Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Sejm uchwalił, skierował do Senatu

Druk Senatu nr 279

USTAWA
z dnia 24 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw

    Art. 1. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 z póĽn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 30 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Kwota składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru podlega odliczeniu:";

2) w art. 169c w ust. 4 wyrazy "i 2002 r." zastępuje się wyrazami " , 2002 r. i 2003 r.".

    Art. 2. W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 961 i Nr 154, poz. 1796 i 1801) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 19 ustawy wymienionej w art. 1, od dnia 1 stycznia 2003 r. wynosi 8% podstawy wymiaru.";

2) w art. 12 w pkt 1 i 2 wyrazy "1 stycznia 2003 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2004 r.".

    Art. 3. W ustawie z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 300) w art. 9 wyrazy "1 stycznia 2003 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2004 r.".

    Art. 4. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 25, poz. 253 i Nr 93, poz. 820) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. b;

2) w art. 3 uchyla się ust. 3;

3) w art. 10 w pkt 3 uchyla się lit. b;

4) w art. 19 uchyla się pkt 3;

5) uchyla się art. 40;

6) w art. 63 uchyla się pkt 9;

7) w art. 81 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 27, art. 33, art. 35, art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2 oraz pkt 13 w zakresie dotyczącym art. 33a ust. 1 pkt 9, art. 54 oraz art. 63 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.".

    Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2002 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) wz. Tomasz Nałęcz

Wicemarszałek Sejmu


Copyright © NetTAX 1998-2018 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama