowadza się z zachowaniem zasady anonimowości.

2. Każde z pytań testu wyboru w części pisemnej konkursu zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa. Kandydat otrzymuje jeden punkt za każdą prawidłową odpowiedź. Za prawidłową uważa się odpowiedź polegającą na wyborze tylko jednej, właściwej odpowiedzi.

3. Za opracowanie zagadnienia prawnego kandydat może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

4. Kandydat uzyskuje pozytywną ocenę z części pisemnej konkursu w razie otrzymania co najmniej 180 punktów.

Art. 3310. 1. Do części ustnej konkursu dopuszcza się kandydatów, którzy uzyskali ocenę pozytywną z części pisemnej konkursu.

2. W części ustnej konkursu kandydat odpowiada na losowo wybrany przez siebie zestaw 3 pytań. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania uzupełniające, związane z zakresem przedmiotowym pytań wybranego zestawu.

3. Odpowiedź na każde pytanie z części ustnej konkursu, każdy członek komisji ocenia oddzielnie, biorąc pod uwagę treść merytoryczną, sposób formułowania myśli, logikę myślenia oraz poprawność językową wypowiedzi, przy zastosowaniu skali od 0 do 3 punktów. Uzyskane w ten sposób punkty sumuje się.

4. Kandydat uzyskuje pozytywną ocenę z części ustnej konkursu, w razie otrzymania co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

5. W części ustnej konkursu mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, przedstawiciele wyższych uczelni kształcących prawników w obszarze działania okręgowej izby radców prawnych, będący pracownikami naukowo-dydaktycznymi i posiadający tytuł lub stopień naukowy z dziedziny nauk prawnych, zgłoszeni przez władze tych uczelni.

Art. 3311. 1. Kandydat uzyskuje pozytywną ocenę z konkursu w razie otrzymania pozytywnych ocen z części pisemnej i ustnej.

2. W terminie 7 dni od zakończenia całego konkursu rada okręgowej izby radców prawnych podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu przez ogłoszenie w siedzibie rady listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę z konkursu.

Art. 3312. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

Art. 3313. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu,

2) wysokość oraz sposób wnoszenia opłaty za udział w konkursie, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz przy przyjęciu, że opłata nie może przekroczyć równowartości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę,

3) szczegółowy sposób przeprowadzenia konkursu w części pisemnej i ustnej oraz szczegółowy zakres wiedzy podlegający sprawdzeniu w trakcie konkursu, przy uwzględnieniu potrzeb praktyki w zawodzie radcy prawnego,

4) tryb działania komisji, sposób sporządzania protokołu z przebiegu konkursu, a także sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu.”.

    Art. 3. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.3)) w art. 71 po § 3 dodaje się § 3a-3d w brzmieniu:

"§ 3a. Konkurs, o którym mowa w § 3, rada izby notarialnej przeprowadza raz w roku.

§ 3b. Konkurs polega na sprawdzeniu wiedzy kandydatów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa finansowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa konstytucyjnego wraz z ustrojem organów ochrony prawnej, prawa europejskiego oraz ustawowych podstaw funkcjonowania samorządu notarialnego i wykonywania zawodu notariusza.

§ 3c. Udział w postępowaniu konkursowym jest odpłatny.

§ 3d. Opłata za udział w konkursie stanowi dochód izby notarialnej.”.

    Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

___________________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama