Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt z 14.07.2004 r.


Ustawa
z dnia ..................... 2004 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3, mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisów ustawy nie stosuje się do spółek niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami tego państwa spółki te są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania";

2) w art. 4a dodaje się:

a) pkt 7 w brzmieniu:

"7) zagranicznym zakładzie - oznacza to stałą placówkę spółki mającej siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa, przez którą wykonuje ona całkowicie lub częściowo swoją działalność, na terytorium innego państwa, a w szczególności:

a) miejsce zarządzania, filię, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, urządzenie lub budowę wykorzystywane dla badań bogactw naturalnych,

b) plac budowy, budowę albo montaż,

c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa, działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

- i od dochodów uzyskanych poprzez ten zakład, spółka ta podlega opodatkowaniu w tym innym państwie. Przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.",

b) pkt 8 w brzmieniu:

"8) ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535).";

3) w art. 12:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, świadczeń częściowo odpłatnych oraz przychodów w naturze, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie,",

- po pkt 4f dodaje się pkt 4g w brzmieniu:

"4g) kwota podatku od towarów i usług nieuwzględniona w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m - w tej części w jakiej dokonano korekty w postaci zwiększenia podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.",

b) w ust. 4 w pkt 10a skreśla się wyrazy "oraz o podatku akcyzowym";

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.",

d) dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

"10. Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

11. Przepisów ust. 1 pkt 4g i ust. 10 nie stosuje się w zakresie korekty, o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli wydatki na ich nabycie lub wytworzenie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów albo może być jednorazowo dokonany odpis amortyzacyjny.";

4) wart. 16:

a) w ust. 1 w pkt 46:

- w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych,",

- dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m - w tej części, w jakiej dokonano korekty w postaci zmniejszenia podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.",

b) uchyla się ust. 7a,

c) po ust. 7b dodaje się ust. 7c i 7d w brzmieniu:

"7c. Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

7d. Przepisów ust. 1 pkt 46 lit. c tiret drugie i ust. 7c nie stosuje się w zakresie korekty, o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli wydatki na ich nabycie lub wytworzenie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów albo może być jednorazowo dokonany odpis amortyzacyjny.";

5) w art. 17:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 39 i 40 w brzmieniu:

"39) dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej;

40) składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą";

b) w ust. 1e pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546).";

6) w art. 20:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy:

1) spółka posiadająca osobowość prawną, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskuje dochody (przychody) z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, oraz

2) dochody, o których mowa w pkt 1, uzyskiwane są z tytułu udziału w zyskach spółki podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, z którym Rzeczpospolita Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, oraz

3) spółka, o której mowa w pkt 1, posiada w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, bezpośrednio nie mniej niż 75% udziałów (akcji)

- odliczeniu podlega również kwota podatku od dochodów, z których zysk został wypłacony, zapłaconego przez spółkę, o której mowa w pkt 2, w państwie jej siedziby, w części odpowiadającej udziałowi spółki, o której mowa w pkt 1, w wypłaconym zysku spółki, o której mowa w pkt 2.",

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. W przypadku gdy:

1) spółka posiadająca osobowość prawną mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskuje dochody (przychody) z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, oraz

2) dochody, o których mowa w pkt 1, uzyskiwane są z tytułu udziału w zyskach spółki podlegającej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, oraz

3) spółka, o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 20% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2

- odliczeniu podlega również kwota podatku od dochodów, z których zysk został wypłacony, zapłaconego przez spółkę, o której mowa w pkt 2, w państwie jej siedziby, w części odpowiadającej udziałowi spółki, o której mowa w pkt 1, w wypłaconym zysku spółki, o której mowa w pkt 2.",

c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b - 2k w brzmieniu:

"2b. W przypadku gdy:

1) spółka posiadająca osobowość prawną, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskuje dochody (przychody) z tytułu dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w pkt 2, oraz

2) spółka, podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, uzyskuje dochody (przychody) z tytułu dywidend oraz innych przychodów z udziału w zyskach spółki, o której mowa w pkt 3, oraz

3) dochody, o których mowa w pkt 2, uzyskiwane są z tytułu udziału w zyskach spółki podlegającej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, oraz

4) spółka, o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 20% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, a spółka , o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 20% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 3

- odliczeniu podlega również kwota podatku od dochodów, z których zysk został wypłacony, zapłaconego przez spółkę, o której mowa w pkt 3, w państwie jej siedziby, w części odpowiadającej udziałowi spółki, o której mowa w pkt 2, w wypłaconym zysku spółki, o której mowa w pkt 3, oraz udziałowi jaki spółka, o której mowa w pkt 1, posiada w wypłaconym zysku spółki, o której mowa w pkt 2.

2c. Przepis ust. 2b stosuje się odpowiednio do każdej kolejnej spółki podlegającej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, wypłacającej dywidendę lub inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz spółki, która posiada w jej kapitale bezpośrednio nie mniej niż 20% udziałów (akcji).

2d. Łączna kwota odliczeń, o których mowa w ust. 2 - 2c, z uwzględnieniem ust. 1, nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany z tego źródła dochodu.

2e. W razie braku możliwości odliczenia, o którym mowa w ust. 2 - 2c, kwotę podatku, zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach, odlicza się w następnych latach podatkowych; przepisy ust. 2d stosuje się odpowiednio.

2f. Określając wielkość odliczeń, o których mowa w ust. 1 i w ust. 2 - 2e, kwotę podatku zapłaconego w obcym państwie przelicza się na złote według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia zapłaty tego podatku.

2g. Odliczenia, o których mowa w ust. 2 - 2f, mają zastosowanie w przypadku, gdy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada udziały (akcje) spółki wypłacającej te należności w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3, ust. 2a pkt 3, ust. 2b pkt 4 oraz ust. 2c, z zastrzeżeniem ust 2i, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

2h. Odliczenia, o których mowa w ust. 2 - 2f, mają również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), o których mowa w ust. 2 - 2c, przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), o których mowa w ust. 2 - 2c, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, która dokonała odliczenia jest obowiązana do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, za lata podatkowe, w których dokonano odliczenia, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (straty) za rok podatkowy, w którym spółka dokonała odliczenia.

2i. Określony w ust. 2a - 2c bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę ustala się:

1) od dnia 1 stycznia 2007 roku - w wysokości nie mniejszej niż 15%;

2) od dnia 1 stycznia 2009 roku - w wysokości nie mniejszej niż 10%.

2j. Przepisów, o których mowa w ust. 2 - 2i, nie stosuje się, jeżeli wypłata dywidendy lub innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych została dokonana w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty.

2k. Przepisy ust. 2 - 2j stosuje się odpowiednio:

1) przy ustalaniu dochodu spółki podlegającej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, uzyskanego przez zagraniczny zakład tej spółki położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

2) do spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003).",

d) uchyla się ust. 3;

7) wart. 21:

a) w ust. 3:

1) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Podatek dochodowy od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się w wysokości 10% przychodów, z zastrzeżeniem ust. 3a i 3b, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:";

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) spółka:

a) o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w spółce, o której mowa w pkt 2, lub

b) o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w spółce, o której mowa w pkt 1, lub

c) podlegająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio - zarówno w spółce, o której mowa w pkt 1, jak i w spółce, o której mowa w pkt 2 - nie mniej niż 25% udziałów (akcji),",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a - 3d w brzmieniu:

"3a. Od dnia 1 stycznia 2009 r. podatek dochodowy, o którym mowa w ust. 3, ustala się w wysokości 5% przychodów.

3b. Od dnia 1 stycznia 2013 r. zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 3, uzyskane przez podatników, o których mowa w tym przepisie.

3c. Przepisy ust. 3 - 3b mają zastosowanie w przypadku, kiedy spółki, o których mowa w ust. 3 pkt 3, posiadają udziały (akcje) w wysokości, o której mowa w ust. 3 pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

3d. Przepisy ust. 3 - 3b mają również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), o których mowa w ust. 3 pkt 3, upływa po dniu uzyskania przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), o których mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów określonych w ust. 1 pkt 1 w wysokości 20% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w art. 26 ust. 3.",

c) uchyla się ust. 4,

d) w ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Przepisów ust. 3 - 3b nie stosuje się do przychodów, które zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną uznane za przychody:",

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1, między podmiotem wypłacającym i uzyskującym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, w wyniku czego kwota wypłaconych należności jest wyższa od tej, jakiej należałoby oczekiwać, gdyby powiązania te nie istniały, przepisy ust. 3 - 3b stosuje się tylko do kwoty należności określonej bez uwzględniania warunków wynikających z tych powiązań. Przepisy art. 11 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.";

8) w art. 22:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 20% udziałów w spółce, o której mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 4c,

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:

a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b) położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli osiągnięty dochód (przychód) podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym zagraniczny zakład jest położony.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a - 4d w brzmieniu:

"4a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

4b. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), o których mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów określonych w ust. 1 w wysokości 19% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w art. 26 ust. 5.

4c. Określony w ust. 4 pkt 3 bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę ustala się:

1) od dnia 1 stycznia 2007 r. - do dnia 31 grudnia 2008 r. - w wysokości nie mniejszej niż 15%,

2) od dnia 1 stycznia 2009 r. - w wysokości nie mniejszej niż 10%.

4d. Przepisy ust. 4 - 4c stosuje się odpowiednio do spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003)."

c) uchyla się ust. 5; 9) w art. 26:

a) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

"1c. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 3 lub 3a oraz korzystające ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3b, stosują stawki podatku lub zwolnienie wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2:

1) jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), lub

2) istnienia zagranicznego zakładu, zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1 i 2 pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. W terminie przekazania kwoty pobranego podatku płatnicy są obowiązani przesłać urzędom skarbowym deklarację o pobranym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru.",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a - 3d w brzmieniu:

"3a. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, imienne informacje o wysokości tych wypłat i pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b.

3b. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, płatnik w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imiennej informacji, o której mowa w ust. 3 a.

3c. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3a, płatnik przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3a, w terminie do dnia zaprzestania działalności.

3d. Informacje, o których mowa w ust. 3a, sporządzają i przekazują również podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio.";

10) w art. 28a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 25 ust. 1, art. 25a oraz art. 26 ust 1b, 3, 3a, 4 i 6,";

11) po art. 38a dodaje się art. 38b w brzmieniu:

"Art. 38b. Przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 nie stosuje się do odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez podatnika lub podatników, o których mowa w art.3 ust. 1, udzielonych przed dniem 1 stycznia 2005 r.".

    Art. 2. W ustawie z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1957) w art. 5:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zwolnienia, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4f, 4h-4j, 4ł, 4m, 4n, 4o, 4w, 6a, 6b, 7, 8, 14, 14b, 25, 29, 33 i 35 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. Przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., w zakresie utraty prawa do zwolnienia stosuje się odpowiednio. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., stosuje się odpowiednio.";

2) w ust. 2 wyrazy "31 grudnia 2004 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2006 r.";

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4f, 4h-4j, 4ł, 4m, 4n, 4o, 4w, 6a, 6b, 7, 8, 33 i 35 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., którzy przeznaczyli, a nie wydatkowali dochodów osiągniętych do końca 2006 r. na realizację celów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4f, 4h-4j, 4ł, 4m, 4n, 4o, 4w, 6a, 6b, 7, 8, 33 i 35, zachowują prawo do zwolnienia od podatku dochodowego tych dochodów w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. Przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., w zakresie utraty prawa do zwolnienia stosuje się odpowiednio."

    Art. 3. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 1203) uchyla się art. 6.

    Art. 4. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 93, poz. 894) w art. 10 uchyla się pkt 2.

    Art. 5. 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Przepisy art. 1:

1) pkt 6 lit. c, w zakresie art. 20 ust. 2k pkt 2, oraz

2) pkt 8 lit. b, w zakresie art. 22 ust. 4d,

- wchodzą w życie z dniem 18 sierpnia 2006 r.

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama