Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt nr 3417

 

Ustawa
z dnia .........................
o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, przepisy bezpośrednio obowiązujących aktów prawa wspólnotowego, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych,",

b) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) cenie transakcyjnej - rozumie się przez to cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.";

2) art. 3a otrzymuje brzmienie:

"Art. 3a. § 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 2. Deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej składają:

1) podmioty pozostające we właściwości naczelników urzędów skarbowych do spraw obsługi niektórych kategorii podatników,

2) organy administracji publicznej,

3) sądy, komornicy sądowi oraz notariusze.

§ 3. Organ podatkowy lub jednostka informatyczna obsługi administracji podatkowej poświadcza, w formie elektronicznej, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.";

3) dodaje się art. 3b w brzmieniu:

"Art. 3b. § 1. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać:

1) dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach,

2) podpis elektroniczny.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) elektroniczny format deklaracji i podań,

2) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podania.

§ 3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 2, minister właściwy do spraw finansów publicznych powinien uwzględnić w szczególności:

1) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w deklaracjach i podaniach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem,

2) limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikającego z deklaracji i rodzaj podatku, którego dotyczy deklaracja, a także uwzględniając wymagania dla poszczególnych rodzajów podpisu określone w przepisach o podpisie elektronicznym, w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu i znakowania czasem.";

4) w art. 12 w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za poświadczeniem przedłożenia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej,";

5) w art. 13 w § 2 dodaje się pkt 3-5 w brzmieniu:

"3) organ właściwy w sprawach porozumień zagranicznych,

4) organ właściwy w sprawach interpretacji stosowania postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

5) organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.";

6) w art. 14 § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie dokonuje interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, z zastrzeżeniem art. 14e.";

7) po art. 14d dodaje się art. 14e w brzmieniu:

"Art. 14e. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje pisemne interpretacje stosowania postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się i nie toczyło postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

§ 2. Przepisy art. 14a-14d stosuje się odpowiednio, z tym że termin do udzielenia odpowiedzi wynosi 6 miesięcy.";

8) po dziale II dodaje się dział IIa w brzmieniu:

"Dział IIa
Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Art. 20a. § 1. Dyrektor izby skarbowej stosownie do swojej właściwości, na wniosek podmiotu powiązanego, uznaje prawidłowość wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między powiązanymi ze sobą podmiotami krajowymi, zwane dalej "porozumieniem krajowym".

§ 2. Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia:

1) propozycji stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, w szczególności wskazania jednej z metod, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,

2) opisu sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do transakcji, która ma być przedmiotem porozumienia krajowego, w szczególności do wskazania:

a) zasad kalkulacji ceny transakcyjnej,

b) prognoz finansowych, na których opiera się kalkulacja ceny transakcyjnej,

c) analizy danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny transakcyjnej.

3) wszystkich istotnych okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej, w szczególności:

a) wskazania rodzaju, przedmiotu i wartości transakcji, która ma być przedmiotem porozumienia krajowego,

b) opisu przebiegu transakcji, w tym analizy aktywów, funkcji i ryzyk stron transakcji oraz opisu strategii gospodarczej stron transakcji i innych okoliczności, jeżeli ta strategia lub okoliczności mają wpływ na cenę przedmiotu transakcji,

c) danych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi działalność wnioskodawca, w tym danych dotyczących operacji gospodarczych zawieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano do sporządzenia kalkulacji ceny transakcyjnej,

d) struktury organizacyjnej i kapitałowej wnioskodawcy oraz podmiotów z nim powiązanych, które są stroną transakcji oraz opisu stosowanych przez podmioty powiązane zasad rachunkowości finansowej,

4) dokumentów mających istotny wpływ na wysokość ceny transakcyjnej, w szczególności tekstów umów, porozumień i innych dokumentów wskazujących na zamiary stron transakcji,

5) propozycji okresu obowiązywania porozumienia,

6) wykazu podmiotów powiązanych, z którymi ma być dokonywana transakcja, wraz z ich zgodą na przedłożenie organowi prowadzącemu postępowanie wszelkich dokumentów dotyczących transakcji i złożenia niezbędnych wyjaśnień.

§ 3. Do czasu wydania decyzji wnioskodawca może zmienić propozycję wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej, z zastrzeżeniem § 4.

§ 4. Jeżeli w toku postępowania dyrektor izby skarbowej stwierdzi istnienie przeszkód, które nie pozwalają na zaakceptowanie wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej przedstawionej we wniosku, zawiadamia o tych przeszkodach, wraz z ich uzasadnieniem, wnioskodawcę oraz proponuje inną metodę ustalania ceny transakcyjnej. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia może zmienić wniosek lub złożyć dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty.

§ 5. W postępowaniu uczestniczą dyrektorzy izb skarbowych właściwych dla podmiotów powiązanych z wnioskodawcą. Porozumienie krajowe wymaga zatwierdzenia przez dyrektorów izb skarbowych właściwych dla podmiotów powiązanych z wnioskodawcą. W sprawie zatwierdzenia przepis art. 209 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6. Dyrektor izby skarbowej, do którego zwrócono się o zatwierdzenie, o którym mowa w § 5, jest obowiązany wydać postanowienie w sprawie zatwierdzenia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia dyrektora izby skarbowej prowadzącego postępowanie.

Art. 20b. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek podmiotu krajowego, uznaje prawidłowość wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między:

1) podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym lub

2) podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a innymi podmiotami krajowymi powiązanymi z tym samym podmiotem zagranicznym

- dalej zwane "porozumieniem zagranicznym jednostronnym".

§ 2. Przepisy art. 20a § 2-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 20c. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek podmiotu krajowego, po uzyskaniu zgody władzy podatkowej właściwej dla podmiotu zagranicznego powiązanego z wnioskodawcą, uznaje prawidłowość wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a tym podmiotem zagranicznym

- zwane dalej "porozumieniem zagranicznym dwustronnym".

§ 2. W przypadku gdy porozumienie dotyczy podmiotów zagranicznych z różnych krajów, jego zawarcie wymaga zgody władz podatkowych właściwych dla wszystkich podmiotów, z którymi ma być dokonywana transakcja lub transakcje.

§ 3. Przepisy art. 20a § 2-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 20d. § 1. W przypadku gdy władza podatkowa właściwa dla podmiotu zagranicznego nie wyraża zgody na zawarcie porozumienia zagranicznego dwustronnego lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo niewyrażenia takiej zgody w terminie 6 miesięcy, minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiadamia o tym wnioskodawcę.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, wnioskodawca może w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia:

1) wycofać wniosek o zawarcie porozumienia zagranicznego dwustronnego - za zwrotem połowy wniesionej opłaty,

2) zmienić wniosek o zawarcie porozumienia zagranicznego dwustronnego na wniosek o zawarcie porozumienia zagranicznego jednostronnego - bez zmiany wysokości opłaty,

3) zaakceptować zawarcie porozumienia zagranicznego dwustronnego bez uwzględnienia tych podmiotów zagranicznych powiązanych, których właściwa władza podatkowa nie wyraża zgody na zawarcie porozumienia lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo niewyrażenia zgody w terminie, o którym mowa w § 1 - bez zmiany wysokości opłaty.

§ 3. Przepis § 2 pkt 3 stosuje się, jeżeli conajmniej jedna władza podatkowa właściwa dla podmiotu zagranicznego wyraża zgodę na zawarcie porozumienia zagranicznego dwustronnego.

Art. 20e. § 1. W sprawach o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi wydaje się decyzję, zwaną dalej "decyzją w sprawie porozumienia".

§ 2. Decyzja w sprawie porozumienia może dotyczyć transakcji, które mają zostać dokonane po złożeniu wniosku o zawarcie porozumienia, jak i transakcji, których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku.

§ 3. Decyzję w sprawie porozumienia doręcza się wszystkim podmiotom powiązanym (krajowym i zagranicznym), z którymi mają być dokonywane transakcje, a w przypadku porozumień zagranicznych - również władzom podatkowym właściwym dla podmiotów zagranicznych oraz w zakresie porozumień krajowych - dyrektorom izb skarbowych właściwym dla podmiotów powiązanych z wnioskodawcą.

Art. 20f. § 1. Decyzja w sprawie porozumienia zawiera w szczególności:

1) oznaczenie podmiotów objętych porozumieniem,

2) wskazanie wartości transakcji objętych porozumieniem,

3) wskazanie rodzaju, przedmiotu transakcji objętych porozumieniem oraz lat podatkowych lub okresów, których ono dotyczy,

4) wskazanie metody lub metod ustalania ceny transakcyjnej, algorytmu kalkulacji ceny oraz innych reguł stosowania metody,

5) określenie istotnych warunków będących podstawą stosowania metody lub metod, o których mowa w pkt 4, z uwzględnieniem podziału ryzyka, pełnionych funkcji przez podmioty oraz marży realizowanej przez podmioty, o których mowa w pkt 1,

6) termin obowiązywania decyzji.

§ 2. Termin obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia nie może być dłuższy niż 3 lata.

§ 3. Termin obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia może być przedłużony na wniosek podmiotu powiązanego, złożony nie później niż na 6 miesięcy przed upływem tego terminu, jeżeli kryteria uznanej w tej decyzji metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi nie uległy zmianie. Przedłużony termin obowiązywania decyzji nie może być dłuższy niż kolejne 3 lata.

§ 4. Przedłużenie terminu obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia następuje w drodze decyzji.

Art. 20g. § 1. Postępowanie w sprawie porozumienia krajowego oraz w sprawie porozumienia zagranicznego jednostronnego powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

§ 2. Postępowanie w sprawie porozumienia zagranicznego dwustronnego powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu roku od dnia jego wszczęcia.

Art. 20h. § 1. W przypadku zmiany stosunków gospodarczych powodującej rażącą nieadekwatność wyboru i stosowania uznanej za prawidłową metody ustalania ceny transakcyjnej, decyzja w sprawie porozumienia może być zmieniona lub uchylona, przez organ który wydał decyzję, przed upływem ustalonego terminu jej obowiązywania. Zmiana lub uchylenie decyzji następuje na wniosek strony lub z urzędu.

§ 2. Postępowanie wszczęte na wniosek strony:

1) w sprawie zmiany decyzji w sprawie porozumienia powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia,

2) w sprawie uchylenia decyzji w sprawie porozumienia powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jego wszczęcia.

§ 3. W przypadku porozumienia krajowego zmiana lub uchylenie decyzji w sprawie porozumienia wymaga zatwierdzenia przez dyrektorów izb skarbowych właściwych dla podmiotów powiązanych z wnioskodawcą. Przepis art. 20a § 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 20i. § 1. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 20f § 1 pkt 3-5, określonych w decyzji w sprawie porozumienia organ, który wydał decyzję, stwierdza z urzędu jej wygaśnięcie.

§ 2. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie, o której mowa w § 1, wywołuje skutki prawne od dnia doręczenia decyzji, której wygaśnięcie stwierdza.

Art. 20j. § 1. Wniosek o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi oraz wniosek, o którym mowa w art. 20f § 3, podlega opłacie wpłacanej na rachunek organu właściwego w sprawie, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 2. Wysokość opłaty od wniosku w sprawie porozumienia wynosi 1 procent wartości transakcji będącej przedmiotem porozumienia, przy czym dla porozumienia:

1) krajowego - wynosi nie mniej niż 5 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł,

2) zagranicznego jednostronnego - wynosi nie mniej niż 20 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł,

3) zagranicznego dwustronnego - wynosi nie mniej niż 50 000 zł i nie więcej niż 200 000 zł.

§ 3. Wysokość opłaty od wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia wynosi połowę wysokości opłaty, o której mowa w § 2, odpowiedniej dla rodzaju porozumienia.

Art. 20k. § 1. Jeżeli w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumienia organ podatkowy stwierdzi, że wartość transakcji, która może być przedmiotem porozumienia została we wniosku podana w zaniżonej wysokości, organ ten ustala w drodze postanowienia wysokość opłaty uzupełniającej, obliczonej zgodnie z art. 20j § 2.

§ 2. Na postanowienie w sprawie opłaty uzupełniającej służy zażalenie.

Art. 20l. Opłata, o której mowa w art. 20j-20k, stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 20m. Koszty postępowania, o których mowa w art. 265 § 1 pkt 1 i 3, obciążają podmiot składający wniosek o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Art. 20n. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy działu IV.";

9) w art. 21 § 3a otrzymuje brzmienie:

"§ 3a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że kwota zwrotu podatku lub kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa prawidłową wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.";

10) po art. 21a dodaje się art. 21b w brzmieniu:

"Art. 21b. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że:

1) wysokość dochodu jest inna niż wykazana w deklaracji, a osiągnięty dochód nie powoduje powstania obowiązku podatkowego,

2) w deklaracji została wykazana strata, a osiągnięto dochód w wysokości nie powodującej powstania obowiązku podatkowego

- organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość tego dochodu.";

11) w art. 22 § 1a otrzymuje brzmienie:

"§ 1a. Rozporządzenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, dotyczące zaniechania poboru podatku od podatników prowadzących działalność gospodarczą, stanowiące pomoc publiczną, stanowi program pomocowy, określający przeznaczenie i warunki dopuszczalności pomocy publicznej.";

12) art. 23a otrzymuje brzmienie:

"Art. 23a. Jeżeli podstawa opodatkowania została określona w drodze oszacowania, a podatnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczek na podatek, organ podatkowy określa wysokość zaliczek, za okres, za który podstawa opodatkowania została oszacowana, proporcjonalnie do wysokości zobowiązania podatkowego za cały rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy. Przepis art. 53a stosuje się odpowiednio.";

13) art. 24 otrzymuje brzmienie:

"Art. 24. Organ podatkowy, w drodze decyzji, określa wysokość straty poniesionej przez podatnika, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ ten stwierdzi, że podatnik nie złożył deklaracji, nie wykazał w deklaracji straty lub wysokość poniesionej straty różni się od wysokości wykazanej w deklaracji, a poniesienie straty zgodnie z przepisami prawa podatkowego uprawnia do skorzystania z ulg podatkowych.";

14) art. 24a otrzymuje brzmienie:

"Art. 24a. § 1. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej w razie powzięcia, w toku postępowania, istotnych wątpliwości co do rzeczywistej treści czynności prawnej, z której dokonania wywodzi się skutki podatkowe, są uprawnione do żądania ustalenia przez sąd powszechny rzeczywistej treści tej czynności oraz ustalenia przez sąd, że z dokonania tej czynności nie można było oczekiwać innych istotnych skutków niż wynikające z zapobieżenia powstaniu, opóźnienia powstania lub obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 2. W przypadku gdy z prawomocnego orzeczenia sądu wynika, że z dokonania czynności prawnej nie można było oczekiwać innych istotnych skutków niż wynikające z zapobieżenia powstaniu, opóźnienia powstania lub obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku, organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, rozstrzygając sprawę podatkową, pominą skutki podatkowe takiej czynności prawnej.

§ 3. W przypadku gdy z prawomocnego orzeczenia sądu wynika, że strony dokonując danej czynności prawnej ukryły inną czynność prawną, organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, rozstrzygając sprawę podatkową, wywodzą skutki podatkowe z ukrytej czynności prawnej.";

15) uchyla się art. 24b;

16) w art. 33:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności, których skutkiem jest utrata prawa własności do majątku. W przypadku zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków przepis art. 29 § 2 stosuje się odpowiednio.",

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, zabezpieczeniu podlega również kwota odsetek za zwłokę należnych na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu, z zastrzeżeniem art. 54 § 1 pkt 1, oraz zaległość podatkowa, o której mowa w art. 52 § 1.",

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Zabezpieczenie następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w formie określonej w art. 33d.";

17) w art. 33b pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) osób, o których mowa w art. 115, 116 i 116a, po doręczeniu im decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe spółki lub innej osoby prawnej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie nie zostanie przez spółkę lub inną osobę prawną wykonane, a w szczególności gdy spółka lub inna osoba prawna nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności, których skutkiem jest utrata prawa własności do majątku; decyzja o zabezpieczeniu wygasa, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna.";

18) po art. 33c dodaje się art. 33d-33g w brzmieniu:

"Art. 33d. Wykonanie decyzji o zabezpieczeniu następuje przez przyjęcie przez organ podatkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego określonego w decyzji o zabezpieczeniu wraz z odsetkami za zwłokę, w formie:

1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

2) poręczenia banku lub zakładu ubezpieczeń,

3) weksla z poręczeniem wekslowym banku,

4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,

5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - według ich wartości godziwej,

6) depozytu w gotówce.

Art. 33e. § 1. Poręczyciel lub gwarant powinien zobowiązać się pisemnie do zapłacenia solidarnie z podatnikiem, bezwarunkowo i nieodwołalnie, zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne. O odpowiedzialności podatkowej poręczyciela lub gwaranta orzeka organ podatkowy w drodze decyzji.

§ 2. Gwarantem może być:

1) bank krajowy, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.),

2) krajowy zakład ubezpieczeń, główny oddział zakładu ubezpieczeń, oddział zakładu ubezpieczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959).

§ 3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz gwarantów, o których mowa w § 1, uwzględniając możliwość wywiązywania się przez nich z przyjętych zobowiązań.

Art. 33f. Strona może dowolnie wybrać formę lub formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 33d.

Art. 33g. W sprawie przyjęcia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d, wydaje się postanowienie, na które przysługuje zażalenie.";

19) w art. 34 w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nieruchomość stanowiąca współwłasność wspólnika spółki cywilnej lub współwłasność łączną wspólników spółki cywilnej i związana z działalnością spółki, z tytułu zaległości podatkowych spółki,";

20) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu:

"Art. 45a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego, uwzględniający dane identyfikujące osobę składającą oświadczenie, rodzaj, wartość i dane identyfikacyjne rzeczy, rodzaj i wartość prawa majątkowego, które może być przedmiotem zastawu skarbowego, ich stan prawny wraz z ewentualnymi obciążeniami.";

21) art. 48 otrzymuje brzmienie:

"Art. 48 § 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego, z wyjątkiem terminów określonych w art. 67a, art. 68-71, art. 77 § 1-3, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do terminów dotyczących płatników lub inkasentów.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, właściwość rzeczową organów podatkowych w sprawach, o których mowa w § 1.";

22) w art. 49 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W razie wydania decyzji na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub pkt 2 nowym terminem płatności jest dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę.";

23) w art. 53 § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, z zastrzeżeniem, art. 53a, art. 62 § 4, art. 66 § 5, art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 i art. 76a § 1.";

24) art. 53a otrzymuje brzmienie:

"Art. 53a. § 1. Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego stwierdzi się, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na ostatni dzień roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się do zaliczek na podatek przekraczających w całości lub w części wysokość podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy.";

25) w art. 54 w § 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej,",

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ podatkowy,";

26) w art. 57 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub pkt 2, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej.";

27) w art. 59 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) umorzenia, w przypadkach przewidzianych w art. 67d § 3,";

28) w art. 60 § 4 otrzymuje brzmienie:,

"§ 4. Zlecenia płatnicze na rzecz organów podatkowych mogą być składane również w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez banki lub inną instytucję finansową uprawnioną do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub inną instytucją przyjmującą zlecenie.";

29) art. 63 otrzymuje brzmienie:

"Art. 63. § 1. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 2. Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłaty skarbowej.";

30) w art. 66 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, na podstawie umowy zawartej między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem województwa a podatnikiem.";

31) uchyla się art. 67;

32) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

"Rozdział 7a

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Art. 67a. § 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a,

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Art. 67b. § 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:

1) które nie stanowią pomocy publicznej,

2) które stanowią pomoc "de minimis" - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady "de minimis",

3) które stanowią pomoc publiczną:

a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,

c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,

d) udziela ną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,

e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,

f) na szkolenia,

g) na zatrudnienie,

h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

i) na restrukturyzację,

j) na ochronę środowiska,

k) na prace badawczo-rozwojowe,

l) regionalną, m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.

§ 2. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. a, mogą być udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.

§ 3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. b-d, mogą być udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielana w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.

§ 4. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadkach wymienionych w § 1 pkt 3 lit. e-m, mogą być udzielane po spełnieniu szczegółowych warunków określonych na podstawie § 5 i 6.

§ 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadkach wymienionych w § 1 pkt 3 lit. e-l wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi udzielane są jako pomoc indywidualna, mając na uwadze dopuszczalne przeznaczenia i warunki udzielania pomocy państwa określone w przepisach prawa wspólnotowego.

§ 6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzeń, inne niż określone w § 1 pkt 3 lit. a-l, przeznaczenia pomocy udzielanej w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, oraz szczegółowe warunki udzielania tych ulg dla określonych przez Radę Ministrów przeznaczeń wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi udzielane są jako pomoc indywidualna, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone w przepisach prawa wspólnotowego.

Art. 67c. Przepisy art. 67a § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 67b stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub inkasentów. Przepis art. 67a oraz art. 67b stosuje się odpowiednio do należności przypadających od spadkobierców podatnika lub płatnika oraz osób trzecich.

Art. 67d. § 1. Organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3, jeżeli:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,

2) kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,

3) kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym,

4) podatnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5 000 zł i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub gmina oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, decyzję umarzającą zaległość podatkową pozostawia się w aktach sprawy.

§ 3. Przepisy § 1 pkt 3 i 4 i § 2 stosuje się odpowiednio do umarzania zaległości płatnika lub inkasenta.

Art. 67e. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, właściwość rzeczową poszczególnych organów podatkowych w sprawach stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, uwzględniając wysokość kwoty będącej przedmiotem ulgi oraz terminy wpłat podatku lub zaległości podatkowej.";

33) w art. 70:

a) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej,",

b) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"§ 6. Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony z dniem:

1) wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania,

2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania,

3) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny rzeczywistej treści czynności prawnej.

§ 7. Termin przedawnienia biegnie dalej od dnia następującego po dniu:

1) prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,

2) doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności,

3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia rzeczywistej treści czynności prawnej.";

34) uchyla się art. 70b;

35) art. 71 otrzymuje brzmienie:

"Art. 71. Przepis art. 70 stosuje się odpowiednio do należności płatników lub inkasentów z tytułu nie pobranych albo nie  wpłaconych podatków.";

36) w art. 72 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.";

37) w art. 73 w § 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej,

6) złożenia korekty deklaracji w podatku od towarów i usług obniżającej wysokość zobowiązania podatkowego, w związku ze zwiększeniem kwoty podatku naliczonego lub obniżeniem podatku należnego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.";

38) w art. 75 w § 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w deklaracjach innych niż wymienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3, z wyjątkiem deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek,";

39) art. 76 otrzymuje brzmienie:

"Art. 76. § 1. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zaliczania nadpłaty płatnika lub inkasenta na poczet jego zaległości podatkowych, bieżących zobowiązań podatkowych lub zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków płatnika lub inkasenta.";

40) w art. 76a w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) powstania nadpłaty - w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2,";

41) w art. 77:

a) w § 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty,

3) 14 dni od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję organu podatkowego pierwszej instancji lub stwierdzającego jej nieważność, z zastrzeżeniem § 3,",

b) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. W przypadku skorygowania deklaracji:

1) w trybie określonym w art. 274 § 1 pkt 1 - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu,

2) przez podatnika - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania.

§ 3. W przypadku uchylenia decyzji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, lub stwierdzenia jej nieważności, jeżeli następnie, w terminie 3 miesięcy od dnia uchylenia lub stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy lub od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję lub stwierdzającego jej nieważność, zostanie wydana decyzja w tej samej sprawie, nadpłata, którą stanowi różnica między podatkiem wpłaconym a podatkiem wynikającym z tej decyzji, podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania nowej decyzji.";

42) w art. 78:

a) w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 5 i § 2 - od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, lub od dnia skorygowania zeznania lub deklaracji w trybie art. 274 lub art. 274a.",

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. W przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 4 oprocentowanie przysługuje za okres:

1) od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu - pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części ten akt,

2) od dnia powstania nadpłaty do trzydziestego dnia od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części ten akt - jeżeli wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części ten akt.";

43) w art. 79 w § 2 w pkt 1 uchyla się lit. c;

44) art. 81a otrzymuje brzmienie:

"Art. 81a. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.";

45) uchyla się art. 81c;

46) w art. 82:

a) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązane są do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.

§ 3. Banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz inne instytucje finansowe, na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub jego upoważnionego przedstawiciela, są obowiązane do udzielenia informacji w razie wystąpienia władz państw obcych - w zakresie i na zasadach określonych w rozdziale 2 działu VIIa oraz wynikających z ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.",

b) uchyla się § 2b,

c) dodaje się § 7 w brzmieniu:

"§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych mając na uwadze usprawnienie przekazywania i przetwarzania informacji, o których mowa w § 2, określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa w art. 82 § 2, uwzględniając numer rachunku, datę jego założenia albo likwidacji, dane identyfikujące posiadacza rachunku, w tym nazwisko i imię lub nazwę posiadacza, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, rodzaj identyfikatora posiadacza rachunku, kod kraju posiadacza rachunku, numer identyfikacji podatkowej.";

47) uchyla się art. 89 i art. 90;

48) w art. 93 uchyla się § 3;

49) w art. 93c w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wstępują - w zakresie uprawnień majątkowych - osoby prawne powstałe w wyniku podziału (zgodnie z planem podziału),";

50) uchyla się art. 97a;

51) w art. 100 § 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Organy podatkowe właściwe ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy orzekają w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców lub określają wysokość nadpłaty albo zwrotu podatku.

§ 2. W decyzji organ podatkowy określa:

1) wysokość znanych w dniu otwarcia spadku zobowiązań spadkodawcy, o których mowa w art. 98 § 1 i 2,

2) wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość poniesionej straty uprawniającej spadkobierców, do skorzystania, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z ulg podatkowych, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji złożonej przez spadkodawcę albo spadkodawca deklaracji nie złożył.";

52) w art. 103 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) decyzjach wydanych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, jeżeli nie upłynął termin płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej lub termin płatności rat,";

53) w art. 109 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej przepisy art. 29, art. 47 § 1, art. 51 § 1, art. 53 § 3, art. 55, art. 57, art. 59, art. 60, art. 64-66 stosuje się odpowiednio.";

54) w art. 112:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Nabywca:

1) przedsiębiorstwa,

2) zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

3) składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość jednostkowa w dniu zbycia wynosi co najmniej 15 000 zł

- odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.",

b) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Nabywca odpowiada również za zaległości podatkowe i inne należności zbywcy, wymienione w art. 107 § 2 pkt 2-4 powstałe po dniu wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 306g, a przed dniem nabycia przedsiębiorstwa, jego części lub składników majątku, jeżeli od dnia wydania zaświadczenia do dnia zbycia:

1) upłynęło 30 dni - w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego części,

2) upłynęły 3 dni - w przypadku zbycia składników majątku.";

55) w art. 143:

a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Upoważnienie może obejmować załatwianie spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej - z wyłączeniem wydawania zaświadczeń. ",

b) w § 2 w zdaniu wstępnym wyrazy "w § 1" zastępuje się wyrazami "w § 1 i 1a";

56) art. 144 otrzymuje brzmienie:

"Art. 144. Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. ";

57) po art. 144 dodaje się art. 144a w brzmieniu:

"Art. 144a. § 1. Doręczenie pism może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej strony, jej przedstawiciela lub pełnomocnika, jeżeli wystąpiono do organu podatkowego o doręczenie pisma lub pism drogą elektroniczną.

§ 2. W sprawie sporządzania struktury pism w formie dokumentów elektronicznych oraz warunków organizacyjno-technicznych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.";

58) w art. 146 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o każdej zmianie swojego adresu, w tym także adresu poczty elektronicznej.";

59) w art. 148 w § 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) na wskazany adres poczty elektronicznej.";

60) art. 151 otrzymuje brzmienie:

"Art. 151. Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności - osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt 1 i 3 i art. 150 stosuje się odpowiednio.";

61) w art. 152 dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 2 dni od dnia wysłania pisma organ podatkowy otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma. W razie nie- otrzymania takiego potwierdzenia organ podatkowy doręcza pismo w sposób określony w art. 144.";

62) w art. 153 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu w sposób określony w art. 144, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy.";

63) po art. 154 dodaje się art. 154a -154c w brzmieniu:

"Art. 154a. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wystąpić do władzy Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej właściwej w sprawach podatkowych, zwanej dalej "obcą władzą" z wnioskiem o doręczenie pisma organu podatkowego.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien zawierać dane niezbędne do identyfikacji podmiotu, w szczególności nazwisko lub nazwę (firmę), adres.

Art. 154b. Pisma pochodzące od obcej władzy doręcza organ podatkowy wskazany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, stosując przepisy art. 144-154.

Art. 154c. Przepis art. 154a i 154b stosuje się do doręczania pism w zakresie spraw, o których mowa w art. 305b. Pisma w sprawach nie wymienionych w art. 305b mogą być doręczane z zachowaniem zasady wzajemności.";

64) w art. 165:

a) § 3b otrzymuje brzmienie:

"§ 3b. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dzień otrzymania żądania przez organ podatkowy lub przez jednostkę informatyczną obsługi administracji podatkowej.",

b) w § 5 w pkt 2 wyrazy "art. 67 § 4" zastępuje się wyrazami "art. 67d § 1",

c) dodaje się § 7 w brzmieniu:

"§ 7. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku złożenia zeznania podatkowego przez podatników podatku od spadków i darowizn. W tym przypadku za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę złożenia zeznania.";

65) w art. 168:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Podania (w tym żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone na piśmie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, środków komunikacji elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu podatkowego, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie do protokołu.",

b) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"§ 4. Organ podatkowy obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda. Organ podatkowy lub jednostka informatyczna obsługi administracji podatkowej poświadcza, w formie elektronicznej, wniesienie podania za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu podatkowego.

§ 5. Do podań wnoszonych w formie elektronicznej stosuje się odpowiednio przepis art. 3b.";

66) w art. 182 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i banków prowadzących działalność maklerską, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych, a także do domów maklerskich oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.";

67) w art. 201 w § 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) w razie wystąpienia organu podatkowego o udzielenie odpowiednich informacji do organów innego państwa, jeżeli ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego związane jest z ratyfikowanymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innymi ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.";

68) w art. 208 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.";

69) art. 212 otrzymuje brzmienie:

"Art. 212. Organ podatkowy, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia, z zastrzeżeniem art. 67d § 2.";

70) art. 224-224b otrzymują brzmienie:

"Art. 224. § 1. Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania, z zastrzeżeniem art. 224a i art. 224b.

§ 2. Organ podatkowy, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje w drodze postanowienia wykonanie decyzji w całości lub w części, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem strony lub interesem publicznym.

§ 3. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji może być złożony również przed wniesieniem odwołania.

§ 4. W sprawie wstrzymania wykonania decyzji postanawia:

1) organ, który wydał decyzję - do czasu przekazania odwołania wraz z aktami sprawy właściwemu organowi odwoławczemu,

2) organ odwoławczy - po otrzymaniu odwołania wraz z aktami sprawy.

§ 5. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy zażalenie.

Art. 224a. Wykonanie zaskarżonej decyzji wydanej na podstawie art. 24a lub decyzji utrzymującej w mocy decyzję wydaną na tej podstawie podlega wstrzymaniu z mocy prawa - do czasu rozpatrzenia skargi przez sąd.

Art. 224b. § 1. Organ podatkowy, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje wykonanie zaskarżonej decyzji w całości lub w części do dnia wydania ostatecznej decyzji lub, w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego w przypadku:

1) przyjęcia na wniosek strony zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, o którym mowa w art. 33d - do wysokości zabezpieczenia, lub

2) zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym korzystającymi z pierwszeństwa zaspokojenia - do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

§ 2. W zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1, przepisy art. 33d-33g oraz art. 224 § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.";

71) po art. 224b dodaje się art. 224c w brzmieniu:

"Art. 224c. § 1. Wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia podatnika prawa do wykonania takiej decyzji.

§ 2. Wstrzymanie wykonania decyzji nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę.";

72) w art. 233 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. W sprawach należących do właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego, organ odwoławczy jest uprawniony do wydania decyzji uchylającej i rozstrzygającej sprawę co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa nie pozostawiają sposobu jej rozstrzygnięcia uznaniu organu jednostki samorządu terytorialnego. W pozostałych przypadkach organ odwoławczy uwzględniając odwołanie ogranicza się do uchylenia zaskarżonej decyzji.";

73) po art. 234 dodaje się art. 234a w brzmieniu:

"Art. 234a. Organ odwoławczy zwraca akta sprawy organowi pierwszej instancji po upływie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.";

74) w art. 240:

a) w § 1 dodaje się pkt 9-11 w brzmieniu:

"9) ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji,

10) zakończona procedura wzajemnego porozumiewania się lub arbitrażowa, prowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji,

11) orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej decyzji.",

b) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. Jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie postępowania jest niezbędne w celu ochrony interesu publicznego, postępowanie z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 lub 2 może być wznowione również przed wydaniem przez sąd orzeczenia stwierdzającego sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa.

§ 3. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 można wznowić postępowanie także w przypadku, gdy postępowanie przed sądem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn, określonych w przepisach prawa.";

75) w art. 241 w § 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) pkt 9 następuje tylko na żądanie strony.";

76) w art. 243 uchyla się § 1a;

77) art. 260 otrzymuje brzmienie:

"Art. 260. § 1. Stronie, która poniosła szkodę na skutek wydania decyzji, której następnie stwierdzono nieważność, służy odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę i utracone korzyści.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również w razie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w art. 247 § 2 lub gdy szkoda została poniesiona na skutek wydania decyzji stwierdzającej nieważność decyzji.";

78) po art. 260 dodaje się art. 260a i 260b w brzmieniu:

"Art. 260a. § 1. Stronie, która poniosła szkodę na skutek wydania decyzji, która następnie została uchylona w wyniku wznowienia postępowania, służy odszkodowanie za:

1) poniesioną rzeczywistą szkodę i utracone korzyści, jeżeli organ przyczynił się do powstania okoliczności stanowiącej przesłankę wznowienia postępowania,

2) poniesioną rzeczywistą szkodę, jeżeli organ nie przyczynił się do powstania okoliczności stanowiącej przesłankę wznowienia postępowania.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również w razie odmowy uchylenia decyzji z przyczyn wymienionych w art. 245 § 1 pkt 3 lub gdy szkoda została poniesiona na skutek wydania, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji uchylającej.

Art. 260b. Przepisów art. 260 i 260a nie stosuje się, jeżeli okoliczności stanowiące przesłanki uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji powstały z winy strony. Stronie postępowania, która poniosła szkodę, służy roszczenie odszkodowawcze w stosunku do strony winnej powstania tej okoliczności. Roszczenie dochodzone jest przed sądem powszechnym.";

79) w art. 261 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Odszkodowanie przysługuje od organu, wydającego decyzję, której następnie stwierdzono nieważność lub którą uchylono w wyniku wznowienia postępowania. Wniosek o odszkodowanie wnosi się do tego organu.";

80) w art. 272 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrzeżeniem art. 272a, dokonują czynności sprawdzających, mających na celu:";

81) po art. 272 dodaje się art. 272a w brzmieniu:

"Art. 272a. Jednostka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, właściwa na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług w zakresie wymiany z Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej informacji o tym podatku, dokonuje czynności sprawdzających odnoszących się do dokumentów składanych do tej jednostki.";

82) art. 274 otrzymuje brzmienie:

"Art. 274. § 1. W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

1) koryguje deklarację dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty  nie przekracza kwoty 1 000 zł,

2) zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny z powodu których informacje zawarte w deklaracji poddaje się w wątpliwość.

§ 2. Uwierzytelnioną korektę deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 1, wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty, bądź informację o braku takich zmian, organ podatkowy doręcza podatnikowi.

§ 3. Od korekty, o której mowa w § 1 pkt 1, podatnikowi służy prawo sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

§ 4. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 1, wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do deklaracji składanych przez płatników lub inkasentów oraz do załączników do deklaracji.";

83) w art. 275 § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Przepis § 2 stosuje się również do zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych, oraz do domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, towarzystw funduszy inwestycyjnych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.";

84) w art. 281:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrzeżeniem § 3, przeprowadzają kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych, zwanych dalej "kontrolowanymi.",

b) po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Organy podatkowe właściwe w sprawach zawierania porozumienia krajowego lub zagranicznego przeprowadzają kontrolę podatkową, której celem jest sprawdzenie stosowania uznanej przez ten organ metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.";

85) art. 281a otrzymuje brzmienie:

"Art. 281a. Podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą, w formie pisemnej, wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej, oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym.";

86) w art. 283 w § 1 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) dyrektora izby skarbowej lub osobę zastępującą dyrektora izby skarbowej - pracownikom tej izby,

4) ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub osobę zastępującą ministra właściwego do spraw finansów publicznych - pracownikom urzędu obsługującego tego ministra.";

87) w art. 284:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wszczęcie kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem § 4 i art. 284a § 1, następuje przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Kontrolowany jest obowiązany wskazać osobę, która będzie go reprezentowała w trakcie kontroli, w czasie jego nieobecności, jeżeli nie wskazał tej osoby w trybie art. 281a.",

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W razie nieobecności kontrolowanego lub osób, o których mowa w § 2 albo w art. 281a, kontrolujący zawiadamia kontrolowanego lub osobę wskazaną w trybie art. 281a o obowiązku stawienia się w miejscu prowadzenia kontroli następnego dnia po upływie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.";

88) w art. 284a:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W przypadku gdy okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, a w szczególności istnieje ryzyko bezpowrotnej utraty materiału dowodowego lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w art. 284 § 2.",

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Organ podatkowy może umorzyć kontrolę podatkową, jeżeli w okresie 30 dni od jej wszczęcia nie zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego.   Postanowienie o umorzeniu kontroli podatkowej pozostawia się w aktach sprawy. Kontrola może być wznowiona w każdym czasie, gdy ustalony zostanie podmiot, w stosunku do którego może być ona przeprowadzona.";

89) w art. 285a:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia, a w przypadku prowadzenia działalności w czasie nieprzekraczającym 8 godzin dziennie - w godzinach od 8 do 16. W przypadku gdy księgi podatkowe są  prowadzone lub przechowywane poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany na żądanie kontrolującego obowiązany jest zapewnić dostępność do ksiąg w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie przez kontrolowanego bieżącej działalności. ",

b) po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych będących wspólnikami kontrolowanej spółki nieposiadającej osobowości prawnej.";

90) w art. 286a § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Kontrolujący może w razie uzasadnionej potrzeby wezwać, w pilnych przypadkach także ustnie, pomocy organu Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej (gminnej), jeżeli trafi na opór uniemożliwiający lub utrudniający przeprowadzenie czynności kontrolnych, albo zwrócić się o ich asystę, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi. Jeżeli opór stawia żołnierz czynnej służby wojskowej, kontrolujący wzywa do pomocy właściwy organ wojskowy, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem czynności kontrolnych, a na miejscu nie ma organu wojskowego.";

91) w art. 288 § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. W przypadku gdy nieruchomości lub ich części albo rzeczy znajdują się w posiadaniu osób trzecich, osoby te są obowiązane je udostępnić, w celu przeszukania lub oględzin, na żądanie organu podatkowego. W razie odmowy ich udostępnienia § 2 stosuje się odpowiednio.";

92) w art. 290 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole. Stan faktyczny może być ponadto utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych." ;

93) art. 290a otrzymuje brzmienie:

"Art. 290a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji, w drodze rozporządzenia, określi sposób zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych, uwzględniając w szczególności rodzaje czynników zewnętrznych, których działanie może spowodować zniszczenie lub uszkodzenie dowodu, obecność przedstawiciela organu kontrolującego podczas ich odtwarzania, formę oznakowania dowodu oraz ewidencjonowania czynności odtworzenia i wykorzystania dowodu.";

94) w art. 291 § 1-3 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zarzuty, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe.

§ 2. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zarzuty, o których mowa w § 1, i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia.

§ 3. W przypadku niezłożenia zarzutów w terminie określonym w § 1, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.";

95) po art. 291 dodaje się art. 291a w brzmieniu:

"Art. 291a. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia współpracy oraz podniesienia efektywności kontroli, może zawierać z obcymi władzami porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie przeprowadzania równoczesnych kontroli.

§ 2. Porozumienia, o których mowa w § 1, mogą przewidywać obecność przedstawicieli obcej władzy w toku czynności kontrolnych.";

96) w art. 293 w § 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale IIa.";

97) w art. 294 w § 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) przedstawiciele obcej władzy obecni w toku czynności kontrolnych, w związku z prowadzeniem równoczesnych kontroli.";

98) po art. 295 dodaje się art. 295a w brzmieniu:

"Art. 295a. W toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale IIa, dostęp do informacji przekazanych przez przedsiębiorców w tym postępowaniu, przysługuje pracownikowi załatwiającemu sprawę, jego bezpośredniemu przełożonemu, dyrektorowi izby skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.";

99) w art. 296 w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pochodzące z banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 82 § 2, oraz z innych instytucji finansowych",

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) uzyskane w postępowaniu w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale IIa.";

100) w art. 297a dodaje się art. 297b w brzmieniu:

"Art. 297b. Akta spraw zawarcia porozumień, o których mowa w dziale IIa, lub informacje wynikające z tych akt, są udostępniane wyłącznie organom wymienionym w art. 297 § 49 1 pkt 1 i w pkt 2a-7 oraz na zasadach określonych w tym przepisie.";

101) w art. 299 w § 3 uchyla się pkt 1;

102) w art. 305c § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych występuje do obcych władz o udzielenie informacji oraz udziela im informacji na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.";

103) w art. 306h § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Zgoda podatnika nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 1, występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej. Małżonek podatnika składa oświadczenie o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.";

104) w art. 306i w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) podatku dochodowego (we wszystkich formach opodatkowania); w przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - z określeniem wysokości dochodu przyjętego do podstawy opodatkowania, a w przypadku osób prawnych - z określeniem wysokości dochodu przyjętego do podstawy opodatkowania, jak również kwoty podatku należnego";

105) art. 306j otrzymuje brzmienie:

"Art. 306j. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb wydawania zaświadczeń, uwzględniając w szczególności odpowiednią organizację czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń,

2) właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń, uwzględniając rodzaj zobowiązania podatkowego,

3) wzór rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia, uwzględniając w szczególności treść wniosku o wydanie zaświadczenia, datę złożenia wniosku lub wyrażenia zgody na wydanie zaświadczenia, sposób załatwienia wniosku, treść wydanego zaświadczenia oraz dane identyfikujące wnioskodawcę, biorąc pod uwagę uproszczenie i usprawnienie procesu wydawania zaświadczeń,

4) wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jej prowadzenia, uwzględniając w szczególności dane identyfikujące osobę, której dotyczy zaświadczenie, treść przekazanych lub otrzymanych informacji, dane identyfikujące osobę lub organ przekazujący informacje,

5) wzory zaświadczeń, uwzględniając w szczególności zakres danych wykazywanych w zaświadczeniu oraz dane identyfikujące wnioskodawcę i organ wydający zaświadczenie,

6) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 306h § 2, uwzględniając dane identyfikujące małżonków.".

    Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym w tej decyzji stosuje się metodę w niej wskazaną.",

b) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:";

2) w art. 45 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie odrębnych przepisów, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

5b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 5a, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania metody określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający w szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody.".

    Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym w tej decyzji stosuje się metodę w niej wskazaną.",

b) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:";

2) w art. 27 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie odrębnych przepisów, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania metody określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający w szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody.".

    Art. 4. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z poźn. zm.) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

"Art. 21a. 1. W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym w tej decyzji stosuje się metodę w niej wskazaną.

2. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie odrębnych przepisów, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania metody określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający w szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody.".

    Art. 5. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy, na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.",

2) w art. 99 uchyla się ust. 16;

3) w art. 102 uchyla się ust. 2;

4) w art. 114 uchyla się ust. 6.

    Art. 6. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) w art. 83 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy odrębnych przepisów właściwy organ wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi - w zakresie związanym z wykonaniem tej decyzji.".

    Art. 7. § 1. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane do sporządzenia i przekazania, w formie dokumentu elektronicznego, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych jednorazowej informacji o otwartych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r.

    § 2. Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane w zakresie określonym na podstawie art. 82 § 7 ustawy wymienionej w art. 1.

    Art. 8. Do zabezpieczenia zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 33 § 1 i 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

    Art. 9. Do zaległości związanych z deklaracjami, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisu art. 54 § 1 pkt 7a ustawy w brzmieniu nadanym ustawą wymienioną w art. 1.

    Art. 10. Do korygowania deklaracji i załączników do deklaracji złożonych przed dniem wejścia w niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 274 ustawy w brzmieniu nadanym ustawą wymienioną w art. 1.

    Art. 11. Do decyzji ostatecznych wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 240 § 1 pkt 9-11 ustawy w brzmieniu nadanym ustawą wymienioną w art. 1.

    Art. 12. § 1. W sprawach wszczętych i niezakończonych przez organy podatkowe pierwszej instancji oraz organy kontroli skarbowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem § 2.

    § 2. Wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

    Art. 13. § 1. Do dnia określenia szczegółowych warunków udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w przypadkach wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 lit. e-l ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, odpowiednio dla danego przeznaczenia, nie stosuje się art. 67a tej ustawy, a wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podlegają rozpatrzeniu odpowiednio na podstawie art. 48 § 1 pkt 1 i 2 i art. 67 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r.

    § 2. Do dnia 1 maja 2007 r. wobec podatników prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, w zakresie tej działalności, nie stosuje się art. 67a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podlegają rozpatrzeniu odpowiednio na podstawie art. 48 § 1 pkt 1 i 2 i art. 67 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r.

    Art. 14. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów upoważniających zmienianych niniejszą ustawą pozostają w mocy do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2005 r.

    Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. z wyjątkiem:

1) art. 82 § 2 i § 2b ustawy wymienionej w art. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.,

2) art. 3 pkt 10, art. 13 § 2 pkt 3, przepisy działu IIa, art. 63, art. 281 § 2 i 3, art. 283 § 1 pkt 3 i 4, art. 293 § 2 pkt 6, art. 295a, art. 296 § 1 pkt 3, art. 297b ustawy wymienionej w art. 1,

3) art. 25 ust. 3a i ust. 4, art. 45 ust. 5a i 5b ustawy wymienionej w art. 2,

4) art. 11 ust. 3a i ust. 4, art. 27 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w art. 3,

5) art. 21a ustawy wymienionej w art. 4,

6) art. 32 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 5,

7) art. 83 ust. 2 pkt 7 ustawy wymienionej w art. 6

- które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.,

8) art. 3a, art.3b, art. 12 § 6 pkt 1, art. 60 § 4, art. 143 § 1a i § 2, art. 144a, art. 146 § 1, art. 148 § 2 pkt 3, art. 151, art. 152 § 3, art. 153 § 1, art. 165 § 3b i art. 168 § 1, 4 i 5 ustawy wymienionej w art. 1,

9) art. 99 ust. 16, art. 102 ust. 2 i art. 114 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 5

- które wchodzą w życie z dniem 16 sierpnia 2006 r.

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama