Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt


Ustawa
z dnia ......................... 2003 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz o zmianie niektórych ustaw

 

Rozdział l
Przepisy ogólne

    Art. 1. Ustawa określa zasady:

1) ustanawiania Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu;

2) ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi;

3) dostosowywania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych;

4) dostosowywania rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji między podmiotami publicznymi.

    Art. 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 przepisy ustawy stosuje się do:

1) organów administracji rządowej;

2) organów jednostek samorządu terytorialnego;

3) urzędów stanowiących aparat pomocniczy organów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez organy, o których mowa w pkt 1 albo utworzonych przez organy, o których mowa w pkt 2;

5) sądów

- zwanych dalej "podmiotami publicznymi".

    2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) przedsiębiorstw państwowych;

2) spółek handlowych;

3) państwowych szkół wyższych;

4) jednostek badawczo-rozwojowych;

5) służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).

    Art. 3. Określenia użyte w ustawie oznaczają:

1) elektroniczny nośnik informacji - każdy materiał lub urządzenie, na którym lub w którym można zapisywać i przechowywać informacje w postaci elektronicznej oraz z którego można je odczytywać w niezmienionej treści;

2) system teleinformatyczny - system w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204);

3) rejestr publiczny - rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inne podobne urządzenie ewidencyjne służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów;

4) projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - określony w dokumentacji zespół działań lub czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu zbudowanie, rozbudowę lub unowocześnienie systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych, świadczenie usług dotyczących utrzymania tego systemu lub opracowanie procedur realizowania zadań publicznych drogą elektroniczną;

5) główny projekt informatyczny - projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu, którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw należących do właściwości więcej niż jednego działu administracji rządowej;

6) sektorowy projekt informatyczny - projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu, którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw należących do właściwości jednego działu administracji rządowej;

7) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych - zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów, w szczególności obejmuje protokoły transmisji danych;

8) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji - zespół cech informacyjnych w postaci zbioru jednoznacznych identyfikatorów oraz odpowiadających im charakterystyk zawartości pola danych w przekazach informacji, służących do zapewnienia spójności prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi;

9) minimalne wymagania - minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych albo minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji;

    Art. 4. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).


Rozdział 2
Plan Informatyzacji Państwa oraz projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu

    Art. 5. 1. Plan Informatyzacji Państwa, zwany dalej "Planem" jest instrumentem planowania i koordynowania procesu informatyzacji działalności podmiotów publicznych w zakresie realizowanych przez te podmioty zadań publicznych.

    2. Plan ma na celu:

1) określanie organizacyjnych i technologicznych podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

2) koordynację realizowanych przez więcej niż jeden podmiot publiczny projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu;

3) modernizację oraz łączenie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych;

4) zapewnianie warunków bezpieczeństwa i zgodności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych;

5) stwarzanie warunków do rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie informatyzacji.

    3. Plan zawiera w szczególności:

1) informację o stanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz określenie priorytetów ich rozwoju;

2) zestawienie oraz charakterystykę głównych i sektorowych projektów informatycznych służących realizacji priorytetów, o których mowa w pkt 1, szacunkowe koszty realizacji tych projektów oraz wskazanie źródeł ich finansowania;

3) program działań w zakresie edukacji informatycznej społeczeństwa;

4) określenie zadań publicznych, które będą realizowane drogą elektroniczną oraz terminów rozpoczęcia ich realizacji drogą elektroniczną;

5) informacje o innych działaniach służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego.

    Art. 6. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, ustanawia, w drodze rozporządzenia, Plan Informatyzacji Państwa, mając na uwadze potrzeby w zakresie informatyzacji działalności podmiotów publicznych oraz możliwości finansowe państwa .

    2. Plan ustanawia się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

    Art. 7. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji ustanawia, w drodze rozporządzenia, główny projekt informatyczny.

    2. Główny projekt informatyczny, który ma być realizowany w okresie dłuższym niż jeden rok, może być ustanowiony jako program wieloletni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 45, poz. 391).

    Art. 8. 1. Sektorowy projekt informatyczny ustanawia, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw działu administracji rządowej, którego dotyczy ten projekt, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw informatyzacji.

    2. Minister właściwy do spraw działu administracji rządowej, którego dotyczy sektorowy projekt informatyczny, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw informatyzacji, może wystąpić z wnioskiem do Rady Ministrów o ustanowienie sektorowego projektu informatycznego, który ma być realizowany w okresie dłuższym niż jeden rok, jako programu wieloletniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

    Art. 9. Kierownik właściwego podmiotu publicznego, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw informatyzacji, ustanawia projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu, niebędący głównym projektem informatycznym albo sektorowym projektem informatycznym.

    Art. 10. W akcie o ustanowieniu projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu określa się w szczególności:

1) cel ustanowienia projektu;

2) podmiot publiczny odpowiedzialny za realizację projektu;

3) zakres zadań przewidzianych do realizacji w projekcie;

4) źródła finansowania realizacji projektu;

5) harmonogram realizacji projektu.

    Art. 11. Do wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 oraz do wniosku o opinię, o której mowa w art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 9 dołącza się:

1) założenia funkcjonalne projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu określające cel ustanowienia projektu, konkretne zadania służące realizacji celu, dla którego ustanawia się projekt oraz harmonogram ich realizacji;

2) analizę ekonomiczno-finansową dotyczącą celowości ustanowienia projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu, określającą wielkość środków przewidywanych do sfinansowania kolejnych zadań określonych w harmonogramie realizacji projektu, źródła finansowania tych zadań oraz korzyści wynikające z realizacji tego projektu;

3) założenia techniczne projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu określające funkcje oraz składniki sprzętowe i programowe systemu teleinformatycznego , które przy uwzględnieniu minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych zwanych dalej "minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych", posłużą do realizacji zadań zakładanych w projekcie.


Rozdział 3
Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi

    Art. 12. Podmioty publiczne stosują do realizacji zadań publicznych systemy teleinformatyczne spełniające minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych.

    Art. 13. Podmioty publiczne prowadzące rejestry publiczne są obowiązane:

1) prowadzić rejestry publiczne również z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych;

2) prowadzić rejestry publiczne zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji;

3) umożliwić, w przypadku rejestrów publicznych działających z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, dostarczanie oraz udostępnianie informacji drogą elektroniczną.

    Art. 14. 1. Podmioty publiczne prowadzące wymianę informacji są obowiązane prowadzić wymianę informacji również w formie elektronicznej poprzez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do ich zakresu działania, przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji lub środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

    2. Przepisy art. 13 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do prowadzenia wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi.

    3. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) strukturę dokumentów elektronicznych wykorzystywanych w wymianie informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi;

2) warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym formę urzędowego poświadczania odbioru tych dokumentów przez adresatów

- uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji, potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych oraz usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi.

    Art. 15. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób rejestracji, przechowywania i archiwizacji dokumentów elektronicznych powstałych i gromadzonych w podmiotach publicznych, uwzględniając potrzebę długotrwałego przechowywania dokumentów elektronicznych oraz minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji.

    Art. 16. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, mając na uwadze konieczność zapewnienia spójności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji między podmiotami publicznymi, między podmiotami publicznymi i organami innych państw lub organizacji międzynarodowych, z uwzględnieniem Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną;

2) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji, uwzględniając konieczność zachowania spójności cech informacyjnych stosowanych w rejestrach publicznych i w wymianie informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi.

    Art. 17. 1. Tworzy się Krajową Ewidencję Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych, zwaną dalej "krajową ewidencją".

    2. Krajową ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji.

    3. W krajowej ewidencji gromadzi się i udostępnia za pomocą systemu teleinformatycznego:

1) wykaz systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, z zaznaczeniem, które z tych systemów uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego do spraw informatyzacji o zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych;

2) wykaz rejestrów publicznych wraz z informacjami dotyczącymi tych rejestrów w zakresie określonym w art. 18 ust. 1 - 3, z zaznaczeniem, które z tych rejestrów uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego do spraw informatyzacji o zgodności z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji.

    Art. 18. 1. Podmiot publiczny, który utworzył i prowadzi rejestr publiczny, jest obowiązany zgłosić do krajowej ewidencji dane obejmujące:

1) datę utworzenia rejestru publicznego;

2) podstawę prawną i cel utworzenia rejestru publicznego;

3) jednostkę organizacyjną prowadzącą rejestr publiczny;

4) zakres informacji gromadzonych w rejestrze publicznym;

5) określenie, czy rejestr publiczny jest prowadzony za pomocą systemu teleinformatycznego

- w terminie 30 dni od dnia utworzenia rejestru.

    2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie zmiany stanu faktycznego objętego zakresem zgłoszenia.

    3. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zgłosić do krajowej ewidencji także zamknięcie rejestru publicznego podając datę zamknięcia rejestru publicznego oraz podstawę prawną jego zamknięcia.

    Art. 19. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia krajowej ewidencji oraz tryb dostarczania i udostępniania danych z krajowej ewidencji;

2) wzór zgłoszenia rejestru publicznego do krajowej ewidencji

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania danych do krajowej ewidencji oraz umożliwienia powszechnej dostępności danych zgromadzonych w krajowej ewidencji przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.


Rozdział 4
Opinie o zgodności z minimalnymi wymaganiami oraz kontrola projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi

    Art. 20. 1. Podmiot publiczny jest obowiązany wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o wyrażenie opinii o zgodności:

1) systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych, w terminie 30 dni od dnia przekazania systemu teleinformatycznego do eksploatacji;

2) rejestru publicznego z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji, w terminie 30 dni od dnia utworzenia rejestru.

    2. Do wniosku, o którym mowa ust. 1, podmiot publiczny dołącza dokumentację niezbędną do dokonania oceny zgodności systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych albo rejestru publicznego z minimalnymi wymaganiami.

    3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, zakres i rodzaje dokumentacji niezbędnej do dokonania oceny zgodności systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych albo rejestru publicznego z minimalnymi wymaganiami oraz tryb składania tej dokumentacji, uwzględniając konieczność dokonania kompleksowej oceny zgodności systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych albo rejestru publicznego z minimalnymi wymaganiami.

    Art. 21. Minister właściwy do spraw informatyzacji wyraża, w drodze decyzji, opinię o zgodności systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych albo rejestru publicznego z minimalnymi wymaganiami.

    Art. 22. 1. Obowiązek wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie opinii o zgodności systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych albo rejestru publicznego z minimalnymi wymaganiami ciąży na podmiocie publicznym także w przypadku zmiany charakterystyki systemu teleinformatycznego albo rejestru publicznego w zakresie objętym minimalnymi wymaganiami.

    2. Przepisy art. 20 i 21 stosuje się odpowiednio do wyrażenia opinii o zgodności systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych albo rejestru publicznego z minimalnymi wymaganiami w przypadku, o którym mowa w ust. 1.

    Art. 23. Do postępowania w sprawach o wyrażenie opinii o zgodności systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych albo rejestru publicznego z minimalnymi wymaganiami stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

    Art. 24. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji sprawuje kontrolę nad prawidłowością:

1) realizacji głównych projektów informatycznych;

2) działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych

- pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych.

    2. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zarządzić przeprowadzenie kontroli:

1) realizacji projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu niebędących głównymi projektami informatycznymi pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych;

2) prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji.

    3. Kontrola, o której mowa w ust 1 i 2 nie może prowadzić do ujawnienia treści informacji i danych zawartych w kontrolowanych systemach teleinformatycznych oraz rejestrach publicznych.

    Art. 25. Minister właściwy do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu oraz prawidłowości działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych i prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w formie elektronicznej pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami, uwzględniając w szczególności sposób wyznaczania osób przeprowadzających kontrolę, sposób przeprowadzania i dokumentowania kontroli oraz formułowania zaleceń i wniosków pokontrolnych, a także mając na uwadze sposób zabezpieczenia przed ujawnieniem treści informacji i danych zawartych w kontrolowanych systemach teleinformatycznych oraz rejestrach publicznych.


Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących

    Art. 26. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu:

"Art. 39a. § 1. Doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona wystąpiła do organu administracji publicznej o załatwianie spraw drogą elektroniczną lub o doręczenie pisma za pomocą tych środków. § 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, strukturę i sposób sporządzania elektronicznych pism, a także warunki organizacyjno-techniczne ich doręczania, w tym formę urzędowego poświadczania odbioru tych pism przez ich adresata oraz zasady udostępniania kopii, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa przy stosowaniu elektronicznych pism oraz sprawność postępowania.";

2) w art. 46 dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 2 dni od wysłania pisma organ administracji publicznej nie otrzyma informacji o błędzie w doręczeniu pisma, niewynikającym z działania systemu teleinformatycznego używanego przez organ administracji publicznej. W razie otrzymania takiej informacji organ doręcza pismo w sposób określony w art. 44.";

3) w art. 63 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej urzędu umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego urzędu, a także ustnie do protokołu.".

    Art. 27. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu archiwalnego, zwanymi dalej materiałami archiwalnymi, są wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, dokumenty w postaci elektronicznej oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytwarzania, mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o działalności Państwa Polskiego, jego poszczególnych organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz o jego stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki, a także o działalności jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych - powstała w przeszłości i powstająca współcześnie.";

2) w art. 5:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne, jakim odpowiadają formaty zapisu i elektroniczne nośniki informacji, przekazywanych do archiwów państwowych materiałów archiwalnych utrwalonych na elektronicznych nośnikach informacji.",

b) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"3. Sprawy, o których mowa w ust. l-2a, reguluje w odniesieniu do:";

3) w art. 16:

a) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) koszty użycia systemów teleinformatycznych lub elektronicznych nośników informacji.",

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Archiwa państwowe wykonują usługi archiwalne w zakresie wyszukiwania, prowadzenia kwerend, kopiowania, przetwarzania i przekazywania danych przy użyciu systemów teleinformatycznych lub elektronicznych nośników informacji i konserwacji materiałów archiwalnych dla potrzeb, o których mowa w ust. 1. Archiwa państwowe mogą również prowadzić działalność usługową, polegającą na przechowywaniu, kopiowaniu i konserwacji dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.",

c) w ust. 2b w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) przetwarzania i przekazywania danych przy użyciu systemów teleinformatycznych lub elektronicznych nośników informacji.",

d) w ust. 2c w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) elektronicznym przetwarzaniem danych, a w szczególności - udostępnianiem zasobu archiwalnego przy użyciu systemów teleinformatycznych lub elektronicznych nośników informacji.".

    Art. 28. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z późn. zm.) art. 73 otrzymuje brzmienie:

"Art. 73. 1. Umowy w sprawach zamówień publicznych nie mogą być zawierane na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy na okres dłuższy niż 3 lata wymaga wcześniejszej zgody Prezesa Urzędu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W sprawach umów o zamówienia publiczne, których przedmiotem jest realizacja projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu lub jego części Prezes Urzędu zasięga opinii ministra właściwego do spraw informatyzacji".

    Art. 29. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

"Art. 25a. 1. Wizerunki muzealiów mogą być utrwalane i przechowywane na elektronicznych nośnikach informacji.

2. Wizerunki muzealiów mogą być odpłatnie udostępniane drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji.

3. Minister właściwy do spraw kultury określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udostępnianie wizerunków muzealiów drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji oraz sposób ich uiszczania uwzględniając potrzebę zapewnienia powszechnego dostępu do wizerunków muzealiów oraz ich promowanie.".

    Art. 30. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, w art. 80 w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) informatyzacji;".

    Art. 31. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart. 15:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, dostarcza się akt normatywny lub inny akt prawny, w tym orzeczenie, również w formie zapisu elektronicznego. Zapis elektroniczny opatruje się poświadczeniem zgodności z oryginałem oraz bezpiecznym podpisem elektronicznym organu, który podpisał ten akt, znakowanym czasem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 i Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne zapisów elektronicznych aktów normatywnych i innych aktów prawnych, doręczanych do ogłoszenia, uwzględniając konieczność zachowania jednolitości dostarczanych zapisów elektronicznych oraz możliwości ich przetwarzania dla potrzeb wydawania dziennika urzędowego.;

2) w art. 19 uchyla się ust. 3;

3) po art. 20 dodaje się art. 20a i 20b w brzmieniu:

"Art. 20a. 1. Dzienniki urzędowe mogą być wydawane również w formie elektronicznej.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać elektroniczna forma wydawania dzienników urzędowych, uwzględniając konieczność zapewnienia powszechnej dostępności dzienników urzędowych.

3. Do dzienników urzędowych wydawanych w formie elektronicznej stosuje się odpowiednio przepis art. 19 ust. 2.

Art. 20b. Organ wydający dziennik urzędowy przechowuje akty normatywne i inne akty prawne ogłoszone w tym dzienniku w postaci oryginałów i zapisów elektronicznych, o których mowa odpowiednio w art. 15 ust. 1, 3a.";

4) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory graficzne pierwszej i ostatniej strony Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Monitora Polskiego B, dzienników urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 3-5, oraz wojewódzkiego dziennika urzędowego, a także okładek i strony tytułowej załączników do dzienników urzędowych, z uwzględnieniem jednolitości tych wzorów graficznych, Polskich Norm dotyczących formatów papierów i druku oraz cech wyróżniających dzienniki urzędowe spośród innych wydawnictw.";

5) w art. 27 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Skorowidz dziennika urzędowego wydaje się na zasadach określonych dla danego dziennika urzędowego.";

6) po art. 28 dodaje się art. 28a i 28b w brzmieniu:

"Art. 28a. W przypadkach, o których mowa w art. 26, art. 27 ust. 3 i art. 28, udostępnienie wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych jest odpłatne. Kierownik urzędu, w którym są udostępnione do powszechnego wglądu dzienniki urzędowe, zbiory aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat albo zbiory przepisów gminnych, ustala cenę arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, tak aby wydruk ten mógł być powszechnie dostępny i pokrywał koszty udostępnienia tych wydruków.

Art. 28b. 1. Dzienniki urzędowe, zbiory aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiory przepisów gminnych albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne mogą być odpłatnie udostępniane poprzez środki komunikacji elektronicznej oraz elektroniczne nośniki informacji.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne, jakim odpowiadają środki komunikacji elektronicznej oraz elektroniczne nośniki informacji używane do udostępniania dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych albo zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, uwzględniając wymagania techniczne, jakim muszą odpowiadać elektroniczne formy wydawania dzienników urzędowych, oraz konieczność zachowania powszechnej dostępności ogłoszonych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udostępnienie dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych albo ogłoszonych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych poprzez środki komunikacji elektronicznej oraz elektroniczne nośniki informacji, a także sposób uiszczania tych opłat, z uwzględnieniem powszechności dostępu do tych wydawnictw oraz ogłoszonych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, a także uzasadnionych kosztów ponoszonych przez organ wydający dziennik urzędowy, organ prowadzący zbiór dzienników urzędowych, organ prowadzący zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i organ prowadzący zbiór przepisów gminnych.";

7) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu:

"Art. 42a. Wydawanie dzienników urzędowych i skorowidzów do roczników tych dzienników w formie elektronicznej, a także udostępnianie dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych oraz ogłoszonych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych poprzez środki komunikacji elektronicznej oraz elektroniczne nośniki informacji następuje od dnia 1 stycznia 2005 r.".

    Art. 32. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 i z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej zawierającą wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.";

2) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:

a) strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1,

b) standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2;

2) zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3;

3) standardy zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej,

- mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej.";

3) w art. 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Minister właściwy do spraw informatyzacji:

1) gromadzi i udostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2;

2) gromadzi i udostępnia dane o liczbie odwiedzin stron, o których mowa w pkt 1;

3) kontroluje sposób tworzenia stron, o których mowa w pkt 1, oraz sprawność dostępu do tych stron, a także sposób zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.".

    Art. 33. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. (J. Nr 130, poz.1450 i z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w art. 58 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej, w przypadkach gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru.";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne oraz warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów, o których mowa w ust. 2.".


Rozdział 6
Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

    Art. 34. Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawi Radzie Ministrów projekt Planu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

    Art. 35. Minister właściwy do spraw informatyzacji utworzy krajową ewidencję w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

    Art. 36. Podmioty publiczne są obowiązane przekazać dane o rejestrach publicznych prowadzonych w dniu wejścia w życie      ustawy, w zakresie określonym w art. 18 ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

    Art. 37. Podmioty publiczne są obowiązane wystąpić w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o wyrażenie opinii o zgodności z minimalnymi wymaganiami rejestrów publicznych albo systemów teleinformatycznych używanych w dniu wejścia w życie ustawy do realizacji zadań publicznych.

    Art. 38. Rejestry publiczne albo systemy teleinformatyczne używane w dniu wejścia w życie ustawy do realizacji zadań publicznych, które nie uzyskały pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw informatyzacji o zgodności z minimalnymi wymaganiami, mogą być używane na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2005 r.

    Art. 39. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie nowych upoważnień, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r.

    Art. 40. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z tym że art. 26 stosuje się od dnia 31 marca 2004 r.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama