Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt

Ustawa
z dnia ...................... 2003 r.
o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

 

    Art. 1 W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.2) ), wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez podatników będących:

1) osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą,

2) osobami fizycznymi osiągającymi przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

3) osobami duchownymi.";

2) w art. 2 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1.    Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

1) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, lub

2) karty podatkowej.

1a. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.";

3) w art. 4 w ust. 1 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"11)    wolny zawód - pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym, że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu,

12) pozarolnicza działalność gospodarcza - pozarolniczą działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.";

4) w art. 6 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką.",

1a. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2, 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym.";

5) w art. 8 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów),

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,

e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,";

6) art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art.10. Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 34, 52, 54, 65 i 80 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.";

7) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11. 1. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1 i 1a, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 2 i art. 26b ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

2. W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3 i 3a i art. 26 ust. 3-13 oraz art. 26b ustawy o podatku dochodowym.";

8) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 20 % przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,

2) 17 % przychodów ze świadczenia usług:

a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 22.33.10),

b) pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.10.30), pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.30.30), pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 50.40.30),

c) pośrednictwa w handlu hurtowym (PKWiU grupa 51.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

d) hoteli (PKWiU grupa 55.1), świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2),

e) parkingowych (PKWiU 63.21.24), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU 63.21.25-00.10), pilotowania (PKWiU 63.22.12), organizatorów i pośredników turystycznych (PKWiU grupa 63.3),

f) w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenie (PKWiU 70.32), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

g) wynajmu samochodów osobowych (PKWiU 71.1), wynajmu pozostałych środków transportu (PKWiU 71.2),

h) doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1), w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2), przetwarzania danych (PKWiU 72.3),

i) pozyskiwania personelu (PKWiU 74.50.2), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 74.70.11), fotograficznych (PKWiU 74.81), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, przyjmowania telefonów (PKWiU 74.83.11), powielania (PKWiU 74.83.12), organizowania wystaw, targów i kongresów (PKWiU 74.84.15), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

j) poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKWiU 85.32.13), opieki społecznej świadczonych przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU 85.32.14), opieki społecznej związanych z przystosowaniem zawodowym (PKWiU 85.32.15),

- z zastrzeżeniem pkt 1 i 3-5,

3) 8,5%:

a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, do kwoty stanowiącej równowartość 4.000 euro; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 % przychodów,

b) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,

c) przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 75.25.11),

d) przychodów ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole (PKWiU 80.10.11 ex),

e) przychodów ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody (PKWiU 92.53),

f) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

g) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

h) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

i) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym,

4) 5,5%:

a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

5) 3,0% przychodów:

a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

b) z działalności usługowej w zakresie handlu,

c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych),

d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,

f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1.500 zł, nie ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.";

b) ust. 8. otrzymuje brzmienie:

"8. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.";

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. W przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

1) środkami trwałymi,

2) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1.500 zł,

3) wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w pkt. 2 oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, nie ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - bez względu na okres ich nabycia - stosuje się przepisy art. 28 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.",

d) dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:

"10a. W przypadku odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - stosuje się art. 28 ustawy o podatku dochodowym.

10b. Ryczałt od przychodu, o którym mowa w ust. 10, jest płatny bez wezwania w terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.";

9) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, zapłaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego.";

10) skreśla się art. 14;

11) dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art.14a. 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, obliczony i wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-4, jeżeli podatnik w terminie od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie, do dnia złożenia tego zeznania, nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego.

2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1 % ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2.

3. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

4. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli dokonane wpłaty:

1) zostały udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z którego w szczególności wynika: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata,

2) nie zostały odliczone od przychodu oraz od dochodu lub podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

5. Przy obliczaniu kwoty zmniejszenia, o której mowa w ust. 2, pomija się końcówki wyrażone w groszach.";

12) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej "ewidencją", z zastrzeżeniem ust. 3";

13) w art. 21:

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. W przypadkach otrzymania zwrotu:

1) uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia,

2) uprzednio odliczonych darowizn, o których mowa w at. 26 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym oraz wpłaty, o której mowa w art. 14a

- podatnik jest obowiązany wykazać i doliczyć odpowiednio do przychodu lub do należnego ryczałtu za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, kwoty uprzednio odliczone.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki , o których mowa w art. 11 i 13.",

c) w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość obejmująca likwidację majątku lub upadłość spółki obejmująca likwidację majątku spółki, w której są wspólnikami, lub";

14) w art. 23:

a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych wymienionych w pozycjach: 24.42.13-60, 24.42.21-65, 24.42.21-69, 24.42.23-40 ex oraz 24.41.51-90.19 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli,";

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne.";

15) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności, określonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz w ust. 1a, w różnym zakresie lub prowadzi działalność w odrębnych zakładach, łączne zatrudnienie nie może przekroczyć stanu zatrudnienia określonego dla zakresu działalności, dla którego przewidziano najwyższy stan zatrudnienia.";

16) w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4, ustala się:

1) dla podatników prowadzących działalność gospodarczą określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1 z wyjątkiem tabeli "Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione" i pkt 5-11 - według stawek miesięcznych określonych w tabeli,

2) dla podatników prowadzących działalność gospodarczą określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1 w tabeli "Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione", pkt 2-4 i art. 23 ust. 1a - w granicach stawek miesięcznych określonych w tabeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiary tej działalności.",

b) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności wymienionej w art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a w różnych zakresach lub różnych miejscowościach, dla których przewidziano różne wysokości stawek karty podatkowej, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest stawka najwyższa.";

17) w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej jest urząd skarbowy według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, a gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.";

18) w art. 31 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikający z decyzji, o której mowa w art. 30, podatnik obniża o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego.";

19) skreśla się art. 53;

20) w art. 55 skreśla się ust. 2;

21) w załączniku nr 1:

a) w części IV "Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, słomy, rogożyny, trzciny, łuby oraz papieru":

- lp. 7 otrzymuje brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
"7 20.52.15 Wyroby ze słomy lub innych materiałów używanych do wyplatania;

wyroby koszykarskie i plecionkarskie

  z wyjątkiem:  
  20.52.15-30.30 ex Maty z trzciny pospolitej izolacyjne, maty z trzciny pospolitej podtynkowe
  20.52.15-30.40 Maty ze słomy izolacyjne dla budownictwa
  20.52.15-59.00 Wyroby z materiałów do wyplatania pozostałe (z wyjątkiem roślinnych), gdzie indziej nie sklasyfikowane"

- lp. 9 otrzymuje brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
"9 21.22.12-90.00 ex Wyroby do użytku domowego z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue - firanki"

- lp. 10 otrzymuje brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
"10 21.25.14-77.00 ex Koronki i hafty z papieru lub tektury"

b) w części V "Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze":

- lp. 3 otrzymuje brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
"3 17.20.40 ex Tkaniny z okrywą, tkaniny ręcznikowe (w tym frotte) i inne specjalne
  z wyjątkiem:  
  17.20.40-70 Gaza (bez zaliczonej do 17.54.11-30)
  17.20.40-90 Tkaniny z włókien szklanych (łącznie z taśmami tkanymi)”

- lp. 12 otrzymuje brzmienie:

 

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa Wyrobu

1 2 3
"12 17.51.13 ex Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, igłowe”

- lp. 14 i 15 otrzymują brzmienie:

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa Wyrobu

1 2 3
"14 17.54.11 ex Taśmy i wyroby wykończeniowe itp.
15 17.54.12 ex Tiul i inne tkaniny siatkowe; koronki w sztukach, w taśmach lub w postaci motywu”

c) w części VI "Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe":

- lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
"3 17.71 ex Wyroby pończosznicze
4 17.72 ex Pulowery, swetry i podobne wyroby dziane”

- lp. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

Lp. Symbol PKWiU Nazwa wyrobu
1 2 3
"6 18.23 ex Bielizna
  z wyjątkiem:  
  18.23.25 Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne wyroby oraz ich części"
7 18.24 ex Odzież i dodatki odzieżowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
  z wyjątkiem:  
  18.24.12 Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i inna odzież, z dzianin"

22) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy;

23) w załączniku nr 3 w części XII w pkt 1 Objaśnień, dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nie przekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.".

    Art. 2 1. Do podatników, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio art. 7 ust. 1, 3, 12-17 i 24 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104 i z 2002 r. Nr 141, poz. 1182) oraz art. 3 ust. 1, art. 4-7 i art. 8 ust. 1 z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r., Nr 141, poz. 1182).

    2. Zasady wynikające z ust. 1 stosuje się również do podatników, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

    Art. 3 W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) uchyla się art. 16.

    Art. 4 1. Podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w art. 53 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w zryczałtowanym podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

    2. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. zawarli z uczniami lub szkołami właściwe umowy, o których mowa w art. 53 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., oraz rozpoczęli praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego nie później niż w roku szkolnym 2003/2004, nabywają prawo do ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003 r., w zakresie i na zasadach określonych w art. 53 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

    3. Wnioski o przyznanie ulgi uczniowskiej, o której mowa w art. 53 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., złożone przed tym dniem, podlegają rozpatrzeniu w zakresie i na zasadach określonych w art. 53 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

    4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003 r., mają prawo do obniżenia podatku dochodowego opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej, pod warunkiem, że kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym.

    Art. 5 Do podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 7 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3, 5-7, 12-17 i 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104 i z 2002 r. Nr 141, poz. 1182), z uwzględnieniem art. 21 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1.

    Art. 6 1. Do podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 3 ust. 1 i art. 4-8 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r., Nr 141, poz. 1182) oraz art. 10 ustawy z dnia.... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ...., poz. ) z uwzględnieniem art. 21 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

    2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu od ryczałtu, o ile nie zostały odliczone od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym.

    Art. 7 Do wydatków określonych w art. 10 ustawy z dnia.... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ..., poz. ...) , stosuje się przepis art. 27a ust. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.3)) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r. i art. 21 ust. 2a pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.

    Art. 8 Do podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio art. 9 ustawy z dnia.... o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

    Art. 9 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, w latach 2003-2006, ogłasza, z uwzględnieniem art. 53 ust. 17 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., w drodze rozporządzenia, na rok następny, na podstawie komunikatu, o którym mowa w art. 27 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., kwoty, o których mowa w art. 53 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

    Art. 10 Przepisy niniejszej ustawy mają zastosowanie do przychodów uzyskanych począwszy od dnia
1 stycznia 2004 r., z tym że art. 2 ust. 2 ma zastosowanie do przychodów zyskanych przed tym dniem.

    Art. 11 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 20 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik


Copyright © NetTAX 1998-2018 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama