Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt

Ustawa
z dnia ................... 2003 r.
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

    Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 4011 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4011. § 1. Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy prawomocny wyrok został wydany na podstawie aktu normatywnego, co do którego Trybunał Konstytucyjny orzekł o jego niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, jeżeli Trybunał stwierdził, że akt ten utracił moc obowiązującą ze skutkiem wstecznym lub jeżeli żądającym wznowienia jest strona, której skarga konstytucyjna stanowiła podstawę wydania orzeczenia przez Trybunał.

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.";

2) w art. 415:

a) dotychczasową treść oznacza się jako § 1,

b) dodaje się § 2 w brzmieniu:

"§ 2. Jeżeli dochodzenie naprawienia szkody, o którym mowa w § 1, nie jest możliwe lub uzyskane odszkodowanie nie wyrównuje w pełni poniesionej szkody, skarżący może żądać stosownego odszkodowania od Skarbu Państwa, gdy podstawą wznowienia postępowania były przyczyny określone w art. 401.";

3) w tytule VI księgi pierwszej części pierwszej dodaje się Dział VIII w brzmieniu:

"Dział VIII
Kasacja w obronie prawa

Art. 4241. W wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym Prokurator Generalny oraz Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść kasację w obronie prawa od prawomocnego wyroku lub postanowienia co do istoty sprawy.

Art. 4242. § 1. Kasacja w obronie prawa przysługuje, jeżeli wzruszenie orzeczenia w drodze zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia nie było i nie jest możliwe.

§ 2. Jeżeli orzeczenie rażąco narusza podstawowe zasady porządku prawnego lub prawa osób trzecich, kasacja przysługuje niezależnie od tego, czy wzruszenie orzeczenia w drodze zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia było i jest możliwe.

Art. 4243. § 1. Kasacja w obronie prawa nie przysługuje od orzeczeń Sądu Najwyższego.

§ 2. Kasacja w obronie prawa od orzeczenia sądu drugiej instancji, od którego wniesiono kasację, przysługuje tylko wtedy, gdy kasacja została odrzucona.

Art. 4244. § 1. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi kasację w obronie prawa na wniosek, a Prokurator Generalny - na wniosek lub z urzędu.

§ 2. Strona może złożyć wniosek o wniesienie kasacji w obronie prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego. Wniosek można wnieść tylko raz i tylko do jednego z wymienionych organów. Jeżeli w tej samej sprawie wniesiono kilka wniosków, należy je przekazać temu z organów, do którego wpłynął pierwszy z nich, a jeżeli wpłynęły one do obu organów jednocześnie - temu organowi, który pierwszy podjął czynności.

Art. 4245. Kasację w obronie prawa wnosi się wraz z aktami sprawy do Sądu Najwyższego, w okresie jednego roku, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 4246. § 1. Do wniesienia i rozpoznania kasacji w obronie prawa stosuje się odpowiednio przepisy o kasacji, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej.

§ 2. Kasacja w obronie prawa od orzeczeń, o których mowa w art. 424 2 § 1 powinna także zawierać wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego orzeczenia w drodze zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia nie było i nie jest możliwe.

§ 3. Przepisów art. 392, 3921, 393, 3932, 3933 § 1 pkt 3 i 4, 3934, 3935, 3937, 39312 - 39313, 39315 - 39318 nie stosuje się.

Art. 4247. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację w obronie prawa na rozprawie. O terminie rozprawy zawiadamia strony oraz Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego.

Art. 4248. § 1. Sąd Najwyższy oddala kasację w razie braku podstawy do stwierdzenia, że zaskarżone orzeczenie jest niezgodne z prawem.

§ 2. Uwzględniając kasację Sąd Najwyższy stwierdza, że zaskarżone orzeczenie jest niezgodne z prawem.".

    Art. 2 Ustawa wchodzi w życie z dniem ...... .


Copyright © NetTAX 1998-2018 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama