Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt

USTAWA
z dnia...................
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych


Rozdział I
Przepisy ogólne

    Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników i osób nie będących pracownikami takiej agencji do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz przedsiębiorcy użytkownika.

    Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) przedsiębiorca użytkownik - przedsiębiorcę użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, z późn. zm.);

2) pracownik tymczasowy - pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem przedsiębiorcy użytkownika;

3) praca tymczasowa - wykonywanie na rzecz danego przedsiębiorcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub

b) których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub

c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez przedsiębiorcę użytkownika.

    Art. 3. 1. Przedsiębiorcą użytkownikiem nie może być pracodawca, który w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego wypowiedział pracownikom stosunki pracy lub rozwiązał te stosunki na mocy porozumienia stron z przyczyn dotyczących pracodawcy, jeżeli liczba zwolnionych z tych przyczyn pracowników jest zgodna z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, z późn. zm.).

    2. Przedsiębiorca użytkownik, który w okresie przewidzianym w ust. 1, nie dokonał zwolnień z pracy z przyczyn i w rozmiarze określonym w tym przepisie, jest obowiązany złożyć agencji pracy tymczasowej pisemne oświadczenie w tej sprawie, nie później niż w terminie przekazania tej agencji informacji określonych w art. 8 ust. 1.

    Art. 4. W zakresie nie uregulowanym odmiennie przepisami ustawy i przepisami odrębnymi do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i przedsiębiorcy użytkownika stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika, z uwzględnieniem art. 5.

    Art. 5. Do pracownika tymczasowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.


Rozdział II
Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych i kierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej

    Art. 6. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

    Art. 7. Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz przedsiębiorcy użytkownika pracy:

1) szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy;

2) na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik przedsiębiorcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w akcji strajkowej;

3) na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik przedsiębiorcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy.

    Art. 8. 1. W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym, przedsiębiorca użytkownik informuje tę agencję na piśmie o:

1) rodzaju pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;

2) wymaganiach kwalifikacyjnych koniecznych do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;

3) przewidywanym okresie wykonywania pracy tymczasowej;

4) wymiarze czasu pracy pracownika tymczasowego;

5) miejscu wykonywania pracy tymczasowej;

6) wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonym w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u przedsiębiorcy użytkownika;

7) warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.

    2. Przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym, agencja pracy tymczasowej i przedsiębiorca użytkownik ustalają na piśmie:

1) zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mogą mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika tymczasowego, oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia tego pracownika;

2) zakres przejęcia przez przedsiębiorcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujących w szczególności dostarczanie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienie napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzanie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego oraz informowanie o tym ryzyku;

3) zakres przejęcia przez przedsiębiorcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

    Art. 9. 1. Agencja pracy tymczasowej i przedsiębiorca użytkownik mogą uzgodnić wykorzystanie przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego, w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego przedsiębiorcy użytkownika.

    2. Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego przedsiębiorcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, przedsiębiorca użytkownik jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego, udzielając, w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem, czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi wypoczynkowemu.

    Art. 10. O ustaleniach, o których mowa w art. 8 i 9, agencja pracy tymczasowej zawiadamia osobę, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej, przed zawarciem z nią umowy o pracę.

    Art. 11. Ustalenie między agencją pracy tymczasowej a przedsiębiorcą użytkownikiem warunku niezatrudnienia pracownika tymczasowego przez przedsiębiorcę użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej jest nieważne.

    Art. 12. 1. Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać strony umowy, rodzaj umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać przedsiębiorcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz przedsiębiorcy użytkownika, w szczególności:

1) warunki wskazane w art. 8 ust. 1 pkt 1, 4 i 5;

2) wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.

    2. W umowie o pracę zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

1) za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;

2) za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

    3. Do umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy.

    4. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej rodzaj zawartej umowy o pracę i jej warunki, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.

    Art. 13. 1. Przedsiębiorca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego.

    2. Przedsiębiorca użytkownik jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania pracy w miejscu przez niego wyznaczonym.

    3. Przedsiębiorca użytkownik prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników.

    4. Przedsiębiorca użytkownik nie może stosować do pracownika tymczasowego przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy, ani też powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.

    Art. 14. 1. Pracownik tymczasowy, w okresie wykonywania pracy na rzecz przedsiębiorcy użytkownika, nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego przedsiębiorcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.

    2. W zakresie dostępu do szkolenia zawodowego organizowanego przez przedsiębiorcę użytkownika, przepis ust. 1 nie dotyczy pracownika tymczasowego wykonującego pracę na rzecz tego przedsiębiorcy użytkownika krócej niż 6 tygodni.

    Art. 15. 1. Pracownikowi tymczasowemu, wobec którego przedsiębiorca użytkownik naruszył zasadę równego traktowania, w zakresie warunków określonych w art. 14, przysługuje prawo dochodzenia od agencji pracy tymczasowej odszkodowania w wysokości określonej w przepisach Kodeksu pracy dotyczących odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników w zatrudnieniu.

    2. Agencja pracy tymczasowej ma prawo dochodzenia od przedsiębiorcy użytkownika zwrotu równowartości odszkodowania, które zostało wypłacone pracownikowi tymczasowemu.

    Art. 16. 1. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego przedsiębiorcy użytkownika lub więcej niż jednego przedsiębiorcy użytkownika.

    2. Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu. W przypadku określonym w art. 9 ust. 2 do pracownika tymczasowego stosuje się art. 1672 Kodeksu pracy.

    3. W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy na rzecz przedsiębiorcy użytkownika, agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

    4. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało.

    Art. 17. 1. Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego przedsiębiorcy użytkownika, z uwzględnieniem art. 12 ust. 2.

    2. Przedsiębiorca użytkownik, który zamierza zrezygnować z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego przed upływem okresu wykonywania pracy tymczasowej ustalonego z agencją pracy tymczasowej, zawiadamia agencję pracy tymczasowej na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, w miarę możliwości z wyprzedzeniem uwzględniającym obowiązujący strony umowy o pracę okres wypowiedzenia tej umowy.

    3. W razie faktycznego zaprzestania wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy tymczasowej na rzecz przedsiębiorcy użytkownika z powodu niestawienia się do pracy, bez usprawiedliwienia przyczyn nieobecności w pracy, albo odmowy dalszego wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz, przedsiębiorca użytkownik zawiadamia niezwłocznie agencję pracy tymczasowej o terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego.

    Art. 18. 1. Agencja pracy tymczasowej jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej przedsiębiorcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy tymczasowej - na zasadach i w granicach obowiązujących pracownika zgodnie z przepisami o odpowiedzialności materialnej pracowników.

    2. Agencja pracy tymczasowej ma prawo dochodzenia od pracownika tymczasowego zwrotu równowartości odszkodowania, które zostało wypłacone przedsiębiorcy użytkownikowi.

    Art. 19. 1. W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego przedsiębiorcy użytkownika nie może przekroczyć 12 miesięcy.

    2. Jeżeli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego przedsiębiorcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego przedsiębiorcę użytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy.

    3. Po okresie wykonywania pracy tymczasowej, o którym mowa w ust. 2, na rzecz danego przedsiębiorcy użytkownika pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego przedsiębiorcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

    Art. 20. Do umów o pracę na czas określony zawartych między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 251 Kodeksu pracy.

    Art. 21. Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz przedsiębiorcy użytkownika ma prawo do korzystania z ogólnodostępnych urządzeń socjalnych przedsiębiorcy użytkownika na zasadach dotyczących pracowników zatrudnionych przez tego przedsiębiorcę użytkownika.

    Art. 22. 1. Przedsiębiorca użytkownik jest obowiązany informować organizację związkową reprezentatywną w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy tymczasowej pracownikowi agencji pracy tymczasowej. Jednakże przedsiębiorca użytkownik, który zamierza powierzyć pracownikowi agencji pracy tymczasowej wykonywanie pracy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany podjąć działania zmierzające do uzgodnienia tego zamierzenia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.

    2. Przedsiębiorca użytkownik jest obowiązany przekazać organizacjom związkowym, o których mowa w ust. l, informacje określone w art. 8 ust. 1 pkt 1-5. Przedsiębiorca użytkownik i reprezentatywne organizacje związkowe mogą ustalić szerszy zakres informacji, które mają być przekazane tym organizacjom związkowym.

    3. Przedsiębiorca użytkownik jest obowiązany informować pracowników tymczasowych, w sposób przyjęty u tego przedsiębiorcy użytkownika, o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić pracowników.

    Art. 23. Roszczenia pracownika tymczasowego rozpatruje sąd pracy właściwy ze względu na siedzibę agencji pracy tymczasowej zatrudniającej tego pracownika.


Rozdział III
Kierowanie do pracy tymczasowej osób nie będących pracownikami

    Art. 24. 1. Z osobami w wieku od 16 do 26 lat będącymi uczniami lub studentami oraz z osobami pobierającymi świadczenie emerytalne lub rentowe agencja pracy tymczasowej może, w celu skierowania ich do wykonywania pracy tymczasowej, zawrzeć, zamiast umowy o pracę, umowę prawa cywilnego.

    2. Do umów prawa cywilnego, o których mowa w ust. 1, zawartych z osobami w wieku od 16 do 18 lat będących uczniami, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy dotyczące zatrudniania młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe.

    3. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7, art. 8 ust. 1 i art. 22.


Rozdział IV
Przepisy karne

    Art. 25. 1. Kto, będąc przedsiębiorcą użytkownikiem lub działając w jego imieniu, nie wyposaża stanowiska pracy pracownika tymczasowego w maszyny i inne urządzenia techniczne, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności, podlega karze grzywny.

    2. Tej samej karze podlega, kto, będąc przedsiębiorcą użytkownikiem lub działając w jego imieniu, nie wypełnia ustalonych na piśmie z agencją pracy tymczasowej obowiązków pracodawcy, w tym:

1) nie dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;

2) nie zapewnia pracownikowi tymczasowemu napojów i posiłków profilaktycznych;

3) nie zapewnia przeszkolenia pracownika tymczasowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz szkolenia okresowego;

4) nie zapewnia ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy;

5) nie informuje pracownika tymczasowego o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami;

6) nie wypełnia innych obowiązków, ustalonych z agencją pracy tymczasowej, związanych z wykonywaniem pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego.

    3. Tej samej karze podlega ten, kto, będąc pracodawcą prowadzącym agencję pracy tymczasowej lub osobą działającą w jego imieniu, popełnia wykroczenie określone w art. 281-283 Kodeksu pracy.

    Art. 26. W sprawach o wykroczenia, o których mowa w art. 25, orzeka się, na podstawie wniosku pochodzącego od inspektora pracy, w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Rozdział V
Przepisy dostosowujące i końcowe

    Art. 27. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, zpóźn. zm.) skreśla się art. 2983.

    Art. 28. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, otrzymanych od przedsiębiorcy użytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11, 13 i 16.".

    Art. 29. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, z późn. zm) w art. 37 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Usługi w zakresie zatrudniania pracowników w celu ich udostępniania stronie trzeciej, którą może być pracodawca lub podmiot nie będący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, zwanej dalej "przedsiębiorcą użytkownikiem", wykonują wyłącznie agencje pracy tymczasowej.".

    Art. 30. Przepis art. 20 ma zastosowanie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

    Art. 31. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama