Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt

Ustawa
z dnia...................
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

    Art. 1. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272 i Nr 169, poz. 1387) w art. 37:

1) w ust. 3 w pkt 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:

"e) w procencie maksymalnej ceny detalicznej oraz kwocie na jednostkę wyrobu, z zastrzeżeniem, że w przypadku papierosów stawka procentowa wynosi 27,5%, a stawka kwotowa wynosi 53,5 złote/1000 sztuk papierosów dla wszystkich papierosów bez względu na ich pochodzenie i właściwości";

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a - 3c w brzmieniu:

"3a. Stawka procentowa i stawka kwotowa akcyzy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. e), mogą być jednocześnie zmieniane, przy zastosowaniu jednakowego wskaźnika dla obu tych stawek, z zastrzeżeniem ust. 3b. 3b. Zmieniona stawka procentowa akcyzy, zgodnie z ust. 3a, nie może być wyższa, niż stawka akcyzy określona w ust. 1 pkt 1. 3c. Stawkę procentową i kwotową akcyzy, obliczoną zgodnie z ust. 3a zaokrągla się w górę odpowiednio do pełnych dziesiątek procentów i do pełnych dziesiątek groszy.".

    Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ....................................


Copyright © NetTAX 1998-2018 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama