Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt nr 3211

Ustawa
z dnia .............
o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

 

    Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, i produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej.",

b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

"1c. Przez oznaczenie, o którym mowa w ust. 1b, rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów lub produktów w opakowaniach, które uprzednio zostały wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.";

2) w art. 2:

a) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

"3b) przedsiębiorcach - rozumie się przez to także przedsiębiorców wprowadzających produkty na terytorium kraju w drodze importu lub wspólnotowego nabycia na potrzeby własne,",

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) opakowaniu wielomateriałowym - rozumie się przez to opakowanie wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów tak, że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod fizycznych,",

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) opłacie produktowej - rozumie się przez to opłatę obliczaną i wpłacaną za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy, a także opłatę obliczaną i wpłacaną w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy z wyłączeniem akumulatorów kwasowo-ołowiowych,";

3) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. W przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktu w opakowaniu wielomateriałowym, całą masę tego opakowania uwzględnia się w masie opakowań, których rodzaje wymieniono w załączniku nr 1 do ustawy, według rodzaju materiału, którego zawartość w masie opakowania wielomateriałowego jest największa.";

4) w art. 4:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Samodzielnie obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może być realizowany przez przedsiębiorcę, który we własnym zakresie poddaje odzyskowi lub recyklingowi wyłącznie wytworzone przez siebie odpady opakowaniowe lub poużytkowe odpowiedniego rodzaju.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu wymagania określone w ustawie o odpadach.",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji, obowiązki ponownie obciążają przedsiębiorcę w stosunku do ilości lub masy opakowań i produktów wprowadzonych przez niego na rynek krajowy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszeniu upadłości. Od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszeniu upadłości wygasają umowy, o których mowa w ust. 2, zawarte z tą organizacją.

5. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 4, ma obowiązek złożenia sprawozdania spełniającego wymagania wynikające z art. 10 i art. 15 za okres od dnia wygaśnięcia umowy z organizacją, o którym mowa w ust. 4, do końca roku kalendarzowego lub do dnia przejęcia obowiązków przez inną organizację.";

5) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy organizacji powinien wynosić co najmniej 5 000 000 zł, a ponadto nie może być zebrany w drodze publicznej subskrypcji, z zastrzeżeniem ust. 1a i art. 43a.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Kapitał zakładowy organizacji może wynosić co najmniej 1 000 000 zł w przypadku organizacji, która zgodnie ze statutem przejmuje obowiązki, o których mowa w art. 3 ust. 1, wyłącznie własnych akcjonariuszy.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Organizacja ma obowiązek utrzymywania kapitału podstawowego w wysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego określonego odpowiednio w ust. 1 i 1a.";

6) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za dzień rozpoczęcia działalności, o której mowa w ust. 1, uważa się datę pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju lub powstania pierwszego długu celnego dla produktu w opakowaniu wymienionym w załączniku nr 1 do ustawy lub produktu wymienionego w załącznikach nr 2 lub 3 do ustawy.";

7) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11. 1. Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej informacje, o których odpowiednio mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 albo w ust. 2 pkt 2 i 3.

2. Informacje, o których odpowiednio mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 4, są ustalane na podstawie dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling.

3. Masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling, który prowadzący odzysk lub recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

4. Prowadzący odzysk lub recykling sporządza dokument potwierdzający odzysk i recykling w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz jest przeznaczony dla przekazującego odpad do odzysku i recyklingu, drugi egzemplarz dla przyjmującego odpad do odzysku i recyklingu, natomiast trzeci egzemplarz dla wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

5. W przypadku gdy przedsiębiorca lub organizacja korzysta z usług innego posiadacza odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu, wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling, przedsiębiorca lub organizacja przekazuje temu posiadaczowi odpadów, który w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji przedkłada go prowadzącemu odzysk lub recykling.

6. Egzemplarz dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling, o którym mowa w ust. 3, wystawionego na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, przekazujących odpady do odzysku i recyklingu, prowadzący odzysk lub recykling jest obowiązany przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego dla swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia wpływu tego wniosku.

7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling, o którym mowa w ust. 3, oraz szczegółowe zasady wystawiania tego dokumentu, kierując się potrzebą ujednolicenia tych dokumentów oraz zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

8. W przypadku eksportu odpadów lub wewnątrz-wspólnotowej dostawy odpadów w celu poddania odzyskowi lub recyklingowi, masę lub ilość odpadów ustala się na podstawie dokumentu potwierdzającego ten eksport lub faktury potwierdzającej wewnąrztwspólnotową dostawę odpadów.

9. W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, samodzielnie dokonuje odzysku lub recyklingu odpadów zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o odpadach, masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez tego przedsiębiorcę.

10. Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do przechowywania dodatkowej ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz dokumentów, o których mowa w ust. 3, 8 i 9 oraz w art. 10 i 15, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.";

8) w art. 12:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Do ponoszenia opłaty produktowej jest obowiązany również przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w sposób określony w art. 4 ust. 1.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy i produktów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (z wyłączeniem produktów określonych w poz. 1) oraz w załączniku nr 3 do ustawy.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy nie przekracza 50 zł.";

9) w art. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) masa w kilogramach - dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w poz. 1, 3 i 4 w załączniku nr 3 do ustawy,";

10) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi:

1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy - 3,20 zł za 1 kg,

2) dla produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 2 do ustawy - 53,45 zł za sztukę,

3) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 2 do ustawy - 5,34 zł za sztukę,

4) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy - 2,14 zł za 1 kg,

5) dla produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 3 do ustawy - 3,20 zł za sztukę,

6) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy - 2,14 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 8,55 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenero-wanej (niebieżnikowanej),

7) dla produktów wymienionych w poz. 4 w załączniku nr 3 do ustawy - 2,00 zł za 1 kg.";

11) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedsiębiorca i organizacja, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 2a, są obowiązani do złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy lub ilości, w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.";

12) w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędów marszałkowskich, o których mowa w ust. 3, urzędy marszałkowskie przekazują w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu.

3. Wpływy z opłat produktowych w wysokości 2% stanowią dochody budżetu województwa samorządowego z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.";

13) art. 28 uchyla się;

14) w art. 29 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

"2. W terminach do dnia 31 maja oraz do dnia 30 listopada roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, Narodowy Fundusz przekazuje 70% zgromadzonych środków wojewódzkim funduszom na zasadach określonych w ust. 4.

3. Wojewódzkie fundusze, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia, przekazują gminom (związkom gmin) środki, o których mowa w ust. 2, na zasadach określonych w ust. 4.";

15) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu: "Art. 37a. Kto, prowadząc odzysk lub recykling:

1) odmawia wydania dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling przedsiębiorcy lub organizacji lub wydaje dokument zawierający informacje nierzetelne, lub nie wydaje tego dokumentu w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 3, lub

2) nie przekazuje egzemplarza dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, lub nie przekazuje go w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 6, podlega karze grzywny";

16) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:

"Art. 43a. 1. Do dnia:

1) 1 stycznia 2006 r. kapitał zakładowy organizacji może wynosić 1 000 000 zł,

2) 1 stycznia 2009 r. kapitał zakładowy organizacji może wynosić 2 000 000 zł.

2. Niepodniesienie kapitału zakładowego do wymaganej wysokości w terminach określonych w art. 43a powoduje rozwiązanie organizacji.

3. Jeżeli organizacja w terminie 60 dni od upływu terminu podniesienia kapitału zakładowego nie przedstawi marszałkowi województwa odpisu zmian dokonanych w statucie i rejestrze sądowym, potwierdzających podniesienie kapitału zakładowego do wymaganej wysokości, marszałek województwa składa do sądu rejestrowego wniosek o rozwiązanie organizacji.

4. Do rozwiązania organizacji stosuje się art. 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276).";

17) w załączniku nr 1 do ustawy uchyla się pozycję 7 oraz przypis pierwszy;

18) załącznik nr 2 do ustawy otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK Nr 2

RODZAJE PRODUKTÓW

Poz. Symbol PKWiU Rodzaj produktu
1 31.40.21 31.40.22 akumulatory kwasowo-ołowiowe
2 31.40.23 akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne
3 31.40.1, z wyłączeniem 31.40.12 ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem: części ogniw i baterii galwanicznych

19) załącznik nr 3 do ustawy otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK Nr 3

RODZAJE POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW

Poz. Symbol PKWiU Rodzaj produktu
1 23.20.18-50

z wyłączeniem:

23.20.18-50.10
 

23.20.18-50.40

23.20.18-50.60
 

23.20.18.50-80

23.20.40

oleje smarowe,

z wyłączeniem:

oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

oleje białe, parafina ciekła

mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje

oleje odpadowe

2 bez względu na symbol PKWiU lampy wyładowcze z wyłączeniem świetlówek kompaktowych
3 25.11.11
 

25.11.13-55.00
 

25.11.13-57.00
 

25.11.14-04
 

25.11.14-06.00
 

25.11.14-08.00
 

25.11.14-10.00

25.11.20

25.12.10-30.00

25.12.10-50.00
 

25.12.10-90.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych

opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle

opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe

opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane

opony używane pneumatyczne z gumy

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych

opony bieżnikowane z gumy, pozostałe

4 22.22.12 materiały reklamowe, katalogi handlowe itp.

 

20) załącznik nr 4 do ustawy otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK Nr 4

DOCELOWE PROCENTOWE POZIOMY ODZYSKU l RECYKLINGU DLA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH l POUŻYTKOWYCH W STOSUNKU DO MASY LUB ILOŚCI WPROWADZONYCH NA RYNEK KRAJOWY, W DRODZE SPRZEDAŻY LUB IMPORTU, OPAKOWAŃ l PRODUKTÓW

Poz. Odpad powstały z: Poziom odzysku Poziom recyklingu
rodzaj produktów symbol PKWiU
1 opakowania razem bez względu na symbol PKWiU 50 25
2 opakowania z tworzyw sztucznych bez względu na symbol PKWiU - 251)
3 opakowania z aluminium bez względu na symbol PKWiU - 401)
4 opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej bez względu na symbol PKWiU - 201)
L/l opakowania z papieru i tektury bez względu na symbol PKWiU - 481)
6 opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami bez względu na symbol PKWiU - 401)
7 opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) bez względu na symbol PKWiU - 151),2)
8 akumulatory kwasowo-ołowiowe 31.40.21
31.40.22
wszystkie zgłoszone wszystkie zebrane
9 akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne 31.40.23 60 60
10 ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części
z wyłączeniem:
części ogniw i baterii galwanicznych
31.40.1,
z wyłączeniem
31.40.12
50 503)
11 oleje smarowe, z wyłączeniem
 
-oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny
-oleje białe, parafina ciekła
-mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne
-oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje
-oleje odpadowe
23.20.18-50
z wyłączeniem: 23.20.18-50.10
 
23.20.18-50.40 23.20.18-50.60
 
23.20.18-50.80 23.20.40
50 354)
12 lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych bez względu na symbol PKWiU 40 40
13 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych
opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle
opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe
opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane
opony używane pneumatyczne z gumy
opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych
opony bieżnikowane z gumy, pozostałe
25.11.11
 
25.11.13-55.00
 
 
25.11.13-57.00
 
 
25.11.14-04
 
25.11.14-06.00


25.11.14-08.00
 
25-11.14-10.00
 
25.11.20 25.12.10-30.00
 
25.12.10-50.00
 
25.12.10-90.00
75 15
14 materiały reklamowe, katalogi handlowe itp. 22.22.12 -- 48

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

2) Nie dotyczy palet drewnianych.

3) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych.

4) Dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji.".

    Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących akumulatorów niklowo-kadmowych i niklowo-żelazowych oraz innych akumulatorów elektrycznych (symbol PKWiU 31.40.23), ogniw i baterii galwanicznych (symbol PKWiU 31.40.1 z wyłączeniem 31.40.12) oraz materiałów reklamowych, katalogów handlowych itp. (symbol PKWiU 22.22.12), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama