Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt

Ustawa
z dnia ................. 2002 r.
o zmianie ustawy - o kontroli skarbowej, ustawy - Kodeks karny skarbowy, ustawy - o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, ustawy Kodeks postępowania karnego

 

    Art. 1. W ustawie z dnia 28.09.1991 r. - o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54 poz. 572, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 816, Nr 104, poz. 1103, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877, Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 41, poz. 365) wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Organy kontroli skarbowej prowadzą, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodzenia w sprawach karnych skarbowych oraz w sprawach o przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa."

2) w art. 7 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Organy kontroli skarbowej są zobowiązane do korzystania z będących w posiadaniu organów podatkowych informacji o podatnikach.

3. organy kontroli skarbowej współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i innymi organami w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawodawczych."

3) w art. 34b dodaje się ust. 1a i 1 b w brzmieniu:

"1a Prezes Rady Ministrów określi w drodze Rozporządzenia inne organy, którym organy kontroli skarbowej udostępniają informacje wynikające z akt kontroli.

1b Wykonując czynności, o których mowa w ust. 1a Prezes Rady Ministrów określi tryb, i zakres udostępniania informacji."

4) w art. 36 dodaje się ust. 10 o treści:

"ust. 10 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze Rozporządzenia organy zobowiązane do przekazywania organom kontroli skarbowej informacji uzyskanych w drodze czynności operacyjno rozpoznawczych."

5) w art. 37 dodaje się ust. 1a o treści:

"1a Pracownik operacyjny przy wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 36 zobowiązany jest współpracować z funkcjonariuszami i pracownikami organów, o których mowa w art. 36 ust. 10. W odniesieniu do tych osób nie stosuje się postanowień art. 37 ust. 3."

    Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 52, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w § 1 dodaje się pkt. 3 a) w brzmieniu:

"3a) w przypadku uzyskania przez sprawcę przestępstwa korzyści majątkowej można było go jej pozbawić i aby korzyści takich zostały pozbawione osoby trzecie o ile uzyskały je dzięki sprawcy przestępstwa,".

    Art. 3. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 930, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 62, poz. 703, Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82, Nr 100, poz. 1149, oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 § 2 dodaje się pkt. 4a) w brzmieniu:

"4 a) Przepadek mienia w części co do której oskarżony nie wykazał, że mienie to pochodzi z ujawnionych źródeł."

2) w art. 22 § 3 dodaje się pkt. 6a) w brzmieniu:

"6a) Przepadek mienia w części co do której oskarżony nie wykazał, że mienie to pochodzi z ujawnionych źródeł."

3) art. 29 otrzymuje następujące brzmienie: "Przepadek przedmiotów obejmuje:

1) przedmiot pochodzący bezpośrednio z przestępstwa skarbowego,

2) narzędzie lub inny przedmiot stanowiący mienie ruchome, które służyło lub było przeznaczone do popełniania przestępstwa skarbowego,

3) opakowanie oraz przedmiot połączony z przedmiotem przestępstwa skarbowego w taki sposób, że nie można dokonać ich rozłączenia bez uszkodzenia któregokolwiek z tych przedmiotów,

4) przedmiot, którego wytwarzanie, posiadanie, obrót, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie jest zabronione.

5) przedmiot pochodzący z nie ujawnionych źródeł."

4) w art. 31 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1 Przedmioty stanowiące przedmiot przestępstwa skarbowego lub nabyte ze środków pochodzących z przestępstwa skarbowego podlegają przepadkowi, chociażby nie były własnością sprawcy."

5) w art. 33 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W razie skazania sprawcy, wobec którego stosuje się odpowiednio art. 37 § 1, sąd orzeka przepadek osiągniętych korzyści majątkowych pochodzących, chociażby pośrednio, z popełnienia przestępstwa skarbowego.".

    Art. 4. W Ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. z 2000 r. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 32, poz. 299, Nr 41, poz. 365) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31 dodaje się ust. 1a) w brzmieniu:

"1a) Prezes Rady Ministrów określi, w drodze Rozporządzenia organy i instytucje, którym Generalny Inspektor zobowiązany jest przekazywać informacje, o których mowa w art. 29."

2) w art. 33 ust. 1 dodaje się pkt. 3) w brzmieniu:

"3) Kierowników organów i instytucji, o których mowa w art. 31 ust. 1a) lub ich zastępców."

    Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama