Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt

Ustawa
z dnia .................. 2003 r.
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania w rozsądnym terminie sprawy w postępowaniu sądowym.

    Art. 1 1. Ustawa reguluje zasady i tryb rozpoznania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu.

    2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, gdy na skutek działania lub bezczynności sądu albo komornika doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia w rozsądnym terminie sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

    Art. 2 1. Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).

    2. Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie należy ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty lub czynności podjętych przez właściwy organ w celu załatwienia sprawy egzekucyjnej albo rozpoznania innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

    Art. 3 1. Uprawnionym do wniesienia skargi jest:

1) w postępowaniu karnym - oskarżony, pokrzywdzony - także wówczas, gdy wniósł oskarżenie oraz powód cywilny;

2) w postępowaniu cywilnym - powód, pozwany i uczestnik postępowania;

3) w postępowaniu sądowoadministracyjnym - skarżący oraz osoby, których interesu prawnego dotyczy wynik postępowania;

4) w sądowym postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego - wierzyciel oraz inna osoba dochodząca swych roszczeń w tym postępowaniu.

    2. Skarga nie przysługuje Skarbowi Państwa oraz podmiotom występującym w postępowaniu sądowym z uwagi na wykonywane przez nie funkcje publiczne.

    Art. 4 1. Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie.

    2. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem apelacyjnym lub Sądem Najwyższym - właściwy do jej rozpoznania jest Sąd Najwyższy.

    3. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym - właściwy do jej rozpoznania jest Naczelny Sąd Administracyjny.

    4. Sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania wykonawczego - jest sąd okręgowy w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwu lub więcej okręgach - sąd w okręgu którego dokonano pierwszej czynności.

    Art. 5 1. Skargę wnosi się w toku postępowania w sprawie do sądu, przed którym toczy się postępowanie.

    2. Skargę dotyczącą przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego wnosi się do sądu okręgowego, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwóch lub więcej okręgach - sądu w okręgu którego dokonano pierwszej czynności.

    Art. 6 1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

    2. Skarga powinna nadto zawierać:

- oznaczenie sprawy, której skarga dotyczy,

- żądanie stwierdzenia, że w postępowaniu w sprawie, której skarga dotyczy nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie,

- przytoczenie uzasadnienia zarzutu przewlekłości postępowania.

    3. Skarga może zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej.

    Art. 7 1. Skargę nie spełniającą wymagań przewidzianych w art. 6 ust. 2 sąd odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków.

    2. Sąd odrzuca skargę wniesioną przez nieuprawnionego albo z innych przyczyn niedopuszczalną.

    Art. 8 Sąd do którego wniesiono skargę przedstawia ją niezwłocznie sądowi właściwemu wraz z aktami sprawy, w której toczy się postępowanie.

    Art. 9 Do postępowania toczącego się na skutek skargi sąd stosuje - w sprawach nieuregulowanych w ustawie - odpowiednio przepisy o właściwym postępowaniu zażaleniowym.

    Art. 10 1. Sąd zawiadamia o toczącym się postępowaniu Skarb Państwa - prezesa tego sądu, którego działanie lub bezczynność według twierdzeń skarżącego spowodowało naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, doręczając mu odpis skargi.

    2. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego, sąd zawiadamia ponadto właściwego komornika, doręczając mu odpis skargi.

    3. Skarb Państwa oraz komornik mogą - w zakresie rozpoznania skargi - zgłosić swój udział w sprawie jako zainteresowani.

    Art. 11 Sąd wydaje orzeczenie w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.

    Art. 12 1. Skargę nieuzasadnioną sąd oddala.

    2. Uwzględniając skargę sąd stwierdza, że w postępowaniu którego skarga dotyczy nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie.

    3. Na żądanie skarżącego sąd zaleca podjęcie przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty, odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie. Zalecenia nie mogą wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy.

    4. Uwzględniając skargę sąd może - na żądanie skarżącego - przyznać od Skarbu Państwa, a w przypadku skargi na przewlekłość postępowania wykonawczego - solidarnie od Skarbu Państwa i komornika - odpowiednią sumę pieniężną w wysokości nie przekraczającej 10.000 złotych.

    Art. 13 1. Odpis orzeczenia uwzględniającego skargę sąd może doręczyć właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu.

    2. Odpis orzeczenia uwzględniającego skargę dotyczącą przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego sąd doręcza Ministrowi Sprawiedliwości.

    Art. 14 W okresie 6 miesięcy od wydania przez sąd orzeczenia skarżący nie może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie.

    Art. 15 1. Skarżący, którego skargę uwzględniono, może w odrębnym postępowaniu dochodzić wyrównania szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika.

2. Postanowienie uwzględniające skargę wiąże sąd w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie, co do stwierdzenia przewlekłości postępowania.

3. Ustalając należne odszkodowanie sąd bierze pod uwagę wysokość sumy pieniężnej przyznanej skarżącemu na podstawie art. 12 ust. 4.

    Art. 16 1. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 złotych , którą uiszcza się bez osobnego wezwania.

    2. Skarga wniesiona przez kilka osób podlega opłacie od każdej z nich; jeżeli zostanie uiszczona jedna opłata bez odpowiedniego wskazania, uznaje się, że wniosła ją osoba wymieniona jako pierwsza w skardze.

    3. Uwzględniając skargę sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę.

    Art. 17 W art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o komornikach sądowych i egzekucji  (Dz. U. Nr 133, poz. 882, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554 i z 2001 r. Nr 98, poz. 1069 i 1070 ) otrzymuje brzmienie:

"pkt 5. rażąco naruszył przepisy prawa, w szczególności gdy swoim działaniem lub bezczynnością spowodował naruszenie prawa wierzyciela lub innej osoby uprawnionej do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania sądowego w rozsądnym terminie, co zostało stwierdzone orzeczeniem sądu; w tym wypadku odwołanie następuje na wniosek prezesa właściwego sądu apelacyjnego".

    Art. 18 Ustawa wchodzi w życie z dniem ..........


Copyright © NetTAX 1998-2018 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama