Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt

Ustawa
z dnia ................................ 2002 r.
o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

 

    Art. 1. 1. Tworzy się Wojewódzkie Kolegia Skarbowe, zwane dalej "Kolegiami".

    2. Zadaniem Kolegium jest konsolidacja i koordynacja działań w zakresie realizacji na obszarze województwa polityki finansowej państwa, w szczególności polityki podatkowej, celnej i kontrolnej, w tym:

1) uzgadnianie działań w zakresie realizacji polityki celnej, podatkowej i kontrolnej;

2) koordynacja planów kontroli i ich realizacji, w tym typowanie podmiotów do wspólnych kontroli;

3) uzgadnianie trybu i zakresu wymiany informacji;

4) inicjowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie prawa podatkowego.

    3. W skład Kolegium - jako członkowie - wchodzą:

1) dyrektor izby skarbowej;

2) dyrektor izby celnej;

3) dyrektor urzędu kontroli skarbowej;

4) naczelnik urzędu skarbowego reprezentujący naczelników urzędów skarbowych z obszaru województwa - wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

    4. W posiedzeniach Kolegium udział bierze również wojewoda.

    5. Kolegium odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, na wniosek jednej z osób wymienionych w ust. 3 pkt 1-3, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

    6. Uzgodnienia z posiedzenia są zamieszczane w protokole, który podpisują członkowie Kolegium.

    7. Obsługę biurową Kolegium zapewnia izba skarbowa.

    8. Nadzór nad działalnością Kolegiów sprawuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

    9. Kolegia działają w granicach określonych przez ustawy oraz zgodnie z polityką rządu, w dostosowaniu do miejscowych warunków, kierując się zasadami efektywności i skuteczności działania.

    Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19:

a) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu należności celnych wraz z odsetkami, podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towarów wraz z odsetkami, podatku akcyzowego wraz z odsetkami, grzywien, kar pieniężnych, kosztów postępowania i innych należności pieniężnych orzeczonych w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe w zakresie spraw należących do właściwości organów celnych.",

b) w § 6 po wyrazach "należności celnych" dodaje się wyrazy "i podatków";

2) w art. 71a:

a) w § 2 wyrazy "art. 19 § 3 - 5 i 7 - 8" zastępuje się wyrazami "art. 19 § 3, 4, 7 i 8",

b) w § 5 wyrazy "naczelnika urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "organu egzekucyjnego";

3) w art. 168e w § 5 wyrazy "art. 19 § 3 - 5, 7 i 8" zastępuje się wyrazami "art. 19 § 3, 4, 7 i 8".

    Art. 3. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, a także w odniesieniu do komórek organizacyjnych wykonujących czynności w zakresie wywiadu skarbowego w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych - ministrowie, którym podlegają oraz przez których są nadzorowane te organy i jednostki organizacyjne,";

2) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta, uwzględniając:

1) sposób postępowania z materiałami archiwalnymi zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową albo dane osobowe podlegające ochronie,

2) zakres udostępniania dokumentacji dotyczącej osób fizycznych tym osobom dla celów własnych,

3) odpłatność za udostępnianie materiałów archiwalnych w przypadku ponoszenia przez archiwum dodatkowych kosztów z tego tytułu,

4) odpłatność za sporządzenie reprodukcji materiałów archiwalnych.";

3) w art. 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw zagranicznych i minister właściwy do spraw finansów publicznych,";

4) w art. 21 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych,";

5) w art. 29:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) archiwa:

a) jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - w zakresie działu obrona narodowa,

b) jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw zagranicznych - w zakresie tych działów administracji rządowej,

c) komórek organizacyjnych wykonujących czynności w zakresie wywiadu skarbowego w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych - w zakresie tych czynności,";

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw zagranicznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze zarządzeń, organizację podległych im archiwów wyodrębnionych, uwzględniając w szczególności zakres ich działania.";

6) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zasób archiwalny archiwów wyodrębnionych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 i 4, stanowią odpowiednio materiały archiwalne powstałe i powstające w toku działalności:

1) jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Agencji Wywiadu,

2) komórek organizacyjnych wykonujących czynności w zakresie wywiadu skarbowego w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.".

    Art. 4. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli nabywca nie podał wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych lub wartość podana przez nabywcę według oceny naczelnika urzędu skarbowego nie odpowiada ich wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do określenia wartości rzeczy i praw lub podwyższenia tej wartości w terminie nie krótszym niż 14 dni. W razie nieudzielenia odpowiedzi lub podania wartości nie odpowiadającej wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego ustali wartość z uwzględnieniem opinii biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób przekroczy o 33% wartość podaną przez nabywcę, koszty opinii biegłych ponosi nabywca.";

2) w art. 19:

a) w ust. 1 wyrazy "urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego",

b) w ust. 2 wyrazy "urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego",

c) ust.3 otrzymuje brzmienie:

"3. Państwowe osoby prawne, spółdzielnie, państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące dłużnikiem spadkodawcy, są obowiązane przy zapłacie długu potrącić i przekazać do właściwego urzędu skarbowego podatek od nabycia spadku, należny od spadkobiercy, w wysokości ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Zapłata długu bez potrącenia podatku od nabycia spadku może nastąpić tylko za uprzednią zgodą naczelnika urzędu skarbowego lub po stwierdzeniu, że należny podatek został uiszczony.",

d) w ust. 6 wyrazy "urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego";

3) użyte w art. 6 w ust. 2, w art. 12 oraz w art. 18 w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego".

    Art. 5. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996 i Nr 153, poz. 1271) w art. 15 w ust. 8a wyrazy "izbę skarbową właściwą" zastępuje się wyrazami "dyrektora izby celnej właściwego".

    Art. 6. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9a:

a) w ust. 1 wyrazy "we właściwym urzędzie skarbowym" zastępuje się wyrazami "właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego",

b) w ust. 2 wyrazy "we właściwym urzędzie skarbowym" zastępuje się wyrazami "właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego";

2) w art. 15 wyrazy "właściwy urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "właściwego naczelnika urzędu skarbowego";

3) w art. 43 w ust. 4 wyrazy "tego urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "naczelnika tego urzędu skarbowego";

4) w art. 44:

a) w ust. 2 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego",

b) w ust. 5 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego",

c) w ust. 6c w pkt 1 wyrazy "właściwy urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "właściwego naczelnika urzędu skarbowego",

d) w ust. 6d wyrazy "właściwy urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "właściwego naczelnika urzędu skarbowego";

5) użyte w art. 34 w ust. 9, w art. 37 w ust. 1b oraz w art. 39 w ust. 1 oraz w art. 45 ust. 6 w różnych przypadkach wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";

    Art. 7. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. 1. Do zakresu kontroli skarbowej należy:

1) kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych,

2) ujawnianie i kontrola nie zgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów,

3) kontrola źródeł pochodzenia majątku, w przypadku niezgłoszenia do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów,

4) kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi, z wyłączeniem środków zaliczanych do dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego,

5) kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków, o których mowa w pkt 4,

6) kontrola prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii Europejskiej,

7) certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,

8) badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym, a w szczególności ujawnianie niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu,

9) badanie wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa,

10) kontrola rzetelności wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji,

11) kontrola zgodności wykorzystania środków, których spłatę poręczył lub gwarantował Skarb Państwa, z ich przeznaczeniem,

12) kontrola zgodności z prawem przywozu towarów dopuszczonych do obrotu na polskim obszarze celnym lub mających inne przeznaczenie celne oraz wywozu za granicę a także kontrola i ujawnianie towarów nielegalnie wprowadzonych na polski obszar celny,

13) wykonywanie specjalnego nadzoru skarbowego,

14) ujawnianie składników majątkowych podmiotów zobowiązanych do uiszczenia należności publicznych lub podejrzanych o czyny zagrożone karą grzywny lub karami pieniężnymi, w celu zapewnienia skuteczności poboru tych należności oraz wykonania orzeczeń lub mandatów karnych,

15) kontrola oświadczeń o stanie majątkowym osób - obowiązanych do ich składania - zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym w urzędzie obsługującym tego ministra,

16) kontrola resortowa jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym urzędu obsługującego tego ministra,

17) badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178) oraz ograniczeń wprowadzonych na jej podstawie, a także warunków udzielonych zezwoleń dewizowych i zezwoleń na prowadzenie działalności kantorowej,

18) prowadzenie działalności analitycznej i prognostycznej w odniesieniu do negatywnych zjawisk występujących w obszarze właściwości kontroli skarbowej oraz przedstawianie w tym zakresie informacji i analiz organom administracji rządowej.

2. W ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, badaniu podlega również rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania zobowiązań podatkowych stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego.";

2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. 1. Certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej jest zespołem czynności materialno -technicznych mającym na celu potwierdzenie prawidłowości rachunków oraz sprawdzenie poprawności systemów zarządzania i kontroli programów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonują inspektorzy kontroli skarbowej i pracownicy zatrudnieni w wyodrębnionej komórce, o której mowa w art. 10 ust. 3, na podstawie upoważnienia wydanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

4. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 1, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wydaje dokumenty określone w umowach międzynarodowych jako certyfikat albo deklaracja zamknięcia pomocy, które stanowią krótkie, przejrzyste, dokładne i kompletne wnioski z przeprowadzonych czynności.

5. W zakresie czynności, o których mowa w ust 1, nie stosuje się postanowień rozdziału 3 z wyjątkiem art. 17- 20.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1, sposób ich dokumentowania oraz wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, i wzory dokumentów, o których mowa w ust. 4, z uwzględnieniem międzynarodowych standardów audytu.";

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. 1. Kontroli skarbowej podlegają:

1) zobowiązani do świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa lub państwowych funduszy celowych,

2) wydatkujący, przekazujący i otrzymujący środki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4,

3) zobowiązani do wywiązywania się z warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5,

4) władający i zarządzający mieniem państwowym,

5) jednostki wykorzystujące mienie przekazane przez Skarb Państwa w celu realizacji zadań publicznych oraz sprywatyzowane mienie Skarbu Państwa,

6) beneficjenci poręczenia i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa oraz podmioty, za które Skarb Państwa poręczył lub gwarantował,

7) osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym w urzędzie obsługującym tego ministra, zobowiązane do składania oświadczeń o stanie majątkowym,

8) jednostki organizacyjne administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym urząd obsługujący tego ministra.

2. Kontroli skarbowej podlegają także płatnicy i inkasenci podatków i innych należności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze zarządzenia, organizację kontroli, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16.";

4) w art. 6 w ust. 2a wyrazy "szczególny nadzór podatkowy," zastępuje się wyrazami "specjalny nadzór skarbowy,";

5) w art. 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, powołuje spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu oraz odwołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, z zastrzeżeniem ust. 8.",

b) dodaje się ust. 4 - 9 w brzmieniu:

"4. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie inspektorzy kontroli skarbowej posiadający:

1) wyższe wykształcenie magisterskie prawnicze, ekonomiczne lub inne wyższe wykształcenie magisterskie o specjalności przydatnej do kontroli skarbowej,

2) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora kontroli skarbowej.

5. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

6. Konkurs polega na przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego. W toku postępowania egzaminacyjnego sprawdzeniu podlega wiedza niezbędna do wykonywania zadań na stanowisku dyrektora urzędu kontroli skarbowej, predyspozycje i zdolności ogólne oraz umiejętności kierownicze.

7. Konkurs przeprowadza się, jeżeli do konkursu zgłosiło się co najmniej 3 uczestników. W wyniku konkursu wyłania się co najmniej 1 kandydata.

8. W razie braku odpowiedniej liczby uczestników do przeprowadzenia konkursu lub gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej powoła dyrektora urzędu kontroli skarbowej bez przeprowadzenia konkursu.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, określa, w drodze rozporządzenia, sposób organizowania i tryb przeprowadzania konkursu, szczegółowe wymagania, podlegające sprawdzeniu w toku postępowania egzaminacyjnego oraz skład komisji konkursowej, uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzenia konkursu oraz wszechstronnego sprawdzenia kwalifikacji i predyspozycji osób przystępujących do konkursu.";

6) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej sprawuje nadzór nad działalnością:

1) dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,

2) inspektorów zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

3) inspektorów i pracowników zatrudnionych w komórkach, o których mowa w art. 11g,

4) pracowników wywiadu skarbowego

- w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie.",

b) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) organizuje szkolenia inspektorów, pracowników wywiadu skarbowego oraz pracowników zatrudnionych w komórkach, o których mowa w art.11g,",

- pkt 5a otrzymuje brzmienie:

"5a) wydaje decyzje w sprawach określonych w ustawie,",

- po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:

"5b) wydaje wyniki kontroli,",

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) upoważnia inspektorów i pracowników zatrudnionych w urzędach kontroli skarbowej do przeprowadzania czynności kontrolnych poza obszarem terytorialnego zasięgu działania danego urzędu lub w podmiocie, wobec którego na podstawie art. 5 ust. 9c ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego na właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej koordynuje działania, w zakresie kontroli, podejmowane przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.",

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje zadania określone w ustawie przy pomocy komórek organizacyjnych wyodrębnionych w tym celu w strukturze urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz koordynuje ich prace.";

7) w art. 11 w ust. 2:

a) pkt 3a otrzymuje brzmienie:

"3a) wydaje decyzje w sprawach określonych w ustawie,",

b) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

"3b) wydaje wyniki kontroli,";

8) w art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W czynnościach, o których mowa w ust. 3, mogą brać udział upoważnione osoby uprawnione na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a w przypadku dokonywania kontroli środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucje Unii Europejskiej - przedstawiciele organów Unii Europejskiej oraz upoważnieni przez nich tłumacze przysięgli.";

9) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

"Art. 13a. 1. Wszczęcie postępowania kontrolnego wobec podmiotu, wobec którego na podstawie art. 5 ust. 9c ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego na właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników, może nastąpić wyłącznie:

1) na podstawie pisemnego wniosku właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego lub,

2) w związku z zaistnieniem uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, jeżeli właściwym do prowadzenia dochodzenia jest inspektor kontroli skarbowej lub,

3) w przypadku przypuszczenia wystąpienia lub wystąpienia powiązań lub związków, o których mowa w przepisach prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

2. Do wszczęcia postępowania kontrolnego w przypadkach określonych w ust. 1 nie stosuje się art. 14 ust. 1.";

10) w art. 14a w ust. 2 wyrazy "art. 2 ust. 1 pkt 8" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 15";

11) po art. 14a dodaje się art.14 b w brzmieniu:

"Art. 14b. 1. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16, uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych są również pracownicy. W postępowaniu tym nie stosuje się art. 12, art. 13 ust. 4-6, art. 14, art. 16 ust. 2-5, art. 17 ust. 2, art. 18 pkt 9, art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 31.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze zarządzenia, zasady i tryb postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16.";

12) w art. 24:

a) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "urzędów skarbowych" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7, wynik kontroli, decyzję lub decyzje wydaje dyrektor urzędu kontroli skarbowej, w którym jest zatrudniony upoważniony inspektor lub pracownik.";

13) w art. 25 wyrazy "właściwemu urzędowi skarbowemu" zastępuje się wyrazami "właściwemu organowi podatkowemu";

14) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Od decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1, służy odwołanie do właściwego dyrektora izby skarbowej - jeżeli decyzję wydał dyrektor urzędu kontroli skarbowej.";

15) w art. 27 ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

"2. Wynik kontroli doręcza się kontrolowanemu oraz, z uwzględnieniem ust. 2a, właściwemu organowi lub dysponentowi części budżetu, któremu doręcza się ponadto dokumentację z czynności kontrolnych. Jeżeli wynik kontroli zawiera ustalenia obejmujące zagadnienia należące do właściwości różnych organów, każdemu z tych organów doręcza się wyciąg z wyniku kontroli i dokumentację zawierającą ustalenia w sprawie, w której właściwy jest ten organ.

2a. Wynik kontroli w zakresie:

1) należności celnych - doręcza się właściwemu dla kontrolowanego organowi celnemu,

2) oświadczenia o stanie majątkowym - doręcza się kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony kontrolowany,

3) kontroli resortowej - doręcza się ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.";

16) w art. 33b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W toku postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe prowadzonego przez inspektora, bądź w toku postępowania kontrolnego prowadzonego przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej dostęp do informacji, o których mowa w art. 33, przysługuje wyłącznie inspektorowi prowadzącemu postępowanie lub czynności kontrolne, jego bezpośredniemu przełożonemu oraz właściwym organom kontroli skarbowej.";

17) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej są obowiązani:

1) inspektorzy i pracownicy zatrudnieni w urzędach kontroli skarbowej,

2) osoby, o których mowa w art. 13 ust. 4,

3) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz inspektorzy i pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

4) osoby odbywające, na podstawie odrębnych przepisów, praktykę zawodową w urzędach kontroli skarbowej.";

18) w art. 34a:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej - w toku postępowania podatkowego lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) organom podatkowym albo innym organom kontroli skarbowej - w związku z wszczętym, na podstawie uprzednio wydanego postanowienia, postępowaniem podatkowym albo w związku z wszczętym postępowaniem kontrolnym lub postępowaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,",

b) w ust. 5 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Komisji Europejskiej, w zakresie kontroli środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Unię Europejską.";

19) rozdział 3b i 4 otrzymują brzmienie:

"Rozdział 3b

Specjalny nadzór skarbowy

Art. 35b. 1. Specjalnemu nadzorowi skarbowemu podlega urządzanie gier w kasynach gry i na automatach, tam gdzie się one znajdują.

2. Specjalny nadzór skarbowy polega na kontroli:

1) otwarcia i zamknięcia stołów gry w kasynach gry oraz obliczania rezultatów gier na stołach i na automatach,

2) zasadności i prawidłowości wystawianych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej,

3) dokumentacji prowadzonej w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2.

Art. 35c. 1. Specjalny nadzór skarbowy wykonują jednostki organizacyjne kontroli skarbowej przez swoich pracowników, zwanych dalej "pracownikami specjalnego nadzoru skarbowego".

2. Czynności kontrolne, o których mowa w art. 35b ust. 2, są wykonywane na podstawie upoważnienia wydawanego przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

3. Specjalny nadzór skarbowy może być wykonywany jako nadzór stały.

4. Sprawowanie stałego nadzoru polega na wykonywaniu czynności kontrolnych, o których mowa w art. 35b ust. 2, przez komórkę organizacyjną jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej utworzoną w tym celu na terenie podmiotu podlegającego specjalnemu nadzorowi skarbowemu, zwaną dalej "komórką stałego nadzoru".

5. Do wykonywania specjalnego nadzoru skarbowego stosuje się odpowiednio art. 9a, art. 10 ust. 2 pkt 5 i 7, art. 16-22, art. 34 i art. 34a-34c oraz, w zakresie nie uregulowanym w ustawie, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 35d. 1. Pracownicy specjalnego nadzoru skarbowego są uprawnieni do:

1) nakładania zabezpieczeń urzędowych na urządzenia służące do działalności objętej specjalnym nadzorem skarbowym w celu uniemożliwienia dostępu do ich wnętrz bez uszkodzenia zabezpieczenia urzędowego, a także na dokumentację prowadzoną w zakresie, o którym mowa w art. 35b ust. 2 pkt 1 i 2 - w celu jej urzędowego uwierzytelnienia,

2) uczestniczenia w dokonywanych przez podmiot podlegający specjalnemu nadzorowi skarbowemu czynnościach, o których mowa w art. 35 b ust. 2 pkt 1.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują pracownikom specjalnego nadzoru skarbowego także w stosunku do podmiotów wykonujących działalność w zakresie, o którym mowa w art. 35b ust. 1, bez zachowania warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Art. 35e. 1. Podmioty podlegające specjalnemu nadzorowi skarbowemu są obowiązane zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym :

1) przesłać do urzędu kontroli skarbowej, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 35b ust. 1, zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą tej działalności, a w przypadku wznowienia działalności, po przerwie trwającej dłużej niż 3 miesiące - zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności,

2) zapewnić warunki do przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia podmiotu,

3) przygotować oraz oznaczyć urządzenia służące do działalności objętej specjalnym nadzorem skarbowym,

4) dostosować urządzenia, o których mowa w pkt 3, do nakładania zabezpieczeń urzędowych, a ponadto dostarczyć potrzebną ilość plomb, laku lub masy plastycznej do pieczęci oraz inne materiały do nałożenia zabezpieczeń urzędowych,

5) w przypadku wprowadzenia w podmiocie stałego nadzoru przeprowadzać czynności, o których mowa w art. 35b ust. 2 pkt 1, w obecności pracownika specjalnego nadzoru skarbowego,

6) prowadzić dokumentację działalności objętej specjalnym nadzorem skarbowym, w zakresie, o którym mowa art. 35b ust. 2 pkt 1 i 2.

2. Za stan urządzeń służących do wykonywania działalności w zakresie, o którym mowa w art. 35b ust. 1, oraz za stan nałożonych na nie zabezpieczeń urzędowych jest odpowiedzialny podmiot podlegający specjalnemu nadzorowi skarbowemu.

3. Koszty związane z realizacją obowiązków określonych w ust. 1 obciążają podmioty podlegające specjalnemu nadzorowi skarbowemu.

Art. 35f. 1. Podmioty podejmujące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 35b ust. 1, podlegają przed rozpoczęciem jej prowadzenia urzędowemu sprawdzeniu przez pracowników specjalnego nadzoru skarbowego.

2. Urzędowemu sprawdzeniu podlegają również podmioty prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 35b ust. 1, po przerwie w tej działalności trwającej dłużej niż 3 miesiące, a także na żądanie urzędu kontroli skarbowej.

3. Urzędowe sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających w celu ustalenia, czy zostały zapewnione warunki i środki do sprawnego przeprowadzania czynności kontrolnych, o których mowa w art. 35b ust. 2.

Art. 35g. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia :

1) szczegółowy zakres i sposób wykonywania specjalnego nadzoru skarbowego,

2) niektóre rodzaje dokumentacji prowadzonej w zakresie, o którym mowa art. 35b ust. 2 pkt 1 i 2, jej wzory a także szczegółowy sposób jej przygotowania i prowadzenia,

3) wzór upoważnienia, o którym mowa w art. 35c ust. 2,

4) szczegółowy zakres i tryb nakładania zabezpieczeń urzędowych oraz rodzaje lub formy tych zabezpieczeń,

5) szczegółowy zakres przygotowywania oraz oznaczania urządzeń, o których mowa w art. 35e ust. 1 pkt 3,

6) szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 35f ust. 1 i 2.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych powinien uwzględnić w szczególności:

1) zróżnicowanie form i sposobów wykonywania nadzoru oraz zakresu wymagań, które powinny zostać spełnione przez podmioty podlegające temu nadzorowi - w zależności od rodzaju podmiotu oraz rodzaju wykonywanej działalności a także zakres dokumentacji nieodzownej do wykonywania nadzoru,

2) zapewnienie skuteczności i sprawności sprawowania specjalnego nadzoru skarbowego.

Rozdział 4

Wywiad skarbowy

Art. 36. 1. Kontrola skarbowa, w granicach określonych w art. 1, obejmuje przeprowadzanie wywiadu skarbowego przez komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, zwane dalej "wywiadem skarbowym".

2. Przeprowadzanie wywiadu skarbowego polega na uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji o osobach oraz o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli skarbowej w celu ustalenia należności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt l i 2 oraz ust. 2, oraz w celu wykonania zadań, o których mowa w art. 2 ust. l pkt 12, 13 i 15 oraz w art. 3.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, przeprowadzają wyznaczeni do ich wykonywania pracownicy zatrudnieni w wywiadzie skarbowym, zwani dalej "pracownikami wywiadu skarbowego".

4. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być prowadzone w formie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym umożliwiających uzyskiwanie informacji oraz utrwalanie śladów i dowodów w sposób niejawny.

Art. 36a. Pracownicy wywiadu skarbowego wykonując czynności, o których mowa w art. 36 ust. 2, mają prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń i dźwięku, towarzyszącego tym zdarzeniom, w miejscach publicznych.

Art. 36b. 1. Wywiad skarbowy może uzyskiwać oraz przetwarzać dane identyfikujące abonenta sieci telekomunikacyjnej lub zakończenia sieci, między którymi wykonano połączenie, oraz dane dotyczące uzyskania próby połączenia między określonymi zakończeniami sieci, a także okoliczności i rodzaj wykonywanego połączenia.

2. Udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1, następuje na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

3. Operatorzy sieci telekomunikacyjnych są obowiązani udostępnić dane, o których mowa w ust. 1, pracownikom wywiadu skarbowego wskazanym we wniosku Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

4. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za pomocą sieci telekomunikacyjnej w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób nieuprawnionych.

Art. 36c. 1. W ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez wywiad skarbowy w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw:

1) skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznoprawnej przekraczają w dacie popełnienia czynu zabronionego pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów,

2) przeciwko obrotowi gospodarczemu, powodujących szkodę majątkową, jeżeli wysokość szkody przekracza w dacie popełnienia czynu zabronionego pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów,

3) przeciwko mieniu, jeżeli wartość mienia przekracza w dacie popełnienia czynu zabronionego pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów,

4) przyjmowania lub wręczania korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją publiczną lub funkcją związaną ze szczególną odpowiedzialnością,

5) ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych

- jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydatne, Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej "Sądem", na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.

2. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy zachodzi obawa utraty informacji lub zatarcia dowodów przestępstwa Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, jednocześnie zwracając się do Sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie nie udzielenia przez Sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz nakazuje protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych w wyniku jej stosowania.

3. Sąd może zezwolić, na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, na odstąpienie od zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 2, jeżeli stanowią one dowód lub wskazują na zamiar popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, dla wykrycia którego na podstawie przepisów ustawowych, mogą być prowadzone czynności operacyjno - rozpoznawcze, w tym kontrola operacyjna.

4. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na:

1) kontrolowaniu treści korespondencji,

2) kontrolowaniu zawartości przesyłek,

3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności obrazu, treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych przy pomocy sieci telekomunikacyjnych.

5. Wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany,

2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej,

3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków,

4) dane osoby, wobec której będzie stosowana kontrola operacyjna i wskazanie miejsca lub sposobu jej stosowania,

5) cel, czas i zakres kontroli operacyjnej.

6. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd może, na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla wykrycia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów takich przestępstw Sąd, na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może wydać postanowienie o prowadzeniu kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których mowa w ust. 6.

8. Do wniosków, o których mowa w ust. 2, 3, 6 i 7, stosuje się odpowiednio ust. 5. Sąd może zapoznać się z materiałami operacyjnymi uzasadniającymi wniosek o zastosowanie kontroli operacyjnej przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 2, 3, 6 lub 7.

9.Wnioski, o których mowa w ust. 1 - 3, 6 i 7, Sąd rozpoznaje, na posiedzeniu, jednoosobowo, przy czym czynności Sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków są wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu Sądu może wziąć udział wyłącznie Prokurator Generalny lub upoważniony przez niego prokurator oraz przedstawiciel Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

10. Operatorzy prowadzący działalność telekomunikacyjną w sieciach publicznych oraz podmioty świadczące usługi pocztowe są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez wywiad skarbowy kontroli operacyjnej.

11. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.

12. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej informuje Prokuratora Generalnego, o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli.

13. Osobie w stosunku do której, była stosowana kontrola operacyjna nie udostępnia się materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej. Przepis nie narusza uprawnień wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego.

14. Na postanowienia Sądu, w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 2, 6 i 7, a także na postanowienie Sądu wydane na podstawie ust. 3, zażalenie przysługuje Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i postanowień a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.

16. Trybu, o którym mowa w ust. 1-9, nie stosuje się, jeżeli kontrola operacyjna jest prowadzona za wyrażoną na piśmie zgodą osoby będącej nadawcą lub odbiorcą przekazu informacji.

17. W przypadkach, o których mowa w ust. 16, kontrolę operacyjną zarządza Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

Art. 36d. 1. Materiały uzyskane w czasie prowadzenia czynności operacyjno -rozpoznawczych, pozwalające na wszczęcie albo mające znaczenie dla postępowania kontrolnego lub postępowania przygotowawczego w sprawach wymienionych w art. 3 pkt 4 i 5, przekazuje się właściwym organom i jednostkom organizacyjnym kontroli skarbowej.

2. Materiały uzyskane w czasie prowadzenia czynności operacyjno - rozpoznawczych zawierające dowody pozwalające na wszczęcie albo mające znaczenie dla postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazuje właściwemu prokuratorowi. W postępowaniu przed Sądem, w odniesieniu do tych materiałów stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego.

3. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie art. 36 b ust. 1, które zawierają informacje mające znaczenie dla postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia wywiad skarbowy przekazuje właściwemu prokuratorowi.

4. Materiały uzyskane w czasie stosowania kontroli operacyjnej niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie albo nie mające znaczenia dla postępowania kontrolnego, postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia albo w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, przechowuje się po zakończeniu kontroli przez okres 2 miesięcy, po upływie których Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zarządza ich protokolarne, komisyjne zniszczenie.

5. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie art. 36 b ust. 1, które nie zawierają informacji mających znaczenie dla postępowania kontrolnego, postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia albo w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, podlegają niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.

Art. 36e. 1. Informacje uzyskane w czasie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub czynności podejmowanych na podstawie art. 36b ust. 1 mogą być wykorzystywane przez organy i jednostki organizacyjne kontroli skarbowej dla celów postępowania kontrolnego oraz postępowania przygotowawczego w sprawach wymienionych w art. 3 pkt 4 i 5.

2. Informacje, o których mowa w ust. l, z zastrzeżeniem art. 36j, wywiad skarbowy udostępnia:

1) organom celnym i podatkowym,

2) sądowi lub prokuratorowi - w związku z toczącym się postępowaniem,

3) organom, służbom i instytucjom państwowym uprawnionym do wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych,

4) innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

3. W zakresie i na zasadach wynikających z umów lub porozumień międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, informacje określone w ust. l, mogą być przekazywane organom lub instytucjom państw obcych.

Art. 36f. 1. Wywiad skarbowy współdziała z organami, służbami i instytucjami państwowymi uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, oraz w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, z innymi organami.

2. Wywiad skarbowy może korzystać z danych o osobie, w tym również w formie zapisu elektronicznego, uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej, oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą.

3. Administrator danych, o których mowa w ust. 2, jest obowiązany udostępnić dane na podstawie imiennego upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 3. Informacja o udostępnieniu tych danych podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, uwzględniając niezbędne dane pracownika wywiadu skarbowego oraz oznaczenie administratora danych, o którym mowa w ust. 3.

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe czynności operacyjno - rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej oraz tryb i warunki ochrony danych osobowych, uwzględniając zakres zadań kontroli skarbowej i sposób przeprowadzania wywiadu skarbowego.

Art. 36g. Wywiad skarbowy może, w zakresie koniecznym do wykonywania ustawowych zadań, korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych.

Art. 36h. 1.Wywiad skarbowy w zakresie koniecznym do wykonywania ustawowych zadań może uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje, w tym również dane osobowe, ze zbiorów danych prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez organy władzy publicznej, a w szczególności z Krajowego Rejestru Karnego oraz Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Administratorzy danych gromadzonych w tych zbiorach są obowiązani do nieodpłatnego ich udostępniania.

2. Organy władzy publicznej prowadzące zbiory danych, o których mowa w ust. 1, mogą, w drodze decyzji, wyrazić zgodę na udostępnianie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych informacji zgromadzonych w tych zbiorach określonej komórce wywiadu skarbowego, bez konieczności składania wymaganych odrębnymi przepisami wniosków lub zapytań, jeżeli komórka wywiadu skarbowego posiada:

1) urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał,

2) zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania.

Art. 36i. 1. Pracownik wywiadu skarbowego przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, może korzystać z pomocy osób nie będących pracownikami jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej. Zabronione jest ujawnianie danych o osobie udzielającej pomocy pracownikowi wywiadu skarbowego, w zakresie czynności operacyjno -rozpoznawczych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest obowiązany ujawnić dane o osobie, o której mowa w ust. l, na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, o zbrodnię przeciwko życiu lub o występek przeciwko życiu lub zdrowiu, gdy jego następstwem była śmierć człowieka, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez tę osobę przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z uczestnictwem w czynnościach operacyjno - rozpoznawczych.

3. Osobom udzielającym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego w wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, może być przyznane wynagrodzenie. Jeżeli w czasie udzielania pomocy lub w związku z jej udzieleniem, osoby udzielające pomocy utraciły życie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu, osobom tym lub członkom ich rodzin przysługuje odszkodowanie.

Art. 36j. 1. Udostępnianie informacji o osobie, uzyskanych w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz na podstawie art. 36f ust. 2, jest dozwolone wyłącznie na żądanie sądu lub prokuratora, a także Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, a wykorzystanie tych informacji może nastąpić tylko w celu wszczęcia lub prowadzenia postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia.

2. Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ustawa nakłada obowiązek udzielenia takich informacji określonemu organowi albo obowiązek taki wynika z umów lub porozumień międzynarodowych, a także w przypadkach, gdy zatajenie takiej informacji prowadziłoby do zagrożenia życia lub zdrowia innych osób.

Art. 36k. 1. Do naboru pracowników wywiadu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2, stosuje się art. 11g ust. 2 oraz przepisy wydane na podstawie art. 11g ust. 3 pkt 2.

2. Informacje o wolnych stanowiskach pracy w wywiadzie skarbowym nie podlegają rozpowszechnianiu.

Art. 37. 1. Koszty podejmowanych przez wywiad skarbowy czynności operacyjno -rozpoznawczych, w zakresie których ze względu na ochronę określoną w art. 37a. ust. 1, nie mogą być stosowane przepisy o finansach publicznych i rachunkowości, a także odszkodowania oraz wynagrodzenia, o których mowa w art. 36i ust. 3, są pokrywane z tworzonego na ten cel funduszu operacyjnego, którym dysponuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Środki na ten fundusz są corocznie zapewniane w budżecie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb ustalania wysokości i przyznawania odszkodowania, o którym mowa w art. 36i ust. 3, w sposób uwzględniający zakres udzielonej pomocy oraz rodzaj i zakres poniesionej szkody.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze zarządzenia, sposób dysponowania funduszem operacyjnym, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając przepisy o ochronie informacji niejawnych. Zarządzenie nie podlega ogłoszeniu.

Art. 37a. 1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zapewnia ochronę form i metod wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, własnych obiektów i danych identyfikujących pracowników i inspektorów. Udzielenie informacji dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych może nastąpić wyłącznie na żądanie sądu lub prokuratora, skierowane z powodu uzasadnionego podejrzenia popełnienia, w związku z prowadzonymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, z zastrzeżeniem zachowania zasad określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie informacji stanowiących tajemnicę skarbową.

2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych pracownicy wywiadu skarbowego mogą posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych ich identyfikujących oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych.

3. Organy administracji publicznej są obowiązane do udzielania wywiadowi skarbowemu w granicach swojej właściwości niezbędnej pomocy w zakresie wydawania i zabezpieczania dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Pracownikom wywiadu skarbowego przysługuje prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz posiadania i użycia broni palnej. Art. 11d, art.11e ust. 1, art.11f ust. 1 - 3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 11e ust. 2, art. 11f ust. 4 i art. 11g ust. 4, w zakresie przydziału broni służbowej, stosuje się odpowiednio.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje, tryb wydawania i sposób posługiwania się i przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, uwzględniając cel wydania, zapewnienie ich ochrony oraz wyjątkowe przesłanki ich użycia.";

20) w art. 38 w ust. 3 po wyrazach "upoważnionym pracownikom" dodaje się wyrazy "oraz upoważnionym przedstawicielom Unii Europejskiej w przypadku uczestniczenia tych osób w kontroli środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucje Unii Europejskiej";

21) w art. 39 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Inspektorzy i pracownicy będący pracownikami służby cywilnej są obowiązani corocznie, w terminie do dnia 15 maja, składać oświadczenia majątkowe wraz z załącznikiem - kserokopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym i jego korekt. Oświadczenie składa się kierownikowi jednostki, w której osoba jest zatrudniona. W zakresie nie uregulowanym w ustawie do oświadczeń majątkowych stosuje się odpowiednio przepisy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.";

22) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Inspektorom przysługuje miesięczny dodatek skarbowy do wynagrodzenia nie niższy niż 50% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.";

23) w art. 42 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) podjął zatrudnienie poza urzędem kontroli skarbowej albo komórkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 10 ust. 3".

    Art. 8. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1a:

a) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego",

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę, wskazaną zgodnie z ust. 3 pkt 4, do właściwego dla jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową. Organ ten jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitałowej.

5. Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji umowy. W tej samej formie naczelnik urzędu skarbowego odmówi zarejestrowania umowy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i 4.",

c) w ust. 8 wyrazy "urzędowi skarbowemu" zastępuje się wyrazami "naczelnikowi urzędu skarbowego",

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Do przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej jest wymagane zawarcie nowej umowy, podlegającej zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.";

2) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.";

3) w art. 25:

a) w ust. 5 w zdaniu wstępnym wyrazy "urzędowi skarbowemu" zastępuje się wyrazami "naczelnikowi urzędu skarbowego",

b) w ust. 7 w pkt 1 wyrazy "właściwy urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "właściwego naczelnika urzędu skarbowego",

c) w ust. 7a wyrazy "właściwy urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "właściwego naczelnika urzędu skarbowego".

    Art. 9. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102 poz. 650 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 w ust. 6 po wyrazach "Generalnego Inspektora Informacji Finansowej" dodaje się przecinek oraz wyrazy "pracownika specjalnego nadzoru skarbowego";

2) w art. 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może przekazać określonym dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom urzędów skarbowych uprawnienia do zatwierdzania regulaminów oraz dokonywanych w nich zmian, przedstawianych przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1, uwzględniając potrzebę usprawnienia procedury zatwierdzania regulaminów.";

3) w art. 17 w ust. 6 po wyrazach "do sprawowania nadzoru i kontroli" dodaje się przecinek oraz wyrazy "pracowników specjalnego nadzoru skarbowego";

4) w art. 18 w ust. 5 po wyrazach "ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych," dodaje się wyrazy "pracownikom specjalnego nadzoru skarbowego,";

5) w art. 22 w ust. 2 po wyrazach "do sprawowania nadzoru i kontroli" dodaje się przecinek oraz wyrazy "pracownikom specjalnego nadzoru skarbowego";

6) w art. 24 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przekazać określonym dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom urzędów skarbowym uprawnienia do wydawania zezwoleń na urządzanie gier losowych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 3 i pkt 8-10 oraz określać szczegółowe zasady ich przyznawania, uwzględniając potrzebę usprawnienia procedury wydawania zezwoleń.";

7) w art. 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może przekazać zakres swoich uprawnień określonych w ust. 1 dyrektorom izb skarbowych lub naczelnikom urzędów skarbowych w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1, uwzględniając potrzebę usprawnienia procedury nadzoru i kontroli.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje również specjalny nadzór skarbowy związany z urządzaniem gier w kasynach gry i na automatach, tam gdzie się one znajdują, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.".

    Art. 10. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego,";

2) w art. 5 w ust. 2 wyrazy "urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "właściwego organu podatkowego";

3) w art. 6a:

a) w ust. 5 w pkt 2 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "właściwy organ podatkowy",

b) w ust. 10 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "właściwy organ podatkowy";

4) w art. 9:

a) w ust. 1 wyrazy " w urzędzie skarbowym" zastępuje się wyrazami "właściwemu organowi podatkowemu",

b) w ust. 2 wyrazy "Urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "Właściwy organ podatkowy",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli podatnik zarejestrowany na podstawie ust. 2 zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności właściwemu organowi podatkowemu, który dokonał rejestracji; zgłoszenie to stanowi podstawę dla właściwego organy podatkowego do wykreślenia podatnika z rejestru.",

d) w ust. 5a wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "właściwy organ podatkowy",

e) w ust. 9 wyrazy "do urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "właściwemu organowi podatkowemu";

5) w art.10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatnicy są obowiązani składać we właściwym urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług oraz we właściwym urzędzie celnym deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 1a - 1g.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art.21 ust.1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że zostaną one określone w innej wysokości:

1) dla podatku od towarów i usług - przez naczelnika urzędu skarbowego, organ kontroli skarbowej lub naczelnika urzędu celnego,

2) dla podatku akcyzowego - przez naczelnika urzędu celnego.";

6) w art. 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego organ celny stwierdzi, iż kwoty podatków zostały wykazane nieprawidłowo naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatki w prawidłowej wysokości. Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę podatków w decyzji dotyczącej należności celnych.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celnego, w terminie miesiąca od dnia pobrania podatków, o uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w części dotyczącej podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Prawidłowego określenia podatków dokonuje naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji.",

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. W przypadkach nie wymienionych w ust.1-3 podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty należnych podatków w terminie i na warunkach określonych dla uiszczenia cła, również, gdy towary zostały zwolnione od cła lub stawki celne zostały zawieszone albo obniżone do wysokości 0.

5. Naczelnik urzędu celnego jest obowiązany do poboru podatków należnych z tytułu importu towarów.",

d) w ust. 6 po wyrazach "podatku akcyzowego" dodaje się wyrazy "o ile podatki te nie zostały uiszczone",

e) skreśla się ust. 7;

7) skreśla się art.11a i art. 11b;

8) art. 11c otrzymuje brzmienie:

"Art. 11c. 1. W przypadkach innych niż określone w art. 11 ust. 1, 2 i 2a kwoty podatków należnych z tytułu importu towarów określa naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji.

2. Do należności podatkowych określonych zgodnie z ust.1 oraz art. 11 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu celnego dotyczące powiadomienia dłużnika o kwocie należności wynikających z długu celnego.

3. Od decyzji, o której mowa w ust.1 oraz w art. 11 ust. 2 i 2a, służy odwołanie do dyrektora izby celnej, za pośrednictwem naczelnika urzędu celnego, który wydał decyzję.

4. Do postępowań, o których mowa w ust.1 oraz w art. 11 ust. 2 i 2a, stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.";

9) po art. 11c dodaje się art. 11d - 11h w brzmieniu:

"Art.11d. Kopie decyzji , o których mowa w art.11 ust.2 i 2a oraz w art.11c, lub innych orzeczeń wydanych w sprawie podatków z tytułu importu towarów, naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej jest obowiązany przesłać w terminie 5 dni do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawie rozliczeń w podatku od towarów i usług, a w przypadku decyzji określających kwotę podatku akcyzowego do właściwego urzędu celnego wykonującego zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym.

Art.11e. 1. Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celnego, o których mowa w art.11 ust. 2 i 2a oraz w art.11c, a podatkiem pobranym przez ten organ.

2. Różnica, o której mowa w ust.1, dotycząca podatku od towarów i usług stanowi podatek naliczony w rozumieniu w art.19 ust.2.

Art.11f. 1. W zakresie nieuregulowanym w art.4 pkt 3 i 4, art.5 ust.1 pkt 3 i 3a, art.6 ust.7 i 7a oraz art.11, art.11c, art.11d i art. 11e stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu celnego dotyczące poboru i wymiaru cła, z wyjątkiem przepisów dotyczących przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia płatności oraz innych ułatwień płatniczych przewidzianych w tym kodeksie.

2. Jeżeli, zgodnie z przepisami Kodeksu celnego, powiadomienie dłużnika o wysokości długu celnego nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a istnieje podstawa do zweryfikowania należności podatkowych - naczelnik urzędu celnego może określić wartość celną według zasad określonych w Kodeksie celnym dla potrzeb prawidłowego określenia należnych podatków z tytułu importu towarów.

Art.11g. Organem podatkowym właściwym w sprawie postępowań dotyczących odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, zwrotu nadpłaty oraz ulg podatkowych określonych w Ordynacji podatkowej - w zakresie podatku od towarów i usług jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.

Art.11h. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego okaże się, że kwota podatków została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconych podatków, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie:

1) podatku od towarów i usług - pomniejszyła kwotę podatku należnego,

2) podatku akcyzowego - pomniejszyła kwotę podatku akcyzowego lub powiększyła kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art.19 ust.1 i 2.";

10) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

"Art. 13a. 1. Właściwym organem podatkowym w sprawie rozliczeń w podatku od towarów i usług jest naczelnik urzędu skarbowego, właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.

2. Jeżeli czynności wymienione w ust. 1 są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się:

1) dla osób prawnych oraz jednostek niemających osobowości prawnej - ze względu na siedzibę,

2) dla osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania.

3. W przypadku osób fizycznych nie wykonujących innych czynności podlegających opodatkowaniu poza importem towarów, właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

4. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1 - 3, właściwym organem podatkowym jest odpowiednio Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

5. Przepisy ust. 1 - 4 nie dotyczą przypadków, dotyczących poboru podatku od importu towarów, o których mowa w art. 11, art. 11c, art. 11e ust. 1 oraz art. 11f."

11) w art. 14 ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego podatnik może zmniejszyć podatek należny o podatek naliczony, wynikający z dokumentów celnych oraz z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

1) sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz

2) przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia utraty zwolnienia.";

12) w art. 14 a

a) w ust. 5a wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";

b) w ust. 7a w pkt 2 wyrazy "właściwego urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego";

13) w art. 19:

a) w ust.2 skreśla się wyrazy " , z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art.11b",

b) w ust.3c:

- w pkt 1 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego",

- w pkt 2 wyrazy "art.11c" zastępuje się wyrazami "art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c";

c) w ust. 3e w pkt 2 wyrazy "o której mowa w art. 11c" zastępuje się wyrazami "o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c",

d) w ust. 3 g w pkt 3 wyrazy "o której mowa w art. 11c" zastępuje się wyrazami "o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c";

14) w art. 21:

a) w ust. 6 w zdaniu drugim wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego",

b) w ust.6a w pkt 2 wyrazy "art.11c" zastępuje się wyrazami "art.11 ust.2 i 2a oraz art.11c";

15) w art. 27:

a) w ust. 5 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego",

b) w ust. 6 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego",

c) w ust. 7 wyrazy " urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego";

16) w art. 34 w ust.4 wyrazy "dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej" zastępuje się wyrazami "dyrektorzy izb celnych";

17) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

"Art. 34a 1. Organami podatkowymi w zakresie podatku akcyzowego są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Przepisy art. 13a ust. 2 - 5 stosuje się odpowiednio.

2. Zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym wykonują naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz i terytorialny zasięg działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości i ilości podatników podatku akcyzowego w obrocie krajowym prowadzących działalność na danym obszarze .";

18) w art. 40c w ust. 4 wyrazy "izb skarbowych" zastępuje się wyrazami "izb celnych";

19) w art. 40d w ust. 2 wyrazy "izb skarbowych" zastępuje się wyrazami "izb celnych".

    Art. 11. W ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 88, poz. 554, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 122, poz. 1323 i Nr 120, poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 3 wyrazy "urzędowi kontroli skarbowej" zastępuje się wyrazami "naczelnikowi urzędu celnego";

2) w art. 5:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wyroby przeznaczone przez producenta do wywozu za granicę (eksport) mogą być wydane przez niego bez znaków akcyzy pod warunkiem pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze wywozu, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wydania wyrobów; zawiadomienie powinno określać rodzaj i ilość wyrobów przeznaczonych do wywozu za granicę. Właściwy naczelnik urzędu celnego może zarządzić konwojowanie wywożonych wyrobów na koszt producenta.",

b) w ust. 5 wyrazy "urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę urzędu celnego dokonującego odprawy celnej" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu celnego";

3) w art. 6:

a) w ust 4 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "urząd celny",

b) ust 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, mając na celu zapewnienie odpowiedniej kontroli nad obrotem wyrobami akcyzowymi, w drodze rozporządzenia:

1) określi postacie znaków akcyzy wprowadzonych do stosowania i ich wzory oraz szczegółowe sposoby ich umieszczania na opakowaniu jednostkowym wyrobu lub na wyrobie,

2) określi sposób i tryb zgłoszenia przez producenta, importera i inne podmioty urzędowi celnemu wyrobów w celu oznaczenia ich znakami akcyzy mającymi postać odcisków pieczęci, w razie wprowadzenia do stosowania znaków w takiej postaci,

3) określi wysokość odpłatności za czynności związane z umieszczeniem znaków akcyzy w postaci pieczęci na opakowaniu jednostkowym lub na wyrobie, w razie wprowadzenia do stosowania znaku w takiej postaci,

4) może wprowadzić obowiązek kasowania akcyzy oraz określić sposoby ich kasowania.";

4) w art. 7:

a) w ust. 5 wyrazy "urzędy skarbowe" zastępuje się wyrazami "urzędy celne",

b) w ust. 6 w pkt 1 wyrazy "urzędów skarbowych" zastępuje się wyrazami "urzędów celnych",

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydając rozporządzenie, o których mowa w ust.6, uwzględnia:

1) terytorialne rozmieszczenie podatników podatku akcyzowego,

2) konieczność prawidłowej identyfikacji rodzaju wydawanych banderol oraz konieczność identyfikacji producentów (importerów) i innych uprawnionych podmiotów do otrzymania banderol.";

5) w art. 8:

a) w ust.1 wyrazy "właściwym urzędem skarbowym" zastępuje się wyrazami "właściwym naczelnikiem urzędu celnego",

b) w ust. 2 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "urząd celny";

6) w art. 9:

a) w ust. 1:

- w zdaniu wstępnym wyrazy "we właściwym urzędzie skarbowym" zastępuje się wyrazami "do właściwego naczelnika urzędu celnego",

- w pkt 1 wyrazy "właściwego urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "właściwego naczelnika urzędu skarbowego i właściwego naczelnika urzędu celnego",

- w pkt 6 wyrazy "urząd kontroli skarbowej" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu celnego",

b) w ust. 2 wyrazy "urzędowi skarbowemu" zastępuje się wyrazami "naczelnikowi urzędu celnego",

c) w ust. 4 i 5 wyrazy "Urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "Naczelnik urzędu celnego";

7) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Banderol nie można zbywać lub na jakichkolwiek innych zasadach przekazywać odpłatnie lub nieodpłatnie innym podmiotom niż właściwy naczelnik urzędu celnego lub podmiotowi wskazanemu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, od którego odpowiednio zakupiono lub otrzymano banderole (upoważnienia do wydania banderol).";

8) w art. 11:

a) w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu celnego",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, właściwych naczelników urzędów celnych, uprawnionych do wydawania decyzji, o której mowa w ust. 1, uwzględniając terytorialne rozmieszczenie podatników podatku akcyzowego.";

9) w art.12:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powierza wykonanie znaków skarbowych akcyzy wytwórcy zapewniającemu bezpieczeństwo wytwarzania i przechowywania tych znaków. Wytwórca znaków może je zbywać tylko ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz wydawać tylko podmiotom uprawnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub właściwym naczelnikom urzędów celnych w sprawach znaków skarbowych akcyzy.",

b) w ust. 2 wyrazy "Minister Finansów" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw finansów publicznych";

10) w art.13 w ust. 4 wyrazy "Minister Finansów" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw finansów publicznych";

11) w art. 14 wyrazy "urzędowi skarbowemu" zastępuje się wyrazami "naczelnikowi urzędu celnego";

12) w art. 15 w ust. 3 wyrazy "urzędowi skarbowemu" zastępuje się wyrazami "naczelnikowi urzędu celnego";

13) w art.16 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych nowego wzoru znaku skarbowego akcyzy, podmioty posiadające dotychczasowe znaki są obowiązane w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia tego wzoru zwrócić niewykorzystane znaki organowi, który je wydał.".

14) art.17 otrzymuje brzmienie:

"Art.17. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady zwrotu znaków skarbowych akcyzy, uwzględniając konieczność zapewnienia ochrony tych znaków.";

15) w art.19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, normy dopuszczalnych strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania w stosunku do łącznej liczby znaków wykorzystanych w ciągu miesiąca do oznaczenia wyrobów.".

    Art. 12. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 89, poz. 973, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 122, poz. 1323, Nr 89, poz. 973, Nr 122, poz. 1325 i Nr 128, poz. 1405 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 675 i Nr 113, poz. 984) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 60 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Kontrolę przestrzegania legalności wykonywania pracy przez cudzoziemca sprawują również organy celne.";

2) w art. 61:

a) w ust. 1 po wyrazie "wojewodowie" dodaje się wyrazy "oraz organy celne w zakresie określonym w art. 60 ust. 1a,",

b) w ust. 2 po wyrazie "wojewody" dodaje się wyrazy "lub organu celnego w zakresie określonym w art. 60 ust. 1a,",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb przeprowadzania przez wojewodów i organy celne kontroli oraz zasady współdziałania z innymi organami, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności i skuteczności wykonywanej kontroli.".

    Art. 13. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. W sprawach określonych w art. 3 właściwymi naczelnikami urzędów skarbowych są:

1) dla podatników podatku od towarów i usług, nie korzystający ze zwolnienia od tego podatku - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od towarów i usług,

2) dla jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę jednostki lub miejsce wykonywania działalności,

3) dla pozostałych podatników:

a) będących podatnikami podatku dochodowego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego podatku,

b) nie będących podatnikami podatku dochodowego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce - naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście,

4) dla płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, nie będących jednocześnie podatnikami, o których mowa w pkt 1-3 - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych przypadkach właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście.";

2) art. 9:

a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "we właściwym urzędzie skarbowym określonym" zastępuje się wyrazami "do właściwego naczelnika urzędu skarbowego określonego",

b) w ust. 1a wyrazy "urzędowi skarbowemu właściwemu" zastępuje się wyrazami "naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego przez podatników, o których mowa w art. 6 ust. 1, występuje również w przypadku, gdy podatnikom tym, w wyniku utraty prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług lub rezygnacji z tego prawa, zmieniła się właściwość naczelnika urzędu skarbowego; w tym przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego dokonuje się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku od towarów i usług, wraz ze zgłoszeniem rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 1.";

3) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownicy urzędów skarbowych, pracownicy izb skarbowych oraz pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych są obowiązani do zachowania tajemnicy odnośnie do danych zawartych w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1.",

b) w ust. 2 pkt 1c otrzymuje brzmienie:

"1c) komornikom sądowym i organom egzekucyjnym wymienionym w odrębnych przepisach - w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.";

4) użyte w art. 3 w ust. 1 i 2, w art. 8 w ust. 6, w art. 10 w ust. 2 w pkt 3 oraz w art. 13 w ust. 3 i 4 w różnych przypadkach i liczbie wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbie wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego".

    Art. 14. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r. Nr 12, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy administracji rządowej niezespolonej, oraz na podstawie odrębnych przepisów, inne organy, a w szczególności dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej.",

b) skreśla się ust. 2,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie urzędu skarbowego, a dyrektor izby skarbowej przy pomocy kierowanej przez siebie izby skarbowej.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje spośród kandydatów wyłonionych w konkursie, o którym mowa w ust. 5b, z zastrzeżeniem ust. 5f:

1) dyrektora izby skarbowej,

2) naczelnika urzędu skarbowego.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje wicedyrektora izby skarbowej na wniosek dyrektora izby skarbowej.

4b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odwołuje:

1) dyrektora izby skarbowej,

2) wicedyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego - na wniosek dyrektora izby skarbowej.",

e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a - 5f w brzmieniu:

"5a. Dobór kandydatów na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego jest dokonywany w drodze konkursu spośród pracowników urzędów i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, którzy posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie, wyższe wykształcenie magisterskie prawnicze, ekonomiczne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi prawniczymi lub ekonomicznymi oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tych urzędach i organach.

5b. Konkurs, w formie egzaminu składającego się z części ustnej i pisemnej, w toku którego sprawdzeniu podlega wiedza niezbędna do wykonywania zadań na określonych stanowiskach, predyspozycje i zdolności ogólne oraz umiejętności kierownicze, przeprowadza Komisja powołana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

5c. Do czasu powołania wyłonionego w drodze konkursu dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego w drodze konkursu, minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza osobę pełniącą obowiązki.

5d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb powołania Komisji,

2) tryb przeprowadzania konkursu,

3) sposób dokumentowania spełnienia wymogów określonych w ust. 5a

- uwzględniając potrzebę sprawnego postępowania konkursowego i wszechstronnego sprawdzenia kwalifikacji i predyspozycji osób przystępujących do konkursu.

5e. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może nie powołać na stanowisko dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego kandydata wyłonionego w drodze konkursu w przypadku, jeżeli żaden z kandydatów nie gwarantuje obiektywnego wypełniania obowiązków dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego.

5f. W przypadku, gdy dwa kolejne konkursy nie wyłonią kandydata oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 5e, minister właściwy do spraw finansów publicznych może powołać osobę na stanowiska wymienione w ust. 5b bez konkursu.",

f) w ust. 6:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu działania naczelników urzędów skarbowych należy:"

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów,",

- skreśla się pkt 5 i 6,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,",

g) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Do zakresu działania urzędów skarbowych należy:

1) prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

2) wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

3) wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego,",

h) w ust. 7 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu działania dyrektorów izb skarbowych należy:"

i) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Właściwość miejscową naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych określa się według terytorialnego zasięgu działania odpowiednio urzędu skarbowego i izby skarbowej, z uwzględnieniem ust. 9a, a także z uwzględnieniem zadań i terytorialnego zasięgu działania tych organów określonych w programach pilotażowych, o których mowa w art. 5 ust. 1a i 1b.",

j) po ust. 9 dodaje się ust. 9a - 9c w brzmieniu:

"9a. Terytorialny zasięg działania określonego urzędu skarbowego wyłącznie w zakresie:

1) niektórych kategorii podatników,

2) wykonywania niektórych zadań określonych w ust. 6

- może obejmować terytorialny zasięg działania innych urzędów skarbowych.

9b. Wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określonego urzędu skarbowego zgodnie z ust. 9a następuje w przepisach określonych na podstawie ust. 9c i może dotyczyć w szczególności:

1) podatkowych grup kapitałowych,

2) banków,

3) zakładów ubezpieczeń,

4) jednostek działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

5) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

6) oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych,

7) osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które:

a) w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług co najmniej o równowartości 5 mln Euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego, albo

b) jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo

c) są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo

d) jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

9c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia, terytorialny zasięg działania oraz siedziby naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych, uwzględniając zasady określone w ust. 9a oraz potrzeby właściwego zorganizowania wykonywania zadań, zwłaszcza z zakresu poboru podatków oraz sprawnej obsługi podatnika.",

j) skreśla się ust. 11;

2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. 1. Dla podatników, o których mowa w art. 5 ust. 9b, zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego na właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników następuje:

1) z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło ich włączenie do danej kategorii podatników - w przypadku podatników wymienionych w art. 5 ust. 9b pkt 1 - 6 oraz pkt 7 lit. b) - d),

2) z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a) - w przypadku podatników wymienionych w tym przepisie.

2. Spełnienie warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a), stwierdza się na podstawie danych wynikających z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok podatkowy. Naczelnik urzędu skarbowego może stwierdzić z urzędu w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, albo postępowania podatkowego spełnienie warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a), i poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

3. Podatnicy, o których mowa w art. 5 ust. 9b, są obowiązani, w przypadku ustalenia właściwości, zgodnie z art. 5 ust. 9a pkt 1, zawiadomić o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi ta zmiana. W przypadku gdy włączenie ich do kategorii podatników określonych w art. 5 ust. 9b pkt 1 - 6 i pkt 7 lit. b) - d), nastąpiło w okresie od dnia 15 października do dnia 31 grudnia, w terminie 7 dni od tego włączenia, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia poprzedzającego rok, od którego następuje zmiana właściwości.

4. W przypadku podatników, o których mowa w art. 5 ust. 9b pkt 1-6, rozpoczynających działalność, właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników od dnia rozpoczęcia tej działalności.

5. Dla podatników, dla których właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników i którzy przez dwa kolejne lata podatkowe nie należeli do kategorii podatników, o których mowa w art. 5 ust. 9b, zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego z naczelnika właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po roku w którym nastąpiło ich wyłączenie z danej kategorii podatników.

6. Podatnicy, o których mowa w ust. 5, są obowiązani zawiadomić o zmianie właściwości dotychczasowo właściwego naczelnika urzędu skarbowego do dnia 15 października roku po upływie roku podatkowego, w którym nastąpiło ich wyłączenie składając zawiadomienie według ustalonego wzoru. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomień, o których mowa w ust. 3 i 6, uwzględniając potrzebę zapewnienia niezbędnych danych dla sprawnej zmiany właściwości naczelników urzędów skarbowych.",

3) skreśla się art. 6;

4) art. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"Art. 7. 1. Środki finansowe w wysokości 8 % dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych uzyskanych w wyniku bezpośredniego działania urzędów skarbowych i izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej przeznacza się na usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, z wyłączeniem urzędów celnych i izb celnych, oraz na premie dla pracowników podległych temu ministrowi, z wyłączeniem pracowników urzędów celnych i izb celnych oraz funkcjonariuszy celnych, a w szczególności dla pracowników, którzy przyczynili się bezpośrednio do uzyskania dodatkowych wpływów.

2. Gospodarka finansowa środkami, o których mowa w ust. 1, gromadzonymi na rachunkach izb skarbowych i urzędów skarbowych jest prowadzona w formie środków specjalnych, których dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze zarządzenia:

1) sposób określania dodatkowych wpływów budżetowych w rozumieniu ust.1

2) szczegółowe warunki, maksymalną wysokość i sposób przyznawania premii,

3) działania, w wyniku których uzyskiwane są dodatkowe wpływy budżetowe,

4) sposób gromadzenia i rozdysponowania środków finansowych.

Art. 8. 1. Pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykonującym kontrolę podatkową przysługuje miesięczny dodatek kontrolerski do wynagrodzenia, w wysokości do 50% wynagrodzenia.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zwiększenia skuteczności kontroli podatkowej przez zapewnienie motywacji pracowników urzędów skarbowych do jej sprawnego wykonywania.";

5) w art. 8a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Środki pochodzące z pobieranej od wierzycieli opłaty komorniczej oraz opłat za czynności egzekucyjne urzędów skarbowych i opłaty manipulacyjnej przeznacza się na wydatki związane z poborem podatków i prowadzeniem egzekucji administracyjnej, na wynagrodzenia prowizyjne pracowników urzędów skarbowych wykonujących egzekucję administracyjną należności pieniężnych oraz na finansowanie przedsięwzięć usprawniających pobór podatków i egzekucję administracyjną",

b) w ust. 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie

"1) rodzaje wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z prowadzeniem poboru podatków i egzekucji administracyjnej, uwzględniając specyfikę działalności oraz potrzebę zapewnienia motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników wykonujących egzekucję administracyjną,",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przypadki, w których może nastąpić przekazanie środków specjalnych na usprawnienie funkcjonowania innych urzędów skarbowych, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia skuteczności i ciągłości wykonywania poboru podatków lub egzekucji administracyjnej.".

    Art. 15. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 80c w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu,",

b) dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym";

2) w art. 100c w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu.".

    Art. 16. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 oraz 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1180 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 78 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) art. 27 ust. 1 i 2, dokonuje wojewoda, Prezes, funkcjonariusze celni, funkcjonariusze Straży Granicznej lub Policji.";

2) w art. 95 po wyrazach "Straż Graniczną" dodaje się wyrazy ",Służbę Celną,".

    Art. 17. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 oraz 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 113, poz. 984) w art. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,".

    Art. 18. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. § 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:

1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - jako organ pierwszej instancji,

2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako:

a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celnego,

b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,

c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji,

3) samorządowe kolegia odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym - jako:

1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia decyzji - z urzędu,

2) organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1.

§ 3. Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze.";

2) art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. § 1. Spory o właściwość rozstrzyga:

1) między naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości miejscowej tego samego dyrektora izby skarbowej - dyrektor tej izby skarbowej,

2) między naczelnikami urzędów celnych działających na obszarze właściwości miejscowej tego samego dyrektora izby celnej - dyrektor tej izby celnej,

3) między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem województwa a naczelnikiem urzędu skarbowego lub naczelnikiem urzędu celnego - sąd administracyjny,

4) między wójtami, burmistrzami (prezydentami miast) i starostami - wspólne dla nich samorządowe kolegium odwoławcze, a w razie braku takiego kolegium - sąd administracyjny,

5) między marszałkami województw - sąd administracyjny,

6) w pozostałych przypadkach - minister właściwy do spraw finansów publicznych.";

3) w art. 43 w § 1 wyrazy "urzędy skarbowe" zastępuje się wyrazami "naczelników urzędów skarbowych";

4) w art. 66 w § 2 wyrazy "urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego";

5) w art. 82 w § 2 wyrazy "na pisemne żądanie urzędów skarbowych" zastępuje się wyrazami "na pisemne żądanie naczelnika urzędu celnego lub naczelnika urzędu skarbowego";

6) w art. 130:

a) w § 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Pracownik urzędu skarbowego, urzędu gminy (miasta), starostwa oraz urzędu marszałkowskiego, izby skarbowej, funkcjonariusz celny lub pracownik urzędu celnego, izby celnej, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz członek samorządowego kolegium odwoławczego podlega wyłączeniu od załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których:"

b) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika lub funkcjonariusza celnego jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika lub funkcjonariusza celnego.

§ 4. Jeżeli nastąpi wyłączenie pracownika lub funkcjonariusza celnego, organ podatkowy, z zastrzeżeniem § 5, wyznacza innego pracownika lub funkcjonariusza celnego do prowadzenia sprawy";

7) art. 131 otrzymuje brzmienie:

"Art. 131. § 1. Naczelnik urzędu skarbowego podlega wyłączeniu od załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w przypadku gdy sprawa dotyczy:

1) naczelnika urzędu skarbowego albo jego zastępcy,

2) dyrektora izby skarbowej albo jego zastępcy,

3) małżonka, rodzeństwa, wstępnych lub zstępnych osób wymienionych w pkt 1 albo 2,

4) osoby związanej stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą wymienioną w pkt 1 albo 2.

§ 2. W przypadku wyłączenia naczelnika urzędu skarbowego z przyczyn określonych w:

1) § 1 pkt 1, a także pkt 3 lub 4 w związku z pkt 1 - sprawę załatwia naczelnik urzędu skarbowego wyznaczony przez właściwego dyrektora izby skarbowej,

2) § 1 pkt 2, a także pkt 3 lub 4 w związku z pkt 2 - sprawę załatwia naczelnik urzędu skarbowego wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.";

8) po art. 131 dodaje się art. 131a w brzmieniu:

"Art. 131a. W sprawach wyłączenia naczelnika urzędu celnego art. 131 stosuje się odpowiednio, z tym, że w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 1, właściwego naczelnika urzędu celnego wyznacza dyrektor izby celnej.";

9) w art. 143:

a) w § 1 po wyrazach " może upoważnić" dodaje się wyrazy "funkcjonariusza celnego lub",

b) w § 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom urzędu celnego - przez naczelnika urzędu celnego,

4) funkcjonariuszom celnym lub pracownikom izby celnej - przez dyrektora izby celnej";

10) w art. 182:

a) w § 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest obowiązany na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących stron postępowania w zakresie: ",

b) w § 3 po wyrazach "na pisemne żądanie" dodaje się wyrazy "naczelnika urzędu celnego lub";

11) art. 183 i art. 184 otrzymują brzmienie:

"Art. 183. Z żądaniem sporządzenia i przekazania informacji, o których mowa w art. 182, naczelnik urzędu celnego lub naczelnik urzędu skarbowego może wystąpić po uprzednim wezwaniu do udzielenia informacji z tego zakresu albo do upoważnienia odpowiednio naczelnika urzędu celnego lub naczelnika urzędu skarbowego do wystąpienia do instytucji finansowych o przekazanie tych informacji, a strona w wyznaczonym terminie:

1) nie udzieliła informacji,

2) nie upoważniła odpowiednio naczelnika urzędu celnego lub naczelnika urzędu skarbowego do wystąpienia do instytucji finansowych o przekazanie informacji,

3) udzieliła informacji, które wymagają uzupełnienia lub porównania z innymi informacjami pochodzącymi z instytucji finansowej.

Art. 184. § 1. Występując z żądaniem, o którym mowa w art. 182, naczelnik urzędu celnego lub naczelnik urzędu skarbowego powinien zwracać szczególną uwagę na zasadę szczególnego zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi a ich klientami.

§ 2. W żądaniu określa się zakres informacji oraz terminy ich przekazania. Przepis art. 82 § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Żądanie zawiera ponadto:

1) wskazanie przesłanek uzasadniających konieczność uzyskania informacji objętych żądaniem,

2) dowody potwierdzające, że strona:

a) odmówiła udzielenia informacji, lub

b) nie wyraziła zgody na udzielenie naczelnikowi urzędu celnego lub naczelnikowi urzędu skarbowego upoważnienia do zażądania tych informacji, lub

c) w terminie określonym przez naczelnika urzędu celnego lub naczelnika urzędu skarbowego nie udzieliła informacji albo upoważnienia.

§ 4. Odpis żądania naczelnik urzędu celnego lub naczelnik urzędu skarbowego przekazuje odpowiednio dyrektorowi nadrzędnej izby celnej lub dyrektorowi nadrzędnej izby skarbowej.";

12) w art. 185 po wyrazach "jeżeli żądanie" dodaje się wyrazy "naczelnika urzędu celnego lub";

13) w art. 221 po wyrazach "ministra właściwego do spraw finansów publicznych" dodaje się wyrazy ", dyrektora izby celnej, dyrektora izby skarbowej";

14) w art. 244 w § 3 po wyrazach "minister właściwy do spraw finansów publicznych" dodaje się wyrazy ", dyrektor izby celnej, dyrektor izby skarbowej";

15) w art. 246 w § 2 po wyrazach "minister właściwy do spraw finansów publicznych" dodaje się wyrazy ", dyrektor izby celnej, dyrektor izby skarbowej";

16) w art. 248 w § 1 po wyrazach "ministra właściwego do spraw finansów publicznych" dodaje się wyrazy ", dyrektora izby celnej, dyrektora izby skarbowej";

17) w art. 275 w § 2 wyrazy "urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu celnego lub naczelnika urzędu skarbowego";

18) art. 278 otrzymuje brzmienie:

"Art. 278. § 1. Naczelnik urzędu skarbowego podlega wyłączeniu od wykonywania czynności sprawdzających w sprawach zobowiązań podatkowych powstających w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 1, w przypadku gdy czynności te dotyczą:

1) naczelnika urzędu skarbowego albo jego zastępcy,

2) dyrektora izby skarbowej albo jego zastępcy,

3) małżonka, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych osoby wymienionej w pkt 1 albo w pkt 2,

4) osoby związanej stosunkiem przysposobienia, opieki, kurateli z osobą wymienioną w pkt 1 albo w pkt 2.

§ 2. Przyczyny wyłączenia naczelnika urzędu skarbowego trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 3. Podstawę wyłączenia stanowi oświadczenie złożone przez naczelnika urzędu skarbowego (jego zastępcę). Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, jest składane dyrektorowi nadrzędnej izby skarbowej, w przypadku gdy naczelnik urzędu skarbowego jest właściwy miejscowo dla tych osób lub osób wymienionych w § 1 pkt 3 i 4.

§ 4. Przepis § 3 stosuje się do osób wymienionych w § 1 pkt 2 oraz pozostających z tymi osobami w stosunkach określonych w § 1 pkt 3 i 4, jeżeli naczelnik urzędu skarbowego, nad którym sprawuje nadzór dyrektor izby skarbowej (jego zastępca), jest organem właściwym miejscowo dla tych osób.

§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 4, oświadczenie jest składane ministrowi do spraw finansów publicznych.

§ 6. W przypadku wyłączenia naczelnika urzędu skarbowego z przyczyn określonych w:

1) § 1 pkt 1, 3 lub 4 - czynności sprawdzających dokonuje naczelnik urzędu skarbowego wyznaczony przez dyrektora nadrzędnej izby skarbowej,

2) § 1 pkt 2-4 - czynności sprawdzających dokonuje naczelnik urzędu skarbowego wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 7. Deklaracje są składane w urzędzie skarbowym, którego naczelnik podlega wyłączeniu. Urząd skarbowy, do którego wpłynęła deklaracja, sporządza jej kopię, którą dołącza do akt sprawy, a oryginał przekazuje urzędowi skarbowemu, którego naczelnik został wyznaczony zgodnie z § 6.";

19) po art. 278 dodaje się art. 278a w brzmieniu:

"Art. 278a. § 1. W sprawach wyłączenia naczelnika urzędu celnego art. 278 stosuje się odpowiednio z tym, że w przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 1, właściwego naczelnika urzędu celnego wyznacza dyrektor nadrzędnej izby celnej.";

20) w art. 279:

a) w § 1 po wyrazach "pracownik urzędu skarbowego" dodaje się wyrazy ",funkcjonariusz celny lub pracownik urzędu celnego";

b) § 3 i § 4 otrzymują brzmienie:

"§ 3 Podstawę wyłączenia stanowi oświadczenie funkcjonariusza celnego lub pracownika składane odpowiednio naczelnikowi urzędu celnego lub naczelnikowi urzędu skarbowego.

§ 4. W razie wyłączenia funkcjonariusza celnego lub pracownika odpowiednio naczelnik urzędu celnego lub naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany do wyznaczenia innego funkcjonariusza celnego lub pracownika uprawnionego do wykonania czynności sprawdzających.";

21) w art. 283 w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) naczelnika urzędu celnego - funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzędu.";

22) w art. 294 w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) funkcjonariusze celni i pracownicy urzędów celnych oraz izb celnych.";

23) w art. 295 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W toku postępowania podatkowego dostęp do informacji, o których mowa w art. 182, przysługuje wyłącznie funkcjonariuszowi celnemu lub pracownikowi załatwiającemu sprawę, ich bezpośrednim przełożonym, naczelnikowi urzędu celnego oraz naczelnikowi urzędu skarbowego";

24) w art. 297:

a) w § 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Akta zawierające informacje wymienione w art. 182 naczelnicy urzędów celnych oraz naczelnicy urzędów skarbowych udostępniają wyłącznie:",

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorowi izby celnej lub dyrektorowi izby skarbowej - w toku postępowania podatkowego lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

2) innym naczelnikom urzędów celnych lub urzędów skarbowych albo organom kontroli skarbowej - w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe albo kontrolą podatkową,",

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Naczelnicy urzędów celnych oraz naczelnicy urzędów skarbowych udostępniają Najwyższej Izbie Kontroli, w związku z toczącym się postępowaniem kontrolnym, akta, o których mowa w § 1, po wyłączeniu z nich informacji wymienionych w art. 182, chyba że informacje takie zostały uprzednio udzielone Najwyższej Izbie Kontroli na podstawie odrębnych przepisów.";

25) w art. 304 w § 1 po wyrazie "naczelnicy urzędów skarbowych" dodaje się wyrazy "oraz naczelnicy urzędów celnych".

    Art. 19. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928 z późn. zm.) w art. 8 w ust. 4 wyrazy "izby skarbowe i urzędy skarbowe" zastępuje się wyrazami "dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych".

    Art. 20. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558 i Nr 89, poz. 804) w załączniku do ustawy pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej".

    Art. 21. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 2 wyrazy "urząd skarbowy właściwy" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego właściwego";

2) w art. 21:

a) w ust. 1c:

- w zdaniu pierwszym wyrazy "urząd skarbowy właściwy" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego właściwego",

- w zdaniu drugim wyrazy "urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego"

b) w ust. 4 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";

c) w ust. 5 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";

3) w art. 46:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim, zwany dalej "właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego", wydaje decyzję ustalającą wysokość ryczałtu, odrębnie na każdy rok podatkowy",

b) w ust. 2 wyrazy "właściwy urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "właściwy naczelnik urzędu skarbowego";

4) użyte w art. 15 w ust. 4, w art. 34 w ust. 2, w art. 42 w ust. 2 oraz w art. 51 w ust. 3 w różnych przypadkach wyrazy "właściwy urząd skarbowy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "właściwy naczelnik urzędu skarbowego";

5) użyte w art. 25 w ust. 8, w art. 27 w ust. 2 i 3, w art. 29 w ust. 3, w art. 30 w ust. 1 i 2, w art. 36 w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w ust. 3, w ust. 4 w pkt 1 i 2 i w ust. 7, w art. 39 w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w art. 40 w ust. 1 pkt 2, 3 i zdaniu końcowym, w art. 45 w ust. 4, w art. 46 w ust. 1 i w art. 49 w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego".

    Art. 22. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Tworzy się jednolitą umundurowaną Służbę Celną w celu zapewnienia zgodności z prawem przywozu towarów na polski obszar celny oraz wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego.",

b) w ust. 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Do zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej państwa w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności:",

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) wymiar i pobór podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,

3b) kontrola, szczególny nadzór akcyzowy, wymiar i pobór podatku akcyzowego,",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej, a także przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, w szczególności takich jak: odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz broń, amunicja, materiały wybuchowe i technologie objęte kontrolą międzynarodową,",

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) kontrola przestrzegania legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,",

- skreśla się pkt 7;

2) po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:

"Rozdział 1a.

Szczególny nadzór akcyzowy

Art. 6a. 1. Szczególny nadzór akcyzowy w zakresie i trybie określonym w niniejszym rozdziale wykonują jednostki organizacyjne administracji celnej określone na podstawie art. 34a ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794 i Nr 153, poz. 1272).

2. Szczególnemu nadzorowi akcyzowemu, z zastrzeżeniem ust. 6, podlega produkcja oraz obrót, w tym eksport i import, następujących wyrobów akcyzowych:

1) spirytusu własnej produkcji oraz nabytego, jeżeli w cenie jego nabycia nie jest zawarty podatek akcyzowy obliczony według najwyższej stawki ustalonej dla tego spirytusu,

2) wyrobów spirytusowych, piwa, wyrobów winiarskich i innych napojów alkoholowych przed powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym,

3) wyrobów, w odniesieniu do których na podstawie odrębnych przepisów został wprowadzony obowiązek oznaczania znakami skarbowymi akcyzy,

4) olejów opałowych i napędowych, w zakresie zawartości w nich nieusuwalnego znacznika oraz czerwonego barwnika, których dodatek określają odrębne przepisy.

3. Przepis ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania do:

1) spirytusu skażonego środkiem skażającym na podstawie odrębnych przepisów, do którego dodano czysty fiolet krystaliczny w ilości nie mniejszej niż 1,6 mg/l spirytusu, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 litra, jeżeli został od niego uiszczony należny podatek akcyzowy,

2) denaturatu,

3) spirytusu posiarczynowego, chyba że jest przerabiany albo zużywany łącznie ze spirytusem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

4) spirytusu odwodnionego skażonego środkiem skażającym, przeznaczonego jako dodatek do paliw, do którego ponadto dodano inne substancje w ilości nie mniejszej niż 15 %.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, mając na uwadze zapewnienie skutecznej kontroli wyrobów akcyzowych o szczególnym znaczeniu dla budżetu państwa, może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż wymienione w ust. 2 wyroby akcyzowe podlegające szczególnemu nadzorowi akcyzowemu.

5. Szczególny nadzór akcyzowy polega na kontroli:

1) czynności związanych z produkcją i obrotem wyrobami, o których mowa w ust. 2 i określonych na podstawie ust. 4, w szczególności wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, zużywania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) ilości i jakości wyrobów, o których mowa w ust. 2, przebiegu procesów technologicznych i ruchu towarowego dotyczącego tych wyrobów oraz ich wydajności, ubytków i zużycia,

3) prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego od wyrobów, o których mowa w ust. 2 i określonych na podstawie ust. 4,

4) dokumentacji prowadzonej w zakresie, o którym mowa w pkt 1 - 3.

6. Nie podlega szczególnemu nadzorowi akcyzowemu celowość i sposób wykorzystywania środków budżetowych oraz mienia państwowego na cele specjalne w jednostkach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkach wojskowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Art. 6b. 1. Czynności, o których mowa w art. 6a ust. 5, wykonują pracownicy lub funkcjonariusze celni na podstawie upoważnienia wydanego przez organy celne lub Szefa Służby Celnej.

2. Szczególny nadzór akcyzowy może być wykonywany jako nadzór stały.

3. Sprawowanie stałego nadzoru polega na wykonywaniu czynności kontrolnych, o których mowa w art. 6a ust. 5, przez komórkę organizacyjną utworzoną w tym celu przez organ celny na terenie podmiotu podlegającego szczególnemu nadzorowi akcyzowemu, zwaną dalej "komórką stałego nadzoru".

Art. 6c. 1. W zakresie szczególnego nadzoru akcyzowego pracownicy lub funkcjonariusze celni są uprawnieni do:

1) żądania powtórzenia, jeżeli to możliwe, każdej czynności, w wyniku której uzyskuje się dane o przyjmowanych, wydawanych lub wprowadzanych do procesu produkcyjnego surowcach, materiałach, produkcji w toku i półproduktach oraz uzyskanych produktach, wyrobach gotowych i wysokości strat produkcyjnych,

2) pobierania próbek surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w celu ich zbadania, zabezpieczania zebranych dowodów, zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym szczególnym nadzorem akcyzowym oraz zasięgania opinii biegłych,

3) nakładania zabezpieczeń akcyzowych na urządzenia, pomieszczenia i naczynia służące do działalności objętej szczególnym nadzorem akcyzowym w celu uniemożliwienia dostępu do ich wnętrz bez uszkodzenia zabezpieczenia akcyzowego a także na dokumentację prowadzoną w zakresie, o którym mowa w art. 6a ust. 5 pkt 1-3, w celu jej urzędowego uwierzytelnienia,

4) uczestniczenia w dokonywanych przez podmiot podlegający szczególnemu nadzorowi akcyzowemu czynnościach, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 1 i 2,

5) żądania zamknięcia dokumentacji prowadzonej w zakresie, o którym mowa w art. 6a ust. 5 pkt 1-3, w celu umożliwienia porównania rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym,

6) przeprowadzania kontroli obrachunkowych,

7) uczestniczenia w czynnościach niszczenia wyrobów objętych szczególnym nadzorem akcyzowym.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują pracownikom lub funkcjonariuszom celnym także w stosunku do podmiotów wykonujących działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6a ust. 2, bez zachowania warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Art. 6d. 1. Podmioty podlegające szczególnemu nadzorowi akcyzowemu są obowiązane zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym:

1) przesłać organowi celnemu, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6a ust. 2, zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą tej działalności, a w przypadku wznowienia działalności, po przerwie trwającej dłużej niż 3 miesiące - zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności,

2) zapewnić warunki do przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia podmiotu, w tym w miarę możliwości samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów,

3) przygotować i oznaczyć urządzenia, pomieszczenia i naczynia służące do działalności objętej szczególnym nadzorem akcyzowym,

4) przechowywać w oddzielnych naczyniach i pomieszczeniach wyroby objęte szczególnym nadzorem akcyzowym,

5) dostosować urządzenia, pomieszczenia i naczynia, o których mowa w pkt 3, do nakładania zabezpieczeń akcyzowych, a ponadto dostarczyć potrzebną ilość plomb, laku lub masy plastycznej do pieczęci oraz inne materiały do nałożenia zabezpieczeń akcyzowych,

6) posiadać legalizowane przyrządy pomiarowe, odczynniki i sprzęt techniczny, niezbędne do kontroli ilości i jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,

7) zgłaszać właściwemu organowi celnemu albo komórce stałego nadzoru informacje o terminach czynności, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 1 i 2,

8) przeprowadzać czynności, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 1 i 2, w obecności pracownika lub funkcjonariusza celnego,

9) prowadzić dokumentację w zakresie, o którym mowa art. 6a ust. 5 pkt 1-3, związaną z prowadzeniem działalności objętej szczególnym nadzorem akcyzowym,

10) dokonać zamknięcia dokumentacji prowadzonej w zakresie, o którym mowa w art. 6a ust. 5 pkt 1-3, na żądanie funkcjonariusza celnego lub pracownika w celu umożliwienia porównania rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym,

11) zgłaszać w terminie 2 dni właściwemu organowi celnemu albo komórce stałego nadzoru przypadki zniszczenia lub kradzieży wyrobów objętych szczególnym nadzorem akcyzowym bądź znaków skarbowych akcyzy,

12) zgłaszać właściwemu organowi celnemu zamiar zniszczenia wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia na, co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem ich zniszczenia.

13) zgłaszać bezzwłocznie właściwemu organowi celnemu albo komórce stałego nadzoru przypadki zdarzeń związanych z działaniem lub stanem urządzeń, pomieszczeń i naczyń, o których mowa w pkt 3, wskazujących na niebezpieczeństwo strat lub zniszczenia wyrobów akcyzowych objętych szczególnym nadzorem akcyzowym.

2. Za stan pomieszczeń, urządzeń i naczyń służących do wykonywania działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6a ust. 2, oraz za stan nałożonych na nie zabezpieczeń akcyzowych odpowiedzialny jest podmiot podlegający szczególnemu nadzorowi akcyzowemu.

3. Koszty związane z realizacją obowiązków określonych w ust. 1 obciążają podmioty podlegające szczególnemu nadzorowi akcyzowemu.

4. Pracownik lub funkcjonariusz celny dokonujący czynności kontrolnych w zakresie szczególnego nadzoru akcyzowego jest uprawniony do wstępu oraz poruszania się po terenie podmiotu podlegającego szczególnemu nadzorowi akcyzowemu na podstawie legitymacji służbowej, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, oraz nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym tego podmiotu; podlega natomiast przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym w podmiocie.

Art. 6e. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do wykonywania szczególnego nadzoru akcyzowego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu celnego dotyczące kontroli celnej.

Art. 6f. 1. Podmioty podejmujące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6a ust. 2, podlegają przed rozpoczęciem jej prowadzenia urzędowemu sprawdzeniu przez pracowników lub funkcjonariuszy celnych.

2. Urzędowemu sprawdzeniu podlegają również podmioty prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6a ust. 2, po przerwie w tej działalności trwającej dłużej niż 3 miesiące, a także na żądanie organu celnego.

3. Urzędowe sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających w celu ustalenia, czy zostały zapewnione warunki i środki do sprawnego przeprowadzania czynności kontrolnych, o których mowa w art. 6a ust. 5.

Art. 6g. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres i sposób wykonywania szczególnego nadzoru akcyzowego w stosunku do poszczególnych wyrobów podlegających temu nadzorowi oraz przy oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, w tym zakres i sposób sprawowania stałego nadzoru, a także sposób przeprowadzania kontroli doraźnych i okresowych, zakres i sposób nakładania zabezpieczeń akcyzowych oraz rodzaje i formy tych zabezpieczeń, tryb dokonywania i zakres dokonywanych zgłoszeń, o których mowa w art. 6d ust. 1 pkt 1, 7, 11 i 12, niektóre rodzaje i wzory prowadzonej dokumentacji, a także szczegółowy sposób jej przygotowania i prowadzenia,

2) wzór upoważnienia wydawanego pracownikom lub funkcjonariuszom celnym przez organy celne lub Szefa Służby Celnej,

3) sposób i tryb pobierania próbek,

4) szczegółowy zakres przygotowywania i oznaczania pomieszczeń, urządzeń i naczyń oraz zakres i szczegółowe zasady urzędowego sprawdzania,

5) tryb niszczenia wyrobów objętych szczególnym nadzorem akcyzowym w przypadku stwierdzenia ich nieprzydatności do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia,

6) szczegółowe zasady i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów objętych szczególnym nadzorem akcyzowym.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych powinien uwzględnić w szczególności:

1) zróżnicowanie form i sposobów wykonywania nadzoru oraz zakresu wymagań, które powinny zostać spełnione przez podmioty podlegające temu nadzorowi - w zależności od rodzaju podmiotu, rodzaju wykonywanej działalności oraz grupy wyrobów objętych szczególnym nadzorem akcyzowym,

2) zapewnienie skuteczności i sprawności sprawowania szczególnego nadzoru akcyzowego.";

3) po art. 22 dodaje się art. 22a i 22b w brzmieniu:

"Art. 22a. 1. Funkcjonariusze celni pełniący służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez tego ministra mogą otrzymać, z urzędu lub na wniosek, propozycje przeniesienia do służby cywilnej w tym urzędzie lub jednostkach organizacyjnych.

2. Propozycję, o której mowa w ust. 1, przedstawia dyrektor generalny lub kierownik urzędu wykonujący jego zadania, za zgodą kierownika urzędu, w którym funkcjonariusz pełni służbę.

3. Propozycja, o której mowa w 1, powinna określać:

1) miejsce pracy,

2) datę przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy,

3) stanowisko pracy,

4) wynagrodzenie.

4. Funkcjonariusz celny, w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji, o której mowa w ust. 1, składa pisemne oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia propozycji.

5. Dotychczasowy stosunek służbowy funkcjonariusza celnego, który przyjął propozycję, o której mowa w ust. 1, przekształca się w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony, odpowiednio do rodzaju dotychczasowego stosunku służbowego.

6. Funkcjonariusz celny, który na podstawie ust. 5 stał się pracownikiem służby cywilnej zatrudnionym na czas nieokreślony, nie ma obowiązku odbywania służby przygotowawczej, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237 i Nr 153, poz. 1271).

7. Funkcjonariuszowi celnemu, który na podstawie ust. 5 stał się pracownikiem służby cywilnej, okres służby w Służbie Celnej wlicza się do stażu pracy w służbie cywilnej.

8. Stosunek służbowy funkcjonariuszy celnych, którzy odmówili przyjęcia złożonej propozycji nie ulega zmianom.

Art. 22b. 1. Członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub jednostkach podległych lub nadzorowanych przez tego ministra mogą otrzymać, z urzędu lub na wniosek, propozycję pełnienia służby w Służbie Celnej.

2. Propozycję, o której mowa w ust. 1, przedstawia kierownik urzędu w rozumieniu ustawy, za zgodą dyrektora generalnego urzędu, lub kierownika urzędu wykonującego jego zadania, w którym członek korpusu służby cywilnej jest zatrudniony.

3. Członek korpusu służby cywilnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji pełnienia służby w Służbie Celnej składa pisemne oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia propozycji.

4. Propozycja, o której mowa w ust.1, powinna określać:

1) miejsce służby,

2) datę przekształcenia stosunku pracy w stosunek służbowy,

3) stanowisko służbowe,

4) stopień służbowy,

5) uposażenie.

5. Dotychczasowy stosunek pracy członka korpusu służby cywilnej, który przyjął propozycję, o której mowa w ust.1, przekształca się w stosunek służbowy na podstawie aktu mianowania do służby przygotowawczej lub stałej odpowiednio do rodzaju dotychczasowego stosunku pracy.

6. Członek korpusu służby cywilnej, który na podstawie ust. 1 stał się funkcjonariuszem celnym w służbie stałej, nie ma obowiązku odbywania służby przygotowawczej określonej w ustawie.

7. Członkowi korpusu służby cywilnej, który na podstawie ust. 1 stał się funkcjonariuszem celnym, okres stażu pracy w służbie cywilnej lub jednostkach organizacyjnych administracji celnej wlicza się do okresu służby w Służbie Celnej.

8. Stosunek pracy członków korpusu służby cywilnej, którzy odmówili przyjęcia złożonej propozycji nie ulega zmianom.".

    Art. 23. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 53 w § 24 wyraz "podatkowym" zastępuje się wyrazem "akcyzowym";

2) w art. 133 w § 1 pkt 1 - 3 otrzymują brzmienie:

"1) urząd celny - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 63 - 75, art. 85 - 96 § 1 i art. 106h oraz w sprawach ujawnionych w zakresie swojego działania przez urzędy celne z art. 99, art. 100, art. 106e, art. 106f, art. 106g i art. 106k, a także w sprawach w zakresie swojego działania z art. 54, art. 56, art. 57 § 1, art. 76 oraz art. 84 § 1,

2) urząd skarbowy - w sprawach o pozostałe przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

3) inspektor kontroli skarbowej - w sprawach ujawnionych w zakresie działania kontroli skarbowej, z wyłączeniem spraw o wykroczenia skarbowe określone w art. 63 § 4 i art. 65 § 4, w których należny podatek akcyzowy lub kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza dwukrotnej wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia, które są przekazane do organów wskazanych w pkt 1.";

3) w art. 134 w § 1 pkt 1otrzymuje brzmienie:

"1) Straż Graniczna - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 63 - 65, art. 67 - 71, art. 85 - 96 § 1, art. 106e, art. 106f, art. 106g oraz art. 106h, ujawnione w zakresie swego działania przez Straż Graniczną,".

    Art. 24. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 152, poz. 1267) art. 29d otrzymuje brzmienie:

"Art. 29d. W 2002 r. wynagrodzenia finansowane ze środków, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1, nie mogą przekraczać wielkości wynagrodzeń finansowanych z tych środków w 2001 r., z wyjątkiem wynagrodzeń prowizyjnych finansowanych ze środków specjalnych funkcjonujących na podstawie art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r. Nr 12, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804)".

    Art. 25. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z 2001 r. Nr 56, poz. 579 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w art. 6 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) wywiadowi skarbowemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania jego ustawowych zadań,".

    Art. 26. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 1031) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 wyrazy "urząd skarbowy właściwy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego właściwego",

- w pkt 2 wyrazy "urząd skarbowy właściwy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego właściwego",

- w pkt 3 wyrazy "urząd skarbowy właściwy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego właściwego",

- w pkt 4 wyrazy "urząd skarbowy właściwy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego właściwego",

b) w ust. 2 wyrazy "Drugi Urząd Skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego",

c) w ust. 4 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";

2) w art. 13 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego".

    Art. 27. W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 w ust. 5 w pkt 1 wyrazy "właściwego miejscowo urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego",

2) w art. 13:

a) w ust. 4 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Organ kontroli skarbowej, który w toku prowadzonej kontroli stwierdzi nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje decyzję określającą nienależną kwotę, o której mowa w ust. 3, i ustalającą kwotę dodatkową, o której mowa w ust. 2, podlegające przekazaniu do budżetu państwa. W przypadku, gdy nabywca jest znany, organ kontroli skarbowej w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości wydaje wynik kontroli i przekazuje go właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.".

    Art. 28. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych ( Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 831 i Nr 89. poz. 804) w art. 19:

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) organy podatkowe,";

2) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) wywiad skarbowy,".

    Art. 29. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w art. 44 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Prowizja otrzymywana przez jednostki, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 2 i 3, jest przeznaczana na usprawnienie funkcjonowania Służby Celnej.".

    Art. 30. 1. Postępowania egzekucyjne w sprawach wszczętych i niezakończonych przez organy podatkowe przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzą dotychczasowe organy.

    2. Postępowania w sprawach podatkowych wszczęte i niezakończone ostatecznym rozstrzygnięciem w danym trybie przed dniem wejścia w życie ustawy, przejmują organy właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie ustawy, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

    3. Obowiązki i uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych jako strony w sprawach, w których w dniu wejścia w życie ustawy przysługuje lub została wniesiona skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego, przejmuje właściwy w takich sprawach po dniu wejścia w życie ustawy dyrektor izby skarbowej.

    4. W sprawach wznowienia postępowania podatkowego zakończonego decyzją ostateczną, stwierdzenia nieważności oraz uchylenia lub zmiany takiej decyzji, właściwe są organy właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie ustawy, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

    5. Znaki skarbowe akcyzy uszkodzone lub niewykorzystane pobrane w urzędzie skarbowym przed dniem wejścia w życie ustawy powinny być zwrócone w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia ich uszkodzenia lub od dnia ich otrzymania od producenta zagranicznego do właściwego organu celnego w sprawach znaków skarbowych akcyzy.

    6. Postępowania w sprawach o wykroczenia skarbowe określone w art. 63 § 4 i art. 65 § 4 kodeksu karnego skarbowego, w których należny podatek akcyzowy lub kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza dwukrotnej wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia wszczęte i niezakończone przez inspektorów kontroli skarbowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzone są przez dotychczasowe organy.

    Art. 31. 1. Pracownicy zatrudnieni w urzędach kontroli skarbowej, izbach skarbowych, urzędach skarbowych, izbach celnych, urzędach celnych mogą, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy, otrzymać propozycję przeniesienia pomiędzy tymi jednostkami.

    2. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje kierownik jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony, w porozumieniu z kierownikiem jednostki dotychczas zatrudniającej pracownika.

    3. Propozycja przeniesienia, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności nowe warunki zatrudnienia oraz konsekwencje odmowy jej przyjęcia.

    4. Pracownik, któremu przedstawiono propozycję, o której mowa w ust. 1, może w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia propozycji. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia propozycji przeniesienia.

    5. W terminie 7 dni od dnia przyjęcia propozycji przeniesienia pracownik otrzymuje na piśmie potwierdzenie nowych warunków zatrudnienia.

    6. Odmowa przyjęcia propozycji, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy za wypowiedzeniem.

    7. Przepisy ust. 1 - 6 stosuje się odpowiednio do pracowników zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

    8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej.

    Art. 32. Z dniem 1 stycznia 2004 r. następuje przeniesienie ze środków specjalnych do budżetu państwa finansowania wynagrodzeń osobowych pracowników jednostek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 14, w części odpowiadającej wartości 60% planowanych w budżecie państwa na 2003 r. wynagrodzeń osobowych, skorygowanych o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na 2004 r.

    Art. 33. 1. Po raz pierwszy zawiadomienie, o którym mowa w art. 5 a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 14, podatnicy składają w terminie do dnia 15 grudnia 2002 r.

    2. W przypadku określenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie art. 5 ust. 9c ustawy wymienionej w art. 14, terytorialnego zasięgu działania określonych urzędów skarbowych w zakresie niektórych kategorii podatników z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r., zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego na właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników następuje w przypadku spełnienia warunku określonego w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a) tej ustawy w roku 2001, oraz w przypadku włączenia do kategorii podatników określonych w art. 5 ust. 9b pkt 1 - 6 i pkt 7 lit. b -d tej ustawy w roku 2002.

    Art. 34. Do osób, które w dniu wejścia w życie ustawy zajmują stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej, dyrektora izby skarbowej albo naczelnika urzędu skarbowego, nie stosuje się wymogu przeprowadzenia konkursu.

    Art. 35. Ilekroć w przepisach ustaw niezmienianych niniejszą ustawą mówi się o izbie skarbowej lub urzędzie skarbowym jako organie administracji rządowej, należy rozumieć przez ten organ odpowiednio dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego.

    Art. 36. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc przepisy dotychczasowe.

    Art. 37. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjątkiem:

1) art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej;

2) art. 7 ustawy wymienionej w art. 14 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 8a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 14 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

4) art. 29d ustawy wymienionej w art. 24 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia;

5) art. 31 i art. 33 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy.

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama