Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt

USTAWA
z dnia 26 września 2002 r.
o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy


Rozdział 1
Przepisy ogólne

    Art. 1. Ustawa reguluje:

1) sposób ujawniania majątku przez osoby fizyczne;

2) zasady składania deklaracji podatkowych;

3) szczególne zasady jednorazowego opodatkowania dochodu osoby fizycznej, nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych, dobrowolnie zgłoszonego do opodatkowania po terminie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych.

    Art. 2. 1. W celu wykonania obowiązku podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o podatku dochodowym", osoby fizyczne mogą ujawnić posiadany majątek pochodzący z przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w rozumieniu przepisów tej ustawy.

    2. Ujawnienie majątku, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 2 ustawy.

    3. Przepisów ustawy nie stosuje się, jeżeli w związku z niewykonaniem obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 1, toczy się postępowanie karne przed prokuratorem, niefinansowym organem dochodzenia lub sądem.

    Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dochodzie - należy przez to rozumieć sumę przychodów uzyskanych (osiągniętych) w latach 1996-2001, nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - obliczonych zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym;

2) majątku - należy przez to rozumieć rzeczy, prawa majątkowe oraz pieniądze i wartości pieniężne sfinansowane z dochodu, o którym mowa w pkt 1 albo z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych sfinansowanych z tego dochodu;

3) deklaracji podatkowej - należy przez to rozumieć deklarację - zgłoszenie do jednorazowego opodatkowania dochodu, o którym mowa w pkt 1;

4) jednorazowym podatku - należy przez to rozumieć, stanowiący w całości dochód budżetu państwa, podatek obliczony przez podatnika w deklaracji podatkowej;

5) zarejestrowanej działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą zgłoszoną do ewidencji działalności gospodarczej lub zarejestrowaną w trybie określonym w odrębnych ustawach;

6) czynie zabronionym - należy przez to rozumieć przestępstwo, wykroczenie lub przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, inne niż:

a) określone w art. 13 ust. 1 pkt 1,

b) polegające na narażeniu Skarbu Państwa na uszczuplenie należności, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2.


Rozdział 2
Zasady składania deklaracji podatkowych

    Art. 4. 1. Osoby fizyczne, które ujawnią w deklaracji podatkowej wartość majątku pochodzącego z dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych, zgłaszają taki dochód do opodatkowania według zasad określonych w rozdziale 3.

    2. W deklaracji podatkowej ujawnieniu podlega majątek, o którym mowa w ust. 1, posiadany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą - według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r.

    Art. 5. 1. Deklaracja podatkowa jest składana w terminie do dnia 31 grudnia 2002 r. w urzędzie skarbowym właściwym do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r., a jeżeli osoba fizyczna nie jest podatnikiem tego podatku - w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu składania deklaracji. Termin ten nie podlega odroczeniu ani przywróceniu w razie jego uchybienia. Po upływie tego terminu korekty deklaracji podatkowej są niedopuszczalne.

    2. W deklaracji podatkowej podatnicy ujawniają dane dotyczące dochodu, wskazując sposób jego uzyskania.

    3. W deklaracji podatkowej podatnik ma obowiązek złożyć oświadczenie, że dochód zgłoszony do opodatkowania nie pochodzi z czynu zabronionego.

    4. Złożenie deklaracji podatkowej przerywa bieg terminu przedawnienia w zakresie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych.

    5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej, uwzględniając w szczególności:

1) dane identyfikujące podatnika;

2) wykaz i kwoty dochodów (przychodów):

a) zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6, 20, 20a, 28, 32, 32a, 33, 46 i pkt 50 oraz art. 52 ustawy o podatku dochodowym,

b) wymienionych w art. 2 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym,

c) opodatkowanych w formie ryczałtu na podstawie art. 28 i art. 30 ustawy o podatku dochodowym,

d) nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, ze wskazaniem daty lub okresu uzyskiwania oraz źródła przychodu;

3) szczegółowy opis majątku objętego deklaracją, w tym miejsce położenia i powierzchnię nieruchomości, datę nabycia majątku, numery rachunków bankowych oraz numery rachunków w innych instytucjach finansowych w kraju i za granicą wraz z nazwą i adresem oraz stan na tych rachunkach na dzień 31 grudnia 2001 r., tytuł prawny do majątku i dane identyfikujące podmiot, od którego majątek został nabyty.


Rozdział 3
Zasady opodatkowania jednorazowym podatkiem

    Art. 6. 1. Od dochodu wykazanego w deklaracji podatkowej podatnicy obliczają jednorazowy podatek na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

    2. Osoby, które złożą nierzetelną deklarację podatkową, podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym - od tej części dochodu, która nie została zgłoszona w deklaracji podatkowej do jednorazowego opodatkowania.

    Art. 7. 1. Opodatkowaniu jednorazowym podatkiem podlegają osoby fizyczne, które w latach 1996-2001:

1) miały miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nawet jeżeli w tych latach czasowo przebywały za granicą; oraz

2) uzyskały dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1, nawet wówczas gdy w celu jego ukrycia, w terminie składania deklaracji podatkowej, nie są właścicielami (posiadaczami) rzeczy lub praw majątkowych nabytych z tego dochodu, z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Osoby fizyczne, które w latach 1996-2001 prowadziły zarejestrowaną działalność gospodarczą, nie podlegają opodatkowaniu jednorazowym podatkiem w zakresie przychodów i dochodów uzyskiwanych z tej działalności.

    Art. 8. 1. Podstawę opodatkowania jednorazowym podatkiem stanowi dochód, ustalony zgodnie z art. 3 pkt 1, z uwzględnieniem art. 9.

    2. Dochodu, o którym mowa w ust. 1, nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

    Art. 9. Wartość majątku wykazanego w deklaracji podatkowej oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w art. 119d § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją podatkową".

    Art. 10. 1. Stawka jednorazowego podatku wynosi 12% podstawy opodatkowania.

    2. Jednorazowy podatek jest płatny w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.

    3. Jednorazowy podatek wynikający z deklaracji podatkowej niewpłacony w terminie, o którym mowa w ust. 2, stanowi zaległość podatkową, od której są naliczane odsetki za zwłokę.

    Art. 11. 1. Osoba, która jest właścicielem lub posiadaczem majątku w celu ukrycia wysokości dochodów innej osoby, wskazując osobę, która przekazała jej ten majątek celem ukrycia - podlega zwolnieniu od jednorazowego podatku od tej części dochodu, która odpowiada wartości przejętego majątku, jeżeli:

1) osoba ukrywająca majątek w celu ukrycia wysokości swojego dochodu złożyła rzetelną deklarację podatkową, ujawniając ten majątek; albo

2) w stosunku do osoby ukrywającej swój majątek została wydana decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe w wysokości i na zasadach określonych w art. 20 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym.

    2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podatek jest należny od osoby przekazującej swój majątek celem ukrycia.

    3. Obowiązek, o którym mowa w art. 2 ust. 1, spoczywa na osobie, która jest właścicielem lub posiadaczem majątku przejętego w celu jego ukrycia, jeżeli:

1) osoba przekazująca swój majątek celem ukrycia nie złoży deklaracji podatkowej lub złoży deklarację nierzetelną; lub

2) z przyczyn niezależnych od organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej wszczęcie postępowania podatkowego w sprawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest możliwe; lub

3) egzekucja zobowiązania podatkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z majątku osoby ukrywającej swój majątek okaże się bezskuteczna.

    Art. 12. Nie mogą zgłosić do jednorazowego opodatkowania dochodu z nieujawnionych źródeł, na podstawie tej ustawy, osoby, które w jakimkolwiek okresie od 1990 r. do 2002 r. były funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego.


Rozdział 4
Skutki złożenia deklaracji podatkowej

    Art. 13. 1. Osoba, która złożyła deklarację podatkową nie podlega:

1) karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe polegające na narażeniu Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 16;

2) obciążeniu podatkami, opłatami i innymi należnościami publicznoprawnymi związanymi z działalnością, z której uzyskano dochód, wykazany w deklaracji podatkowej.

    2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku określonym w art. 6 ust. 2.

    Art. 14. 1. Jeżeli podatnik złoży deklarację podatkową, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub skarbowa dotyczące przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną przed dniem złożenia deklaracji podatkowej ulegają zawieszeniu.

    2. Zawieszone postępowanie lub kontrolę, o których mowa w ust. 1, podejmuje się z urzędu w przypadku stwierdzenia, że deklaracja podatkowa złożona przez podatnika jest nierzetelna.

    3. Postępowanie lub kontrola, o których mowa w ust. 1, podlegają umorzeniu, jeżeli w świetle zgromadzonych w toku postępowania dowodów rzetelność złożonej deklaracji podatkowej nie budzi wątpliwości.

    4. O złożonej deklaracji podatkowej podatnik informuje organ prowadzący wobec niego postępowanie lub kontrolę, o których mowa w ust. 1.

    Art. 15. 1. Jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do rzetelności deklaracji podatkowej lub podejrzenie, że wykazany w deklaracji podatkowej dochód nie podlega opodatkowaniu, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wszczyna postępowanie wyjaśniające.

    2. W postępowaniu wyjaśniającym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa podatnika do przedstawienia dowodów potwierdzających źródło, sposób oraz okoliczności uzyskania dochodu zgłoszonego do opodatkowania.

    3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje w formie postanowienia.

    4. Do postępowania wyjaśniającego stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące postępowania podatkowego.

    5. Zakończenie postępowania wyjaśniającego następuje w formie postanowienia, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 16 pkt 1.

    Art. 16. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zostaną ujawnione okoliczności:

1) wskazujące na nierzetelność deklaracji - postępowanie kontynuuje się jako postępowanie podatkowe w sprawie uzyskiwania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, o których mowa w art. 6 ust .2; przepis art. 165 § 5 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio;

2) uzasadniające podejrzenie, że podatnik zgłosił w deklaracji podatkowej dochód pochodzący z czynu zabronionego - organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej zawiadamia o tym właściwy organ ścigania, przekazując mu odpowiednie informacje.

    Art. 17. W zakresie jednorazowego podatku nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących oprocentowania nadpłat, zaniechania poboru, odroczenia, rozłożenia na raty oraz umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.


Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

    Art. 18. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 39, poz. 804 i Nr 113, poz. 984) wprowadza się następujące zmiany:

1) po dziale III dodaje się dział IIIa w brzmieniu:

"Dział IIIa

Deklaracje majątkowe

Art. 119a. § 1. Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają jednorazową deklarację majątkową o majątku stanowiącym własność, współwłasność lub będącym w posiadaniu osoby składającej deklarację majątkową - według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r. - z zastrzeżeniem art. 119b § 3 i 5, nawet jeżeli w okresie którego dotyczy deklaracja majątkowa czasowo przebywały za granicą.

§ 2. Osoby fizyczne, które od dnia 1 stycznia 2003 r. nabędą lub wejdą w posiadanie majątku podlegającego ujawnieniu w deklaracji majątkowej, składają jednorazową deklarację majątkową według stanu na dzień 31 grudnia roku, w którym zaistniały te okoliczności.

§ 3. Osoby fizyczne składają deklarację aktualizującą złożoną uprzednio jednorazową deklarację majątkową, jeżeli w stosunku do dnia 31 grudnia roku, za który złożono te deklarację nastąpił przyrost majątku o wartości przekraczającej 100.000 zł.

§ 4. Deklarację majątkową w imieniu osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych składają ich przedstawiciele ustawowi. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio.

Art. 119b. § 1. Deklaracja majątkowa, o której mowa w art. 119a § 1, zawiera spis majątku osoby składającej deklarację majątkową, jego wartość w podziale na poszczególne grupy składników majątku, a także:

1) oznaczenie miejsca położenia oraz daty nabycia nieruchomości, ich części lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, powierzchnię całkowitą oraz numery właściwych rejestrów;

2) adresy lub oznaczenie miejsca położenia, daty nabycia lub wybudowania budynków lub budowli oraz ich powierzchnię użytkową;

3) daty nabycia: prawa odrębnej własności lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego wraz z adresem lokalu lub domu oraz jego powierzchnią użytkową;

4) dane zamieszczone w dokumencie rejestracyjnym środka transportu;

5) wartość posiadanych udziałów (wkładów) w spółkach handlowych lub cywilnych, wkładów w spółdzielni, obligacji, akcji lub innych papierów wartościowych, a także pochodnych instrumentów finansowych;

6) kwoty zasobów pieniężnych, w tym:

a) zgromadzonych na rachunkach bankowych lub na rachunkach w innych instytucjach finansowych wraz z nazwą i adresem banku lub instytucji,

b) wartości pieniężne,

c) środki przekazane innym podmiotom w formie zaliczek, przedpłat, zadatków, kaucji lub w podobnej formie;

7) opis rzeczy ruchomej stanowiącej dobro kultury, w rozumieniu przepisów o ochronie dóbr kultury, zawierający w szczególności: rodzaj, autorstwo, okres wytworzenia (powstania);

8) szacunkową wartość pozostałego majątku.

§ 2. W deklaracji majątkowej podaje się:

1) informację o obciążeniach ustanowionych na składnikach majątku, wymienionych w § 1 pkt 1-3;

2) odrębnie dla każdego rodzaju, łączną wartość składników majątku, wymienionych w § 1 pkt 5;

3) łączną wartość zasobów pieniężnych, o których mowa w § 1 pkt 6, zgromadzonych w poszczególnych bankach lub instytucjach;

4) łączną wartość dóbr kultury, o których mowa w § 1 pkt 7.

§ 3. Nie podlegają, z zastrzeżeniem § 4, ujawnieniu w deklaracji majątkowej:

1) rzeczy ruchome i prawa majątkowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, objęte wykazem lub ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzone do ksiąg podatkowych zgodnie z odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem § 7;

2) zapasy, surowce, materiały, półfabrykaty, wyroby, towary oraz inne składniki majątku niebędące środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi służące działalności gospodarczej, których nabycie jest udokumentowane w sposób określony w odrębnych przepisach;

3) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 70 m2 lub prawo do takiego lokalu wraz z działką gruntu przypadającą na ten lokal, jeżeli osoba fizyczna nie posiada innej nieruchomości, prawa odrębnej własności lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego, z wyjątkiem ogrodu pracowniczego w rozumieniu przepisów o pracowniczych ogrodach działkowych;

4) rzeczy ruchome, z zastrzeżeniem pkt 6, o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, będące wyposażeniem gospodarstwa domowego;

5) rzeczy ruchome o charakterze osobistym, w szczególności: ubranie niezbędne dla składającego deklarację i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście, z wyłączeniem środków transportu oraz rzeczy niezbędne ze względu na ułomność fizyczną składającego deklarację i będących na jego utrzymaniu członków rodziny;

6) rzeczy ruchome stanowiące dobra kultury, w rozumieniu przepisów o ochronie dóbr kultury, wytworzone po dniu 9 maja 1945 r., jeżeli ich jednostkowa wartość nie przekracza 10.000 zł., oraz dzieła sztuki będące przedmiotem osobistej twórczości składającego deklarację majątkową;

7) środki transportu o łącznej wartości nieprzekraczającej
80.000 zł;

8) wartości praw z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli wysokość opłat (zobowiązań) w stosunku rocznym, odrębnie z każdego tytułu, nie przekracza 10.000 zł;

9) pozostały majątek, w tym wymieniony w § 1 pkt 5 i 6 - jeżeli jego łączna wartość nie przekracza 100.000 zł.

§ 4. Jeżeli osoba fizyczna jest obowiązana złożyć deklarację majątkową, zwolnień o których mowa w § 3 pkt 3, 7 i 9 nie stosuje się. W tym przypadku ujawnieniu podlegają:

1) lokal lub prawo, o którym mowa w § 3 pkt 3 - bez względu na powierzchnię lokalu lub domu;

2) środki transportu - bez względu na ich jednostkową wartość;

3) składniki majątku, o których mowa w § 3 pkt 9:

a) wymienione w § 1 pkt 5 i 6 - bez względu na ich wartość, ustaloną zgodnie z § 2 pkt 2 i 3,

b) pozostałe - jeżeli ich jednostkowa wartość przekracza 10.000 złotych.

§ 5. Zwalnia się z obowiązku składania deklaracji majątkowych osoby będące właścicielami (posiadaczami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, jeżeli:

1) od 1992 r. nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem rent i emerytur wypłacanych przez organy rentowe; oraz

2) od 1990 r.:

a) nie nabyły nieruchomości gruntowej,

b) nie wybudowały lub nie zakupiły budynku mieszkalnego, obiektu budowlanego lub innego budynku (obiektu) niebędącego tymczasowym obiektem budowlanym - w rozumieniu prawa budowlanego.

§ 6. Przepis § 3 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do majątku związanego z prowadzeniem działalności rolniczej, jeżeli osoby wymienione w § 5, niespełniające warunków o których mowa w tym przepisie, są obowiązane do złożenia deklaracji majątkowej.

§ 7. Jeżeli osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą nie ma obowiązku prowadzenia w tym zakresie ksiąg podatkowych, nieujawnia w deklaracji podatkowej składników majątku zaliczanych do grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych, o której mowa w
ustawie o podatku dochodowym, związanych z tą działalnością.

Art. 119c. § 1. Małżonkowie, których majątek jest objęty wspólnością majątkową, mogą złożyć wspólną deklarację majątkową, w której mogą również ujawnić majątek odrębny każdego z małżonków.

§ 2. W przypadku, gdy małżonkowie, w dniu 31 grudnia roku za który jest składana deklaracja, objęci są wspólnością majątkową przepisy art. 119b stosuje się łącznie do majątku, wchodzącego w skład majątków odrębnych jak i w skład majątku wspólnego małżonków, niezależnie od tego czy deklarację majątkową składają łącznie, czy też odrębnie.

Art. 119d. § 1. Wartość składników majątkowych określa się według ceny ich nabycia lub kosztu wytworzenia.

§ 2. Wartość praw majątkowych wynikających z posiadania zależnego określa się w wysokości opłat z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innych stosunków prawnych o podobnym charakterze, za okres objęty deklaracją, nie dłuższy jednak niż od dnia 1 stycznia 1996 r.

§ 3. Wartość posiadanych udziałów (wkładów) w spółkach handlowych lub cywilnych albo wkładów w spółdzielniach oraz wartość obligacji, akcji lub innych papierów wartościowych, a także pochodnych instrumentów finansowych określa się według ich wartości nominalnej.

§ 4. Wartości dewizowe przelicza się na złote przy zastosowaniu kursu średniego waluty obcej, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu nabycia, a jeśli takiego dnia nie można określić - po kursie obowiązującym w dniu 31 grudnia roku, za który składana jest deklaracja majątkowa.

§ 5. Jeżeli ustalenie wartości zgodnie z § 1 - 4 nie jest możliwe, wartość posiadanych rzeczy i praw majątkowych określa się szacunkowo, na podstawie przeciętnych cen stosowanych w roku poprzedzającym rok złożenia deklaracji, w danej miejscowości lub na danym rynku, w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju.

Art. 119e. § 1. Korekta deklaracji majątkowej jest dopuszczalna, jeżeli w celu jej uzasadnienia składający deklarację przedkłada dokument urzędowy, urzędowo poświadczony lub z datą pewną.

§ 2. W przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej okaże się, że deklaracja majątkowa jest nierzetelna organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej sporządza protokół, w którym wskazuje w jakim zakresie deklaracja majątkowa jest nierzetelna.

Art. 119f. § 1. Deklaracja majątkowa, o której mowa w art. 119a § 1 jest składana w terminie do dnia 30 kwietnia 2003 r. Deklaracje majątkowe, o których mowa w art. 119a § 2 i 3 są składane za dany rok podatkowy w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

§ 2. Deklaracje majątkowe składane są w urzędzie skarbowym właściwym do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeżeli osoba fizyczna nie jest podatnikiem tego podatku - w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu 31 grudnia roku, za które jest składana deklaracja.

§ 3. Osoby czasowo przebywające za granicą, w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 1, które są obowiązane złożyć deklarację majątkową, składają ją w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wróciły do kraju.

§ 4. W deklaracji majątkowej ujawnieniu podlegają dane dotyczące całego posiadanego majątku, z wyodrębnieniem majątku uzyskanego od dnia 1 stycznia 1996 r.

§ 5. Deklaracje majątkowe składane osobiście mogą przyjmować wyłącznie osoby pisemnie do tego upoważnione przez naczelnika urzędu skarbowego.

§ 6. Naczelnik urzędu skarbowego udziela pisemnie, imiennego upoważnienia do przyjmowania deklaracji majątkowych wyłącznie pracownikowi tego urzędu, posiadającemu certyfikat bezpieczeństwa, w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Art. 119g. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji majątkowej, uwzględniając w szczególności: dane identyfikujące składającego deklarację majątkową, sposób nabycia oraz rodzaj i wartość posiadanych rzeczy i praw majątkowych, miejsce położenia nieruchomości, w tym nieruchomości, w stosunków do których przysługuje prawo majątkowe wraz z ewentualnymi obciążeniami.";

2) po art. 185 dodaje się art. 185a w brzmieniu:

"Art. 185a. § 1. Organ podatkowy może zwracać się do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych o udzielenie informacji niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.

§ 2. We wniosku, o którym mowa w § 1, organ podatkowy wskazuje przesłanki uzasadniające konieczność uzyskania informacji objętych wnioskiem.

§ 3. Organy i jednostki, o których mowa w § 1, obowiązane są, w zakresie swego działania, do nieodpłatnego udzielenia żądanych informacji. Udzielenie informacji nie narusza obowiązku zachowania przez te organy i jednostki tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

§ 4. Od wykonania żądania, o którym mowa w § 1, można się uchylić w takim zakresie, w jakim można odmówić zeznań i odpowiedzi na pytania w charakterze strony lub świadka.";

3) po art. 297 dodaje się art. 297a w brzmieniu:

"Art. 297a. Przepisy art. 295-297 stosuje się odpowiednio w zakresie przechowywania i udostępniania deklaracji podatkowych dotyczących jednorazowego opodatkowania nieujawnionego dochodu oraz deklaracji majątkowych, o których mowa w dziale IIIa i akt zawierających takie deklaracje.".

    Art. 19. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 37 w § 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 8 w brzmieniu:

"8) skorzystał z opodatkowania jednorazowym podatkiem od nieujawnionego dochodu i w terminie 5 lat od końca roku, w którym złożono deklarację podatkową w tym zakresie, popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe polegające na nieujawnieniu dochodów lub przychodów do opodatkowania.";

2) w art. 53 w § 30 po wyrazie "deklaracja," dodaje się wyrazy "deklaracja majątkowa,";

3) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu:

"Art. 56a. § 1. Kto wbrew obowiązkowi, nie składa deklaracji majątkowej lub składa deklarację nierzetelną, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do 2 lat, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w § 1, majątek nieujawniony w deklaracji majątkowej jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Nie podlega karze, kto składa deklarację nierzetelną w zakresie wartości ujawnionego majątku, jeżeli różnica między wartością wykazaną w deklaracji a rzeczywistą jest małej wartości.".

    Art. 20. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama