Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt nr 3501

Ustawa
z dnia ....................
o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

    Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 146, poz. 1546) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 pkt 7 i 8 otrzymuja brzmienie:

"7) innego podmiotu prowadzacego działalnosc gospodarcza na terytorium panstwa członkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w krajach nalezacych do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),

8) posiadaczy obligacji wyemitowanych na podstawie ustawy o obligacjach oraz innych papierów dłuznych wyemitowanych na podstawie odpowiednich aktów prawnych obowiazujacych w panstwie członkowskim Unii Europejskiej lub panstwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w krajach nalezacych do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),”;

2) w art. 3:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wierzytelnosc zabezpieczona zastawem - przez oznaczenie jej wysokosci oraz stosunku prawnego, z którego ta wierzytelnosc wynika, lub najwyzsza sume zabezpieczenia.”,

b) uchyla sie ust. 3;

3) art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. 1. Wygasniecie wierzytelnosci zabezpieczonych zastawem rejestrowym pociaga za soba wygasniecie tego zastawu, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Wykreslenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów na wniosek zastawnika powoduje wygasniecie tego zastawu.

3. Zastaw rejestrowy nie wygasa, jezeli umowa zastawnicza tak stanowi i określa co najmniej:

1) strony umowy,

2) stosunek umowny, z którego bedzie wynikała zabezpieczona w przyszłosci wierzytelnosc,

3) termin zawarcia nowej umowy, nie dłuzszy niz

6 miesiecy od dnia wygasniecia wierzytelnosci zabezpieczonej zastawem,

4) najwyzsza sume zabezpieczenia, która nie moze być wyzsza niz kwota wierzytelnosci lub najwyzsza suma zabezpieczenia pierwotnie ujawniona w rejestrze.

4. Jezeli w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, nie zawarto nowej umowy, zastaw rejestrowy wygasa.”;

4) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporzadzenia, warunki, tryb i koszty przeprowadzenia sprzedaży, o której mowa w ust. 1, majżc na uwadze przedmiot zastawu rejestrowego, potrzebę skutecznego przeprowadzenia sprzedaży, słuszne interesy zastawnika i zastawcy oraz bezpieczeństwo obrotu.”;

5) Art. 40 otrzymuje brzmienie:

"Art. 40. 1. Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów obejmuje:

1) date złozenia wniosku o wpis,

2) imie i nazwisko (nazwe), własciwy powszechny numer identyfikacyjny oraz miejsce zamieszkania (siedzibe) i adres zastawcy, zastawnika, oraz dłuznika, jezeli nie jest on zastawca. W przypadku gdy zastaw rejestrowy ma być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelnosci, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 8, w miejsce danych zastawnika, wpisuje sie dane administratora zastawu,

3) oznaczenie przedmiotu zastawu rejestrowego oraz, jezeli umowa zastawnicza to przewiduje, sposób jego oznakowania,

4) kwote wierzytelnosci zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub oznaczenie najwyzszej sumy zabezpieczenia,

5) określony umowa zastawnicza sposób zaspokojenia zastawnika, jeżeli jest przewidziany przepisami niniejszej ustawy,

6) zastrzezenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1.

2. Przez wpis rozumie sie takze wykreslenie wpisu.

3. Sad dokonuje wpisu, jezeli umowa zastawnicza jest zgodna z przepisami prawa.”;

6) w art. 42 po ust. 4 dodaje sie ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Opłat, o których mowa w ust. 4, nie ponosi sad, prokuratura lub organ administracji rzadowej.”;

7) Po art. 42 dodaje sie art. 42a-42h w brzmieniu:

"Art. 42a. 1. Do danych z centralnej informacji o zastawach rejestrowych, podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 4a, na swój wniosek, mogą uzyskać dodatkowy dostep, na warunkach określonych w porozumieniu.

2.Porozumienie w przedmiocie dodatkowego dostępu określa w szczególności:

1) warunki techniczne jakie musi spełnic wnioskodawca celem uzyskania dodatkowego dostepu, przy uwzglednieniu aktualnych mozliwosci technicznych posiadanych przez centralna informacje o zastawach rejestrowych,

2) harmonogram czynnosci zwiazanych z jego instalacja,

3) obowiazki podmiotów posiadajacych dodatkowy dostep w zakresie udostepniania go osobom trzecim.

3. Przez dodatkowy dostep rozumie sie umozliwienie korzystania, w sposób stały i ciagły, z informacji zawartych w zbiorze informacji z rejestru zastawów.

4. Koszty uzyskania i eksploatacji dodatkowego dostepu ponosi wnioskodawca.

Art. 42b. 1. Udzielenie informacji z rejestru zastawów, w zakresie określonym w ust. 2, nastepuje także za pośrednictwem dystrybutorów informacji o zastawach rejestrowych.

2. Dystrybutor udziela informacji o treści odpowiadającej informacjom udzielanym przez centralną informacje o zastawach rejestrowych, a nadto może przegladać dane otrzymane z centralnej informacji o zastawach rejestrowych celem wyszukania:

a) pozycji rejestru zastawów, w których określona w zapytaniu osoba jest wpisana w dowolnym charakterze,

b) przedmiotu, o cechach określanych w zapytaniu, wpisanego do rejestru zastawów.

3. Wysokości opłat za informacje udzielone przez dystrybutora określa umowa dystrybutora z osoba, której są udzielane informacje.

Art. 42c. 1. Dystrybutorem informacji o zastawach rejestrowych moze być podmiot, spełniajacy warunki określone w ust. 2-6 i art. 42d ust. 1, z którym zawarto umowe dystrybucyjna, o której mowa w art. 42e.

2. Dystrybutorem moze być podmiot utworzony wyłacznie w formie spółki kapitałowej.

3. Minimalna wysokosc kapitału zakładowego spółki bedacej dystrybutorem wynosi 4 000 000 zł.

4. Kapitał zakładowy powinien być pokryty w całosci przed złozeniem wniosku o zarejestrowanie spółki.

5. Akcje albo udziały w wysokosci co najmniej 4 000 000 zł moga być obejmowane wyłacznie za wkłady pieniezne. Wkłady nie moga pochodzic z pozyczek, kredytów ani z nieudokumentowanych zródeł.

6. W skład organów dystrybutora nie moga wchodzic osoby karane za przestepstwo umyslne.

Art. 42d. 1. Dystrybutor jest obowiązany do zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody, która może wyniknąć w związku z jego działalnością. Zabezpieczenie następuje w drodze zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

2. Minister Sprawiedliwosci przeprowadza kontrole spełnienia obowiazku zawarcia przez dystrybutora umowy, o której mowa w ust. 1.

3. Spełnienie obowiazku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, ustala sie na podstawie okazanej przez dystrybutora polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzajacego zawarcie tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczen.

4. Minister własciwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci, po zasiegnieciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczen, określi, w drodze rozporzadzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiazkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiazku ubezpieczenia oraz minimalna sume gwarancyjna, biorac w szczególnosci pod uwage specyfike wykonywanej działalnosci oraz zakres realizowanych zadan.

Art. 42e. 1. Umowa dystrybucyjna jest umowa zawarta przez Ministra Sprawiedliwosci z dystrybutorem o udzielanie informacji na podstawie danych przekazywanych przez centralna informacje o zastawach rejestrowych.

2. Umowa określa w szczególności:

1) zasady sporzadzania oraz przekazywania do korzystania całosci lub czesci kopii zbioru informacji z rejestru zastawów celem dalszego ich udzielania przez dystrybutora,

2) sposób, czas i warunki przekazywania kopii zbioru informacji z rejestru zastawów dystrybutorowi,

3) sposób ewidencjonowania udzielanych przez dystrybutora informacji z rejestru zastawów,

4) sposób rozliczenia opłat naleznych Ministrowi Sprawiedliwosci,

5) przesłanki, zakres oraz warunki wykonywania kontroli Ministra Sprawiedliwosci nad dystrybutorem.

3. Kopie zbioru informacji z rejestru zastawów moga być udzielane wyłacznie w formie i zakresie wynikajacym z aktualnych mozliwosci technicznych i organizacyjnych centralnej informacji o zastawach rejestrowych.

4. Minister Sprawiedliwosci udostepnia liste dystrybutorów w Biuletynie Informacji Publicznej, utworzonym na podstawie przepisów o dostepie do informacji publicznej.

Art. 42f. 1. Dystrybutor nie moze dokonywac zadnych modyfikacji zmieniajacych tresc informacji z rejestru zastawów.

2. Przy wykonywaniu umowy dystrybucyjnej, dystrybutorowi wolno udzielac informacji tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłaczeniem prawa do dalszej odsprzedazy całego zbioru informacji.

3. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, jak równiez w przypadku niedopełnienia obowiazku, o którym mowa w art. 42d ust. 1, Minister Sprawiedliwosci moze wypowiedziec umowe dystrybucyjna bez zachowania terminów wypowiedzenia.

4. Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej nie wyłacza mozliwości dochodzenia odszkodowania za szkode wywołana naruszeniem obowiazków określonych w ustawie i umowie.

Art. 42g. 1. Dystrybutor udziela informacji skierowanych do zindywidualizowanego odbiorcy w formie pisemnej lub elektronicznej, w szczególnosci przy wykorzystaniu sieci informatycznych lub srodków indywidualnego porozumiewania sie na odległosc, umozliwiajacej ich identyfikacje według kryteriów określonych w ust. 2.

2. Informacja udzielana przez dystrybutora zawiera w szczególnosci:

1) pełna nazwe, siedzibe oraz adres dystrybutora,

2) date i numer umowy dystrybucyjnej,

3) date i godzine, z jakiej pochodzi stan rejestru zawarty w informacji,

4) oswiadczenie dystrybutora, ze informacja nie jest tozsama z dokumentem wydawanym przez centralna informacje o zastawach rejestrowych lub przez sad.

Art. 42h. Dystrybutor przekazuje na rzecz Skarbu Panstwa opłaty za udzielone informacje:

1) odpowiadajace zawartosci dokumentów wydawanych przez centralna informacje o zastawach rejestrowych - 75% opłaty naleznej odpowiednio za odpis, zaswiadczenie lub informacje,

2) o których mowa w art. 42b ust. 2 - trzykrotnosc opłaty naleznej za zaswiadczenie.”.

    Art. 2. Ustawa wchodzi w zycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama