Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt

USTAWA
zdnia .................. 2002 r.
o Narodowym Funduszu Zdrowia

 

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
Rozdział 3 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Rozdział 4 - Narodowy Fundusz Zdrowia
Rozdział 5 - Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego
Rozdział 6 - Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
Rozdział 7 - Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych
Rozdział 8 - Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych
Rozdział 9 - Gospodarka finansowa Funduszu
Rozdział 10 - Przetwarzanie i ochrona danych
Rozdział 11 - Uprawnienia kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego
Rozdział 12 - Postępowanie w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego
Rozdział 13 - Nadzór nad realizacją powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
Rozdział 14 - Przepisy karne
Rozdział 15 - Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 16 - Przepisy przejściowe i końcowe

 


Rozdział 1
Przepisy ogólne

    Art. 1. Ustawa określa:

1) zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwanego dalej "ubezpieczeniem zdrowotnym",

2) prawa i obowiązki ubezpieczonego,

3) zasady, tryb i terminy:

a) zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego,

b) ustalania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

c) opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

e) prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek,

4) zasady zabezpieczania potrzeb zdrowotnych i organizację udzielania świadczeń,

5) organizację i zasady działania Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem",

6) zasady nadzoru i kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.

    Art. 2. Ubezpieczeni mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie.

    Art. 3. Ochrona zdrowia obywateli jest obowiązkiem władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

    Art. 4. 1. Obowiązki władz publicznych w zakresie ochrony zdrowia ubezpieczonych wykonują w szczególności:

1) Rada Ministrów i administracja rządowa,

2) Fundusz,

3) jednostki samorządu terytorialnego,

4) inne podmioty wymienione w ustawie.

    2. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia ubezpieczonych opiera się na zasadach legalności, gospodarności, rzetelności i celowości działania.

    Art. 5. Władze publiczne gwarantują:

1) przestrzeganie zasady równego traktowania obywateli oraz solidarności społecznej w ochronie zdrowia,

2) zapewnienie ubezpieczonym równego i nieprzerwanego oraz opartego na wolnym wyborze dostępu do świadczeń zdrowotnych, na warunkach określonych w ustawie.

    Art. 6. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) ambulatoryjnej opiece zdrowotnej - rozumie się przez to udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom niewymagającym leczenia szpitalnego przez świadczeniodawców,

2) aptece - rozumie się przez to aptekę ogólnodostępną, a także punkt apteczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381),

3) artykułach sanitarnych - rozumie się przez to materiały i preparaty opatrunkowe przeznaczone dla celów medycznych oraz środki ich mocowania,

4) bezrobotnym - rozumie się przez to bezrobotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, po z. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793),

5) członku rodziny - rozumie się przez to następujące osoby, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego:

a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, dziecko obce lub wnuka przyjętych na wychowanie, również w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli jest niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku,

b) małżonka,

c) wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) dzieci uprawnione do renty rodzinnej,

6) felczerze - rozumie się przez to osobę określoną w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. Nr 36, poz. 336, z 1954 r. Nr 57, poz. 284, z 1998 r. Nr 143, poz. 916, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268),

7) felczerze ubezpieczenia zdrowotnego - rozumie się przez to felczera lub starszego felczera udzielającego świadczeń zdrowotnych u świadczeniodawcy, z którym to świadczeniodawcą zawarto umowę o udzielanie ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych,

8) inwalidzie wojennym lub wojskowym - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 6-8 lub art. 30 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87),

9) kombatancie - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 1 - 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950, z 1998 r. Nr 37, poz. 204, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 77, poz. 862, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1788 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 34),

10) leczeniu uzdrowiskowym - rozumie się przez to lecznictwo określone w art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 162, poz. 1116 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268),

11) lekarzu - rozumie się przez to osobę określoną w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204),

12) lekarzu będącym świadczeniodawcą - rozumie się przez to lekarza wykonującego indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską, z którym to lekarzem zawarto umowę o udzielanie ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych,

13) lekarzu ubezpieczenia zdrowotnego - rozumie się przez to lekarza będącego świadczeniodawcą lub lekarza wykonującego zawód u świadczeniodawcy, z którym to świadczeniodawcą zawarto umowę o udzielanie ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych,

14) leku podstawowym - rozumie się przez to produkt leczniczy ratujący życie lub niezbędny w terapii dla podtrzymania zdrowia, najbardziej uzasadniony w danej grupie produktów leczniczych,

15) leku recepturowym - rozumie się przez to produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej,

16) leku uzupełniającym - rozumie się przez to produkt leczniczy, w rozumieniu ustawy - Prawo farmaceutyczne, wspomagający lub uzupełniający działanie leków podstawowych, a także produkt leczniczy najnowszej generacji o zbliżonych właściwościach terapeutycznych, a wysokiej cenie,

17) najkorzystniejszej ofercie - rozumie się przez to ofertę z najniższą ceną albo ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w tym:

a) kompleksowości oferowanych świadczeń obejmującej ich zakres merytoryczny oraz stopień zapewnienia ubezpieczonemu ciągłości dostępu do świadczeń zdrowotnych, w szczególności diagnostyki i terapii,

b) dostępności do świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonych,

c) kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

d) jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych ustalonej w oparciu o wewnętrzną oraz zewnętrzną ocenę potwierdzoną certyfikatem jakości lub akredytacją,

18) najniższym wynagrodzeniu - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie pracowników, określane przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 77 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805),

19) nazwie handlowej leku - rozumie się przez to nazwę leku zastrzeżoną przez producenta,

20) nazwie międzynarodowej leku - rozumie się przez to nazwę leku ustaloną przez Światową Organizację Zdrowia,

21) materiałach medycznych - rozumie się przez to materiały, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1380) mogą być przedmiotem obrotu w hurtowniach farmaceutycznych i aptekach,

22) osobie bezdomnej - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 2a ust.1 pkt 5a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792),

23) osobie bezdomnej wychodzącej z bezdomności - rozumie się przez to osobę realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,

24) osobie pobierającej emeryturę lub rentę - rozumie się przez to osobę objętą zaopatrzeniem emerytalno-rentowym lub pobierającą rentę strukturalną, na podstawie odrębnych przepisów, a także osobę pobierającą emeryturę lub rentę z zagranicy,

25) osobie prowadzącej działalność pozarolniczą - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792),

26) pielęgniarce i położnej - rozumie się przez to osoby określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969),

27) przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",

28) świadczeniach pielęgniarskich - rozumie się przez to świadczenia zdrowotne określone w art. 4 i 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej,

29) świadczeniodawcy - rozumie się przez to zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie oraz grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek lub położnych, osobę wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki albo osobę fizyczną, która nie może udzielać świadczeń zdrowotnych w wymienionych wcześniej formach, a uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

30) świadczeniu zdrowotnym - rozumie się przez to świadczenie udzielane przez świadczeniodawcę, określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407); świadczenie zdrowotne obejmuje również transport sanitarny inny, niż określony w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207 i Nr 154, poz. 1801),

31) ubezpieczeniu społecznym - rozumie się przez to ubezpieczenia emerytalne i rentowe określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,

32) ubezpieczeniu społecznym rolników - rozumie się przez to ubezpieczenie określone w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 764),

33) ubezpieczeniu zdrowotnym - rozumie się przez to ubezpieczenie zdrowotne realizowane przez Fundusz, zgodnie z przepisami ustawy,

34) zawodzie medycznym - rozumie się przez to zawód, który na podstawie odrębnych przepisów uprawnia do udzielania świadczeń zdrowotnych.


Rozdział 2
Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

    Art.7. Ubezpieczonymi w Funduszu są osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej z prawem do pracy, karty stałego pobytu lub karty czasowego pobytu, jeżeli:

1) podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,

2) ubezpieczają się dobrowolnie.

    Art. 8. Ubezpieczonymi w Funduszu na podstawie przepisów ustawy są:

1) osoby posiadające obywatelstwo polskie, niezamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są objęte ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

2) cudzoziemcy - studenci i słuchacze studiów doktoranckich, którzy studiują w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) cudzoziemcy - członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej oraz posiadający kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu,

4) zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członkowie rodzin osób, o których mowa w art. 7, jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,

5) będące obywatelami polskimi i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby bezdomne, jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

    Art. 9. W Funduszu nie mogą ubezpieczać się cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub międzynarodowych instytucjach, chyba że umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską stanowią inaczej, z zastrzeżeniem art. 7 i art. 8 pkt. 2 - 4.

    Art.10. Cudzoziemcom, którzy nie są ubezpieczeni w Funduszu świadczenia zdrowotne przysługują na zasadach określonych w umowach międzynarodowych.

    Art. 11. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

1) osoby objęte ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, z zastrzeżeniem art. 7 i 8 które są:

a) pracownikami,

b) rolnikami lub ich domownikami,

c) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub osobami z nimi współpracującymi,

d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,

e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osobami z nimi współpracującymi, oraz osobami wykonującymi prace na podstawie umowy o dzieło i osobami z nimi współpracującymi,

f) osobami duchownymi,

g) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub członkami ich rodzin,

h) osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu lub zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, wynikające z odrębnych przepisów lub z układów zbiorowych pracy,

2) żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający służbę okresową lub nadterminową zasadniczą służbę wojskową,

3) policjanci,

4) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu,

5) funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa,

6) funkcjonariusze Straży Granicznej,

7) funkcjonariusze Służby Celnej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej,

10) posłowie i senatorowie pobierający uposażenie poselskie albo senatorskie, a także radni jednostek samorządu terytorialnego,

11) sędziowie i prokuratorzy,

12) osoby pobierające emeryturę lub rentę z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 6 pkt 5 lit. d), osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenia rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze,

13) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze, nieobjęci świadczeniami z ubezpieczenia zdrowotnego i niepodlegający obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu,

14) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, nie przebywające w placówkach, o których mowa w pkt 13, nieobjęte świadczeniami z ubezpieczenia zdrowotnego i niepodlegające obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 18 pkt 3,

15) studenci i słuchacze studiów doktoranckich, nieobjęci świadczeniami z ubezpieczenia zdrowotnego i niepodlegający obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 8 pkt 2,

16) alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiednicy,

17) słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

18) osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia, nieobjęte świadczeniami z ubezpieczenia zdrowotnego i niepodlegające obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu,

19) bezrobotni,

20) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz osoby nie pobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-5 i ust. 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

21) osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej,

22) osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

23) kombatanci nie podlegający ubezpieczeniu społecznemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub nie pobierający emerytury lub renty,

24) osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

25) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

26) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1 - 22,

27) członkowie rad nadzorczych pobierający z tego tytułu świadczenia pieniężne.

    Art. 12. 1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do Funduszu, zgodnie z przepisami art. 19, i opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych ustawą.

    2. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do Funduszu uzyskuje wraz z członkami rodziny, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

    3. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o której mowa w ust. 2, i członków jej rodziny ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia, chyba, że osoba ta ubezpiecza się nadal dobrowolnie.

    4. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o której mowa w ust. 2, nie wygasa w okresie pobierania przez tę osobę zasiłków przyznanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, których nie zalicza się do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

    5. W odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego nie wygasa w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń.

    Art. 13. 1. Osoba nie wymieniona w art. 11 może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu.

    2. Podstawę wymiaru składki opłacanej przez:

1) osobę, o której mowa w ust. 1, stanowi kwota udokumentowanego miesięcznego dochodu z zastrzeżeniem ust. 3,

2) osobę, o której mowa w art. 8 pkt 2 i 3, stanowi kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej.

    3. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 1, nie osiąga dochodów podstawę wymiaru składki opłacanej przez tę osobę stanowi kwota przeciętnego wynagrodzenia.

    4. Osoba, o której mowa w ust. 1, zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej przez tę osobę z Funduszem, a przestaje być nim objęta z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek, chyba że zaległość nie przekracza równowartości miesięcznej kwoty składki.

    5. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osoby, o której mowa w ust. 1, oznacza równoczesne ubezpieczenie członków jej rodziny.

    6. Objęcie osoby, o której mowa w ust. 1, dobrowolnym ubezpieczeniem uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej.

    7. Wysokość opłaty dodatkowej jest uzależniona od okresu, w którym osoba, o której mowa w ust. 1, nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, i wynosi wielokrotność miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki:

1) 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której okres nieskładkowy wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do 1 roku,

2) 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której okres nieskładkowy wynosi nieprzerwanie powyżej 1 roku do 2 lat,

3) 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której okres nieskładkowy wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat do 5 lat,

4) 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której okres nieskładkowy wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat,

5) 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której okres nieskładkowy wynosi nieprzerwanie powyżej 10 lat.

    8. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, Fundusz może rozłożyć opłatę na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 5 rat.

    9. Prawo do świadczeń zdrowotnych osoby, o której mowa w ust. 1, i członków jej rodziny rozpoczyna się w dniu objęcia ubezpieczeniem i wygasa po upływie miesiąca od dnia ustania ubezpieczenia w Funduszu.

    10. Fundusz zawiadamia Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób ubezpieczających się dobrowolnie.

    Art. 14. 1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 11 pkt 1, powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym lub ubezpieczeniu społecznym rolników, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w art. 12 ust. 3.

3. Po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego pracownik może ubezpieczyć się na zasadach określonych w art. 13.

    Art. 15. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób wymienionych w art. 11 pkt 2-9 powstaje z dniem nawiązania stosunku służbowego, a wygasa z dniem jego ustania.

    Art. 16. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób wymienionych w art. 11 pkt 10 i 11 powstaje z dniem przyznania im uposażenia, a wygasa z dniem utraty prawa do pobierania uposażenia.

    Art. 17. 1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego emerytów i rencistów powstaje od dnia, od którego przysługuje wypłata emerytury lub renty, a wygasa z dniem zaprzestania pobierania świadczenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób w stanie spoczynku pobierających uposażenie lub pobierających uposażenie rodzinne oraz osób pobierających uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze.

    Art. 18. Obowiązek ubezpieczenia:

1) uczniów i słuchaczy, wymienionych w art. 11 pkt 13 - powstaje z dniem przyjęcia do szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli, a wygasa z dniem ukończenia szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli albo skreślenia z listy uczniów lub słuchaczy,

2) dzieci, uczniów i słuchaczy, wymienionych w art. 11 pkt 13, przebywających w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej - powstaje z dniem przyjęcia do placówki albo domu, a wygasa z końcem pobytu w placówce bądź domu,

3) dzieci, o których mowa w art. 11 pkt 14 - powstaje z dniem uznania przez ośrodek pomocy społecznej zasadności objęcia ubezpieczeniem, a wygasa z dniem uznania, że ustała zasadność objęcia ubezpieczeniem, nie później jednak niż z dniem, w którym dziecko rozpoczyna realizację obowiązku szkolnego; ośrodek pomocy społecznej może odmówić uznania zasadności objęcia ubezpieczeniem lub uznać, że ustała konieczność i zasadność objęcia ubezpieczeniem dziecka spełniającego przesłanki określone w art. 11 pkt 14, jeżeli na podstawie wywiadu rodzinnego (środowiskowego) stwierdzi, iż warunki materialne opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka umożliwiają jego ubezpieczenie na zasadach określonych w art. 13,

4) osób wymienionych w art. 11 pkt 15 i 17 - powstaje z dniem immatrykulacji lub przyjęcia na studia doktoranckie, a wygasa z dniem uzyskania statusu absolwenta lub ukończenia studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,

5) osób wymienionych w art. 11 pkt 16 - powstaje z dniem przyjęcia do wyższego seminarium duchownego albo teologicznego lub do zakonu albo jego odpowiedników, a wygasa z dniem ukończenia 25 roku życia albo wystąpienia z wyższego seminarium duchownego albo teologicznego lub zakonu albo jego odpowiedników,

6) osób wymienionych w art. 11 pkt 18 - powstaje z dniem przyznania stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania,

7) bezrobotnych - powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu,

8) osób pobierających świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny z urzędu pracy - obejmuje okres od dnia przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego do dnia utraty prawa do jego pobierania, a w przypadku zasiłku przedemerytalnego- do jego wygaśnięcia, a w przypadku osób nie pobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn, o których mowa w art. 11 pkt 20 - obejmuje okres od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy do dnia przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

9) osób pobierających rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej - obejmuje okres od dnia przyznania renty lub zasiłku do dnia utraty prawa do ich pobierania,

10) osób bezdomnych wychodzących z bezdomności - powstaje po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, a wygasa z dniem zakończenia realizacji programu lub zaprzestania realizacji programu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

11) osób korzystających z urlopu wychowawczego - powstaje z dniem rozpoczęcia urlopu, a wygasa z dniem zakończenia urlopu,

12) osób, o których mowa w art. 11 pkt 25 - powstaje z dniem, w którym świadczenie alimentacyjne staje się wymagalne, a wygasa w dniu, w którym należności z tytułu alimentów przestaną być wymagalne,

13) rolników, o których mowa w art. 11 pkt 26 - powstaje z dniem zaistnienia określonych w tym przepisie warunków, a wygasa z dniem ich ustania,

14) osób wymienionych w art. 11 pkt 27 powstaje z dniem powołania na członka rady nadzorczej, a wygasa w dniem zaprzestania pełnienia tej funkcji.

    Art. 19. 1. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób objętych ubezpieczeniem społecznym oraz wymienionych w ust. 3 -17 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczenia społecznego lub do ubezpieczenia społecznego rolników, z zastrzeżeniem art. 20 i art. 29 ust. 6 i 7.

    2. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób wymienionych w art. 11 pkt 2 - 11 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczenia społecznego, z zastrzeżeniem art. 20.

    3. Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inna właściwa instytucja emerytalno - rentowa lub bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy. Osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, a także osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze zgłasza do ubezpieczenia podmiot wypłacający to uposażenie lub świadczenie.

    4. Osoby wymienione w art. 11 pkt 13 i 15 zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe, jednostki prowadzące studia doktoranckie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze i domy pomocy społecznej.

    5. Dzieci, o których mowa w art. 11 pkt 14, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo z własnej inicjatywy.

    6. Osoby wymienione w art. 11 pkt 16 zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiednio wyższe seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo jego odpowiednik.

    7. Osoby wymienione w art. 11 pkt 17 zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

    8. Osoby wymienione w art. 11 pkt 18 zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający stypendium.

    9. Bezrobotnych oraz osoby, o których mowa w art. 11 pkt 20, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego urząd pracy.

    10. Osoby korzystające z urlopu wychowawczego zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, w imiennym raporcie miesięcznym kierowanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna, z zastrzeżeniem ust. 11.

    11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego osoby korzystające z urlopu wychowawczego, którym wypłaca zasiłek wychowawczy.

    12. Osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej.

    13. Osoby wymienione w art. 11 pkt 22 zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności.

    14. Kombatantów, o których mowa w art. 11 pkt 23, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

    15. Osoby wymienione w art. 11 pkt 26 zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby te zobowiązane są zgłosić się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu ich zarejestrowania.

    16. Osoby wymienione w art. 11 pkt 27 zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający świadczenie pieniężne.

    17. Osoby nie wymienione w ust. 1 - 16 zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego osobiście.

    18. Za osoby ubezpieczone, pomimo braku zgłoszenia i opłacenia składki, uznaje się bezdomnych, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia. Funduszowi przysługuje zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych tym osobom od gminy, właściwej ze względu na ostatnie miejsce pobytu bezdomnego bezpośrednio przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych, odnotowanym w dokumentacji medycznej świadczeniodawcy.

    19. Fundusz ubezpiecza wnioskodawcę od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został przekazany, i w terminie 7 dni od dnia objęcia ubezpieczeniem zawiadamia o tym:

1) wnioskodawca,

2) płatnika, który przekazał wniosek,

3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

    Art. 20. 1. Zgłoszenia, o których mowa w art. 19 ust. 1- 17, kierowane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

    2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) wskazanie właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu,

2) nazwisko, pierwsze i drugie imię,

3) nazwisko rodowe,

4) datę urodzenia,

5) adres zamieszkania,

6) płeć,

7) numer identyfikacyjny PESEL,

8) numer NIP w przypadku osób, którym nadano ten numer.

    3. W przypadku, gdy osoba zgłaszana do ubezpieczenia zdrowotnego nie ma nadanego numeru identyfikującego PESEL i numeru NIP, zgłoszenie powinno zawierać rodzaj i numer dowodu tożsamości.

    4. Zgłoszenie powinno zawierać również następujące dane dotyczące członków rodziny objętych ubezpieczeniem:

1) nazwisko, pierwsze i drugie imię,

2) nazwisko rodowe,

3) datę urodzenia,

4) adres zamieszkania,

5) płeć,

6) stopień pokrewieństwa,

7) stopień niepełnosprawności,

8) numer PESEL,

9) numer NIP w przypadku osób, którym nadano ten numer.

    Art. 21. 1. Dowodem objęcia powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym jest karta ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w przepisach o Rejestrze Usług Medycznych.

    2. Fundusz prowadzi Centralny Rejestr Ubezpieczonych, w szczególności w celu:

1) potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego,

2) gromadzenia danych o osobach ubezpieczonych w Funduszu.

    3. Instytucja prowadząca Rejestr Usług Medycznych jest obowiązana do przekazywania nieodpłatnie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, do Funduszu.


Rozdział 3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

    Art. 22. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 23, 25 i 200.

    Art. 23. 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników jest równa kwocie odpowiadającej cenie 50kg żyta z każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym, ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Podstawą wymiaru składki dla rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej jest ponadto deklarowana kwota odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

    3. Podstawą wymiaru składki dla rolnika, o którym mowa w art. 11 pkt 26, jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej.

    4. Podstawą wymiaru składki dla domownika pracującego z rolnikiem w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej.

    5. Składka rolnika na ubezpieczenie zdrowotne obejmuje członków jego rodziny, jeżeli nie są oni domownikami w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

    6. Składka rolnika nie może przekroczyć wysokości kwoty składki naliczanej z 100 hektarów przeliczeniowych prowadzonego gospodarstwa rolnego.

    Art. 24. 1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 11 pkt 1 lit. a), b), d), e), g) i h), stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 5, 6, 8 i 11.

    2. Podstawę wymiaru składki osób, o których mowa w art. 11 pkt 1 lit. c) stanowi:

1) za okres pierwszych trzech miesięcy od dnia zgłoszenia działalności pozarolniczej - kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

2) za czwarty i następne miesiące prowadzenia działalności pozarolniczej - średni miesięczny dochód osiągany z działalności pozarolniczej, obliczony za ostatnie trzy miesiące prowadzenia działalności, poprzedzające miesiąc za który ma być obliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne.

    3. Jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru składki, zgodnie z ust. 2 pkt 2, w szczególności w przypadku działalności ze stratą, za podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjmuje się kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

    4. Ubezpieczony zobowiązany jest do ustalenia podstawy wymiaru składki, zgodnie z ust. 2 i 3, na podstawie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, wypełnianych dla celów podatkowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

    5. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 11 pkt 2 - 9, objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 6 i 9.

    6. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 11 pkt 2 - 9, nie objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, stanowi kwota odpowiadająca uposażeniu tych osób.

    7. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się żadnych wyłączeń z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 2.

    8. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

    9. Podstawę wymiaru składek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę kandydacką stanowi kwota odpowiadająca wysokości najniższego wynagrodzenia.

    10. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla:

1) osób wymienionych w art. 11 pkt 10 i 11 - jest kwota odpowiadająca wysokości ich uposażenia pomniejszona o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych,

2) osób wymienionych w art. 11 pkt 12 - jest kwota emerytury, renty, z wyłączeniem dodatków, zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo kwota uposażenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego o takim samym charakterze,

3) osób wymienionych w art. 11 pkt 13 - 16 - jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej,

4) osób wymienionych w art. 11 pkt 17 - jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego stypendium pomniejszona o kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, potrąconych przez płatnika ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych,

5) osób wymienionych w art. 11 pkt 18 - jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego stypendium,

6) osób wymienionych w art. 11 pkt 19 - jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku nie pobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium - kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej,

7) osób wymienionych w art. 11 pkt 20 - jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a w przypadku nie pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego - kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej,

8) osób wymienionych w art. 11 pkt 21 - jest kwota odpowiadająca wysokości renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego lub gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej,

9) osób wymienionych w art. 11 pkt 22-23 - jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej,

10) osób wymienionych w art. 11 pkt 24 - jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego zasiłku wychowawczego, a w przypadku nie pobierania zasiłku - kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej,

11) osób wymienionych w art. 11 pkt 25 - jest kwota odpowiadająca kwocie alimentów nie wyższej jednak od wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej.

12) osób wymienionych w art. 11 pkt 27 - jest kwota odpowiadająca wysokości otrzymywanego świadczenia pieniężnego

    11. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych w art. 11 pkt 1 lit. f) oraz pkt 16, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej.

    12. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminy i tryb ich opłacania, z uwzględnieniem okresu opłacania składek ustalonego w art. 28 ust. 6.

    Art. 25. 1. Jeżeli spełnione są przesłanki do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, o którym mowa w art. 11, z więcej niż jednego tytułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie, z zastrzeżeniem ust. 4 - 8.

    2. Jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła przychodów w ramach tego samego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, o którym mowa w art. 11, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się odrębnie od wszystkich uzyskiwanych przychodów, z zastrzeżeniem ust. 3.

    3. Jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła przychodów w ramach tego samego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, o którym mowa w art. 11 pkt 1 lit. c), składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się od sumy wszystkich uzyskiwanych przychodów.

    4. W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, o którym mowa w art. 11, składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia. W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, gdy w każdym z tych tytułów składka jest finansowana z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia.

    5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana od dodatkowych przychodów z działalności pozarolniczej przez osoby, których świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty najniższego wynagrodzenia, w przypadku gdy osoby te:

1) uzyskują dodatkowe przychody z tej działalności w wysokości nie przekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury,

2) opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

    6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, od dodatkowych przychodów z prowadzonej przez te osoby działalności pozarolniczej, jeżeli osoby te:

1) uzyskują przychody z tej działalności, w wysokości nie przekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury,

2) opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

    7. Jeżeli działalność pozarolnicza stanowi jedyne źródło przychodu osób, o których mowa w ust. 6, składka opłacana jest w wysokości nie przekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizyczny.

    8. Osoba duchowna, która nie jest podatnikiem podatku ryczałtowego, a jedynym jej źródłem przychodu jest zatrudnienie, opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne wyłącznie z tytułu zatrudnienia.

    Art. 26. 1. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 28 ust. 1 - 8, zgodnie z przepisami art. 22 - 25, jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki, z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi:

1) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek,

2) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 12,

3) kwota stanowiąca równowartość ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przysługująca na podstawie odrębnych przepisów osobom, o których mowa w art. 18 ust. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

4) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych, o których mowa w art. 11 pkt 12,

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza zgodnie z przepisami art. 22 - 25; w tym przypadku przepis ust. 1 nie ma zastosowania.

    3. Płatnik składek przekazuje, w terminie, o którym mowa w art. 31 ust. 1, do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu zestawienie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych z uwzględnieniem obniżenia określonego w ust. 1, zawierające informację o wysokości tych składek, jeżeli były ustalane zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału.

    4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać ponadto: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer NIP ubezpieczonego, a w przypadku braku tych numerów - rodzaj i numer dowodu tożsamości, a także nazwę, adres siedziby, numer NIP oraz numer REGON płatnika składek.

    Art. 27. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, z zastrzeżeniem art. 28 i 29.

    Art. 28. 1. Za osobę pozostającą w stosunku pracy lub w stosunku służbowym składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza pracodawca, a w razie wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) - podmiot zobowiązany do wypłaty tych świadczeń.

    2. Za funkcjonariuszy, o których mowa w art. 24 ust. 9, składkę oblicza, finansuje ze środków własnych i odprowadza szkoła Państwowej Straży Pożarnej.

    3. Za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, lub umowy o dzieło oraz za osoby z nią współpracującą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zleceniodawca.

    4. Za osobę pobierającą świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu lub zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia składkę, jako płatnik, oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza jednostka wypłacająca świadczenie lub zasiłek.

    5. Za bezrobotnego pobierającego zasiłek lub stypendium, osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza właściwy urząd pracy.

    6. Za członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz członków ich rodzin składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza spółdzielnia.

    7. Za osobę pobierającą uposażenie posła lub senatora składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza Kancelaria Sejmu lub Kancelaria Senatu, za radnego - właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

    8. Za osobę pobierającą emeryturę lub rentę składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty emerytury, renty, o której mowa w art. 24 ust. 10 pkt 2, i odprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inna instytucja emerytalno-rentowa wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy.

    9. Za osobę pobierającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza wypłacający to uposażenie lub świadczenie.

    10. Za osobę, o której mowa w art. 11 pkt 17, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

    11. Za osobę, o której mowa w art. 11 pkt 18, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający stypendium.

    12. Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę oblicza, odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca działalność.

    13. Za osoby korzystające z urlopu wychowawczego składki na ubezpieczenie zdrowotne oblicza pracodawca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli wypłaca zasiłek wychowawczy.

    14. Za członków rad nadzorczych składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonych i odprowadza podmiot wypłacający to świadczenie pieniężne.

    Art. 29. 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

1) rolników, o których mowa w art. 11 pkt 1 lit. b) i pkt 26, oraz domowników, z wyjątkiem rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, opłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 oraz art. 19 ust. 15,

2) bezrobotnych nie pobierających zasiłku oraz osób nie pobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn, o których mowa w art. 11 pkt 20, opłaca właściwy urząd pracy,

3) osób korzystających z urlopu wychowawczego opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

4) osób pobierających rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej opłaca jednostka wypłacająca to świadczenie,

5) osób, o których mowa w art. 11 pkt 22, opłaca ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

6) dzieci, uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 11 pkt 13, przebywających w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej opłaca placówka lub dom, a uczniów i słuchaczy nie przebywających w takiej placówce, jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłaca szkoła lub zakład kształcenia nauczycieli, do którego uczeń lub słuchacz uczęszcza,

7) dzieci, o których mowa w art. 11 pkt 14, opłaca ośrodek pomocy społecznej,

8) osób, o których mowa w art. 11 pkt 21, opłaca ośrodek pomocy społecznej,

9) studentów i uczestników studiów doktoranckich, o których mowa w art. 11 pkt 15, opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają studia,

10) osób, o których mowa w art. 8 pkt 3, jeżeli zostały uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają studia,

11) kombatantów, o których mowa w art. 11 pkt 23, opłaca Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

    2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w ust. 1, a także osób, którym przyznano renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, jak również osób, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tej wojnie, otrzymujących dochody z tytułu emerytury lub renty, zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie odrębnych przepisów, są finansowane z budżetu państwa.

    3. Środki z budżetu państwa na składki wymienione w ust. 1 pkt 2, 5 i 6 otrzymują jednostki samorządu terytorialnego jako dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.

    4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulatów, nowicjuszy i juniorystów i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych, są finansowane z Funduszu Kościelnego.

    5. Na opłacenie składek, o których mowa w ust. 4, Fundusz Kościelny otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

    6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 11 pkt 1 lit. b), opłacana jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono zgłoszenie do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, do ostatniego dnia miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu.

    Art. 30. 1. Płatnik, o którym mowa w art. 28 i art. 29 ust. 1, za terminowe naliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz przekazanie związanych z tym informacji ma prawo do wynagrodzenia w wysokości 0,05 % odprowadzonej kwoty składek.

    2. Kwota należnego wynagrodzenia potrącana jest przez płatnika z kwoty pobranych składek.

    Art. 31. 1. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 27-29, są obowiązane, bez uprzedniego wezwania, opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie przewidzianym dla składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli do tych osób i jednostek nie stosuje się przepisów o ubezpieczeniu społecznym - w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

    2. Od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobiera się odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych dla zaległości podatkowych.

    3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

1) osób wymienionych w art. 11 pkt 1 lit. a) i c) - h), w pkt 2 - 25 i 27 oraz w art. 13 są opłacane i ewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

2) osób wymienionych w art. 11 pkt 1 lit. b) i pkt 12 pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oraz osób wymienionych w art. 11 pkt 26 i w art. 23 są opłacane i ewidencjonowane w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

    4. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia wpływu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz dokumentów umożliwiających rozdzielenie składek na poszczególne odziały wojewódzkie Funduszu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z pobranymi odsetkami za zwłokę do Centrali Funduszu.

    5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne i należności pochodne od składek niezwłocznie do Centrali Funduszu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpływu na rachunek.

    6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje do Funduszu i ministra właściwego do spraw zdrowia informacje o ubezpieczonych, o których mowa w art. 147 ust. 2 pkt 1-9, i przekazanych za nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne i odsetkach za zwłokę, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia wpływu składek i odsetek oraz dokumentów umożliwiających rozdzielenie składek na poszczególnych ubezpieczonych.

    7. Fundusz jest uprawniony do nieodpłatnego dostępu do informacji o ubezpieczonym i opłacanej przez niego składce, w zakresie niezbędnym do realizacji ubezpieczenia zdrowotnego, znajdujących się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

    8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje do Funduszu i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacje, o których mowa w art. 147 ust. 2 pkt 1-9, po przeprowadzeniu ich weryfikacji, polegającej na stwierdzeniu ich zgodności z danymi objętymi ewidencją PESEL oraz na naniesieniu niezbędnych korekt w przypadku ich niezgodności.

    9. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania do Funduszu, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, uwzględniając konieczność zapewnienia poufności przekazywanych danych.

    10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy, zakres i tryb weryfikacji informacji o ubezpieczonych, o której mowa w ust. 8, oraz sposób postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w razie stwierdzenia ich niezgodności, uwzględniając konieczność zapewnienia poufności przekazywanych danych.

    Art. 32. Koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne potrącane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wysokości 0,2% kwoty tej części składek przekazanych do Funduszu, które zostały zidentyfikowane - przypisane do konkretnego ubezpieczonego.

    Art. 33. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, odrębny tryb określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposób zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa, zgodnie z art. 28 ust. 1.

    Art. 34. Od kwoty nie przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z należnymi odsetkami Fundusz pobiera odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych dla zaległości podatkowych.

    Art. 35. 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz należności z tytułu odsetek za zwłokę, nie opłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

    2. Należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat, licząc od dnia, w którym składka stała się wymagalna.

    3. Bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu płatności, rozłożenie spłaty należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik. Należności z tytułu składek nie można jednak dochodzić, jeżeli od terminu ich wymagalności upłynęło 10 lat.

    Art. 36. 1. Zwrot nadpłaconej składki następuje na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

    2. Zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne nie można dochodzić, jeżeli od daty ich opłacenia upłynęło 5 lat.

    Art. 37. 1. Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu:

1) od podatku dochodowego od osób fizycznych - na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764 i Nr 74, poz. 784),

2) od zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz przez osoby duchowne - na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784).

    2. Odliczenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą powodować zmniejszenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.


Rozdział 4
Narodowy Fundusz Zdrowia

    Art. 38. 1. Fundusz jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną.

    2. Siedzibą Funduszu jest miasto stołeczne Warszawa.

    3. Nadzór nad zgodnością działań Funduszu z obowiązującymi przepisami sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

    4. Fundusz działa na podstawie niniejszej ustawy i Statutu.

    5. Statut Funduszu uchwala Rada Nadzorcza, z tym, że pierwszy Statut nadaje Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

    6. W Statucie określa się w szczególności strukturę organizacyjną Funduszu oraz zakres rzeczowy działania centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu, a także kwot, do wysokości których Zarząd uprawniony jest do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

    Art. 39. 1. Fundusz w celu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym zarządza środkami finansowymi przekazywanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zawiera umowy ze świadczeniodawcami.

    2. Fundusz finansuje świadczenia zdrowotne w ramach posiadanych środków finansowych. Świadczenia zdrowotne powinny odpowiadać aktualnej wiedzy i praktyce medycznej.

    Art. 40. 1. W skład Funduszu wchodzą:

1) centrala,

2) oddziały wojewódzkie Funduszu.

    2. Oddziały wojewódzkie Funduszu tworzone są zgodnie z podziałem terytorialnym państwa.

    3. W jednostkach organizacyjnych Funduszu, o których mowa w ust. 1 tworzy się komórki organizacyjne do spraw jednostek i służb podległych Ministrowi Obrony Narodowej i ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

    Art. 41. 1. Do zakresu działania Funduszu należy w szczególności:

1) zabezpieczenie ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, udzielanych w przypadku choroby, urazu, ciąży, porodu i połogu oraz w celu zapobiegania chorobom, a także promocja zdrowia,

2) przeprowadzanie konkursów ofert lub rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

3) określanie zasad udzielania świadczeń zdrowotnych, ich jakości i dostępności, analizy kosztów świadczeń zdrowotnych, zasady rozliczeń ze świadczeniodawcami oraz zasady kontroli realizacji umów zawieranych ze świadczeniodawcami,

4) inicjowanie i udział w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Technologii Medycznych,

5) sporządzanie prognozy sytuacji finansowej w ochronie zdrowia na najbliższe 3 lata,

6) prowadzenie Centralnego Rejestru Osób Ubezpieczonych,

7) wykonywanie zadań zleconych i finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

    2. Fundusz nie prowadzi działalności gospodarczej, z wyjątkiem promocyjnej i informacyjnej działalności wydawniczej w zakresie ochrony zdrowia.

    3. Fundusz nie prowadzi zakładów opieki zdrowotnej, nie może być ich właścicielem ani nie może posiadać w jakiejkolwiek formie praw własności w stosunku do podmiotów prowadzących zakłady opieki zdrowotnej lub apteki, w szczególności nie może być akcjonariuszem lub udziałowcem spółek prowadzących zakłady opieki zdrowotnej, akcjonariuszem lub udziałowcem spółek prowadzących obrót lekami.

    Art. 42. Organami Funduszu są:

1) Rada Nadzorcza Funduszu.

2) Prezes Funduszu,

3) Zarząd Funduszu.

    Art. 43. 1. Rada Nadzorcza Funduszu składa się z 15 osób. Jest powoływana przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję, przy czym:

1) 4 członków, w tym Przewodniczącego Rady powołuje się na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia,

2) 3 członków powołuje się na wniosek Sejmu,

3) 3 członków powołuje się na wniosek Senatu,

4) 2 członków powołuje się na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

5) 1 członka powołuje się na wniosek Ministra Obrony Narodowej,

6) 1 członka powołuje się na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

7) 1 członka powołuje się na wniosek ministra właściwego do spraw pracy.

    2. W skład Rady Nadzorczej Funduszu mogą wchodzić wyłącznie osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

1) korzystają z pełni praw publicznych,

2) posiadają wyższe wykształcenie z zakresu medycyny, prawa, ekonomi, zarządzania albo finansów,

3) posiadają uprawnienia konieczne do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, zgodnie z odrębnymi przepisami.

    3. Do zadań Rady Nadzorczej Funduszu należy w szczególności:

1) stały nadzór nad działalnością Funduszu,

2) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Funduszu,

3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

4) ocena pracy Zarządu,

5) uchwalanie rocznego planu finansowego Funduszu i sprawozdania finansowego, uchwalanie planu pracy Funduszu i rocznego sprawozdania z działalności Funduszu,

6) uchwalanie Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych i sprawozdania z jego wykonania,

7) podejmowanie uchwał dotyczących majątku Funduszu, inwestycji przekraczających upoważnienia statutowe dla Zarządu oraz nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Funduszu,

8) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu ochrony zdrowia,

9) opiniowanie zasad wynagradzania pracowników Funduszu,

10) wybór biegłego rewidenta wykonującego badanie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu,

11) opiniowanie kandydata na Prezesa Funduszu,

12) uchwalanie Statutu, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 5.

    4. Rada Nadzorcza Funduszu podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.

    5. Przed upływem kadencji Rady Nadzorczej Funduszu, Prezes Rady Ministrów odwołuje jej członka w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska,

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

3) prawomocnego skazania za przestępstwo,

4) prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych.

    6. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej Funduszu lub jego śmierci przed upływem kadencji, Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka na okres do końca tej kadencji. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

    7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku gdy do końca kadencji Rady Nadzorczej Funduszu pozostało mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia odwołania poprzedniego jej członka.

    8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Funduszu,

2) regulamin oraz zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Funduszu .

    Art. 44. 1. Działalnością Funduszu kieruje Prezes Funduszu, który reprezentuje Fundusz na zewnątrz.

    2. Prezesa Funduszu powołuje i odwołuje, z zastrzeżeniem ust. 6, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Funduszu, a także ustala jego wynagrodzenie.

    3. Kadencja Prezesa Funduszu trwa 6 lat licząc od dnia powołania; Prezes Funduszu pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.

    4. Do zakresu działania Prezesa Funduszu należy w szczególności:

1) kierowanie pracami Zarządu,

2) koordynowanie współpracy Funduszu z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, innymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, instytucjami ubezpieczeń społecznych, samorządami zawodów medycznych, związkami zawodowymi i związkami pracodawców,

3) powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz na ich wniosek zastępców dyrektorów oraz głównych księgowych,

4) powoływanie i odwoływanie Rad Społecznych przy oddziałach wojewódzkich Funduszu,

5) wykonywanie czynności ze stosunku pracy do pracowników Funduszu.

    5. W przypadku nieobecności lub czasowej niemożności sprawowania funkcji, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, Prezesa Funduszu zastępuje wyznaczony na podstawie pisemnego upoważnienia członek Zarządu Funduszu. Upoważnienia udziela Prezes Funduszu, a w przypadku niemożności udzielenia upoważnienia przez Prezesa, Rada Nadzorcza Funduszu.

6. Przed upływem kadencji Prezesa Funduszu, Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Funduszu, w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska,

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

3) prawomocnego skazania za przestępstwo,

4) prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych,

5) w przypadku, o którym mowa w art. 160.

    Art. 45. 1. W skład Zarządu Funduszu wchodzą:

1) Prezes Funduszu,

2) dwóch Zastępców Prezesa - Zastępca Prezesa do spraw medycznych i Zastępca Prezesa do spraw finansowo - administracyjnych,

3) 3-5 członków,

    2. Zastępcą Prezesa do spraw medycznych jest lekarz.

    3. Zastępców Prezesa oraz członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Funduszu większością 3 głosów, na wniosek Prezesa Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 4.

    4. Jednego członka zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wspólny wniosek Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu.

    5. Zarząd kieruje działalnością Funduszu w zakresie niezastrzeżonym dla Prezesa Funduszu.

    6. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) bieżące zarządzanie funduszami i mieniem, których dysponentem jest Fundusz,

2) prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu,

3) wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej Funduszu,

4) sporządzanie rocznych planów finansowych Funduszu i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich, w terminie 7 dni od przyjęcia przez Radę Nadzorczą Funduszu, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia,

5) sporządzanie projektu Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych i sprawozdań z jego wykonania oraz przedkładanie ich, w terminie 7 dni od przyjęcia przez Radę Nadzorczą Funduszu, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia,

6) realizacja rocznego planu finansowego i planu pracy Funduszu,

7) sporządzanie projektów planu pracy Funduszu i rocznych sprawozdań z działalności Funduszu i przedkładanie ich, w terminie 7 dni od przyjęcia przez Radę Nadzorczą Funduszu, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia,

8) negocjowanie umów ze świadczeniodawcami, ich zawieranie i rozliczanie oraz kontrola wykonywania,

9) podejmowanie decyzji w sprawach określonych w ustawie,

10) nadzorowanie działalności oddziałów wojewódzkich Funduszu,

11) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia statutu i innych uchwał Rady Nadzorczej Funduszu,

12) przygotowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej Funduszu corocznych prognoz przychodów i kosztów,

13) przedstawianie Radzie Nadzorczej Funduszu innych informacji o pracy Funduszu- w formie, zakresie i terminach określonych przez Radę Nadzorczą Funduszu,

14) przedstawianie Radzie Nadzorczej Funduszu wniosków w sprawie ustalenia i zmian systemu wynagradzania pracowników Funduszu.

    Art. 46. 1. Tryb działania Zarządu Funduszu określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą Funduszu.

    2. Plany i sprawozdania, o których mowa w art. 45, minister właściwy do spraw zdrowia w formie komunikatu kieruje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski - B".

    3. Projekty, plany i sprawozdania, o których mowa w art. 45, podlegają opublikowaniu również na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie internetowej Funduszu.

    Art. 47. Fundusz może w celach informacyjnych i promocyjnych wydawać Biuletyn Narodowego Funduszu Zdrowia, zwany dalej "Biuletynem".

    Art. 48. 1. Przy oddziałach wojewódzkich Prezes Funduszu powołuje Rady Społeczne.

    2. Rada Społeczna składa się z 5 osób i jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym:

1) 1 członka powołuje się na wniosek właściwego Sejmiku Województwa,

2) 2 członków powołuje się spośród kandydatów przedstawionych przez Rady Powiatów; każda Rada Powiatu może przedstawić nie więcej niż dwóch kandydatów,

3) 1 członka powołuje się na wniosek właściwej Okręgowej Rady Lekarskiej,

4) 1 członka powołuje się na wniosek właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

    3. W skład Rady Społecznej mogą wchodzić wyłącznie osoby, które:

1) korzystają z pełni praw publicznych,

2) posiadają wyższe wykształcenie z zakresu medycyny, prawa, ekonomi, zarządzania albo finansów.

    4. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) opiniowanie wojewódzkiego planu zdrowotnego, o którym mowa w art. 107 ust. 2,

2) opiniowanie projektu krajowego planu, o którym mowa w art. 111, w części odnoszącej się do danego województwa,

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

4) wykonywanie innych zadań określanych przez Prezesa Funduszu.

    5. Przed upływem kadencji Rady Społecznej, Prezes Funduszu odwołuje jej członka w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska,

2) wniosku podmiotu, o którym mowa ust. 2, który wnioskował o powołanie danej osoby na członka Rady Społecznej,

3) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

4) prawomocnego skazania za przestępstwo,

5) prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych.

    6. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej lub jego śmierci przed upływem kadencji, Prezes Funduszu powołuje nowego członka na okres do końca tej kadencji. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

    7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy do końca kadencji Rady Społecznej pozostało mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia odwołania poprzedniego jej członka.


Rozdział 5
Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego

    Art. 49. 1. Fundusz zapewnia ubezpieczonym, na zasadach określonych w ustawie, świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie, z wyłączeniem:

1) świadczeń, których sposób finansowania określają odrębne przepisy, w tym świadczeń służby medycyny pracy,

2) orzeczeń o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz innych orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych na życzenie ubezpieczonego, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy określoną w przepisach o ubezpieczeniu społecznym,

3) świadczeń zdrowotnych w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach uzdrowiskowych, nie związanych z bezpośrednią przyczyną skierowania ubezpieczonego na leczenie uzdrowiskowe,

4) świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii, innych niż określone w ustawie,

5) szczepień ochronnych, z wyłączeniem obowiązkowych szczepień ochronnych wprowadzonych na mocy odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 3,

6) świadczeń ponadstandardowych, finansowanych ze środków własnych ubezpieczonego,

7) świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa.

    2. Ubezpieczony skierowany do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego ponosi odpłatność za pobyt i wyżywienie, ustaloną na podstawie odrębnych przepisów.

    3. Preparaty do szczepień stosowane przy wykonywaniu obowiązkowych szczepień ochronnych, finansowane są z budżetu państwa.

    4. Preparaty do szczepień, o których mowa w ust. 3, zakupuje minister właściwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

    5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki nabywania preparatów do szczepień, ich dystrybucji i kontroli realizacji zamówienia na preparaty do szczepień, uwzględniając potrzebę właściwego określania zapotrzebowania na te preparaty.

    6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Centrum Technologii Medycznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz świadczeń ponadstandardowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 6.

    7. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Technologii Medycznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz i tryb udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 7, uwzględniając:

a) nowe technologie medyczne,

b) wymagania dotyczące szczególnych kwalifikacji personelu,

c) konieczność użycia specjalistycznej aparatury,

2) tryb przekazywania środków publicznych na realizację świadczeń zdrowotnych,

3) zakres świadczeń zdrowotnych,

4) sposób ustalania ceny świadczeń zdrowotnych oraz ich finansowania,

5) podmioty sprawujące ocenę jakości świadczeń zdrowotnych.

    Art. 50. 1. Fundusz nie finansuje kosztów leczenia ubezpieczonego poza granicami kraju.

    2. Minister właściwy do spraw zdrowia może skierować ubezpieczonego do przeprowadzenia za granicą leczenia lub badań diagnostycznych, których nie przeprowadza się w kraju.

    3. Koszty leczenia ubezpieczonego poza granicami kraju wynikające z umów międzynarodowych, koszty świadczeń, o których mowa w ust. 2, oraz koszty transportu ubezpieczonego za granicę i transportu do kraju są finansowane z budżetu państwa.

    4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju, a także sposób pokrywania kosztów tych świadczeń oraz kosztów transportu ubezpieczonego za granicę i transportu do kraju, uwzględniając dobro ubezpieczonego i minimalizację kosztów.

    Art.51. 1. Ubezpieczony, w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy i praktyki medycznej.

    2. Przy ustalaniu czy świadczenia zdrowotne odpowiadają aktualnej wiedzy i praktyce medycznej bierze się pod uwagę opinię Centrum Technologii Medycznych.

    Art.52. 1. Fundusz realizuje uprawnienia ubezpieczonego do świadczeń na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób poprzez:

1) propagowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności przez zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie,

2) prowadzenie działań w zakresie profilaktycznych badań lekarskich w celu wczesnego rozpoznania chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych,

3) prowadzenie działań profilaktycznych, w tym promocji zdrowia oraz profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

4) profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym w środowisku nauczania i wychowania,

5) prowadzenie badań profilaktycznych, w tym profilaktyki stomatologicznej u kobiet w ciąży,

6) wykonywanie szczepień ochronnych,

7) wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, uprawiających sport amatorski.

    2. Fundusz realizuje świadczenia, o których mowa w ust. 1, w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej:

1) wykonywanych na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia i finansowanych z budżetu państwa,

2) podejmowanych i finansowanych przez Fundusz ze środków własnych,

3) finansowanych z innych źródeł.

    3. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzeń, w odniesieniu do działań, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, zakres świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań przesiewowych wraz z okresami, w których te badania są przeprowadzane, uwzględniając szczególną rolę profilaktyki.

    4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu określi, w drodze rozporządzenia, zakres koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwość wykonywania u dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1 pkt 7, uwzględniając potrzebę szczególnej ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

    Art. 53. Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego w dowolnym szpitalu, który podpisał umowę z Funduszem, na podstawie skierowania lekarza lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne, z zastrzeżeniem art. 128.

    Art.54. 1. Ubezpieczony ma prawo do świadczeń rehabilitacji leczniczej w celu zapobieżenia niepełnosprawności, jej usunięcia, ograniczenia lub złagodzenia jej skutków.

    2. Fundusz zapewnia ubezpieczonemu świadczenia rehabilitacyjne, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

    3. W przypadku udzielania świadczeń w zakładzie rehabilitacji leczniczej koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywane są na zasadach określonych w odrębnych przepisach dla zakładów opiekuńczo - leczniczych.

    Art. 55. 1. Ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

    2. Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz materiałów stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

    3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Centrum Technologii Medycznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podstawowych świadczeń lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych, uwzględniając konieczność zapewnienia skuteczności leczenia.

    4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Centrum Technologii Medycznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dodatkowych świadczeń stomatologicznych i materiałów stomatologicznych oraz rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń, uwzględniając szczególne potrzeby zdrowotne osób, o których mowa w ust. 2.

    Art. 56. 1. Ubezpieczony ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym analityki medycznej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego.

    2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Centrum Technologii Medycznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

    Art. 57. 1. Zaopatrzenie w leki i materiały medyczne przysługuje ubezpieczonemu na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

    2. Zaopatrzenie w leki i materiały medyczne przysługuje ubezpieczonemu także na podstawie recepty wystawionej przez lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z Funduszem umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.

    3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera.

    Art. 58. 1. Ubezpieczonemu przyjętemu do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, przeznaczonych dla osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy doraźnej zapewnia się bezpłatnie leki i materiały medyczne.

    2. Leki i materiały medyczne zapewnia się bezpłatnie również przy udzielaniu badań diagnostycznych i zabiegów leczniczych w warunkach ambulatoryjnych o ile są one konieczne do wykonania tych badań i zabiegów.

    Art. 59. 1. Leki podstawowe, leki uzupełniające i leki recepturowe są wydawane ubezpieczonym na podstawie recepty w aptekach ogólnodostępnych lub aptekach zakładowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

1) za odpłatnością ryczałtową - za leki podstawowe i recepturowe,

2) za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ceny leku - za leki uzupełniające.

    2. Opłata ryczałtowa oraz częściowa odpłatność dotyczy jednostkowego opakowania leku określonego w wykazach, o których mowa w ust. 4 pkt 1.

    3. Opłata ryczałtowa nie może przekraczać 0,5% najniższego wynagrodzenia w przypadku leku podstawowego oraz 1,5% najniższego wynagrodzenia w przypadku leku recepturowego.

    4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu oraz Centrum Technologii Medycznych, określa w drodze rozporządzenia:

1) wykaz leków podstawowych i uzupełniających,

2) wysokość opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe,

3) wysokość odpłatności za leki uzupełniające,

4) wykaz leków, które mogą być traktowane jak surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych,

5) ilość leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

    5. Rozporządzenia, o których mowa ust. 4, minister właściwy do spraw zdrowia wydaje, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia ochrony zdrowia społeczeństwa, dostępność do leków oraz bezpieczeństwo ich stosowania, a także możliwości płatnicze Funduszu.

    6. Wykazy leków podstawowych i uzupełniających, o których mowa w ust. 4 pkt 1, aktualizowane są co najmniej dwa razy w roku.

    7. Po wniesieniu opłaty ryczałtowej mogą być wydane ubezpieczonemu z apteki ogólnodostępnej również leki nie wpisane do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych, sprowadzane z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381), pod warunkiem, że konieczność sprowadzenia z zagranicy potwierdzona została przez zarząd Funduszu lub osobę upoważnioną przez zarząd Funduszu.

    Art.60. 1. Osobom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte, leki i materiały medyczne są przepisywane bezpłatnie, za odpłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością określoną w art. 59 ust. 1 pkt 2.

    2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu oraz Centrum Technologii Medycznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz chorób, o których mowa w ust. 1,

2) wykaz leków i materiałów medycznych, które ze względu na choroby określone w wykazie, o którym mowa w pkt. 1, są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściowa odpłatnością,

- uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia ochrony zdrowia społeczeństwa, dostępność do leków, bezpieczeństwo stosowania oraz możliwości płatnicze Funduszu.

    Art. 61. 1. Wprowadza się limity cen leków zawartych w wykazach, o których mowa w art. 59 ust. 4 pkt 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2, posiadających tę samą nazwę międzynarodową albo różne nazwy międzynarodowe, ale podobne działanie terapeutyczne.

    2. Apteka ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia innego niż przepisany na recepcie leku o tej samej nazwie międzynarodowej, którego cena nie przekracza limitu ceny. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy wystawiający receptę dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazującej na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

    3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu oraz Centrum Technologii Medycznych, ustala, w drodze rozporządzenia, limity cen leków posiadających tę sama nazwę międzynarodową oraz leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, a wymienionych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, o których mowa w art. 59 ust. 4 pkt 1 oraz limity cen leków i materiałów medycznych, o których mowa w art. 60 ust. 2 pkt 2, uwzględniając w szczególności bezpieczeństwo ich stosowania.

    4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Centrum Technologii Medycznych określa, w drodze rozporządzenia, kryteria kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny, biorąc pod uwagę wskazania terapeutyczne i bezpieczeństwo ich stosowania.

    Art.62. 1. Osobom w wieku powyżej 60 lat pobierającym emeryturę leki są przepisywane za odpłatą ryczałtową.

    2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu oraz Centrum Technologii Medycznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz leków, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia ochrony zdrowia w tej grupie społeczeństwa, bezpieczeństwo stosowania oraz możliwości finansowe Funduszu,

2) wysokość opłaty ryczałtowej uwzględniając w szczególności dostępność do leków, przy czym opłata ta nie może przekraczać 0,5% najniższego wynagrodzenia.

    Art.63. 1. Producent lub importer leków i materiałów medycznych, zwany dalej "wnioskodawcą", może składać do ministra właściwego do spraw zdrowia wnioski o ich umieszczenie w wykazach, o których mowa w art. 59 ust. 4 pkt 1 i art. 60 ust. 2 pkt 2.

    2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę i adres,

2) nazwę i proponowaną cenę leku lub materiału medycznego,

3) wielkość realizowanych dostaw w okresie poprzedzającym złożenie wniosku i deklarowanych w okresie późniejszym,

4) dzienny koszt terapii oraz średni koszt standardowej terapii,

5) uzasadnienie wniosku i proponowanej ceny.

    3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje Zespół do Spraw Gospodarki Lekami, działający na podstawie art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050), zwany dalej "Zespołem".

    4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku przez Zespół, informuje wnioskodawcę, wskazując uzasadnienie zajętego stanowiska. Wnioskodawca może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego stanowiska, zwrócić się do ministra właściwego do spraw zdrowia o ponowne rozpatrzenie wniosku.

    5. Do postępowania, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

    Art. 64. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach, o których mowa w art. 63 ust. 1,

2) sposób składania oraz tryb i terminy rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględniając w szczególności, że rozpatrywanie wniosku nie powinno trwać dłużej niż 90 dni, licząc od dnia jego złożenia, z tym że w przypadku konieczności uzupełnienia danych niezbędnych do umieszczenia danego leku i materiału medycznego we właściwym wykazie termin ten liczy się od dnia otrzymania uzupełnienia, oraz że w przypadku gdy procedura umieszczenia leku i materiału medycznego na wykazach, o których mowa w art. 59 ust. 4 pkt 1 i art. 60 ust. 2 pkt 2, występuje łącznie z rozpatrywaniem informacji lub wniosku o ustalenie ceny urzędowej, łączny termin nie może przekroczyć 180 dni, licząc od dnia otrzymania kompletnych informacji.

    Art. 65. 1. Ubezpieczonym, którzy posiadają tytuł Honorowego Dawcy Krwi przysługuje na podstawie wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego recepty bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających.

    2. Osoba uprawniona okazuje legitymację Honorowego Dawcy Krwi wydaną przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi. Osoba realizująca recepty obowiązana jest okazać dokument osoby uprawnionej potwierdzający jej uprawnienie.

    3. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Centrum Technologii Medycznych, określi w drodze rozporządzenia, wykaz leków, które Honorowy Dawca Krwi może stosować w związku z oddaniem krwi do celów leczniczo-zapobiegawczych.

    Art. 66. 1. Inwalidom wojennym, ich współmałżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych pobierającym rentę rodzinną przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolem "Rp" i ujęte w Rejestrze Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 października 1991r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 Dz. U. Nr 16, poz. 68, Nr.47 poz. 21, z 1996 r. Nr 106, poz.496, z1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 28 poz. 152, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 599, Nr 96, poz. 1056, Nr 120, poz. 1268).

    2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane okazać lekarzowi lub felczerowi wystawiającemu receptę dokument potwierdzający przysługujące uprawnienie. Osoba realizująca recepty obowiązana jest okazać dokument osoby uprawnionej potwierdzający jej uprawnienie.

    3. Inwalidom wojennym przysługuje również prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości ustalonego limitu ceny zgodnie z art. 69 ust. 4.

    4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określa, w drodze rozporządzenia, wzór recepty, o której mowa w ust. 3, rodzaj i numer dokumentu uprawniającego, sposób zaopatrywania, przechowywania i rozliczania recept oraz kontroli ich wystawiania i realizacji.

    Art. 67. 1. Osobom:

1) które są inwalidami wojskowymi,

2) które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7 i 8 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o której mowa w art. 6 pkt 8, i nie zostały zaliczone do żadnej z grup inwalidów,

3) pozostałym osobom wymienionym w art. 41 i 58 ustawy, o której mowa w pkt 2,

- przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających.

    2. Osoby uprawnione są zobowiązane do okazania lekarzowi lub felczerowi wypisującemu receptę dokument potwierdzający uprawnienie.

    3. Bezpłatne zaopatrzenie w leki osób, które są inwalidami wojskowymi, lub osób które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7 i 8 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, i nie zostały zaliczone do żadnej z grup inwalidów, oraz pozostałych osób wymienionych w art. 41 i 58 tej ustawy, przysługuje do wysokości limitu, o którym mowa w art. 61 ust. 1.

    4. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości limitu ceny, o którym mowa w art. 69 ust. 4.

    Art. 68. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określa, w drodze rozporządzenia, wzór recept uprawniających do nabycia leku lub materiału medycznego, bezpłatnie lub za częściową odpłatnością, sposób zaopatrywania w druki recept, ich przechowywania, sposób realizacji recept oraz kontroli ich wystawiania i realizacji.

    Art. 69. 1. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne przysługuje ubezpieczonym na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie.

    2. Udział Funduszu w cenie nie może być niższy niż kwota stanowiąca 50% limitu określonego na podstawie ust. 4 dla przedmiotu ortopedycznego, środka pomocniczego lub leczniczego środka, lub ceny rzeczywistej przedmiotu ortopedycznego, środka pomocniczego lub leczniczego środka technicznego, jeżeli limit ceny nie został ustalony.

    3. Limit ceny określony dla naprawy przedmiotu ortopedycznego może być wykorzystany przez ubezpieczonego dla dokonania naprawy użytkowanego przedmiotu ortopedycznego w okresie używalności ustalonym dla danego przedmiotu ortopedycznego.

    4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, limit cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach - w zakresie którego Fundusz finansuje to świadczenie, oraz limit cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych.

    5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Centrum Technologii Medycznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, kryteria ich przyznawania, okresy użytkowania, a także przedmioty ortopedyczne podlegające naprawie.

    Art. 70. 1. Leczenie uzdrowiskowe przysługuje ubezpieczonemu na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

    2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga potwierdzenia przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania oddział wojewódzki Funduszu.

    3. Ubezpieczony ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, z zastrzeżeniem ust. 4. Fundusz pokrywa, do wysokości określonej w umowie z sanatorium uzdrowiskowym, różnicę kosztów wyżywienia i zakwaterowania ubezpieczonego oraz koszty, o których mowa w ust. 4.

    4. Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli się kształcą dalej - do ukończenia 26 lat, osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w prewentorium uzdrowiskowym i sanatorium uzdrowiskowym.

    5. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu określi, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasady potwierdzania tego skierowania przez Fundusz, uwzględniając konieczność weryfikacji celowości skierowania na lec, czenie uzdrowiskowe.

    6. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu określi, w drodze rozporządzenia, zasady częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, uwzględniając sezonowość i standard usług.

    Art. 71. 1. Ubezpieczonemu, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego przysługują bezpłatne przejazdy środkiem transportu sanitarnego w przypadkach:

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej leczenia,

2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

    2. Ubezpieczonemu na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu udzielającego świadczeń w tym zakresie i z powrotem.

    3. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczonemu przysługuje przejazd środkiem transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością na zasadach określonych w ust. 4.

    4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu oraz Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek chorobowych, stopnie niesprawności oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego, w przypadkach określonych w ust. 3, uwzględniając wskazania medyczne.

    Art. 72. 1.Ubezpieczony ubiegający się o świadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązany przedstawić kartę ubezpieczenia.

    2. W przypadku:

1) nagłego zachorowania, wypadku, urazu lub zatrucia,

2) stanu zagrożenia życia,

3) porodu

- karta może zostać przedstawiona w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, o ile chory nadal przebywa w szpitalu.

    3. Jeżeli przedstawienie karty ubezpieczenia w terminie określonym w ust. 2 nie jest możliwe, karta ubezpieczenia może być przedstawiona w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych.

    4. W razie nieprzedstawienia karty ubezpieczenia, w terminach o których mowa w ust. 2 i 3 lub w przypadku, gdy ubezpieczony nie opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres dłuższy niż miesiąc, świadczenie zostaje udzielone na koszt ubezpieczonego, z wyjątkiem nagłych zachorowań związanych z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanów zagrożenia życia lub porodu.

    5. W razie nieodprowadzenia składki za ubezpieczonego przez zobowiązanego płatnika, przez okres dłuższy niż miesiąc, Fundusz obciąża tego płatnika kosztami świadczeń udzielonych ubezpieczonemu.

    6. Późniejsze niż przewidziane w ust. 2 i 3 przedstawienia karty ubezpieczenia upoważnia ubezpieczonego do ubiegania się o zwolnienie z kosztów, o których mowa w ust. 4 i 5, lub ich zwrot.

    7. Opłacenia zaległych składek wraz z odsetkami nie zwalnia z obowiązku pokrycia kosztów leczenia.

    8. Roszczenia, przysługujące na podstawie ust. 4 i 5, ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne.

    9. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się do świadczeń zdrowotnych udzielanych dzieciom od dnia urodzenia do ukończenia 3 miesiąca życia.


Rozdział 6
Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

    Art. 73. 1. Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych jest umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierana pomiędzy Funduszem i świadczeniodawcą.

    2. Poza umową świadczenia zdrowotne udzielane są na rzecz osób ubezpieczonych wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie.

    Art. 74. 1. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych są jawne.

    2. Fundusz realizuje zasadę jawności umów poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o zawartych umowach, z uwzględnieniem rodzaju, liczby i ceny zakupionych świadczeń oraz kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawców wynikającej ze wszystkich zawartych umów.

    Art. 75. Wzory umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych określa Zarząd Funduszu.

    Art. 76. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych określa w szczególności:

1) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń,

2) warunki i zasady udzielania świadczeń,

3) zasady rozliczeń pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcami,

4) kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy,

5) zasady kontroli jakości, zasadności i dostępności świadczeń oraz realizacji umów,

6) zasady rozpatrywania kwestii spornych, zażaleń, przeprowadzania i dokumentowania postępowania kontrolnego oraz wydawania wniosków pokontrolnych.

    Art. 77. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu określi w drodze rozporządzenia zasady prowadzenia dokumentacji przez świadczeniodawców na potrzeby realizacji ubezpieczenia zdrowotnego i jej udostępniania Funduszowi, uwzględniając kompleksowość dokumentacji i ochronę danych osobowych.

    Art. 78. Przy zawieraniu umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

    Art. 79.1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie.

    2. Fundusz nie może zawrzeć umowy o udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z lekarzem, pielęgniarką, inną osobą wykonującą zawód medyczny, lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń zdrowotnych u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Funduszem.

    Art. 80. Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie:

    1) konkursu ofert, lub

    2) rokowań.

    Art. 81.1. Podstawowym trybem postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych jest konkurs ofert.

    2. Fundusz może zawrzeć umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie rokowań wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie.

    3. Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w trybie rokowań, jeżeli wartość umowy przekracza 200 000 euro wymaga zgody Rady Nadzorczej Funduszu.

    4. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania ofert, oraz sposób przeprowadzenia konkursu ofert, uwzględniając zasady równego traktowania świadczeniodawców oraz uczciwej konkurencji.

    Art. 82. 1. W ogłoszeniu o konkursie ofert należy określić w szczególności:

1) nazwę i siedzibę zamawiającego,

2) przedmiot konkursu ofert,

3) warunki, jakie powinna spełniać oferta,

4) miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu ofert; termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty ogłoszenia,

5) miejsce i termin składania ofert nie krótszy niż 14 dni od daty ogłoszenia,

6) miejsce i termin otwarcia ofert,

7) miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert,

8) zastrzeżenie o prawie do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert,

9) informację o możliwości składania skarg i protestów.

    2.Ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących świadczeniodawców w całym kraju zamieszcza się na stronie internetowej Funduszu oraz wywiesza się na tablicy informacyjnej w Centrali Funduszu. Jeżeli postępowanie dotyczy świadczeniodawców z określonego obszaru, ogłoszenia zamieszcza się na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. Ogłoszenia są również przekazywane do Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

    3. W przypadku, gdy Fundusz wydaje Biuletyn, ogłoszenia o rozpoczęciu procedury zawierania umów zamieszcza się w Biuletynie.

    Art.83. Fundusz zobowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

    Art.84. Zarząd Funduszu określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

    Art.85. 1. W celu przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy Fundusz powołuje komisję. Komisja działa na podstawie regulaminu.

    2. Szczegółowe zasady powoływania oraz regulamin komisji określa Rada Nadzorcza Funduszu.

    Art.86. 1. Kryteria oceny spełniania warunków wymaganych od świadczeniodawców nie podlegają zmianie w toku postępowania.

    2.Świadczeniodawcy zobowiązani są wykazać, że spełniają wymagane warunki,  w terminie określonym przez Fundusz.

    Art. 87. 1. Fundusz odrzuca ofertę:

1) złożoną przez świadczeniodawcę po terminie,

2) gdy dostarczone przez świadczeniodawcę informacje są nieprawdziwe,

3) gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów,

4) gdy świadczeniodawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny świadczeń zdrowotnych.

    2.W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, Fundusz może odrzucić ofertę w części dotkniętej brakiem, jeżeli jest to możliwe.

    3. Nie można odrzucić oferty oferenta, który zobowiązał się przedstawić wymagane dokumenty przed upływem terminu 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnia braków oferty, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2.

    Art. 88. Fundusz, na wniosek komisji konkursowej, unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, gdy:

1) nie wpłynęła żadna oferta,

2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

3) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Fundusz przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnych,

4) nastąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

    Art.89. 1. Podczas prowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, komisja konkursowa sporządza protokół zawierający:

1) uzasadnienie wyboru określonego trybu postępowania,

2) opis przedmiotu postępowania,

3) nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresy świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy,

4) informację o spełnieniu przez świadczeniodawców wymaganych warunków,

5) kwotę oferty, ceny oraz inne istotne elementy każdej z ofert,

6) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,

7) uzasadnienie odrzucenia wszystkich ofert, jeżeli takie nastąpiło,

8) powody ograniczenia postępowania do niektórych świadczeniodawców, jeżeli takie nastąpiło,

9) informacje o wniesionych skargach,

10) informacje dotyczące zawieszenia postępowania,

11) informacje o powołaniu rzeczoznawców,

12) wskazanie wybranych świadczeniodawców wraz z uzasadnieniem wyboru.

    2. Oferty, opinie biegłych (rzeczoznawców) oraz wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez strony stanowią załączniki do protokołu.

    3. Protokół jest jawny, z tym że części protokołu określone w ust. 1 pkt 4 - 6 i 12 mogą być udostępnione świadczeniodawcom, którzy ubiegają się o zawarcie umowy po dokonaniu wyboru ofert lub po zakończeniu postępowania, jeżeli nie doszło do wyboru świadczeniodawcy.

    4. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez strony wymagają formy pisemnej.

    5. Za zachowanie formy pisemnej uważa się także zapis treści czynności w protokole przeprowadzenia czynności.

    6. Zarząd Funduszu określa wzór protokołu postępowania o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

    Art.90. 1. Fundusz obowiązany jest do przechowywania protokołu, o którym mowa w art. 89, przez okres 5 lat od zakończenia postępowania w sprawie o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w taki sposób, aby była zapewniona jego nienaruszalność.

    2. Oferty przechowuje się przez okres 3 lat od zakończenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

    Art. 91. Fundusz nie może ujawnić:

1) informacji, które stanowią:

a) tajemnicę państwową,

b) tajemnicę handlową oferentów, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1,

2) informacji związanych z przebiegiem badania, oceny i porównywania treści złożonych ofert, z wyjątkiem informacji zamieszczonych w protokole.

    Art.92. 1. Rokowania jest to tryb zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w którym Fundusz prowadzi postępowanie w celu ustalenia postanowień umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z taką liczbą świadczeniodawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz sprawny przebieg postępowania, nie mniejszą jednak niż trzech, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter świadczeń zdrowotnych jest mniej świadczeniodawców mogących ich udzielać.

    2.Oferent przystępujący do rokowań składa ofertę, na zasadach określonych przy postępowaniu w trybie konkursu ofert.

    3. Do postępowania prowadzonego w trybie rokowań przepisu art. 82 nie stosuje się.

    Art. 93. Postępowanie w trybie rokowań może być przeprowadzone, jeżeli:

1) uprzednio prowadzone postępowanie w trybie konkursu ofert zostało unieważnione, a szczegółowe warunki postępowania w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych nie zostaną zmienione w stosunku, do określonych w konkursie ofert, lub

2) zachodzi pilna potrzeba zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, której wcześniej nie można było przewidzieć.

    Art. 94. W przypadku, o którym mowa w art. 93 pkt 1, Fundusz zaprasza do udziału w postępowaniu wszystkich tych oferentów, którzy złożyli oferty w unieważnionym konkursie ofert.

    Art. 95. 1. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z rokowaniami, udostępniane są świadczeniodawcom na równych zasadach.

    2. Po przeprowadzeniu rokowań strony zawierają umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

    Art. 96. Porównanie ofert w toku postępowania w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje w szczególności ocenę poziomu:

1) kompleksowości oferowanych świadczeń zdrowotnych obejmującej ich zakres merytoryczny, kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne oraz stopień zapewnienia ubezpieczonemu ciągłości dostępu do świadczeń zdrowotnych, w szczególności diagnostyki i terapii,

2) jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w oparciu o wewnętrzną oraz zewnętrzną ocenę, potwierdzoną certyfikatem jakości lub akredytacją.

    Art. 97. 1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania.

    2. O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert.

    3. Ogłoszenie zawierające nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, siedzibę i adres świadczeniodawcy, który został wybrany, niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej właściwej jednostki organizacyjnej Funduszu.

    4. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania komisja rozwiązuje się.

    Art. 98. 1. Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania konkursu ofert, przysługują środki odwoławcze - skarga lub protest na zasadach określonych w art. 99 i 100.

    2. Środki odwoławcze nie przysługują na:

1) wybór trybu postępowania,

2) oddalenie wszystkich ofert,

3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

    Art. 99. 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę w terminie 3 dni od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

    2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu.

    3. Komisja konkursowa rozstrzyga skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu skargę.

    4. Ogłoszenie o złożeniu skargi i jej rozstrzygnięcie niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, a także powiadamia się wszystkich pozostałych uczestników postępowania konkursowego.

    5. W przypadku uwzględnienia skargi komisja konkursowa powtarza zaskarżoną czynność.

    Art.100. 1. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może złożyć do Funduszu umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia postępowania w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy. Protest wniesiony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

    2. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

    3. Wniesienie protestu wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.

    4. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu lub osoba przez niego upoważniona rozpoznaje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od daty jego złożenia i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Rozstrzygnięcie protestu jest ostateczne.

    6. Ogłoszenie o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięcie niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału wojewódzkiego Funduszu.

    7. W przypadku uwzględnienia protestu przeprowadza się ponownie postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku art. 93 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

    Art.101. 1. Do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

    2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych jest nieważna, jeżeli w postępowaniu prowadzącym jej zawarcie doszło do naruszenia przepisów mającego wpływ na wynik postępowania. W szczególności umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych jest nieważna, jeżeli Fundusz:

1) nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania,

2) dokonał wyboru oferty z naruszeniem ustawy,

3) zawarł umowę przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu.

    3. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

    Art. 102. 1. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych nie mogą być zawierane na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Funduszu.

    2. W przypadku zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres dłuższy niż rok, świadczeniodawca przez okres obowiązywania umowy nie może ubiegać się o zawarcie nowej umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym samym zakresie. Nie dotyczy to przypadku, gdy spełnione są przesłanki do zawarcia umowy określone w art. 93 pkt 2.

    Art. 103. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

    Art. 104. 1. Nieważna jest zmiana zawartej umowy, której skutkiem byłaby zmiana oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z zastrzeżeniem art. 105.

    2. Do zmiany umowy nie stosuje się trybów o postępowaniu w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w ustawie.

    Art. 105. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Fundusz może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. W takim wypadku świadczeniodawca może żądać jedynie kwoty należnej mu z tytułu wykonania części umowy.


Rozdział 7
Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych

    Art.106. W celu określenia potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych oraz warunków należytego zabezpieczenia tych potrzeb tworzy się plany zdrowotne, które stanowią wytyczne dla planu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych.

    Art. 107. 1. Plan zdrowotny każdego województwa opracowuje Sejmik Województwa.

    2. Plan, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "wojewódzkim planem zdrowotnym", określa najważniejsze krótkoterminowe i długoterminowe cele zdrowotne oraz proponowane sposoby ich osiągania.

    3. W wojewódzkim planie zdrowotnym Sejmik Województwa, na podstawie analizy sytuacji zdrowotnej obywateli i jej uwarunkowań, ustala priorytety w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych.

    4. Plany zdrowotne, zwane dalej "resortowymi planami zdrowotnymi", przygotowują również dla podległych sobie jednostek i służb Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych.

    Art.108. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu oraz Centrum Technologii Medycznych, określi, w drodze rozporządzenia, zasady i warunki, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie i resortowe plany zdrowotne, uwzględniając w szczególności zapewnienie ubezpieczonym całodobowego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz tworzenie warunków do życia w środowisku sprzyjającym zdrowiu.

    Art. 109. 1. Wojewódzkie plany zdrowotne Sejmiki Województw opracowują na co najmniej następny rok, z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Sejmik Województwa może opracować plan zdrowotny uwzględniający długoterminowe cele zdrowotne oraz proponowane sposoby ich osiągnięcia na 3 następne lata.

    3. W przypadku opracowania trzyletniego planu zdrowotnego podlega on corocznej aktualizacji. Do aktualizacji planu zdrowotnego stosuje się odpowiednio przepisy o tworzeniu i zmianie planu zdrowotnego, o których mowa w niniejszym rozdziale.

    4. Sejmiki Województw przekazują opracowane wojewódzkie plany zdrowotne do oddziałów wojewódzkich Funduszu do 15 marca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

    5. Zasady określone w ust. 2 i 3 dotyczą również resortowych planów zdrowotnych.

    Art.110. 1. Właściwy terytorialnie oddział wojewódzki Funduszu opiniuje wojewódzki plan zdrowotny pod względem zabezpieczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych i ciągłości ich udzielania dla ubezpieczonych na terenie województwa, i przekazuje go najpóźniej do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan, do centrali Funduszu.

    2. W przypadku stwierdzenia, że wojewódzki plan zdrowotny nie gwarantuje zabezpieczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych i ciągłości ich udzielania, w opinii, o której mowa w ust. 1, właściwy oddział wojewódzki Funduszu zamieszcza propozycje zmian.

    3. Jeżeli Sejmik Województwa nie przedstawi oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu wojewódzkiego planu zdrowotnego w terminie określonym w art. 109 ust. 4 plan ten przygotowuje właściwy oddział wojewódzki Funduszu i w terminie do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan, przekazuje go bezpośrednio do Centrali Funduszu. W takim przypadku Sejmik Województwa ponosi koszty przygotowania tego planu.

    4. Resortowe plany zdrowotne są przekazywane do centrali Funduszu nie później niż do 30 marca roku poprzedzającego rok, którego dotyczą i tam są opiniowane.

    5. W przypadku gdy Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych nie przedstawią Zarządowi Funduszu planu w terminie, plan ten przygotowuje Fundusz na ich koszt.

    Art.111. 1. Zarząd Funduszu na podstawie wojewódzkich i resortowych planów zdrowotnych opracowuje projekt Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych, zwanego dalej "krajowym planem", uwzględniając opinie, uwagi i propozycje oddziałów wojewódzkich Funduszu.

    2. Projekt krajowego planu określa w szczególności liczbę oraz zakres świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków Funduszu.

    3. Zarząd Funduszu przedstawia projekt krajowego planu Radzie Nadzorczej Funduszu w terminie do 15 maja roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

    4. Rada Nadzorcza Funduszu przyjmuje projekt krajowego planu do 31 maja roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

    5. Przyjęty przez Radę Nadzorczą Funduszu projekt krajowego planu przekazywany jest w ciągu 7 dni:

1) w części odnoszącej się do danego województwa - do właściwego Sejmiku Województwa,

2) w zakresie planów resortowych - do właściwych ministrów.

    6. Rada Nadzorcza Funduszu wraz z projektem krajowego planu przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wojewódzkie i resortowe plany zdrowotne oraz opinie i propozycje zmian do tych planów zgłoszone przez oddziały wojewódzkie Funduszu.

    7. Sejmik Województwa za pośrednictwem oddziałów wojewódzkich Funduszu może wnieść uwagi do przedłożonej mu części projektu krajowego planu w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

    8. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych mogą wnieść uwagi do przedłożonego im projektu krajowego planu w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

    9. Oddziały wojewódzkie Funduszu, przekazują niezwłocznie do Zarządu Funduszu zgłoszone przez Sejmiki Województw, uwagi do projektu krajowego planu.

    10. Minister właściwy do spraw zdrowia, może wnieść uwagi do projektu krajowego planu w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

    Art.112. 1. Zarząd po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag przedstawia projekt krajowego planu Radzie Nadzorczej Funduszu w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

    2. Rada Nadzorcza Funduszu rozpatruje i przyjmuje krajowy plan w terminie do 15 sierpnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

    3. Minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza krajowy plan w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

    4. Zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia krajowy plan Zarząd Funduszu przesyła niezwłocznie do oddziałów wojewódzkich Funduszu w celu jego realizacji.

    Art. 113. 1. W krajowym planie określa się środki przeznaczone na finansowanie świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych w kraju, oraz ceny za poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych.

    2. Przy ustalaniu krajowego planu Fundusz jest obowiązany do przestrzegania:

1) zasady zrównoważenia kosztów z przychodami,

2) obowiązujących standardów świadczeń zdrowotnych opracowanych przez Centrum Technologii Medycznych.

    Art.114. 1. Krajowy plan tworzy się w podziale na województwa uwzględniając możliwe do zaspokojenia potrzeby zdrowotne ubezpieczonych.

    2. Realizacja krajowego planu następuje w drodze zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ze świadczeniodawcami przez oddziały wojewódzkie Funduszu.

    3. Oddziały wojewódzkie Funduszu zawierają umowy odpowiednio do podziału krajowego planu na województwa.

    Art.115. Fundusz może dokonać zmiany krajowego planu w trakcie roku, którego ten plan dotyczy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami zdrowotnymi osób ubezpieczonych, których nie można było przewidzieć w chwili przyjmowania i zatwierdzania planu. Każda zmiana krajowego planu musi odpowiadać zasadom określonym w art. 113 ust. 2.

    Art.116. 1. Zmiany krajowego planu dokonuje Rada Nadzorcza Funduszu na wniosek złożony za pośrednictwem Zarządu Funduszu.

    2. Uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o zmianę krajowego planu są:

1) minister właściwy do spraw zdrowia,

2) w zakresie ich dotyczącym:

a) Minister Obrony Narodowej,

b) minister właściwy do spraw wewnętrznych,

c) Sejmik Województwa,

d) oddziały wojewódzkie Funduszu.

    3. Zmiana krajowego planu wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Nie dotyczy to przypadku, gdy krajowy plan został zmieniony na skutek uwzględnienia w całości wniosku ministra właściwego do spraw zdrowia.

    Art.117. 1 Minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie wojewódzkich i resortowych planów zdrowotnych przygotowuje, wieloletni Narodowy Plan Zdrowotny, zwany dalej "Narodowym Planem", w którym określa priorytetowe cele polityki zdrowotnej oraz wytyczne do ich osiągnięcia.

    2. Narodowy Plan opracowywany jest na minimum cztery lata i powinien uwzględniać rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia.

    3. Minister właściwy do spraw zdrowia przygotowuje Narodowy Plan w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok obejmowany planem.

    Art.118. Narodowy Plan i jego zmiany publikuje się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".


Rozdział 8
Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych

    Art. 119. 1. Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

    2. Wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdza oświadczenie woli ubezpieczonego w formie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zwanej dalej "deklaracją wyboru", złożone na formularzu Funduszu.

    3. Na świadczeniodawcy udzielającym świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej spoczywa obowiązek każdorazowego sprawdzenia poprawności wypełnienia deklaracji wyboru. Świadczeniodawca udzielający świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przed przyjęciem deklaracji wyboru sprawdza uprawnienia pacjenta do korzystania ze świadczeń zdrowotnych określonych w ustawie.

    4. Wypełnione deklaracje wyboru świadczeniodawca przechowuje w swojej siedzibie - zapewniając ich dostępność ubezpieczonym, którzy je złożyli, z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr 49, poz. 509 i Nr 100, poz. 1087).

    5. Jeżeli ubezpieczony zmienia wybranego przez siebie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bez zgody Funduszu przed upływem sześciu miesięcy od dokonania wyboru, wnosi zryczałtowaną opłatę rejestracyjną do Funduszu w wysokości 2,5% przeciętnego wynagrodzenia.

    Art.120. 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest zobowiązany do podejmowania wszelkich działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności do postępowania zgodnie z zakresem kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

    2. W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniodawca zapewnia swoim podopiecznym dostęp do badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych, rehabilitacji oraz dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej zgodnie z zakresem kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej .

    3. Świadczenia zdrowotne znajdujące się w kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są przez świadczeniodawcę lub też na podstawie odpowiednich porozumień przez innych świadczeniodawców.

    4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Centrum Technologii Medycznych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze rozporządzenia, zakres kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem kompleksowości udzielanych świadczeń.

    Art. 121. 1. W krajowym planie ustala się zalecaną maksymalną liczbę ubezpieczonych w podstawowej opiece zdrowotnej dla świadczeniodawcy udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

    2. W uzasadnionych przypadkach, uwzględniając konieczność zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych, Rada Nadzorcza Funduszu może, na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, po uzyskaniu opinii właściwego Samorządu Województwa, ustalić maksymalną liczbę ubezpieczonych podstawowej opieki zdrowotnej indywidualnie.

    Art.122. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej może kierować pacjentów na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne do wszystkich świadczeniodawców, którzy zawarli z Funduszem umowę o udzielanie tych świadczeń zdrowotnych.

    2. W przypadku gdy na badania diagnostyczne kieruje lekarz udzielający konsultacji specjalistycznej, to skierowanie musi być potwierdzone przez płatnika - świadczeniodawcę udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

    Art.123. Świadczeniodawca udzielający świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej jest płatnikiem za badania diagnostyczne i świadczenia rehabilitacyjne, na które kieruje oraz świadczenia z zakresu konsultacji specjalistycznej.

    Art.124. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej są udzielane w ramach porad specjalistycznych i konsultacji specjalistycznych.

    Art.125. 1. Lekarz udzielający konsultacji może stwierdzić, iż stan zdrowia ubezpieczonego umożliwia leczenie go w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i okresowych konsultacji specjalistycznych.

    2. W przypadku stwierdzenia przez świadczeniodawcę udzielającego konsultacji specjalistycznych konieczności objęcia ubezpieczonego stałym leczeniem specjalistycznym wystawia on zaświadczenie o konieczności takiej formy leczenia.

    3. Ubezpieczony ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego porad specjalistycznych spośród wszystkich, którzy zawarli umowy z Funduszem i zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2.

    4. Lekarz udzielający konsultacji zawiadamia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o wyniku konsultacji.

    5.W przypadku, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane skierowanie na porady specjalistyczne.

    Art.126. 1. Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne udzielone ubezpieczonemu bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub opinii lekarza konsultanta, jeżeli są one wymagane, opłaca ubezpieczony.

    2. Skierowanie i opinia lekarza konsultanta nie sąąą wymagane do świadczeń:

1) ginekologa i położnika,

2) stomatologa,

3) dermatologa i wenerologa,

4) onkologa,

5) okulisty,

6) psychiatry,

7) dla osób chorych na gruźlicę,

8) dla osób zakażonych wirusem HIV,

9) dla inwalidów wojennych w zakresie chorób wojennych,

10) dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

    Art.127. 1. Ubezpieczony ma prawo do konsultacji specjalistycznej bez skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zobowiązany jest wówczas do wniesienia opłaty ryczałtowej za tę konsultację.

    2. W przypadku gdy w wyniku konsultacji lekarz stwierdzi konieczność objęcia ubezpieczonego stałym leczeniem specjalistycznym stosuje się art. 125 ust. 3 ustawy.

    3. Wysokość ryczałtu za udzielenie konsultacji specjalistycznych bez skierowania określa Zarząd Funduszu. Wysokość ryczałtu nie może być wyższa niż 5 % najniższego wynagrodzenia.

    Art.128. Świadczenia zdrowotne, związane z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanem zagrożenia życia lub porodem udzielane są bez wymaganego skierowania lub opinii lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

    Art. 129. 1. Leki i materiały medyczne są wydawane ubezpieczonym w aptece na zasadach określonych w ustawie.

    2. Apteka ma obowiązek w szczególności:

1) zapewnić dostępność leków i materiałów medycznych objętych wykazami leków podstawowych i uzupełniających, o których mowa w art. 59 oraz leków i materiałów medycznych, o których mowa w art. 60,

2) udostępniać do kontroli przez Fundusz lub na jego zlecenie przez organy nadzoru farmaceutycznego dokumentację, którą apteka jest obowiązana prowadzić na podstawie odrębnych przepisów,

3) przekazywać Funduszowi informacje zawarte w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki i materiały medyczne.

    Art.130. 1. Apteka otrzymuje refundacje ceny leku lub materiału medycznego wydawanego ubezpieczonym bezpłatnie lub za częściową odpłatnością.

    2. Refundacja, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać ustalonego limitu ceny, z zastrzeżeniem art. 66 i 67 ust. 1, i dokonywana jest przez Fundusz na zasadach, o których mowa w ust. 3-5.

    3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1) terminy przedstawiania przez apteki Funduszowi zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji,

2) terminy zwrotu aptekom należności z tytułu refundacji, po przeanalizowaniu zestawienia recept, o którym mowa w pkt. 1,

3) wysokość odsetek należnych aptekom w razie nieterminowej refundacji ceny, o której mowa w ust. 1,

4) wzór zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji.

    4. Fundusz dokonuje zwrotu należności z tytułu refundacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

    5. W przypadku przekroczenia przez Fundusz terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, aptece przysługują odsetki w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 3 pkt 3.

    Art. 131. W przypadku nieprzekazania lub przekazania niezgodnie z ustawą danych, o których mowa art. 129 ust. 2 pkt 3, oraz danych określonych zgodnie z art. 149 ust. 3, terminy, o których mowa w art. 130 ust. 3 pkt 2, mogą zostać przedłużone do czasu przekazania przez aptekę danych zgodnie z ustawą.

    Art. 132. 1. Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza stomatologa spośród lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

    2. Ubezpieczony ma prawo wyboru pielęgniarki, położnej i innych świadczeniodawców związanych umową z Funduszem.

    Art. 133. 1. Fundusz przeprowadza kontrolę realizacji umowy o udzielanie świadczeń, a w szczególności kontrolę:

1) sposobu korzystania ze świadczeń przez ubezpieczonych, dostępności i jakości świadczeń oraz zasad organizacji ich udzielania,

2) stosowania procedur diagnostycznych i terapeutycznych pod względem jakości i zgodności z przyjętymi standardami,

3) sposobu korzystania ze świadczeń specjalistycznych i stosowanych technologii medycznych,

4) zasadności wyboru leków i materiałów medycznych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych stosowanych w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji,

5) zasad wystawiania recept.

    2. Kontrole dokumentacji medycznej i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych mogą być przeprowadzane tylko przez upoważnionych przez Fundusz lekarzy, pielęgniarki, położne lub przedstawicieli innych zawodów medycznych posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie przeprowadzanej kontroli.

    3. W razie potrzeby kontroli jakości i zasadności wykonywania świadczeń diagnostycznych i leczniczych Fundusz zleca przeprowadzenie tych czynności konsultantowi wojewódzkiemu z właściwej dziedziny medycyny.

    4. Do kontroli, o której mowa ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 162 ust. 2 - 5 oraz art. 163 -176.

    5. Podmiot kontrolowany stosuje się do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.


Rozdział 9
Gospodarka finansowa Funduszu

    Art. 134. Fundusz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

    Art. 135. Środki finansowe Funduszu są środkami publicznymi.

    Art. 136. 1. Przychodami Funduszu są:

1) należne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,

2) dochody z lokat i papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa,

3) odsetki od nieopłaconych w terminie składek,

4) darowizny i zapisy,

5) środki na zadania zlecone,

6) środki uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie art. 41 ust. 2,

7) środki uzyskane z roszczeń regresowych,

8) środki uzyskane z grzywien przewidzianych w ustawie,

9) inne przychody.

    2. Przychody Funduszu są przeznaczone na finansowanie kosztów, o których mowa w art. 137, oraz inwestycji służących Funduszowi do realizacji zadań polegających na zapewnieniu ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych.

    Art. 137. Kosztami Funduszu są:

1) koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych,

2) koszty działalności Funduszu, w szczególności koszty utrzymania nieruchomości, amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, diety i zwroty kosztów podróży,

3) odpisy na fundusz rezerwowy Funduszu,

4) odszkodowania,

5) koszty zadań zleconych,

6) inne koszty określone w ustawie.

    Art. 138.1. Tworzy się fundusz rezerwowy Funduszu.

    2. Środki finansowe z funduszu rezerwowego przeznacza się na:

1) pokrycie różnicy spowodowanej nadwyżką kosztów nad przychodami Funduszu,

2) przywrócenie płynności finansowej.

    3. Uruchomienie środków finansowych z rachunku funduszu rezerwowego wymaga uchwały Rady Nadzorczej Funduszu.

    4. Rada Nadzorcza Funduszu jest uprawniona do uruchomienia środków finansowych z rachunku funduszu rezerwowego, w przypadkach o których mowa w ust. 2, jeżeli uzyskane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych lub refundacji leków.

    5. Fundusz zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia o planowanym uruchomieniu środków finansowych z rachunku funduszu rezerwowego w terminie 14 dni przed planowanym uruchomieniem.

    6. W przypadku niewykorzystania środków finansowych z funduszu rezerwowego w danym roku, fundusz rezerwowy w roku następnym powiększa się o kwotę niewykorzystanych środków, z zastrzeżeniem art. 139 ust. 4.

    Art. 139. 1. Wysokość odpisu na fundusz rezerwowy wynosi 1% planowanych rocznych przychodów Funduszu.

    2. Środki funduszu rezerwowego są lokowane:

1) w papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa,

2) na rachunkach bankowych w bankach mających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i których kapitał założycielski wynosi co najmniej 30 000 000 euro, z tym że w jednym banku nie może być lokowane w skali roku więcej niż 25% utworzonego funduszu rezerwowego.

    3. Dochody z lokat, o których mowa w ust. 2, zasilają fundusz rezerwowy do wysokości określonej w ust. 4.

    4. Fundusz rezerwowy tworzony jest do wysokości 5% kwoty planowanych rocznych przychodów Funduszu ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.

    Art. 140. Fundusz jest obowiązany lokować swoje środki, w taki sposób, aby osiągnąć jak największy stopień bezpieczeństwa i rentowności przy jednoczesnym zachowaniu płynności środków.

    Art. 141. 1. Wysokość kosztów i przychodów funduszu na dany rok określa się w planie finansowym Funduszu.

    2. W planie finansowym Funduszu uwzględnia się krajowy plan oraz fundusz rezerwowy.

    Art. 142. Wysokość środków na koszty administracyjne Funduszu określa corocznie Rada Nadzorcza Funduszu w planie finansowym.

    Art. 143. 1. Fundusz sporządza na każdy rok plan finansowy zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów.

    2. Zarząd Funduszu przedstawia projekt planu finansowego Radzie Nadzorczej Funduszu w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

    3. Rada Nadzorcza Funduszu uchwala plan finansowy nie później niż do 31 sierpnia.

    4. Minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza plan finansowy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

    5. Zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia plan finansowy Zarząd Funduszu przesyła niezwłocznie do oddziałów wojewódzkich Funduszu w celu jego realizacji.

    Art. 144. 1. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Funduszu w danym roku przeznacza się na:

1) pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych, lub

2) świadczenia zdrowotne dla ubezpieczonych, lub

3) zwiększenie przychodów w następnym roku, lub

4) na fundusz rezerwowy Funduszu.

    2. 0 przeznaczeniu nadwyżki decyduje Rada Nadzorcza Funduszu w drodze uchwały.

    Art. 145. 1. Fundusz sporządza coroczną prognozę przychodów i kosztów na kolejne 3 lata.

    2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organy administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, świadczeniodawcy, oraz inne instytucje udzielają nieodpłatnie Funduszowi wszelkich informacji koniecznych do sporządzenia prognoz, o których mowa w ust. 1. Fundusz przesyła prognozy ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

    Art. 146. 1. Fundusz przeprowadza coroczne badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów oraz prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668 i Nr 107, poz. 669).

    2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1, Fundusz ogłasza w jednym dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim.


Rozdział 10
Przetwarzanie i ochrona danych

    Art. 147. 1. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych osób ubezpieczonych w celu:

1) stwierdzenia obowiązku ubezpieczenia,

2) wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń finansowanych przez Fundusz,

3) stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki,

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń,

5) rozliczenia ze świadczeniodawcami,

6) rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec Funduszu,

7) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych,

8) monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia zdrowotne oraz leki i materiały medyczne.

    2. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Fundusz ma prawo przetwarzania następujących danych osobowych:

1) nazwisko oraz pierwsze i drugie imię,

2) nazwisko rodowe,

3) numer identyfikacyjny PESEL,

4) NIP - w przypadku osób, którym nadano ten numer,

5) rodzaj i numer dowodu tożsamości - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL i numeru NIP,

6) data urodzenia,

7) płeć,

8) stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę,

9) adres zamieszkania,

10) stopień niepełnosprawności,

11) rodzaj uprawnień oraz numer i datę ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 i 67 ust. 1, a także osób posiadających, na podstawie odrębnych przepisów, szersze uprawnienia do świadczeń zdrowotnych lub środków farmaceutycznych niż wynikające z niniejszej ustawy,

12) udzielone ubezpieczonemu świadczenia zdrowotne.

    3. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem zobowiązani są do gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych.

    Art. 148. 1. Apteki są zobowiązane udostępniać na żądanie Funduszu do wglądu recepty i przekazywać niezbędne dane, o których mowa w art. 149 ust. 2.

    2. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem zobowiązani są do gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych, o których mowa w art. 149.

    3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia tryb udostępniania Funduszowi do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych z tym informacji.

    Art. 149. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych danych oraz ich przekazywania Funduszowi, Centrum Technologii Medycznych, wojewodom i Samorządom Województwa, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory dokumentów,

2) zakres niezbędnych danych gromadzonych w systemie informatycznym Funduszu oraz wzory i zasady przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdań okresowych, a także wzory i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Centrum Technologii Medycznych, wojewodom i Samorządom Województwa zbiorczych danych dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonym.

    2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia zakres niezbędnych danych gromadzonych i przekazywanych przez apteki Funduszowi, Centrum Technologii Medycznych i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

    Art. 150. Minister właściwy do spraw zdrowia gromadzi i przetwarza materiały informacyjne z ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań wynikających z ustawy.

    Art. 151. Fundusz na żądanie ubezpieczonego informuje go o udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz ich kosztach.


Rozdział 11
Uprawnienia kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego

    Art. 152. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzają kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacenia składki.

    2. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Prezesa Funduszu, może zobowiązać Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, określając jednocześnie jej zakres przedmiotowy i podmiotowy.

    3. Do zakresu kontroli, o której mowa w ust. 1, należy kontrola rzetelności:

1) zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego osób objętych tym ubezpieczeniem,

2) deklarowanych podstaw obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, prawidłowości obliczania, opłacania i odprowadzania składki.

    4. Fundusz analizuje uzyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dane, o których mowa w ust. 1-3 oraz występuje z wnioskami do tych instytucji.

    Art. 153. Organy władzy publicznej są obowiązane przekazywać Funduszowi informacje o stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym, a w szczególności dotyczących zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz obliczania, rozliczania i opłacania składek.


Rozdział 12
Postępowanie w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego

    Art. 154. Od decyzji Prezesa Funduszu w indywidualnych sprawach z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminach i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

    Art. 155. 1. Odwołanie od decyzji wydanej w sprawach, o których mowa w art. 154, wnosi się do organu Funduszu, który wydał decyzję.

    2. Organ może zmienić lub uchylić decyzję w terminie 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

    3. Jeżeli odwołanie nie zostało uwzględnione w całości, organ przekazuje niezwłocznie sprawę do sądu ze szczegółowym uzasadnieniem wydanej decyzji.

    Art. 156. Do postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego rolników i osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników i pobierających emerytury lub renty rolnicze stosuje się przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Rozdział 13
Nadzór nad realizacją powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

    Art. 157. Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

    Art.158. Pracownicy Ministerstwa Zdrowia wykonujący w imieniu ministra właściwego do spraw zdrowia czynności nadzoru nad Funduszem nie mogą być członkami organów lub pracownikami Funduszu, świadczeniodawcami mającymi umowę z Funduszem ani pracownikami lub osobami współpracującymi z zakładami opieki zdrowotnej, które zawarły umowę z Funduszem o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

    Art.159. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór stosując kryterium legalności nad działalnością:

1) Funduszu,

2) świadczeniodawców w zakresie realizacji umów z Funduszem.

    2. Minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Funduszu, stosując kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

    3. Minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza statuty oraz bada uchwały przyjmowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą Funduszu, w zakresie zgodności z prawem i stwierdza nieważność uchwały w całości lub w części, jeżeli narusza ona prawo lub stwarza zagrożenie wystąpienia ujemnego wyniku finansowego.

    4. W przypadku uznania przez ministra właściwego do spraw zdrowia uchwały dotyczącej planu finansowego za nieważną w całości lub w części, jeśli nieprawidłowości uchwały nie zostaną w terminie wyznaczonym usunięte przez organ uchwałodawczy oraz w przypadku nieuchwalenia planu finansowego na rok następny do dnia 30 października minister właściwy do spraw zdrowia ustala plan finansowy w całości lub w części uznanej za nieważną.

    5. Minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu.

    6. Minister właściwy do spraw zdrowia może żądać dodatkowego sprawozdania finansowego w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku naruszenia zasad gospodarki funduszem rezerwowym.

    Art. 160. W przypadku niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, minister właściwy do spraw zdrowia może wystąpić do:

1) Prezesa Rady Ministrów - po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Funduszu o odwołanie Prezesa Funduszu, lub

2) Rady Nadzorczej - o odwołanie Zastępców Prezesa Funduszu lub członków Zarządu.

    Art. 161. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia może przeprowadzić w każdym czasie kontrolę działalności i stanu majątkowego Funduszu.

    2. Przy przeprowadzaniu kontroli minister właściwy do spraw zdrowia może korzystać z usług podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz podmiotów uprawnionych do kontroli jakości i kosztów świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Fundusz.

    3. Fundusz zobowiązany jest do przedkładania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji w związku z zakresem kontroli.

    4. Minister właściwy do spraw zdrowia może wydawać zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności kontrolowanego podmiotu do przepisów prawa.

    Art. 162. 1. Przeprowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przez Fundusz przepisów ustawy oraz dokonanie oceny kontrolowanej działalności pod względem kryteriów wymienionych w art. 159 ust. 2.

    2. Pracownicy ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "ministerstwem", lub podmiotu wymienionego w art. 161 ust. 2, przeprowadzają kontrolę na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw zdrowia.

    3. Upoważnienie do kontroli, o którym mowa w ust. 2, określa:

1) jednostkę kontrolowaną,

2) imię i nazwisko kontrolującego,

3) przedmiot kontroli i jej zakres,

4) czas rozpoczęcia kontroli,

5) przewidywany czas trwania kontroli.

    4. Kontrolującym nie może być małżonek, krewny i powinowaty kierownika kontrolowanej jednostki oraz komórki organizacyjnej jednostki podlegającej kontroli. O wyłączeniu pracownika z przeprowadzenia kontroli decyduje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek kontrolującego lub kierownika jednostki kontrolowanej.

    5. Kontrolujący może być wyłączony również w razie stwierdzenia innych przyczyn, które mogą mieć wpływ na bezstronność jego postępowania.

    Art. 163. 1. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej, a w razie konieczności dokonania kontroli w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy, kierownik jednostki wydaje niezbędne polecenia na wniosek kontrolującego.

    2. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być, w miarę potrzeb, przeprowadzane również w siedzibie Ministra.

    Art. 164. 1. Kontrolujący, na 3 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie, zakresie, trybie i czasie rozpoczęcia oraz trwania kontroli.

    2. Kierownik jednostki, w której jest przeprowadzana kontrola, ma obowiązek przedstawiać, na żądanie kontrolującego, wszelkie dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

    3. Kontrolujący ma prawo do:

1) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych, z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,

2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej i innych materiałów dowodowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

3) przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych,

4) żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień,

5) korzystania z pomocy biegłych i specjalistów,

6) zabezpieczania materiałów dowodowych.

    Art. 165. 1. Kontrolujący jest upoważniony do swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej.

    2. Kontrolujący podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi, obowiązującym w jednostce kontrolowanej.

    3. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolującemu warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzania kontroli. Dotyczy to w szczególności:

1) niezwłocznego przedstawienia kontrolującemu dokumentów i materiałów,

2) terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników,

3) udostępnienia urządzeń technicznych oraz środków transportowych na koszt jednostki kontrolowanej.

    Art. 166. 1. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

    2. Dowodami są w szczególności: dokumenty, zabezpieczone rzeczy, opinie biegłych, wyniki oględzin, jak również pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

    3. Zebrane w toku postępowania kontrolnego materiały dowodowe kontrolujący odpowiednio zabezpiecza, w miarę potrzeby, przez oddanie na przechowanie kierownikowi jednostki kontrolowanej za pokwitowaniem, przechowywanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu, zabranie z jednostki kontrolowanej za pokwitowaniem. O zwolnieniu materiałów dowodowych spod zabezpieczenia decyduje kontroler.

    4. Kontrolujący może żądać od kierownika jednostki kontrolowanej, na jej koszt, sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

    5. Zgodność odpisów i wyciągów z oryginałami oraz prawidłowość zestawień i obliczeń potwierdza kierownik komórki organizacyjnej, której one dotyczą.

    Art. 167. 1. W razie potrzeby ustalenia stanu obiektu, innych składników majątkowych albo przebiegu określonych czynności, kontrolujący może przeprowadzić oględziny.

    2. Oględziny przeprowadza się w obecności kierownika komórki organizacyjnej, odpowiedzialnego za obiekt lub składniki majątkowe poddane oględzinom, a w razie jego nieobecności - pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki kontrolowanej.

    3. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisuje kontroler i osoba wymieniona w ust. 2.

    Art. 168. 1. Pracownicy jednostki kontrolowanej są zobowiązani udzielać, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień ustnych lub pisemnych w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. Z ustnych wyjaśnień kontrolujący sporządza, w razie potrzeby, notatkę.

    2. Kontrolujący może zwracać się również o wyjaśnienia do byłych pracowników jednostki kontrolowanej.

    3. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez pracowników jednostki kontrolowanej może nastąpić jedynie w przypadkach, gdy wyjaśnienia mogą dotyczyć faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną lub majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień, a także jego małżonka lub osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Kontrolujący, przed przyjęciem wyjaśnień, jest obowiązany poinformować składającego wyjaśnienia o prawie do odmowy ich udzielenia.

    4. Każdy może złożyć kontrolującemu ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli.

    5. Kontrolujący nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli.

    Art. 169. 1. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach kontrolujący może wnioskować o zwołanie w toku kontroli narady z pracownikami jednostki kontrolowanej w celu omówienia kwestii związanych z przeprowadzaną kontrolą.

    2. Naradę zarządza kierownik jednostki kontrolowanej.

    Art. 170. Kontrolujący, w toku kontroli, w miarę potrzeby informuje kierownika jednostki kontrolowanej o ustaleniach wskazujących na ujawnione nieprawidłowości i uchybienia w działalności tej jednostki.

    Art. 171. W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia na piśmie ministra właściwego do spraw zdrowia. Minister właściwy do spraw zdrowia zawiadamia o tym organ powołany do ścigania przestępstw.

    Art. 172. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

    2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności jednostki kontrolowanej, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

    3. Ponadto protokół kontroli powinien zawierać:

1) zastrzeżenie, że służy wyłącznie do użytku służbowego,

2) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i adres oraz imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, a w miarę potrzeby także kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych oraz daty objęcia przez nich stanowisk,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z wymienieniem przerw w kontroli,

4) imiona i nazwiska kontrolujących,

5) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,

6) opis załączników stanowiących część składową protokołu,

7) wzmiankę o poinformowaniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu, o których mowa w art. 173.

    Art. 173. 1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności osoba pełniąca jego obowiązki.

    2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.

    3. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.

    4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

    5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

    6. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo złożenia wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości, opisanych w protokole kontroli, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania protokołu.

    Art. 174. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

    2. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnienia kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

    3. Odmowa podpisania protokołu przez osobę wymienioną w ust. 1 nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

    Art. 175. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, w razie potrzeby, sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej.

    2. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a także uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

    3. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany, w terminie wyznaczonym w wystąpieniu pokontrolnym, do poinformowania ministra o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

    Art. 176. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do ministra właściwego do spraw zdrowia od zawartych w wystąpieniu pokontrolnym ocen, uwag, wniosków i zaleceń.

    2. Minister właściwy do spraw zdrowia rozpatrzy odwołanie w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania i zajmie stanowisko.

    3. Stanowisko ministra właściwego do spraw zdrowia jest ostateczne i wraz z uzasadnieniem jest doręczane jednostce kontrolowanej.

    Art. 177. 1. W razie niewykonywania zaleceń wynikających z wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w art. 174 ust. 1, prowadzenia działalności z naruszeniem przepisów prawa lub statutu, a także odmowy udzielenia wyjaśnień i informacji, minister właściwy do spraw zdrowia może:

1) nakładać na członka zarządu Fundusz karę upomnienia lub pieniężną do wysokości 5-krotnego wynagrodzenia brutto tej osoby wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące przed nałożeniem kary,

2) występować do Rady Nadzorczej Funduszu z wnioskiem o odwołanie członka zarządu,

3) występować do Rady Nadzorczej Funduszu z wnioskiem o zawieszenie w czynnościach członka zarządu do czasu rozpatrzenia wniosku o jego odwołanie.

    2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

    Art. 178. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do przeprowadzania kontroli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego, określonych przepisami ustawy. Przepisy art. 162 ust. 2-5 oraz art. 163- 177 stosuje się odpowiednio.

    2. Minister właściwy do spraw zdrowia może prowadzić działalność szkoleniową i informacyjną dla świadczeniodawców współpracujących z Funduszem.

    3. Minister właściwy do spraw zdrowia współdziała z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami w zakresie kształtowania polityki zdrowotnej państwa dotyczącej ubezpieczeń zdrowotnych.

    Art. 179. 1. W sprawach nadzoru minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzje administracyjne.

    2. Do postępowania przed ministrem właściwym do spraw zdrowia w sprawach nadzoru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

    Art. 180. Prezes Funduszu przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do końca lipca roku następnego, sprawozdanie z działalności Funduszu.


Rozdział 14
Przepisy karne

    Art. 181. Kto:

1) nie zgłasza wymaganych przepisami ustawy danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek na ubezpieczenia zdrowotne albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,

2) udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji ubezpieczenia zdrowotnego,

3) nie odprowadza w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

4) pobiera nienależne opłaty od ubezpieczonych za świadczenia objęte umową z Funduszem,

5) umyślnie utrudnia lub ogranicza dostęp ubezpieczonych do świadczeń zdrowotnych,

podlega karze grzywny do 5.000 zł.

    Art. 182. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 181, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Rozdział 15
Zmiany w przepisach obowiązujących

    Art. 183. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18) w art. 3 w § 1 wyrazy " , Kasy Chorych," zastępuje się wyrazem "oraz".

    Art. 184. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205) w art. 69a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepisy art. 59, 61 i 70 ustawy z dnia …...... o Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr…, poz. …) stosuje się odpowiednio.".

    Art. 185. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz.163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469, Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 160, poz. 1065 i Nr 155, poz. 1016, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 48, poz. 552 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i Nr 154, poz. 1800) w art. 5a w ust. 2 wyrazy "powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym" zastępuje się wyrazami "Narodowym Funduszu Zdrowia".

    Art. 186. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w art. 14 w ust. 1 w pkt 10 w lit. b), w art. 23 w ust. 1 w pkt 58, w art. 27b w ust. 1 w pkt 1 i 2, w art. 32 w ust. 3b, w art. 33 w ust. 3a, w art. 34 w ust. 4a i ust. 9, w art. 35 w ust. 9, w art. 37 w ust. 1a w pkt 4, w art. 38 w ust. 1, w art. 41 w ust. 1a i w art. 43 w ust. 4 występujące w różnych przypadkach wyrazy "powszechne ubezpieczenie zdrowotne" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Narodowy Fundusz Zdrowia".

    Art. 187. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 141, poz. 692 i Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 162, poz. 1115, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz.1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz.1207, Nr 126, poz. 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407) w art. 66a w ust. 1, w art. 70d w ust. 1 w pkt 1 oraz w ust. 2 występujące w różnych przypadkach wyrazy "kasy chorych" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Narodowy Fundusz Zdrowia".

    Art. 188. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 w ust. 1 w pkt 9 w lit. c) i w art. 17 w ust. 1 w pkt 27 wyrazy "powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym" zastępuje się wyrazami "Narodowym Funduszu Zdrowia";

2) w art. 17 w ust. 1 pkt 4p otrzymuje brzmienie:

"4p) dochody Narodowego Funduszu Zdrowia w części przeznaczonej na cele statutowe,".

    Art. 189. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, z 1996 r. Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679, Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, z 2001 r. Nr 94, poz. 1032, Nr 138, poz. 1567 oraz z 2002 r. Nr 27, poz. 266) w art. 36 wyrazy "powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym" zastępuje się wyrazami "Narodowym Funduszu Zdrowia".

    Art. 190. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Narodowy Fundusz Zdrowia,";

2) w art. 35d w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) Narodowym Funduszu Zdrowia,".

    Art. 191. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207 i Nr 154, poz.1801) w art. 22 w ust. 4, w art. 34 w ust. 4, w ust. 5, w ust. 7 w pkt 6, w ust. 8, w ust. 10 oraz w ust. 12 i w art. 45 w pkt 3 występujące w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "kasa chorych" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami "Narodowy Fundusz Zdrowia".

    Art. 192. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1083) w art. 47 pkt 1 wyrazy "kas chorych" zastępuje się wyrazami "Narodowego Funduszu Zdrowia".

    Art. 193. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 7 w pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) sposób potwierdzania przez zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia okoliczności, o których mowa w art. 59 ust. 6 ustawy z dnia… o Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr…, poz. …),";

2) w art. 103 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "kasę chorych" zastępuje się wyrazami "Narodowy Fundusz Zdrowia".

    Art. 194. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) osoba ubezpieczona - osobę objętą ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia …o Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr…, poz. …),";

b) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23) świadczeniodawca - świadczeniodawcę w rozumieniu art. 6 pkt 29 ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia,";

2) w art. 6 w ust. 6, w art. 16 w ust. 1, w art. 18 w ust. 4 wyrazy "kasy chorych" zastępuje się wyrazami "Narodowy Fundusz Zdrowia";

3) w art. 6 w ust. 7, w art. 16 w ust. 2, w art. 18 w ust. 5, w art. 19 w ust. 4, w art. 29 w ust. 1, w art. 31 w ust. 3 wyrazy "powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym" zastępuje się wyrazami "Narodowym Funduszu Zdrowia".

    Art. 195. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253) w art. 3 skreśla się ust. 3.

    Art.196. 1. Ustawa nie narusza przepisów o świadczeniach zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego:

1) art. 69, 129, 134, 135 ust. 1, art. 161, 170 ust. 1 i 2, art. 193 ust. 3 i art. 206 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205),

2) art. 102 pkt 1 i art. 115 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194),

3) art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801),

4) art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 113, poz. 732, Nr 121, poz. 770 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 60, poz. 610, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1368),

5) art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 103, poz. 1097, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),

6) art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).

    2. Przez świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1, rozumie się także leki wydawane na zasadach określonych w ustawie.

    3. Zachowują moc przepisy o świadczeniach zdrowotnych związanych z ciążą, porodem i połogiem.

    4. Zasady i tryb finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń udzielanych na rzecz osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384).

    5. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1 i 2, udzielane na rzecz osób nie posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego finansowane są z budżetu państwa.

    6. Minister właściwy do spraw zdrowia, określi w drodze rozporządzenia zasady i tryb finansowania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 5, uwzględniając sposób wydatkowania środków publicznych.


Rozdział 16
Przepisy przejściowe i końcowe.

    Art. 197. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o:

1) kasie chorych lub instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - rozumie się przez to Fundusz,

2) ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - rozumie się przez to niniejszą ustawę,

3) powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - rozumie się przez to ubezpieczenie zdrowotne określone w niniejszej ustawie,

4) Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw zdrowia.

    Art. 198. Ubezpieczeni na podstawie ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz.756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz.439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz.777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236, Nr 110, poz. 1255 i poz. 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz.1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384, Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 ) stają się, z dniem wejścia w życie ustawy, ubezpieczonymi na podstawie ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia.

    Art. 199. 1. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym, w szczególności wstępuje w prawa i obowiązki kas chorych wynikające z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych przed dniem 1 stycznia 2003 r. między kasami chorych a świadczeniodawcami.

    2. Umowy, o których mowa w ust. 1, obowiązują do czasu zawarcia nowych umów na warunkach wynikających z niniejszej ustawy.

    3. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzi się na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach.

    Art. 200. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 22, oraz kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą można pomniejszyć zobowiązania podatkowe w rozumieniu ustaw, o których mowa w art. 37, wynosi:

1) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. - 8 % podstawy wymiaru,

2) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. - 8,25 % podstawy wymiaru,

3) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. - 8, 5 % podstawy wymiaru,

4) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. - 8,75 % podstawy wymiaru.

    Art. 201. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia przekształca Branżową Kasę Chorych dla Służb Mundurowych w jednostki organizacyjne Funduszu, uwzględniając w szczególności sposób i tryb przekształcenia oraz formę przekazania mienia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych Funduszowi.

    Art. 202. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór nad zorganizowaniem Funduszu.

    2. Minister właściwy do spraw zdrowia podejmuje działania konieczne do realizacji celów ustawy, a w szczególności:

1) powołuje Komisję Inwentaryzacyjną w celu ustalenia mienia kas chorych, które zostanie przekazane do Funduszu,

2) sporządza wykazy mienia kas chorych oraz wszystkich ich jednostek organizacyjnych,

3) przygotowuje przejęcie przez Fundusz mienia kas chorych oraz wszystkich ich jednostek organizacyjnych, a w szczególności środków trwałych i wyposażenia,

4) przygotowuje przejęcie przez Fundusz praw majątkowych i niemajątkowych kas chorych oraz wszystkich ich jednostek organizacyjnych,

5) nadzoruje we współpracy z Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rok 2003 przez kasy chorych,

6) dostosowuje istniejący system kas chorych do potrzeb Funduszu,

7) wykonuje inne zadania określone w ustawie.

    3. Zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje właściwa jednostka organizacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

    4. Pracownicy jednostki, o której mowa w ust. 3, stają się z dniem wejścia w życie ustawy pracownikami centrali Funduszu.

    Art. 203. 1. Zarządy kas chorych zobowiązane są do podejmowania działań koniecznych do realizacji celów ustawy.

    2. Zarządy zobowiązane są do współpracy z ministrem właściwym do spraw zdrowia, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i art. 202 ust. 2.

    3. W przypadku uchybienia obowiązkom, o których mowa w ust. 1 i 2 minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać zarząd i powołać zarząd tymczasowy.

    4. Zarząd tymczasowy kieruje działalnością kasy i wykonuje wszystkie zadania zastrzeżone dla zarządu, do czasu powołania nowego zarządu przez Radę kasy chorych, z zastrzeżeniem ust. 5.

    5. Powołanie nowego zarządu następuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

    6. Zarząd tymczasowy liczy 1-3 członków.

    Art. 204. 1. Fundusz z dniem wejścia w życie ustawy staje się podmiotem wszelkich praw i obowiązków kas chorych, z zastrzeżeniem ust. 3.

    2. Mienie kas chorych staje się z dniem wejścia w życie ustawy, z mocy prawa, mieniem Funduszu.

    3. Umowy na podstawie, których kasy chorych lub ich oddziały nabyły prawo do używania nieruchomości wygasają z dniem 31 marca 2003 r., chyba że w terminie do dnia 1 marca 2003 r. Fundusz oświadczy drugiej stronie umowy, iż pozostaje nią związany, z zastrzeżeniem ust. 4. Oświadczenie Fundusz składa na piśmie.

    4. Przepis ust. 3 nie dotyczy umów, na podstawie których kasy chorych lub ich oddziały nabyły własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości.

    Art. 205. Przejście praw i mienia kas chorych na Fundusz następuje nieodpłatnie oraz wolne jest od podatków i opłat.

    Art. 206. Fundusz przejmuje zbiory danych prowadzone przez kasy chorych, w tym zbiory danych osobowych.

    Art. 207. Podstawą wpisów zmian praw wpisanych w księgach wieczystych jest art. 204 ust. 2. Postępowanie w przedmiocie wpisów jest wolne od opłat sądowych.

    Art. 208. Z dniem wejścia w życie ustawy regionalne kasy chorych przekształcają się, z mocy prawa, w oddziały wojewódzkie Funduszu.

    Art. 209. Pracownicy kas chorych z dniem 1 stycznia 2003 r. stają się pracownikami oddziałów wojewódzkich Funduszu, zastrzeżeniem art. 210.

    Art. 210. 1. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w art. 209 wygasają:

1) z dniem 30 marca 2003 r. - jeżeli przed dniem 28 lutego 2003 r. nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres, albo

2) w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy, o których mowa w pkt 1, przez pracownika do dnia 15 marca 2003 r.

    2. Pracodawca obowiązany jest powiadomić na piśmie pracownika odpowiednio o terminie wygaśnięcia stosunku pracy i o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy.

    3. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę może nastąpić za wypowiedzeniem.

    4. Pracownicy, o których mowa w art. 209, zachowują uprawnienia pracownicze wynikające z aktów, na których podstawie powstał ich stosunek pracy przed dniem 1 stycznia 2003 r., do dnia:

1) 15 marca 2003 r. - jeżeli przyjęli proponowane warunki pracy lub płacy na dalszy okres, albo

2) wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, albo

3) wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3.

    5. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3, pracownikom przysługuje odprawa, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz.19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110).

    Art. 211. Do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 21 ust. 1, dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument, który do dnia 31 grudnia 2002 r. potwierdzał uprawnienia do świadczeń zdrowotnych.

    Art. 212. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy w zakresie, w jakim nie pozostają z nią w sprzeczności.

    Art. 213. Traci moc ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz.756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz.439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz.777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236, Nr 110, poz. 1255 i poz. 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz.1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384, Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253).

    Art. 214. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjątkiem art. 201-203, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama