Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt nr 3342

Ustawa
z dnia .............
o licencji syndyka

    Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wydawania licencji syndyka oraz prawa i obowiązki osób posiadających licencję syndyka.

    Art. 2. 1. Licencja syndyka uprawnia do sprawowania funkcji syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808), zwanej dalej "Prawem upadłościowym i naprawczym", z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Sprawowanie funkcji syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy wymaga uzyskania licencji syndyka, wpisu na listę osób posiadających licencję syndyka oraz złożenia ślubowania.

    Art. 3. Licencję syndyka może uzyskać osoba fizyczna, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarii;

2) zna język polski w zakresie niezbędnym do sprawowania funkcji syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4) ukończyła nie mniej niż 30 lat i nie więcej niż 65 lat;

5) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;

6) jest nieskazitelnego charakteru;

7) przez co najmniej pięć lat zarządzała przedsiębiorstwem lub pracowała na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem albo sprawowała funkcje syndyka, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu układowym, upadłościowym i naprawczym, albo funkcje równorzędne w państwie, o którym mowa w pkt 1;

8) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

9) nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;

10) złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;

11) nie została uznana za trwale niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001).

    Art. 4. 1. Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadza się w miarę potrzeby, co najmniej raz na pół roku. Informację o terminie egzaminu Minister Sprawiedliwości ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

    2. Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia, Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej "Komisją", składającą się z osób posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania czynności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

    3. Komisja składa się z pięciu członków wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym dwóch syndyków oraz co najmniej dwóch sędziów orzekających w sprawach upadłościowych.

    4. Minister Sprawiedliwości może, na wniosek Komisji, powołać do udziału w przeprowadzeniu egzaminu nie więcej niż dwóch konsultantów, spełniających wymagania określone dla członków Komisji.

    5. Członkowie Komisji są powoływani na okres 3 lat z możliwością wcześniejszego odwołania w razie niewykonywania obowiązków członka Komisji, niezdolności do ich wykonywania albo zrzeczenia się członkostwa.

    6. Przewodniczącego Komisji wyznacza Minister Sprawiedliwości spośród jej członków.

    7. Minister Sprawiedliwości zapewnia obsługę biurową Komisji.

    Art. 5. 1. Członkom Komisji oraz konsultantom przysługuje wynagrodzenie za udział w jej pracach oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

    2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Komisji i konsultantów, uwzględniając zakres i nakład ich pracy wynikający z przygotowania i przeprowadzenia egzaminu.

    Art. 6. 1. W celu sprawdzenia praktycznego i teoretycznego przygotowania osób ubiegających się o licencję syndyka Komisja przeprowadza egzamin.

    2. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu prawa i ekonomii, z uwzględnieniem specyfiki prawa upadłościowego i naprawczego.

    3. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

    4. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obu jego części.

    5. W razie negatywnego wyniku egzaminu, można przystąpić do ponownego jego składania, nie wcześniej niż po upływie roku od daty poprzedniego egzaminu.

    6. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym potwierdza świadectwo.

    Art. 7. 1. Koszty przeprowadzenia egzaminu, w formie opłaty egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegająca się o licencję syndyka.

    2. Opłata egzaminacyjna stanowi dochód budżetu państwa.

    Art. 8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przeprowadzania egzaminu, z uwzględnieniem obowiązku sprawdzenia umiejętności opracowywania podstawowych dokumentów oraz pism procesowych stosowanych w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, a także umiejętności i doświadczenia zawodowego obywateli państw, o których mowa w art. 3 pkt 1, nabytych w tych państwach;

2) wzór świadectwa potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, uwzględniając zakres niezbędnych danych;

3) wysokość opłaty egzaminacyjnej oraz sposób jej wnoszenia, uwzględniając rzeczywiste koszty organizacji i przeprowadzenia egzaminu.

    Art. 9. 1. Licencji syndyka udziela się na wniosek osoby ubiegającej się o licencję syndyka.

    2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 3 pkt 1, 4, 5, 7, 8 i 9, oraz uwierzytelniony odpis świadectwa potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

    3. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym stanowi potwierdzenie znajomości języka polskiego.

    Art. 10. Minister Sprawiedliwości, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje licencję syndyka, odmawia jej przyznania, cofa albo zawiesza prawa wynikające z licencji, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 2 pkt 3 i 4.

    Art. 11. Licencję syndyka przyznaje się na czas nieoznaczony.

    Art. 12. 1. Licencja syndyka zawiera:

1) numer licencji i datę jej wystawienia;

2) oznaczenie organu wystawiającego;

3) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza licencji;

4) fotografię posiadacza licencji.

    2. Za wydanie licencji syndyka pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.

    3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór licencji syndyka i wysokość opłaty za jej wydanie oraz sposób jej wnoszenia, biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty jej wystawienia.

    Art. 13. Minister Sprawiedliwości odmawia przyznania licencji syndyka, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o jej przyznanie nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 3.

    Art. 14. 1. Minister Sprawiedliwości cofa licencję syndyka, w przypadku gdy osoba posiadająca licencję:

1) przestała spełniać wymogi określone w art. 3 pkt 1, 3, 8, 9 i 11;

2) dwukrotnie została odwołana przez sędziego – komisarza z powodu nienależytego pełnienia obowiązków na podstawie art. 170 ust. 1 i art. 171 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego;

3) wystąpiła z takim wnioskiem;

4) nie zawarła umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu funkcji w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym.

    2. Licencja syndyka podlega cofnięciu także w przypadku określonym w art. 27 ust. 2 pkt 4.

    3. Osoba, której cofnięto licencję syndyka, może ubiegać się o jej ponowne przyznanie, nie wcześniej niż po upływie 5 lat od daty cofnięcia licencji.

    Art. 15. Sąd upadłościowy przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości odpis postanowienia o odwołaniu osoby posiadającej licencję syndyka na podstawie art. 170 ust. 1 i art. 171 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego.

    Art. 16. Organ prowadzący postępowanie karne lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe przeciwko osobie posiadającej licencję syndyka zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości.

    Art. 17. 1. Minister Sprawiedliwości, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu przeciwko osobie posiadającej licencję syndyka postępowania karnego lub postępowania o przestępstwo skarbowe, może zawiesić prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

    2. Informację o zawieszeniu praw wynikających z licencji syndyka wpisuje się na ogólnokrajowej liście osób posiadających licencję syndyka oraz przekazuje się właściwemu sędziemu – komisarzowi albo sądowi sprawującemu nadzór nad czynnościami osoby posiadającej licencję syndyka, odpowiednio w postępowaniu upadłościowym albo naprawczym.

    3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, sędzia – komisarz albo sąd odwołuje osobę posiadającą licencję syndyka.

    Art. 18. 1. Osoba posiadająca licencję syndyka podlega, na swój wniosek, wpisowi na listę osób posiadających licencję syndyka, zwaną dalej "listą", prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

    2. Wpis na listę obejmuje:

1) numer licencji i datę jej wystawienia;

2) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) miejsce zamieszkania i adres oraz adres do korespondencji;

5) zwięzłą informację o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym;

6) informację o orzeczonych karach, o których mowa w art. 27 ust. 2;

7) datę wydania decyzji o cofnięciu licencji syndyka albo zawieszeniu praw wynikających z licencji;

8) datę i przyczynę wykreślenia z listy.

    3. Wpisowi na listę podlega także, na swój wniosek, spółka handlowa, o której mowa w art. 157 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego.

    4. Wpis, o którym mowa w ust. 3, obejmuje:

1) firmę i siedzibę oraz adres spółki;

2) imiona i nazwiska oraz numer licencji wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członków zarządu reprezentujących spółkę;

3) datę i przyczynę wykreślenia z listy.

    5. Osoba posiadająca licencję syndyka oraz spółka handlowa są obowiązane zgłaszać zmiany danych objętych wpisem na listę w terminie 30 dni od daty powstania okoliczności uzasadniających zmiany.

    6. Wpis danych, o których mowa w ust. 2 pkt 6-8 oraz ust. 4 pkt 3, następuje z urzędu.

    7. Lista oraz dokonywane w niej zmiany są przekazywane prezesom sądów rejonowych i okręgowych.

    Art. 19. 1. Po wpisaniu na listę osoba posiadająca licencję syndyka składa wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie według następującej roty: "Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy chronionej prawem oraz kierując się w swym postępowaniu zasadami godności, uczciwości i etyki zawodowej.".

    2. Osoba, która złożyła ślubowanie, składa podpis pod rotą ślubowania.

    Art. 20. 1. Z chwilą złożenia ślubowania, osoba posiadająca licencję syndyka ma prawo do używania nazwy "syndyk".

    2. Nazwa "syndyk" podlega ochronie prawnej.

    3. Wyraz "syndyk" może być używany wyłącznie w tytule osoby, o której mowa w ust. 1, lub do określenia jej działalności.

    Art. 21. 1. Wpis na listę osoby posiadającej licencję syndyka podlega wykreśleniu w przypadku:

1) cofnięcia licencji;

2) śmierci osoby posiadającej licencję.

    2. Wpis na listę spółki handlowej, o której mowa w art. 18 ust. 3, podlega wykreśleniu w przypadku:

1) utraty licencji przez wspólnika ponoszącego odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członka zarządu reprezentującego spółkę;

2) ogłoszenia upadłości spółki, wszczęcia postępowania naprawczego przez spółkę albo jej likwidacji.

    3. Wykreślenia dokonuje Minister Sprawiedliwości w drodze decyzji administracyjnej.

    Art. 22. 1. Osoba posiadająca licencję syndyka jest obowiązana do:

1) sprawowania funkcji w postępowaniu upadłościowym i naprawczym ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa;

2) stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

    2. Osoba posiadająca licencję syndyka nie może odmówić, bez uzasadnionej przyczyny, podjęcia czynności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, w przypadku powołania go przez sąd. O przyczynach odmowy osoba posiadająca licencję syndyka jest obowiązana bezzwłocznie powiadomić sąd.

    3. Osoba posiadająca licencję syndyka nie może sprawować funkcji w postępowaniu upadłościowym, jeżeli:

1) jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, bratem, siostrą, powinowatym upadłego lub któregokolwiek jego wierzyciela w tej samej linii lub stopniu lub osobą pozostającą z nim w stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej osoby lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

2) jest lub była zatrudniona przez upadłego na podstawie stosunku pracy albo innego stosunku prawnego, z wyłączeniem umowy o sprawowanie funkcji nadzorcy sądowego w postępowaniu naprawczym, albo jest jego wspólnikiem, akcjonariuszem lub członkiem jego organu;

3) przed ogłoszeniem upadłości brała udział w podejmowaniu przez upadłego decyzji dotyczących spraw majątkowych lub działalności gospodarczej.

    4. Przeszkoda, o której mowa w ust. 3 pkt 1, trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

    Art. 23. 1. Osoba posiadająca licencję syndyka jest obowiązana zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których dowiedziała się w związku ze sprawowaniem funkcji w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym.

    2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po zaprzestaniu sprawowania funkcji w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym.

    3. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy osoba posiadająca licencję syndyka składa zeznanie jako świadek w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo takiemu ważnemu interesowi prywatnemu, który nie jest sprzeczny z celami wymiaru sprawiedliwości. W takim przypadku Minister Sprawiedliwości może zwolnić osobę posiadającą licencję syndyka od obowiązku zachowania tajemnicy.

    Art. 24. Osoba posiadająca licencję syndyka oraz jej małżonek, wstępny, zstępny, brat, siostra, powinowaty upadłego lub któregokolwiek jego wierzyciela w tej samej linii lub stopniu lub osoba pozostająca z nią w stosunku przysposobienia lub małżonek tej osoby lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu nie może nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym, w którym sprawuje lub sprawowała funkcję.

    Art. 25. Osoba wykonująca czynności syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu podczas lub w związku z wykonywaniem tych czynności.

    Art. 26. 1. Osoba posiadająca licencję syndyka podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jeżeli osoba posiadająca licencję syndyka dokonuje czynności prawnych przez pełnomocników, o których mowa w art. 161 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, podlega ona również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych pełnomocników.

    2. Minister Sprawiedliwości kontroluje raz w roku spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. Spełnienie tego obowiązku ustala się na podstawie, okazanej przez osobę posiadającą licencję syndyka, polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia wystawionego przez zakład ubezpieczeń.

    3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanych czynności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

    Art. 27. 1. Osoba posiadająca licencję syndyka, która nienależycie pełni swoje obowiązki związane ze sprawowaniem funkcji w postępowaniu upadłościowym i naprawczym podlega odpowiedzialności.

    2. Wobec osoby posiadającej licencję syndyka mogą być orzeczone, z tytułu odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, następujące kary:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) zawieszenie praw wynikających z posiadanej licencji na okres do 3 lat;

4) cofnięcie licencji.

    3. Informację o orzeczeniu kary wpisuje się na listę.

    Art. 28. 1. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności z tytułu sprawowania funkcji w postępowaniu upadłościowym i naprawczym wszczyna i przeprowadza Komisja Odpowiedzialności na wniosek uprawnionego podmiotu.

    2. Z wnioskiem może wystąpić sąd, który powołał osobę posiadającą licencję syndyka do sprawowania funkcji w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym, sędzia – komisarz lub Minister Sprawiedliwości.

    3. Osoba, której prawa zostały naruszone czynem określonym w art. 27 ust. 1, może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie postępowania.

    4. Postępowanie toczy się z udziałem osoby posiadającej licencję, wobec której jest ono prowadzone. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo osoby, wobec której się ono toczy, nie wstrzymuje postępowania.

    5. Osoba, o której mowa w ust. 4, może ustanowić obrońcę spośród osób posiadających licencję syndyka, adwokatów lub radców prawnych.

    Art. 29. 1. Po przeprowadzeniu postępowania, Komisja Odpowiedzialności orzeka wobec osoby posiadającej licencję syndyka karę albo umarza postępowanie.

    2. Orzeczenia Komisji Odpowiedzialności zapadają w formie uchwały.

    Art. 30. 1. Od orzeczenia Komisji Odpowiedzialności osobie posiadającej licencję syndyka oraz podmiotowi, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności z tytułu sprawowanej funkcji w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym, przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby posiadającej licencję syndyka.

    2. Od orzeczenia Komisji Odpowiedzialności umarzającego postępowanie Minister Sprawiedliwości może wnieść odwołanie, o którym mowa w ust. 1, chociażby nie złożył wniosku o wszczęcie tego postępowania.

    3. Od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe nie przysługuje kasacja.

    Art. 31. Odpis prawomocnego orzeczenia o karze, określonej w art. 27 ust. 2 pkt 4, organ, który je wydał, przesyła niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości w celu wykreślenia wpisu syndyka z listy.

    Art. 32. 1. Odpowiedzialność osoby posiadającej licencję syndyka ustaje, jeżeli od chwili popełnienia czynów, o których mowa w art. 27 ust. 1, upłynęły trzy lata.

    2. Jeżeli w okresie przewidzianym w ust. 1 wszczęto postępowanie, karalność czynu ustaje z upływem dwóch lat od zakończenia tego okresu.

    3. Jeżeli czyn wyczerpuje jednocześnie znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, przedawnienie odpowiedzialności osoby posiadającej licencję syndyka nie następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w ustawie karnej.

    Art. 33. 1. Kara orzeczona z tytułu odpowiedzialności osoby posiadającej licencję syndyka ulega zatarciu z mocy prawa, jeżeli od daty uprawomocnienia się orzeczenia o karze upłynęły:

1) w przypadku kar określonych w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2

– dwa lata;

2) w przypadku kar określonych w art. 27 ust. 2 pkt 3 i 4

– trzy lata.

    2. Z chwilą zatarcia ukaranie uważa się za niebyłe, a wpis o ukaraniu usuwa się z listy.

    Art. 34. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) dotyczące postępowania uproszczonego. Przepisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej, oraz o postępowaniu przygotowawczym nie stosuje się.

    Art. 35. 1. Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia, Komisję Odpowiedzialności.

    2. Komisja Odpowiedzialności składa się z 15 członków wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym pięciu sędziów posiadających doświadczenie w zakresie orzekania w sprawach upadłościowych oraz dziesięciu syndyków.

    3. Kadencja Komisji Odpowiedzialności trwa 4 lata.

    4. Przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności wyznacza Minister Sprawiedliwości.

    5. Komisja Odpowiedzialności orzeka w składzie 3-osobowym, który wyznacza przewodniczący Komisji.

    6. Składowi orzekającemu przewodniczy sędzia.

    Art. 36. 1. Członkom Komisji Odpowiedzialności przysługuje wynagrodzenie za udział w jej pracach oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

    2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności, zapewniając sprawność działania Komisji oraz uwzględniając zakres i nakład pracy jej członków, wynikający z przeprowadzenia postępowania w sprawie odpowiedzialności osób posiadających licencję syndyka.

    Art. 37. 1. Kto, prowadząc działalność zarobkową, wbrew warunkom określonym w ustawie, używa w nazwie lub do określenia działalności lub reklamy wyrazu "syndyk", podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

    2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

    Art. 38. W ustawie z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 157:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Syndykiem, nadzorcą sądowym albo zarządcą może być osoba fizyczna posiadająca licencję syndyka.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Obowiązek posiadania licencji syndyka nie dotyczy banku i zakładu ubezpieczeń sprawującego funkcję syndyka odpowiednio na podstawie art. 427 ust. 3 i art. 472 ust. 1.";

2) art. 158 otrzymuje brzmienie:

"1. W razie zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, sąd orzeka również o odwołaniu nadzorcy sądowego albo zarządcy i powołaniu syndyka.

2. W razie zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, sąd orzeka również o odwołaniu syndyka i powołaniu nadzorcy sądowego albo zarządcy.".

    Art. 39. Syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca ustanowieni w postępowaniu układowym oraz upadłościowym i naprawczym, przed dniem wejścia w życie ustawy, sprawują swoją funkcję do czasu zakończenia tych postępowań, a tymczasowy nadzorca sądowy, do czasu wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

    Art. 40. Z dniem wejścia w życie ustawy zamyka się listy kandydatów na syndyków prowadzone przez prezesów sądów okręgowych na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości (Dz. U. Nr 55, poz. 359).

    Art. 41. Do czasu uzyskania licencji syndyka, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, osoby wpisane na listę, o której mowa w art. 40, mogą być powoływane do sprawowania funkcji syndyka, zarządcy oraz nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

    Art. 42. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Minister Sprawiedliwości powoła Komisję, o której mowa w art. 4 ust. 2.

    Art. 43. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama