Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt
Druk nr. 2188

Ustawa
z dnia...................
o działalności lobbingowej


Rozdział l
Przepisy ogólne

    Art. 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności lobbingowej, dopuszczalne formy oddziaływania na rozstrzygnięcia organów władzy publicznej, formy kontroli działalności lobbingowej, w tym obowiązki organów władzy publicznej w tym zakresie, a także sankcje za wykonywanie tej działalności z naruszeniem przepisów ustawy.

    Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, wykonywane w formach określonych w niniejszej ustawie, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w celu uwzględnienia w podejmowanych rozstrzygnięciach racji i interesów określonych grup społecznych lub zawodowych, dotyczące:

1) stanowienia prawa;

2) kształtowania polityki państwa oraz praktyki organów władzy publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym, w szczególności w zakresie:

a) przyznawania przywilej ów w formie:

- koncesji, zezwoleń, licencji, ulg i umorzeń,

- ograniczenia lub zwolnienia z obowiązków publicznoprawnych,

- gwarancji lub poręczeń,

- dotacji,

- kontyngentów,

b) zawierania umów, których stroną jest Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego reprezentowana przez organ władzy publicznej.

    2. Ilekroć w ustawie jest mowa o pracownikach urzędów obsługujących organy władzy publicznej, rozumie się przez to także pracowników Narodowego Banku Polskiego, żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz funkcjonariuszy pożarnictwa i funkcjonariuszy celnych.

    Art. 3. Wykonywanie działalności lobbingowej podlega ograniczeniom w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.

    Art. 4. Nie stanowi działalności lobbingowej:

1) składanie petycji, wniosków i skarg do organów władzy publicznej;

2) występowanie przez kościoły i inne związki wyznaniowe w sprawach związanych z zasadami danego wyznania lub funkcjonowaniem kościoła albo związku wyznaniowego;

3) występowanie do organów władzy publicznej w trybie określonym przez przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271);

4) realizowanie przez grupy społeczne lub zawodowe, w szczególności zorganizowane w formie organizacji pracodawców lub organizacji pracowników, określonych w ustawach, ich uprawnień do współuczestniczenia w kształtowaniu polityki państwa dotyczącej ich statutowego przedmiotu działania lub udziału w procesie stanowienia prawa;

5) występowanie w postępowaniu przed organami władzy publicznej w indywidualnej, własnej sprawie albo w charakterze pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, a także w innej roli określonej przez przepisy prawa;

6) działalność publiczna realizowana przez statutowe organy partii politycznych, posiadających reprezentację w Sejmie lub Senacie;

7) działalność statutowa działających na podstawie prawa stowarzyszeń i organizacji samorządu zawodowego i gospodarczego oraz innych organizacji pozarządowych.

    Art. 5. Działalność lobbingowa nie może być wykonywana w indywidualnych sprawach przed organami władzy publicznej sprawującymi wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej, organami ścigania, organami kontroli oraz w postępowaniu administracyjnym.


Rozdział 2
Zasady wykonywania działalności lobbingowej oraz formy oddziaływania podmiotów wykonujących tę działalność na organy władzy publicznej

    Art. 6. 1. Działalność lobbingowa może być wykonywana wyłącznie w formie:

1) organizowania lub uczestniczenia w spotkaniach z:

a) osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz z osobami wchodzącymi w skład kolegialnych organów państwowych,

b) pracownikami urzędów sprawujących obsługę organów władzy publicznej, w tym organów kolegialnych,

c) posłami i senatorami,

d) radnymi gminy, powiatu i województwa

- jeżeli cel tych spotkań wykracza poza formułę seminariów lub konferencji naukowych albo spotkań o charakterze reprezentacyjno-artystycznym;

2) przedstawiania właściwym organom projektów aktów prawnych oraz projektów innych dokumentów, w tym o charakterze technicznym, w celu podjęcia ewentualnej inicjatywy legislacyjnej;

3) przedstawiania raportów i ekspertyz zawierających szczegółowe propozycje rozwiązań lub symulacje skutków rozstrzygnięć;

4) wyrażania opinii wobec przygotowywanych przez organy władzy publicznej rozstrzygnięć lub aktów prawnych.

    2. Raporty, ekspertyzy i opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, mogą być przedstawiane przez podmioty nie wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 11, jeżeli zostały opracowane:

1) przez organy o charakterze opiniodawczo-doradczym powołane w celu ich przygotowania na podstawie przepisów prawa;

2) na zlecenie organów władzy wykonawczej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz przewodniczących sejmowych i senackich komisji i podkomisji;

3) przez jednostki naukowe, w zakresie ich działalności statutowej.

    3. Raporty, ekspertyzy i opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny wskazywać grupy społeczne lub zawodowe oraz podmioty indywidualne, których interesy uwzględniają.

    Art. 7. 1. Działalność lobbingowa może być wykonywana w siedzibie urzędu sprawuj ącego obsługę organów władzy publicznej.

    2. Kierownicy urzędów, o których mowa w ust. l, zapewnią zarejestrowanym podmiotom wykonującym działalność lobbingowa dostęp do kierowanego przez siebie urzędu w celu umożliwienia tym podmiotom wywiązania się z zobowiązań wobec osób lub grup, na rzecz których działają.

    Art. 8. Działalność lobbingowa może być wykonywana:

1) w związku z członkostwem w organizacji działającej na podstawie przepisów prawa;

2) na podstawie stosunku pracy;

3) przez przedsiębiorcę, na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej;

4) w ramach indywidualnie prowadzonej działalności na podstawie umowy cywilnoprawnej.

    Art. 9. 1. Działalność lobbingowa wykonywana w celu osiągania zysku lub uzyskania innych korzyści materialnych polega na świadczeniu, na podstawie umowy, usług, których przedmiotem jest reprezentowanie przed organami władzy publicznej lub w stosunkach z tymi organami interesów powierzonych przez inne podmioty.

    2. Świadczenie usług, o których mowa w ust. l, może się odbywać także na rzecz podmiotów nie posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania lub siedziby oraz na rzecz cudzoziemców.

    Art. 10. 1. Działalność lobbingowa może być również realizowana w celu promowania lub obrony własnych interesów podmiotu lub interesów jego członków.

    2. Działalność, o której mowa w ust. l, jest wykonywana w ramach ustalonego, stałego zakresu obowiązków przez członków lub pracowników tego podmiotu.

    Art. 11. 1. Tworzy się rejestr podmiotów wykonujących działalność lobbingowa, zwany dalej "rejestrem". Podmioty, które zamierzają wykonywać działalność lobbingowa w formach i na zasadach określonych w ustawie, są obowiązane zgłosić swój wpis do rejestru.

    2. Rejestr jest jawny.

    3. Rejestr prowadzi, w formie informatycznej bazy danych, minister właściwy do spraw administracji publicznej.

    4. Rejestr zawiera następujące informacje:

1) imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby fizycznej będącej członkiem lub pracownikiem podmiotu, o którym mowa w art. 10 ust. 1, albo prowadzącej indywidualnie działalność lobbingowa, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę przedsiębiorcy wykonującego działalność lobbingowaj

2) w przypadku przedsiębiorców wykonujących działalność lobbingową - numer rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

3) określenie dziedzin, w których działalność lobbingowa jest prowadzona.

    5. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia przedsiębiorcy wykonującego działalność lobbingowa albo kierownika podmiotu wykonującego działalność lobbingowa na zasadach określonych w art. 10 lub osoby prowadzącej indywidualnie tę działalność.

    6. Wpis do rejestru jest odpłatny.

    7. Zgłoszenia do rejestru dokonuje się w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług lobbingowych albo powierzenia pracownikowi lub członkowi obowiązków w tym zakresie, lub zawarcia umowy
cywilnoprawnej, której treścią jest zobowiązanie do wykonania działalności lobbingowej.

    8. Podmioty ujawnione w rejestrze mają obowiązek zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmiany w zakresie danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

    9. Organ prowadzący rejestr wydaje podmiotowi, który dokonał zgłoszenia do rejestru, potwierdzenie dokonania wpisu oraz, na żądanie, zaświadczenie o wpisie do rejestru. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

    10. Organ prowadzący rejestr, na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru, który zaprzestał wykonywania działalności lobbingowej, wykreśla ten podmiot z rejestru.

    11. Informacje zawarte w rejestrze są udostępniane nieodpłatnie.

    12. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru oraz sposób i tryb zgłaszania i dokonywania wpisów w rejestrze i jego aktualizacji, z uwzględnieniem wzorów stosowanych formularzy, w
tym wzorów potwierdzenia dokonania wpisu do rejestru oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru, a także rodzaje dokumentów będących podstawą dokonania wpisu, umożliwiających stwierdzenie danych, o których mowa w ust. 4, oraz wysokość opłaty za dokonanie wpisu do rejestru, ustalonej na poziomie nie stanowiącym ograniczenia w zgłaszaniu działalności lob-bingowej do rejestru.

    13. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób udostępniania informacji zawartych w rejestrze, z uwzględnieniem pisemnego i elektronicznego sposobu ich udostępniania.

    Art. 12. 1. Podmiot wykonujący działalność lobbingową jest obowiązany przedstawić organowi władzy publicznej lub pracownikowi urzędu obsługującego organy władzy publicznej, przed którym występuje, zaświadczenie o wpisie do rejestru, a także wskazać podmioty, na rzecz których wykonuje tę działalność.

    2. W przypadku stwierdzenia, że działalność lobbingową jest wykonywana przez podmiot nie wpisany do rejestru, właściwy organ władzy publicznej informuje o tym na piśmie, w terminie 7 dni, ministra właściwego do spraw administracji publicznej.


Rozdział 3
Formy kontroli działalności lobbingowej oraz obowiązki organów władzy publicznej w tym zakresie

    Art. 13. Stanowisko podmiotu wykonującego działalność lobbingową nie powinno być wyłączną przesłanką rozstrzygnięcia zgodnego z interesem podmiotu wykonującego działalność lobbingową.

    Art. 14. 1. Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej uczestniczący w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw, o których mowa w art. 2 ust. 1, są obowiązani odnotowywać w aktach prowadzonych spraw przypadki nawiązywania z nimi kontaktów przez osoby wykonujące działalność lobbingową lub których sposób działania lub zachowania wskazuje na prowadzenie tej działalności.

    2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani informować przełożonych o zaproszeniach do udziału w spotkaniach z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.

    3. Naruszenie obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi przewinienie służbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

    4. Kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, każdy w zakresie swojego działania, określą szczegółowy sposób postępowania pracowników podległego urzędu z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową lub których sposób dzia
łania lub zachowania wskazuje na prowadzenie tej działalności, w tym dokumentowania podejmowanych kontaktów.

    Art. 15. Organy władzy publicznej są obowiązane zamieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o zainteresowaniu określonym rozstrzygnięciem zadeklarowanym temu organowi przez podmioty wykonujące działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia.

    Art. 16. 1. Osoby zajmujące stanowiska: ministra, sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w ministerstwie, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezydenta, kierownika lub zastępcy kierownika urzędu centralnego, a także wojewody oraz wicewoje-wody, są obowiązane informować o każdym przypadku podjęcia bezpośrednio wobec nich działalności lobbingowej. Informacje są składane raz w miesiącu w formie pisemnej:

1) Prezydentowi - przez sekretarzy stanu lub podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezydenta;

2) Prezesowi Rady Ministrów - przez ministrów, sekretarzy stanu lub podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wojewodów;

3) właściwemu ministrowi - przez sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu w ministerstwie;

4) organowi sprawującemu nadzór albo wobec którego pozostają w stosunku podległości - przez kierowników urzędów centralnych;

5) kierownikowi urzędu centralnego - przez zastępców kierownika urzędu centralnego;

6) wojewodzie - przez wicewojewodów.

    2. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. l, może być podstawą
odwołania ze stanowiska.

    3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio wobec:

1) Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz członków Krajowej Rady Radio fonii i Telewizji, którzy są obowiązani składać informacje Marszał kowi Sejmu;

2) posłów i senatorów, którzy są obowiązani składać informacje odpowiednio Marszałkowi Sejmu lub Marszałkowi Senatu;

3) radnych gminy, powiatu i województwa oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i ich zastępców, a także starosty i wicestarosty oraz marszałka i wicemarszałka województwa, którzy są obowiązani składać informacje odpowiednio: przewodniczącemu rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa;

4) członków Rady Polityki Pieniężnej, członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz członków Komisji Nadzoru Bankowego, którzy są obowiązani składać informacje Prezesowi Narodowego Banku Polskiego.

    4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Prezes Rady Ministrów informują o każdym przypadku podjęcia bezpośrednio wobec nich działalności lobbingowej w sprawozdaniu ogłaszanym na koniec każdego kwartału danego roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

    5. Marszałkowie Sejmu i Senatu oraz przewodniczący rad gmin, rad po wiatów i sejmików województw informują o każdym przypadku podjęcia bezpośrednio wobec nich działalności lobbingowej w sprawozdaniu składanym na koniec każdego kwartału danego roku odpowiednio: Sejmowi, Senatowi, radzie gminy, radzie powiatu, sejmikowi województwa.

    Art. 17. 1. Kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej opracowują raz w roku, w terminie do dnia 28 lutego, informację o działaniach lobbingowych podjętych w roku poprzednim w sprawach z ich zakresu działania.

    2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać:

1) określenie spraw, w których działalność lobbingowa była podejmo wana w formie pisemnej;

2) wskazanie podmiotów, które wykonywały tę działalność;

3) określenie form podjętej działalności lobbingowej, z zaznaczeniem czy polegała ona na wspieraniu, czy też na występowaniu przeciwko określonym przedsięwzięciom, projektom lub inicjatywom;

4) opis zakończenia sprawy z uwzględnieniem ewentualnego wpływu działalności lobbingowej na jej załatwienie.

    3. Informacje, o których mowa w ust. l, są niezwłocznie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.


Rozdział 4
Sankcje za naruszenie przepisów ustawy

    Art. 18. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości od 3 000 zł do 25 000 zł, na podmioty, które pomimo obowiązku rejestracji, wykonują działalność lobbingowa bez dokonania wpisu do rejestru.

    2. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień wpływu podmiotu, o którym mowa w ust. l, na określone rozstrzygnięcie organu władzy publicznej.

    3. Karę pieniężną można nakładać wielokrotnie, jeżeli działalność lobbin-gowa jest kontynuowana bez dokonania wpisu do rejestru.

    Art. 19. 1. Środki finansowe uzyskane z kar pieniężnych, o których mowa w art. 18, stanowią dochód budżetu państwa.

    2. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji ministra właściwego do spraw administracji publicznej, na rachunek bankowy tego organu.

    3. Koszty związane z uiszczeniem kary pieniężnej pokrywa wpłacający.

    4. W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

    5. Od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

    Art. 20. W przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z wykonywaną działalnością lobbingową osoby, której powierzono wykonywanie tej działalności na podstawie art. 8 pkt 1 lub 2 albo wykonującej ją osobiście na podstawie art. 8 pkt 3 lub 4, z rejestru wykreśla się odpowiednio podmiot, w imieniu którego osoba wykonywała działalność lobbingową albo tę osobę. Ponowny wpis do rejestru może być dokonany nie wcześniej niż po upływie 3 lat.


Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

    Art. 21. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548 i Nr 162, poz. 1568) w art. 6 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność lobbingową".

    Art. 22. Sprawozdania, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 5, są składane po raz pierwszy na koniec tego kwartału danego roku, który następuje po kwartale, w którym ustawa weszła w życie, i obejmują okres od dnia wejścia w życie ustawy.

    Art. 23. Podmioty wykonujące przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy działalność, która na podstawie tej ustawy podlega wpisowi do rejestru, i zamierzające ją kontynuować, są obowiązane zgłosić tę działalność do rejestru w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

    Art. 24. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama