Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt Nr 2114

Ustawa
z dnia ............ 2003 r.
o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

    Art. 1. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1.1. Podatkowi podlegają:

1) następujące czynności cywilnoprawne:

a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b) umowy pożyczki,

c) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

d) umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,

e) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

f) umowy majątkowe małżeńskie,

g) ustanowienie hipoteki,

h) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

i) umowy depozytu nieprawidłowego,

j) umowy spółki (akty założycielskie),

2) zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych,

3) orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o czynnościach cywilnoprawnych, przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do przedmiotów opodatkowania określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) "spółka osobowa" - spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna,

2) "spółka kapitałowa" - spółka: z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna,

3) "siedziba spółki" - siedziba spółki określona w umowie (statucie) spółki,

4) "rzeczywisty ośrodek zarządzania" - miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający spółki kapitałowej,

5) "Państwo Członkowskie" - państwo będące członkiem Unii Europejskiej;

6) "podatek kapitałowy" - podatek, który zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, jest pobierany od kapitału spółki kapitałowej lub od jego podwyższenia.

4. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

1) przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania,

2) przy spółce kapitałowej - wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego, oraz dopłaty,

3) przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego,

4) przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby, jeżeli nie znajdowały się poprzednio na terytorium Państwa Członkowskiego, bądź jeśli znajdowały się w takim Państwie, jeżeli umowa spółki nie podlegała podatkowi kapitałowemu.

5. Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, jeżeli ich przedmiotem są:

1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

1) w przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki,

2) w przypadku spółki kapitałowej:

a) rzeczywisty ośrodek zarządzania albo

b) siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium żadnego z Państw Członkowskich, a jeżeli ośrodek ten znajduje się w takim państwie, gdy umowa spółki nie podlega podatkowi kapitałowemu w tym Państwie.

7. Umowy majątkowe małżeńskie podlegają podatkowi, jeżeli przynajmniej jedna ze stron umowy ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

2) w art. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, które w rozumieniu przepisów prawa celnego stanowią towary:

a) wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,

b) objęte procedurą składu celnego.";

3) w art. 6:

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) przy umowie spółki:

a) przy zawarciu umowy - wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego,

b) przy zmianie umowy - wartość wkładów powiększających majątek spółki albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy,

c) przy dopłatach - kwota dopłat,

d) przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika - kwota lub wartość pożyczki,

e) przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania - roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania,

f) przy przekształceniach spółek - wartość majątku wniesionego do spółki albo wartość kapitału zakładowego,";

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

1) kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego, obejmującego umowę spółki albo jej zmianę, jeżeli powoduje ona powiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego,

2) opłatę sądową związaną z zarejestrowaniem spółki w rejestrze przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego,

3) opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2,

4) wartość wkładów wnoszonych do majątku spółki lub powiększających jej majątek, wartość kapitału zakładowego lub jego podwyższenia, kwoty dopłat, kwoty lub wartość pożyczek oraz wartość rzeczy i praw majątkowych oddanych spółce do nieodpłatnego używania - przez podmioty zwolnione na podstawie art. 8 pkt 2-5 lub na podstawie przepisów odrębnych ustaw,

5) wartość wkładów do majątku spółki lub kapitału zakładowego, która w wyniku zawarcia umowy spółki lub jej zmiany w związku z przekształceniem, podziałem lub łączeniem spółek, była opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych przed dokonaniem tych czynności,

6) kwoty dopłat w spółce kapitałowej, które były opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a następnie zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego.";

4) w art. 7:

a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) od umowy spółki 0,5 %.",

b) uchyla się ust. 2;

5) w art. 9:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów:

a) sprzedaży,

b) dożywocia,

c) o dział spadku lub o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

d) darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e) zamiany - do wysokości wartości rynkowej nieruchomości wraz z jej częściami składowymi,

f) odpłatnej renty,
pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy,";

b) w pkt 10 dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej,",

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) umowy spółki:

a) zawarte wskutek przekształcenia, podziału lub łączenia w części dotyczącej kapitału zakładowego, którego wartość przed dokonaniem czynności została opodatkowana podatkiem kapitałowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) których skutkiem jest przeniesienie rzeczywistego ośrodka zarządzania lub statutowej siedziby spółki kapitałowej z innego Państwa Członkowskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wartość kapitału spółki była opodatkowana podatkiem kapitałowym w Państwie Członkowskim,";

6) w art. 10 ust. 3a i 3 b otrzymują brzmienie:

"3a. Płatnicy wpłacają pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika.

3b. Notariusze, jako płatnicy podatku, są obowiązani do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania.";

7) w art. 11 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców,";

8) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

"Art. 13 a. Organem podatkowym właściwym rzeczowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest naczelnik urzędu skarbowego.".

    Art. 2. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy.";

2) art. 20a otrzymuje brzmienie:

"Art. 20a. 1. W przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 14 pkt 1 oraz art. 19 pkt 1, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jeżeli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy -stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1-3 do ustawy.".

    Art. 3. Do czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem wejścia w życie ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się przepisy dotychczasowe.

    Art. 4. Przepis art. 6 ust. 9 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie:

1) w przypadku przekształcenia lub łączenia spółek - także do wartości majątku spółki lub kapitału zakładowego opodatkowanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 4, poz. 23 i Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1995 r. Nr 86, poz. 433, z 1997 r. Nr 117, poz. 751 i Nr 137, poz. 926 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805);

2) w przypadku podziału spółek - wyłącznie do wartości majątku spółki lub kapitału zakładowego wniesionego od dnia akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

    Art. 5. Kwot dopłat w spółce kapitałowej, o których mowa w art. 6 ust. 9 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie odlicza się od podstawy opodatkowania, jeżeli dopłaty zostały wniesione przed dniem akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

    Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, z wyjątkiem art. 1 pkt 2 i pkt 5 lit. a i art. 2 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. oraz art. 1 pkt 8 i art. 2 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama