Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt

Ustawa
z dnia ............... 2002 r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego w produkcji rolnej

 

    Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu części podatku akcyzowego, zwanego dalej, "zwrotem podatku", zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego w rolnictwie podatnikom podatku rolnego.

    Art. 2. Podatnikom podatku rolnego przysługuje w każdym roku kalendarzowym zwrot podatku na zasadach określonych w art. 3-6.

    Art. 3. Roczną kwotę zwrotu podatku należną za l ha użytków rolnych określa, w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów uwzględniając założenia ustawy budżetowej na dany rok oraz obowiązującą stawką podatku akcyzowego od oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 0,05% do 0,2% włącznie.

    Art. 4. 1. Wysokość należnej kwoty zwrotu podatku w roku kalendarzowym oblicza się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym i kwoty należnej za 1 ha, z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Do obliczenia kwoty zwrotu podatku przyjmuje się powierzchnię użytków rolnych określoną w ewidencji gruntów rolnych, według stanu na dzień l kwietnia w danym roku kalendarzowym, z wyłączeniem gruntów klasy VIz i Vlpsz, gruntów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza oraz użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

    Art. 5. 1. Wysokość kwoty zwrotu podatku ustala z urzędu, w drodze decyzji, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), gminy właściwej dla miejsca położenia użytków rolnych.

    2. W przypadku stwierdzenia przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) niewykorzystywania gruntów na prowadzenie działalności rolniczej, kwotę zwrotu podatku zmniejsza się o kwotę przypadającą na powierzchnię tych gruntów.

    3. W sprawach zwrotu podatku stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 4, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

    4. W przypadku wydania decyzji dotyczącej zmniejszenia należnej kwoty zwrotu podatku podatnik podatku rolnego obowiązany jest zwrócić różnicę między kwotą zwrotu podatku pobraną, a kwotą wynikającą z tej decyzji.

    Art. 6. 1. Kwoty zwrotu podatku wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

    2. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 1, nie stała się ostateczna przed dniem 30 czerwca, kwotę zwrotu podatku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.

    Art. 7. 1. Wypłacanie należności z tytułu zwrotu podatku jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.

    2. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1.

    3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, jest finansowane ze środków będących w dyspozycji wojewodów, które wojewodowie przekazują gminom w terminie do dnia 1 czerwca każdego roku.

    4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady i tryb przekazywania i rozliczania dotacji celowych, o których mowa w ust. 2, uwzględniając koszty obsługi zwrotu podatku przez gminy.

    Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama