Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt z 14.07.2004 r.


Ustawa
z dnia......... 2004 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5a dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535).";

2) w art. 6 w ust. 2 po wyrazach "we wspólnym zeznaniu rocznym" dodaje się przecinek i wyrazy "z zastrzeżeniem art. 6a,";

3) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. 1. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:

1) zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,

2) pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego nie złożywszy zeznania podatkowego.

3) Do podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania przepis art. 6 ust. 4.

4) Przepisy art. 6 ust. 2-3 i 8-10 stosuje się odpowiednio.";

4) w art. 9 w ust. 1 wyrazy "art. 21, 52 i 52a" zastępuje się wyrazami "art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c";

5) w art. 14:

a) w ust. 1g zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

"- za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym faktura powinna być wystawiona.",

b) w ust. 2 po pkt 7e dodaje się pkt 7f w brzmieniu:

"7f) kwota podatku od towarów i usług nieuwzględniona w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o - w tej części w jakiej dokonano korekty w postaci zwiększenia podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług,",

c) po ust. 2c dodaje się ust. 2d i 2e w brzmieniu:

"2d. Przepis ust. 2 pkt 7f stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

2e. Przepisów ust. 2 pkt 7f i ust. 2d nie stosuje się w zakresie korekty, o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli wydatki na ich nabycie lub wytworzenie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów albo może być jednorazowo dokonany odpis amortyzacyjny.";

6) w art. 16a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą przepisy art. 14 ust. 2 pkt 7f i ust. 2d i 2e stosuje się odpowiednio.";

7) w art. 17 w ust. 1 w pkt 9 skreśla się wyrazy "w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część";

8) w art. 21:

a) w ust. 1:

- w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15,",

- pkt 50 otrzymuje brzmienie:

"50) przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej,",

- w pkt 113 po wyrazach "badań lekarskich," dodaje się wyrazy "wyżywienia,",

- dodaje się pkt 119 i 120 w brzmieniu:

"119) odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta,

120) odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

a) ustanowienia służebności gruntowej,

b) rekultywacji gruntów,

c) szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.).",

b) uchyla się ust. 5d, 17 i 18;

9) w art. 23:

a) w ust. 1:

- pkt 38 otrzymuje brzmienie:

"38) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów, akcji w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa, jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji, oraz innych papierów wartościowych, w tym dochodu z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także umorzenia tytułów uczestnictwa, jednostek uczestnictwa w_-funduszach kapitałowych,",

- w pkt 43 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy

podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,",

- oraz dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) kwota podatku od towarów i usług nieuwzględniona w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o - w tej części, w jakiej dokonano korekty w postaci zmniejszenia podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług,",

b) po ust. 3b dodaje się ust. 3c i 3d w brzmieniu:

"3c. Przepis ust. 1 pkt 43 lit. c) stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

3d. Przepisów ust. 1 pkt 43 lit. c) tiret drugie i ust. 3c nie stosuje się w zakresie korekty, o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli wydatki na ich nabycie lub wytworzenie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów albo może być jednorazowo dokonany odpis amortyzacyjny.";

10) w art. 24:

a) ust. 5c otrzymuje brzmienie:

"5c. Dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38, a jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny koszty określa się w wysokości wartości udziałów lub akcji przyjętej dla celów podatku od spadków i darowizn.",

b) dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

"15. Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.";

11) wart. 26:

a) w ust. 1:

- w pkt 2 wyrazy "art. 21, 52 i 52a" zastępuje się wyrazami "art. 21, 52, 52a i 52c",

- uchyla się pkt 9,

b) uchyla się ust. 5, 6 i 6a,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.",

d) po ust. 7h dodaje się ust. 7i w brzmieniu:

"7i. Wysokość odliczeń określonych w ust. 7a pkt 7, 8 i 14, w przypadku małżonków mających na utrzymaniu, stosownie do ust. 7e, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców małżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów oraz synowe, dotyczy łącznie obojga małżonków.";

12) w art. 27b w ust. 1 wyrazy "art. 21, 52 i 52a" zastępuje się wyrazami "art. 21, 52, 52a i 52c";

13) w art. 27d:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, od dochodów uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-4, jeżeli podatnik w roku podatkowym dokonał wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego.",

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nie zostały odliczone od podatku, na podstawie art. 27e, oraz od ryczałtu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Kwotę zmniejszenia, o której mowa w ust. 2, zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół, z tym że kwota ta nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty i kwoty stanowiącej 1% podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1.",

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadku żądania przez podatnika zwrotu dokonanej wpłaty, organizacja pożytku publicznego jest obowiązana poinformować urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, o zwróconej podatnikowi kwocie wpłaty, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.";

14) po art. 27d dodaje się art. 27e brzmieniu:

"Art. 27e. 1. Podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-6, jeżeli w roku podatkowym podatnik dokonał darowizny na cele:

  1) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, na
  rzecz organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego, prowadzących działalność
  pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych
  w tej ustawie i realizujących te cele,

  2) kultu religijnego.

2. Zmniejszenie podatku nie może przekroczyć za rok podatkowy iloczynu najniższej stawki podatku, określonej w skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, i wartości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 300 zł.

3. Odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

  1) osób fizycznych,

  2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

  4. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny podatek od towarów i usług. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 19.

  5. Za darowizny, o których mowa w ust. 1, nie uważa się wpłat, o które zmniejsza się podatek zgodnie z art. 27d lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 14a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

  6. Wartość darowizny odlicza się od podatku jeżeli:

  1) jej wysokość jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu,

  2) nie została odliczona od ryczałtu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

7. W przypadku żądania przez podatnika zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany poinformować urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.";

15) w art. 30 w ust. 1 pkt 4a otrzymuje brzmienie:

"4a) z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych, na podstawie odrębnych ustaw, co miesiąc przez okres roku lub trzech miesięcy po zwolnieniu ze służby, przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej - w wysokości 20% należności,";

16) w art. 30a:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.",

c) dodaje się ust. 9-11 w brzmieniu:

"9. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochody określone w ust. 1 pkt 1-5, od podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku odliczonego od tych dochodów przy zastosowaniu stawki 19%.

10. Podatnicy, o których mowa w ust. 9, kwotę zryczałtowanego podatku, obliczonego zgodnie z ust. 9, są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

11. Przepis ust. 9 nie ma zastosowania do dochodów uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą";

17) wart. 30b:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej",

b) w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "art. 22 ust. 1f pkt 1" zastępuje się wyrazami "art. 22 ust. 1f,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b brzmieniu:

"5a. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochody, o których mowa w ust. 1, dochody te łączy się z dochodami uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

5b. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochody, o których mowa w ust. 1, zasadę określoną w ust. 5a stosuje się odpowiednio.";

18) wart. 34:

a) w ust. 7 i 8 po wyrazach "właściwy według miejsca zamieszkania podatnika" dodaje się przecinek i wyrazy "a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych",

b) w ust. 9 w pkt 2 po wyrazach "ust. 10," dodaje się wyrazy "10a i 10b,";

19) w art. 37 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4 oraz w art. 6a,";

20) w art. 38 po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

"2d. Przepisów ust. 2a-2c nie stosuje się do płatników, którzy status zakładu pracy chronionej utracili przed dniem 1 stycznia 2004 r.";

21) art. 41a otrzymuj e brzmienie:

"Art. 4la. Płatnicy, o których mowa w art. 31, 33-35 i art. 41 ust. 1, na wniosek podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku wyższe zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast stawki 19% odpowiednio stawkę 30% lub 40%.";

22) w art. 42:

a) w ust. 3 wyrazy "31 stycznia" zastępuje się wyrazami "końcem lutego",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie wykazuje się przychodów (dochodów) wymienionych w art. 42c ust. 5, jeżeli sporządza się informację, o której mowa w art. 42c ust. 1.";

23) w art. 42a wyrazy "art. 21, art. 52 i art. 52a" zastępuje się wyrazami "art. 21, 52, 52a i 52c";

24) po art. 42d dodaje się art. 42e w brzmieniu:

"Art. 42e. 1. W przypadku gdy za płatnika, o którym mowa w art. 31, wypłaty świadczeń, określonych w art. 12, dokonuje komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym płatnika, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, jest on obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19%.

2. Przy obliczaniu zaliczki, o której mowa w ust.l, uwzględnia się:

  1) koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1,

  2) składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b), potrącone w danym miesiącu, zgodnie z odrębnymi przepisami,

  3) kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3.

  3. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 i 2 zmniejsza się,
  z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, o kwotę składki na
  ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w danym miesiącu zgodnie
  z odrębnymi przepisami.

  4. Przepisy art. 38 ust. 1 i art. 39 stosuje się odpowiednio.";

25) w art. 44:

a) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "art. 26, 27 i 27b" zastępuje się wyrazami "art. 26, 27, 27b i 27e",

b) w ust. 3a na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Jeżeli zaliczki obliczone według stawki 19% byłyby niewspółmiernie niskie w stosunku do podatku należnego od przewidywanego na dany rok dochodu, podatnik może wpłacać zaliczki stosując zamiast stawki 19% odpowiednio stawkę 30% lub 40%.";

26) wart. 45:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opodatkowanych zgodnie z art. 28-30 i 30a,",

b) ust. 3 a:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) odliczonej darowizny, o której mowa w art. 27e,",

- w zdaniu po myślniku skreśla się wyrazy "dochodu lub",

c) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. la pkt 2, wykazuje się należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.".

    Art. 2. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart. 6:

a) w ust. la po wyrazie "charakterze" dodaje się przecinek i wyrazy "a także przychody, o których mowa w art. 16a ustawy o podatku dochodowym",

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskanych z tytułu umowy z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w ust. la, równoczesne osiąganie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, określonych w art. 8 ust. 1.";

2) w art. 8 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Przepisów rozdziału 2, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:";

3) wart. 11:

a) w ust. 2 wyrazy "art. 26 ust. 5-7g" zastępuje się wyrazami "art. 26 ust. 7-7i";

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust. 1 lub 1a, opodatkowane różnymi stawkami i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w okresie, za który obliczany jest ryczałt, pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.";

4) w art. 14a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, obliczony i wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-4, jeżeli podatnik w roku podatkowym dokonał wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 592 i Nr 116, poz. 1203), zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego.",

b) w ust. 3 skreśla się wyraz "pozarolniczą",

c) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nie zostały odliczone od ryczałtu na podstawie art. 14b oraz od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.",

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Kwotę zmniejszenia, o której mowa w ust. 2, zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół, z tym że kwota ta nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty i kwoty stanowiącej 1% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2.",

e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadku żądania przez podatnika zwrotu dokonanej wpłaty, organizacja pożytku publicznego jest obowiązana poinformować urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, o zwróconej podatnikowi kwocie wpłaty, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.";

5) po art. 14a dodaje się art. 14b w brzmieniu:

"Art. 14b. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, obniżony zgodnie z art. 13 o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-6, jeżeli w roku podatkowym podatnik dokonał darowizny na cele:

  1) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, na rzecz organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie i realizujących te cele,

  2) kultu religijnego.

2. Zmniejszenie ryczałtu nie może przekroczyć za rok podatkowy iloczynu najniższej stawki podatku, określonej w skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, i wartości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 300 zł.

3. Odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

1) osób fizycznych,

2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

  4. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny podatek od towarów i usług. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 19 ustawy o podatku dochodowym.

  5. Za darowizny, o których mowa w ust. 1, nie uważa się wpłat, o które zmniejsza się ryczałt zgodnie z art. 14a lub podatek dochodowy zgodnie z art. 27d ustawy o podatku dochodowym.

  6. Wartość darowizny odlicza się od ryczałtu jeżeli:

  1) jej wysokość jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego ojej przyjęciu,

  2) nie została odliczona od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym.

7. W przypadku żądania przez podatnika zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany poinformować urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.";

6) w art. 15 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Ewidencją wyposażenia, o której mowa w ust. 1, obejmuje się składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, do środków trwałych, których wartość początkowa, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, przekracza 1.500 zł, zwane dalej "wyposażeniem".

6. Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę nabycia, numer faktury lub rachunku, nazwę wyposażenia, cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia, numer pozycji, pod którą wpisano w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszt związany z nabyciem wyposażenia, datę likwidacji, w tym również datę sprzedaży lub darowizny, oraz przyczynę likwidacji wyposażenia.";

7) w art. 20 w ust. 1 w zdaniu trzecim po wyrazie "trwałymi" skreśla się przecinek
i wyrazy "zwanych dalej "wyposażeniem" ";

8) w art. 21:

a) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "Podatnicy" skreśla się przecinek i wyrazy "o których mowa w ust. 1,",

b) w ust. 2a:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) otrzymania zwrotu uprzednio odliczonej darowizny, o której mowa w art. 14b, oraz zwrotu wpłaty, o której mowa w art. 14a",

- w zdaniu po myślniku skreśla się wyrazy "przychodu lub",

c) w ust. 3 wyrazy "art. lii 13" zastępuje się wyrazami "art. 11, 13 i 14b".

    Art. 3. W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 uchyla się pkt 2;

2) uchyla się art. 18.

    Art. 4. 1. Podatnikom, którzy w terminie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia złożenia zeznania podatkowego za 2004 r., nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2005 r., dokonali wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przysługuje prawo do pomniejszenia należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy określonej w art. 1, zgodnie z art. 27d ustawy, określonej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w 2004 r.

    2. Do zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 27d ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

    3. Wpłaty dokonane w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie mogą być podstawą do zmniejszenia należnego podatku, na zasadach określonych w art. 27d ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

    Art. 5. W przypadku otrzymania zwrotu darowizny, odliczonej zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., stosuje się przepis art. 45 ust. 3a pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w 2004 r.

    Art. 6. 1. Podatnikom opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy w terminie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia złożenia zeznania podatkowego za 2004 r., nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2005 r., dokonali wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przysługuje prawo do pomniejszenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wynikającego z tego zeznania, zgodnie z art. 14a ustawy, określonej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym w 2004 r.

    2. Do zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 stosuje się art. 14a ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

    3. Wpłaty dokonane w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie mogą być podstawą do zmniejszenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w art. 14a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

    Art. 7. W przypadku otrzymania zwrotu darowizny, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., odliczonej na podstawie art. 11 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., stosuje się przepis art. 21 ust. 2a pkt 3 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym w 2004 r.

    Art. 8. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47b i 48 ustawy wymienionej wart. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., stosuje się w zakresie i na zasadach dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2006 r. Przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., stosuje się odpowiednio.

    Art. 9. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy wymienionej wart. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2005 r., stosuje się w zakresie i na zasadach dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2006 r. Przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2005 r., stosuje się odpowiednio.

    Art. 10. Przepisy art. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dnia 31 grudnia 2006 r. do podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

    Art. 11. Przepisy ustawy mają zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2005 r.

    Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama