Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt nr. druku 2956

Ustawa
z dnia ..............
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i innych ustaw

 

    Art. 1 W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2004 Nr... poz....) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym - rozumie się przez to budowę lub remonty budynków mieszkalnych i części mieszkalnych budynków oraz związanych z nimi urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);"

b) w pkt 20 po wyrazach "do ustawy" dodaje się wyrazy "oraz towary wytworzone z nich przez rolnika z produktów pochodzących w głównej mierze z jego produkcji rolnej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim"

2) w art. 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa za wyjątkiem przekazania:

a) towarów nieposiadających lub posiadających znikomą wartość użytkową lub konsumpcyjną,

b) prezentów o małej wartości,

c) próbek,

- jeżeli przekazanie tych towarów związane jest z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem."

b) skreśla się ust. 3

c) w ust. 4 po wyrazach: "50 zł" przecinek zastępuje się kropką i skreśla pozostałe wyrazy.

d) skreśla się ust. 5 i 6.

e) w ust. 7 wyrazy "ust. 3" zastępuje się wyrazami "ust. 2"

3) w art. 15 w ust. 3 po wyrazach "nie uznaje się czynności" skreśla się dwukropek i dodaje się wyrazy: "wykonywanych przez pracowników oraz inne osoby, o ile są one związane z pracodawcą umową o pracę lub inny stosunek prawny tworzący więzy prawne analogiczne jak pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, a w szczególności określających stałe warunki pracy, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności pracodawcy." oraz skreśla się pkt 1-3.

4) w art. 28:

a) w ust. 5 pkt 2 lit. b) treść przepisu poprzedza się wyrazami "towarami a także"

b) skreśla się ust. 9

5) Dodaje się art. 29a w brzmieniu:

"29a 1. Obrót zmniejsza się o kwoty należne z tytułu sprzedaży z zapłatą których nabywca zalega, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

- obrót z tytułu sprzedaży uwzględniony został przez podatnika w deklaracjach VAT za okresy wcześniejsze,

- kwoty należne z tytułu sprzedaży nie zostały uregulowane w jakiejkolwiek formie w ciągu 6 miesięcy od upływu terminu płatności;

- sprzedaży dokonano na rzecz podatników o których mowa w art. 15 ust. 1, którzy dokonali rejestracji zgodnie z art. 96;

- nabywcy przesłano co najmniej trzykrotnie wezwanie do zapłaty zawierające informację o zamiarze skorzystania z prawa do zmniejszenia obrotu na podstawie art. 29a, numerach faktur których wezwanie dotyczy wraz z kwotami netto oraz podatku VAT;

- kopie wezwań, o których mowa w punkcie powyżej zostały dostarczone urzędowi skarbowemu właściwemu dla nabywcy;

2. Obrót zmniejsza się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym przypada 14 dzień od dnia otrzymania przez nabywcę trzeciego wezwania do zapłaty.

3. W przypadku, gdy po zmniejszeniu obrotu, o którym mowa w ust. 1 całość lub część należności została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik zobowiązany jest do zwiększenia obrotu w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym należność została uregulowana."

6) art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio"

7) art. 41 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do towarów i usług określonych w załączniku nr 3 w poz. 69a i 161 pod warunkiem, że nabywca złoży oświadczenie o przeznaczeniu zakupionych towarów i usług na budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym.";

8) w art. 82 w ust. 1 i 2 wyrazy: " które na terytorium kraju prowadzą działalność w interesie publicznym" zastępuje się wyrazami: "które na terytorium kraju prowadzą działalność w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873)"

9) w art. 83 w ust. 1 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

"27) usług dostępu do internetu świadczonych na rzecz usługobiorców posiadających miejsce zamieszkania, siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju".

10) w art. 86:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku nabycia samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych, które powstały z samochodów osobowych i uzyskały świadectwo homologacji samochodu ciężarowego w procesie homologacji wielostopniowej zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej na fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia."

b) skreśla się ust. 5.

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przepisy ust. 3-4 stosuje się odpowiednio do importu samochodów, o których mowa w ust. 3, z tym, że kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34."

d) w ust. 7 skreśla się słowa "i 5" oraz skreśla się zdanie ostatnie.

e) skreśla się ust. 19.

11) Dodaje się art. 86a w brzmieniu:

"Art. 86a 1. W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty, o którym mowa w art. 29a ust. 2, podatnik jest zobowiązany do obniżenia podatku naliczonego o kwoty wynikające z otrzymanego wezwania w rozliczeniu za okres, w którym przypada 14 dzień od dnia otrzymania wezwania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik ureguluje zaległość przed upływem 14 dnia od dnia otrzymania wezwania.

3. Jeżeli zaległość zostanie uregulowana w części, przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do tej części.

4. Zastosowanie przepisu ust. 2 oraz 3 w przypadku uregulowania zaległości w formie innej niż zapłata na konto bankowe sprzedawcy jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nabywcę oświadczenia sprzedawcy potwierdzającego wyrażenie zgody na sposób uregulowania zaległości.

5. Zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się poprzez zapłatę do urzędu skarbowego kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie w terminach określonych w art. 103 ust. 1 i 2.

6. W przypadku uregulowania zaległości po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, podatnik ma prawo do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym zaległość uregulowano. Przepisy ust. 3 oraz 4 stosuje się odpowiednio."

12) w art. 88:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 1 i 3.

b) Skreśla się ust. 5.

13) w art. 91:

a) Ostatnie zdanie ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4 a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 5%".

b) Dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Korekty, o której mowa w ust. 2 nie dokonuje się, jeżeli:

- wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej jest mniejsza niż 20 000 zł;

- różnica pomiędzy proporcją podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, obliczoną zgodnie z art. 90 ust. 2-7 za rok podatkowy, w którym rozpoczęto użytkowanie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, a proporcją obliczoną po zakończeniu danego roku nie przekracza 5%"

14) w art. 92 skreśla się ust. 1 pkt 1.

15) w art. 97 skreśla się ustępy 5 do 8.

16) w art. 98 skreśla się ust. 3.

17) w art. 106 w ust. 8 dodaje się pkt law brzmieniu:

"1a) określi wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 12;";

18) w art. 146

a) w ust. 1 pkt 2 skreśla się lit a i b,

b) skreśla się ust. 2 i 3.

19) dodaje się art. 171a w brzmieniu:

"Art. 171a. 1. Kto składa niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 12, poza odpowiedzialnością karną wynikającą z odrębnych przepisów, podlega grzywnie do stukrotności należnego podatku, obliczonego ze stawką 22%, od towarów i usług wymienionych w złożonym oświadczeniu.

2. Orzekanie w sprawach określonych w ust.1 następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia."

20) Skreśla się w art. 176 pkt 4.

21) W załączniku nr 3:

a) w poz. 25 cyfry oznaczające symbol PKWiU zastępuje się wyrazami "Bez względu na symbol".

b) w poz.45 cyfry oznaczające symbol PKWiU zastępuje się wyrazami "Bez względu na symbol".

c) dodaje się poz. 69a w brzmieniu:

"69a. Wyroby przeznaczone do realizacji lub remontu budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym"

d) poz. 72 otrzymuje brzmienie: "72. Elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych."

e) w nazwie grupy towarów, umieszczonej pomiędzy poz. 109 a poz.110, po wyrazach "ludowego i artystycznego" stawia się kropkę, a pozostałe wyrazy skreśla się.

f) poz. 161 otrzymuje brzmienie:

"161. Dostawa budynków mieszkalnych i ich części (z wyłączeniem lokali użytkowych) oraz usług projektowych, geodezyjnych, budowlano-montażowych oraz remontowych - w ramach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym".

22) w załączniku nr 4: skreśła się poz. 13-14.

    Art. 2 W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2000 r. Nr 106. poz 1126 z poźn. zm.) art. 60 otrzymuje brzmienie:

"Art. 60. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą wraz z fakturami lub ich potwierdzonymi kopiami dokumentującymi zakup wyrobów użytych do wykonania obiektu. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem."

    Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 roku, z tym że przepisy art. 1 pkt 17 z dniem ogłoszenia niniejszej ustawy.

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama