Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt z dnia 15 stycznia 2004 r.

Ustawa
z dnia ............... 2004 r.
o kompensacie wydatków mieszkaniowych inwestorom

    Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb kompensaty inwestorom wydatków mieszkaniowych związanych z podwyższeniem stawki podatku od towarów i usług na materiały budowlane.

    Art. 2. Ustawa nie ma zastosowania do inwestora lub jego małżonka, który korzystał lub korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku dochodowego od osób fizycznych, wydatków poniesionych na potrzeby mieszkaniowe, przeznaczonych na:

1) budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz na zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę tego budynku;

2) zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego;

3) budowę budynku mieszkalnego;

4) wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej;

5) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej;

6) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne;

7) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu;

8) systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach;

9) spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych wymienionej w pkt 2-7.

    Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) kompensata - potrącenie kwoty, o której mowa w art. 7 ust. 1 z zobowiązania podatkowego oraz zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w podatku dochodowym, powstałe od dnia 1 stycznia 2004 r.;

2) inwestora - osobę fizyczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, póz. 176, z późn. zm.), dokonującą zakupów materiałów budowlanych na własne potrzeby mieszkaniowe;

3) wydatki mieszkaniowe - wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych, opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%, udokumentowane fakturami, dokonane w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., wystawionymi na imię i nazwisko inwestora;

4) podatek dochodowy - podatek obliczony zgodnie z: art. 27, 30b i 30c ustawy, o której mowa w pkt 2, art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.);

5) faktura - należy przez to rozumieć oryginał faktury VAT, dokumentującej wydatki, o których mowa w art. 5; wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia (Dz.U. Nr...., poz ) o podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;

6) ustawa o podatku od towarów i usług - należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w pkt 5;

7) Ordynacja podatkowa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, póz. 926, z późn. zm).

    Art. 4. 1. Kompensata ma zastosowanie do wydatków mieszkaniowych poniesionych wyłącznie na jedną wybraną inwestycję, związaną z:

1) budową, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, własnego budynku na potrzeby mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) własnego budynku niemieszkalnego, jego części lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego na potrzeby mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w przepisach prawa budowlanego;

2) remontem, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, własnego budynku mieszkalnego lub własnego lokalu mieszkalnego.

    2. Kompensatę stosuje się, jeżeli inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu, określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

    3. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 1, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność inwestora lub do którego inwestorowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie.

    Art. 5 1. Kompensata przysługuje jeżeli inwestycja określona w art. 4, dla której zgodnie z przepisami prawa budowlanego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, została zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie, do dnia wydania określonego w przepisach prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 4, a w razie braku obowiązku jego uzyskania, do dnia zawiadomienia o zakończeniu inwestycji.

    2. W przypadku inwestycji, określonych w art. 4, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego, kompensata ma zastosowanie do wydatków mieszkaniowych poniesionych przez inwestora w okresie od poniesienia pierwszego wydatku na inwestycję określoną w art. 4, do upływu trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym inwestor poniósł pierwszy wydatek.

    Art. 6. 1. Kwota podlegająca kompensacie wynosi 68,18% podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących wydatki mieszkaniowe, z zastrzeżeniem ust. 4, nie więcej jednak, niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji określającej kwotę podlegającą kompensacie.

    2. W przypadku inwestora pozostającego w związku małżeńskim kompensata przysługuje:

1) łącznie obojgu małżonkom, w udziale określonym we wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) wyłącznie inwestorowi, w przypadku gdy pozostaje w związku małżeńskim z osobą, o której mowa w art. 3 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 3 pkt 2.

    3. Inwestorowi nie przysługuje kompensata, w przypadku gdy małżonek inwestora, przed zawarciem związku małżeńskiego korzystał lub nadal korzysta z kompensaty.

    4. Faktury dokumentujące wydatki mieszkaniowe stanowiące podstawę do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, póz. 1956 i Nr 222, póz. 2201) oraz art. 6 ust. l ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 202, póz. 1958), nie stanowią podstawy przy określeniu kwoty podlegającej kompensacie.

    Art. 7. 1. Prawo do kompensaty przysługuje inwestorowi w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym inwestor otrzymał decyzję ostateczną, o której mowa w art. 8 ust. 2.

    2. Kwota kompensaty w każdym roku podatkowym pięcioletniego okresu nie może przekroczyć 1/5 kwoty wynikającej z decyzji, o której w art. 8 ust. 2.

    3. Inwestorowi, który w każdym roku podatkowym pięcioletniego okresu nie dokonał pełnej kompensaty 1/5 kwoty, o której mowa w ust. 2, przysługuje prawo dokonania kompensaty w kolejnych latach podatkowych pięcioletniego okresu, różnicy pomiędzy kwotą dokonanej kompensaty za poprzedni rok podatkowy a 1/5 kwoty za poprzedni rok podatkowy wynikającej z decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 2.

    4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. l, naczelnik urzędu skarbowego stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 2.

    Art. 8. 1. Kwotę, podlegającą kompensacie określa naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania inwestora, w decyzji wydanej na wniosek złożony przez inwestora.

    2. Podstawę kompensaty stanowi decyzja ostateczna, określająca kwotę, o której mowa w ust. 1.

    3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1:

1) inwestor jest obowiązany złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie dwóch miesięcy od daty, uzyskania, stosownie do przepisów prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku inwestycji, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, w terminie dwóch miesięcy od daty poniesienia ostatniego wydatku podlegającego kompensacie;

2) zawiera w szczególności następujące dane:

a) imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej i adres zamieszkania inwestora,

b) rodzaj i adres inwestycji, której wniosek dotyczy,

c) oświadczenie o niekorzystaniu z ulg, o których mowa w art. 2,

d) wartość dokonanych wydatków mieszkaniowych oraz kwotę podatku od towarów i usług, wynikającą z faktur.

    4. W przypadku inwestora pozostającego w związku małżeńskim, inwestor zobowiązany jest we wniosku, o którym mowa w ust. 3, podać imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej i adres zamieszkania małżonka oraz informację, czy małżonek inwestora przed zawarciem związku małżeńskiego korzystał lub nadal korzysta z kompensaty.

    5. Do wniosku dołącza się faktury dokumentujące poniesione wydatki mieszkaniowe, pozwolenie na budowę, o ile zgodnie z przepisami prawa budowlanego inwestor był obowiązany do jego uzyskania oraz pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 4, a w razie braku obowiązku jego uzyskania, zawiadomienie o zakończeniu budowy (remontu).

    6. Wniosek może zawierać również żądanie, o którym mowa w art. 22 § 2 pkt 2 i § 2a Ordynacji podatkowej.

    7. Żądanie, o którym mowa w ust. 6, organ podatkowy rozpatruje po doręczeniu decyzji o kompensacie, wydając odrębną decyzję.

    Art. 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

    Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama