Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt

Ustawa
z dnia ....................
o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz zmianie innych ustaw


Art. 1. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz.1178, z 2000 r Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz.1115 i Nr 147 , poz. 1643, z 2002 r. Nr 1 poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art.7. 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Zasady wpisu do rejestru określają odrębne przepisy.

2. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.";

2) po art. 7 dodaje się art. 7a-7i w brzmieniu:

"Art. 7a. 1. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna.

3. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 zł. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat.

Art. 7b. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, zwany dalej "organem ewidencyjnym", dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,

2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, o którym mowa w art. 11 ust. 1,

3) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067), organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, zaś zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi przez przedsiębiorcę, w tym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba.

Art. 7c. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, gdy:

1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,

2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,

3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Art. 7d. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 7b ust. 2, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Do zgłoszenia zmian stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1-3 oraz art. 7c.

2. Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, który był właściwy przed zmianą. Po dokonaniu zmiany wpisu organ ewidencyjny dotychczas właściwy przesyła zaświadczenie o wpisie do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Właściwy organ ewidencyjny dokona z urzędu wpisu przedsiębiorcy do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej.

Art. 7e.1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:

1) zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,

2) jeżeli po dokonaniu wpisu wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 7c pkt. 1 i 3,

3) wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej.

2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu także w przypadku gdy organ ewidencyjny dokonał go z naruszeniem prawa. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu administracyjnym dotyczącym wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji.

3. Wykreślenie w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, następuje z chwilą otrzymania przez organ ewidencyjny informacji o wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców, przekazanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Art. 7f. Organ ewidencyjny może wykreślić z urzędu wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Art. 7g. 1. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2. Organ ewidencyjny jest obowiązany do przekazania w terminie 14 dni informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej właściwemu urzędowi statystycznemu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Art. 7h. W sprawach nieuregulowanych w art. 7a-7g w postępowaniu ewidencyjnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387).

Art. 7i. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewni sądom rejestrowym oraz organom ewidencyjnym urzędowe formularze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych.";

3) w art.12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) numeru, pod którym przedsiębiorca wpisany jest do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego lub organu ewidencyjnego.";

4) w art. 17 w ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej.";

5) uchyla się art. 88a-88e.

    Art. 2. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 42:

a) w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: "z zastrzeżeniem ust.5a.",

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Przedsiębiorca podejmujący działalność może złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów jednocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie rejestrowym.";

2) w art. 43 w ust. 1 wyraz "14" zastępuje się wyrazem "7".

    Art. 3. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dołączają do zgłoszenia identyfikacyjnego uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, w szczególności: odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, umowy spółki, dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, z zastrzeżeniem art. 5a ust. 2. Upoważniony pracownik przyjmujący zgłoszenie poświadcza zgodność przedstawionych odpisów tych dokumentów lub w uzasadnionych przypadkach może sporządzić taki odpis, oryginały zaś zwraca zgłaszającemu za pokwitowaniem na odpisach.";

2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a 1. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą złożyć zgłoszenie identyfikacyjne jednocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych mających nadany NIP, rozpoczynających działalność gospodarczą - zgłoszenia aktualizacyjne jednocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

2. W przypadku określonym w ust. 1 podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani dokonać zgodnie z art. 9 zgłoszenia aktualizacyj-nego z podaniem w szczególności wykazu rachunków bankowych oraz złożeniem uwierzytelnionej lub urzędowo poświadczonej kopii numeru identyfikacyjnego REGON. Umowę spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, podatnik składa w tym przypadku w sądzie rejestrowym wraz ze zgłoszeniem identyfikacyjnym.";

3) w art. 5 w ust. 5, w art. 10 w ust. 1 i 2, w art. 14 w ust. 1, w art. 15 w ust. 3 użyte w odpowiednim przypadku wyrazy "Minister Finansów" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw finansów publicznych".

    Art. 4. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1a uchyla się ust. 1;

2) uchyla się art. 2-4;

3) w art. 7 uchyla się ust. 2 i 3;

4) w art. 7a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców, sporządzony na urzędowym formularzu , o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, składa się do sądu prowadzącego dotychczasowy rejestr sądowy, na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy.",

b) uchyla się ust. 2;

5) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust.1, należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2003 r.";

6) w art. 9:

a) uchyla się ust. 1.

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do czasu rejestracji, o której mowa w ust. 3, w zakresie odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy.";

7) art. 9a otrzymuje brzmienie:

"Art. 9a. W stosunku do podmiotów wpisanych do dotychczasowych rejestrów, które nie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, stosowanie trybu określonego w art. 24 ustawy, o której mowa w art. 1, nie jest obowiązkowe, jeżeli faktycznie zaprzestały działalności.";

8) w art. 11 uchyla się ust. 2.

    Art. 5. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535 i Nr 96, poz. 874) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiającą rejestrację spółek jawnych.";

2) w art.13 uchyla się ust. 2;

3) w art.19a uchyla się ust. 4;

4) po art.19a dodaje się art. 19b w brzmieniu:

"Art.19b.1. W przypadku gdy wnioskodawca wraz z wnioskiem o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067), sąd rejestrowy przesyła z urzędu powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, zaś zgłoszenie identyfikacyjne do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu - niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu.

2. Sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego dodatkowy odpis umowy spółki, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba oraz inne dokumenty złożone przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.";

5) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

"Art. 20a. Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli zaś rozpoznanie wniosku wymaga przeprowadzenia rozprawy, należy rozpoznać go nie później niż w ciągu miesiąca.";

6) w art. 36 uchyla się pkt 1;

7) w art. 38:

a) w pkt 1:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) nazwę lub firmę pod, którą działa,",

- lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) jego siedzibę i adres,",

b) uchyla się pkt 2.

    Art. 6. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 492 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepisy niniejszej części stosuje się do przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.";

2) w art. 496 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Z dniem wszczęcia postępowania naprawczego przedsię-biorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego składa wniosek o wpis informacji o wszczęciu postępowania naprawczego.".

    Art. 7. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej uzupełnią, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, pod rygorem odmowy wydania zaświadczenia o wpisie przez organ ewidencyjny brakujące dane, o których mowa w art. 7b ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

    Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama