Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt z 12.08.2002 r.

 

USTAWA
z dnia …………. 2002 r.
o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

    Art. 1. 1. Ustawa określa warunki i zasady restrukturyzacji przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, a także tryb postępowania w sprawach restrukturyzacji.

    2. Przez restrukturyzację należy rozumieć wszczęcie i przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w celu przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

    Art. 2. 1. Restrukturyzacją mogą być objęci przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.), którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu przepisów o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz - na dzień 30 czerwca 2002 r. - zatrudniali powyżej 1000 pracowników, objętych obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

    2. Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców:

1) wpisanych do właściwego rejestru lub ewidencji w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 10;

2) wobec których ogłoszono upadłość albo otwarto postępowanie likwidacyjne.

    Art. 3. Restrukturyzacja polega na:

1) restrukturyzacji finansowej zobowiązań cywilnoprawnych według stanu na dzień 30 czerwca 2002 r.;

2) restrukturyzacji finansowej zobowiązań publicznoprawnych na zasadach określonych w rozdziale 5;

3) restrukturyzacji majątku;

4) restrukturyzacji zatrudnienia.

    Art. 4. Postępowanie restrukturyzacyjne może być wszczęte do dnia 31 grudnia 2003 r. na wniosek przedsiębiorcy złożony nie później niż do dnia 15 grudnia 2002 r.

    Art. 5. 1. W okresie obowiązywania ustawy przedsiębiorca może zostać objęty restrukturyzacją na podstawie jej przepisów tylko jeden raz.

    2. Postępowania restrukturyzacyjne prowadzone przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia:

1) 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z późn. zm.);

2) 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.);

3) 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856);

4) 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.);

5) 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196);

6) ... o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców oraz o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zwanej dalej „ustawą o restrukturyzacji należności publicznoprawnych”

- podlegają zawieszeniu, z zastrzeżeniem art. 29 ust.1, z dniem wydania postanowienia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1.

    Art. 6. 1. W celu wsparcia restrukturyzacji Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zwany dalej „Prezesem Agencji”, udziela przedsiębiorcy objętemu restrukturyzacją, przewidzianych w zatwierdzonym planie restrukturyzacji pożyczek i poręczeń na zasadach określonych w art. 20.

    2. Pożyczki i poręczenia są finansowane ze środków, o których mowa w art. 57 ust.1.

    Art. 7. 1. Do postępowania restrukturyzacyjnego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

    2. Postępowanie restrukturyzacyjne jest prowadzone z zachowaniem przepisów o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4.

    Art. 8. 1. Od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia albo umorzenia nie może być ogłoszona upadłość przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją.

    2. Jeżeli postępowanie restrukturyzacyjne wszczęto po dniu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości a przed dniem ogłoszenia upadłości, postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości (postępowanie o ogłoszenie upadłości) podlega zawieszeniu.

    3. Od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do przedsiębiorców objętych restrukturyzacją nie stosuje się przepisów o obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Rozdział 2
Podmioty właściwe w sprawach restrukturyzacji

    Art. 9. 1. Organem właściwym w sprawach restrukturyzacji jest minister właściwy do spraw gospodarki.

    2. Funkcje organu administracji publicznej w zakresie zadań wynikających z ustawy wykonuje również Prezes Agencji.

    Art. 10. Minister właściwy do spraw gospodarki:

1) sprawuje nadzór nad wykonaniem ustawy;

2) jest organem wyższego stopnia wobec Prezesa Agencji w zakresie decyzji wydanych na podstawie ustawy.

    Art. 11. 1. Prezes Agencji:

1) wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;

2) wydaje postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania;

3) wydaje decyzje o odmowie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;

4) wydaje decyzje o warunkach i trybie restrukturyzacji;

5) wydaje decyzje o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego;

6) wydaje decyzje o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;

7) sprawuje nadzór nad realizacją postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorcę;

8) wydaje decyzje o przyznaniu lub pozbawieniu spółki statusu spółki w restrukturyzacji;

9) sprawuje nadzór nad realizacją planu restrukturyzacji przez spółkę w restrukturyzacji;

10) wykonuje inne zadania określone w ustawie.

    2. Prezes Agencji sporządza co 3 miesiące listy:

1) przedsiębiorców, w stosunku do których wydano decyzje o warunkach i trybie restrukturyzacji;

2) przedsiębiorców, w stosunku do których wydano decyzje o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego;

3) przedsiębiorców, w stosunku do których wydano decyzje o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;

4) spółek w restrukturyzacji.

    3. Listy, o których mowa w ust. 2, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” B.

    4. Prezes Agencji sporządza półroczne i roczne sprawozdania z realizacji postępowań restrukturyzacyjnych i kosztów tych postępowań oraz przedkłada je ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie odpowiednio do dnia 31 lipca oraz w terminie do dnia 28 lutego następnego roku.

Rozdział 3
Postępowanie restrukturyzacyjne

    Art. 12. 1. Prezes Agencji wszczyna postępowanie restrukturyzacyjne na wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie, o którym mowa w art. 4, z zastrzeżeniem art. 14.

    2. Prezes Agencji odmawia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli:

1) przedsiębiorca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust.1;

2) wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 13.

    3. Do uzupełnienia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego stosuje się odpowiednio art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego.

    Art. 13. 1. Wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zawiera następujące dane:

1) oznaczenie przedsiębiorcy;

2) miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;

3) nazwę albo firmę oraz siedzibę, a także imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wspólników, odpowiadających za zobowiązania bez ograniczenia;

4) osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej - gdy wnioskodawcą jest osoba prawna;

5) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsce położenia majątku;

6) okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

7) wskazanie składników majątku, które mogą stanowić zabezpieczenie realizacji postępowania restrukturyzacyjnego;

8) liczbę osób świadczących u przedsiębiorcy pracę na podstawie stosunku pracy;

9) liczbę osób wykonujących usługi na rzecz przedsiębiorcy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

    2. W terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, przedsiębiorca jest obowiązany przekazać Prezesowi Agencji:

1) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku;

2) spis wierzycieli wierzytelności publicznoprawnych, z podziałem na poszczególne tytuły i lata, oraz ze wskazaniem kwot zaległości, odsetek za zwłokę i opłat prolongacyjnych, a także listę zabezpieczeń tych wierzytelności;

3) spis wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych, z podaniem wysokości wierzytelności każdego z nich, z podziałem na poszczególne lata, oraz listę zabezpieczeń tych wierzytelności;

4) spis dłużników z podaniem wysokości długu każdego z nich, z podziałem na poszczególne lata, oraz listę zabezpieczeń;

5) wyciąg z księgi udziałów - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

6) wykaz akcjonariuszy, którzy posiadają więcej niż 5% akcji imiennych, wraz z informacją o wielkości udziału w kapitale zakładowym Skarbu Państwa i spółek, w których Skarb Państwa ma co najmniej 50% akcji lub udziałów;

7) plan restrukturyzacji;

8) projekt ugody restrukturyzacyjnej lub inną ugodę zawartą z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych wraz z informacją o przebiegu jej realizacji.

    Art. 14. 1. Z wnioskiem o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego może wystąpić również organ założycielski przedsiębiorcy. Do wniosku organu założycielskiego przepisy art. 4 i art. 13 ust. 1 pkt 1-6 stosuje się odpowiednio.

    2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Prezes Agencji wzywa przedsiębiorcę, którego dotyczy wniosek, do przekazania w terminie 14 dni, pisemnej zgody na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wraz z informacjami, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7-9.

    3. W przypadku, o którym mowa w ust.1, przedsiębiorca przekazuje Prezesowi Agencji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia przekazania pisemnej zgody, o której mowa w ust. 2, dokumenty, o których mowa w art. 13 ust. 2.

    4. W przypadku nieprzekazania przez przedsiębiorcę zgody na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w terminie określonym w ust. 2, Prezes Agencji pozostawia wniosek organu założycielskiego bez rozpoznania.

    Art. 15. 1. Plan restrukturyzacji, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7, zawiera:

1) szczegółowy opis sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy;

2) analizę przyczyn wystąpienia trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu przepisów o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców;

3) analizę rynku, na którym działa przedsiębiorca;

4) wskazanie zamierzonych działań przedsiębiorcy, mających na celu naprawę jego sytuacji ekonomicznej, w tym działań w zakresie restrukturyzacji majątku i zatrudnienia, oraz umożliwiających funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej i terminowe regulowanie zobowiązań publicznoprawnych;

5) określenie stanu ekonomicznego przedsiębiorcy, jaki ma być osiągnięty po przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;

6) określenie źródeł finansowania działań, o których mowa w pkt 4, z uwzględnieniem pomocy publicznej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego o jaką przedsiębiorca zamierza się ubiegać, z podaniem jej wielkości, źródeł, formy, terminu i podstawy prawnej.

    2. Plan restrukturyzacji może podlegać uzgodnieniom między Prezesem Agencji i przedsiębiorcą, a jeżeli wnioskodawcą jest organ założycielski przedsiębiorcy - również z tym organem.

    3. Przebieg i wyniki uzgodnień dokumentuje się w formie protokołu podpisanego przez osoby upoważnione.

    4. Prezes Agencji przesyła plan restrukturyzacji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii - zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców - w terminie do 28 dni.

    Art. 16. 1. Prezes Agencji może zlecić:

1) przeprowadzenie badania przedstawionego sprawozdania finansowego powołanemu w tym celu biegłemu rewidentowi;

2) dokonanie wyceny majątku przedsiębiorcy powołanemu w tym celu rzeczoznawcy.

    2. Koszty badania sprawozdań finansowych i dokonania wyceny majątku stanowią koszt uzyskania przychodu Agencji w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

    Art. 17. 1. Prezes Agencji wydaje decyzję o warunkach i trybie restrukturyzacji, zwaną dalej „decyzją o restrukturyzacji”, jeżeli z przedstawionych informacji i dokumentów oraz przeprowadzonych czynności wynika, że postępowanie restrukturyzacyjne może doprowadzić do naprawy sytuacji finansowej przedsiębiorcy oraz przywrócić jego zdolność do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Jeżeli przewidywane koszty postępowania restrukturyzacyjnego są rażąco wysokie w stosunku do możliwych do osiągnięcia efektów restrukturyzacji, Prezes Agencji umarza postępowanie restrukturyzacyjne.

    3. Decyzja o restrukturyzacji podlega natychmiastowemu wykonaniu.

    Art. 18. 1. Decyzja o restrukturyzacji zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy;

2) miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;

3) termin dokonania zabezpieczenia kosztów postępowania;

4) wskazanie składników majątku, które mają stanowić zabezpieczenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego;

5) termin zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego;

6) zatwierdzenie planu restrukturyzacji.

    2. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może zostać przedłużony nie dłużej jednak niż do upływu 24 miesięcy od dnia wydania decyzji o restrukturyzacji.

    Art. 19. 1. Prezes Agencji może uzależnić wydanie decyzji o restrukturyzacji od powołania wskazanych przez siebie osób do organów kontroli i nadzoru przedsiębiorcy w celu zapewnienia realizacji funkcji, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 7, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.

    2. Powołanie osób wskazanych przez Prezesa Agencji do pełnienia funkcji w organach określonych w ust. 1 następuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

    3. Prezes Agencji może uzależnić wydanie decyzji o restrukturyzacji od objęcia planem restrukturyzacji przeniesienia własności składników majątku, o którym mowa w art. 33 ust.1, lub innych praw z nim związanych przez przedsiębiorcę na rzecz Skarbu Państwa.

    Art. 20. 1. Przedsiębiorca, który uzyskał decyzję o restrukturyzacji może ubiegać się o udzielenie pożyczki lub poręczenia, o których mowa w art. 6 ust. 1.

    2. Wniosek o udzielenie pożyczki lub poręczenia zawiera dane określone w art. 13 ust.1 oraz określa:

1) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej;

2) wysokość kwoty pożyczki lub zobowiązania, które ma być objęte poręczeniem wraz z terminami ich spłaty;

3) przeznaczenie pożyczki lub środków, których spłata ma być objęta poręczeniem, celowość realizacji przedsięwzięcia oraz ocenę jego opłacalności z uwzględnieniem ryzyka towarzyszącego przedsięwzięciu;

4) formy zabezpieczenia pożyczki lub poręczenia;

5) plan finansowy dla przedsięwzięć restrukturyzacyjnych.

    3. Prezes Agencji zawiera z przedsiębiorcą umowę o udzieleniu pożyczki lub poręczenia, która zawiera w szczególności:

1) kwotę przyznanej pożyczki i jej przeznaczenie lub kwotę poręczenia;

2) warunki pożyczki, wysokość oprocentowania, ewentualny okres karencji, terminy i wysokość rat spłaty pożyczki i oprocentowania;

3) sposób przekazania pożyczki;

4) określenie sankcji za nieterminowe regulowanie spłat pożyczki i oprocentowania;

5) formę zabezpieczenia pożyczki lub poręczenia.

Rozdział 4
Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych

    Art. 21. 1. Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych polega na zawarciu przez przedsiębiorcę ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych wymienionymi w spisie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3.

    2. Jeżeli ugoda restrukturyzacyjna nie zostanie zawarta w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o restrukturyzacji, Prezes Agencji umarza postępowanie restrukturyzacyjne.

    3. Do ugody restrukturyzacyjnej nie stosuje się przepisów Działu II rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego.

    Art. 22. 1. Ugoda restrukturyzacyjna jest zawarta, jeżeli opowiedzą się za nią wierzyciele wierzytelności cywilnoprawnych mający łącznie ponad 50% ogólnej sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom wymienionym w spisie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 .

    2. Ugoda restrukturyzacyjna wiąże wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych wymienionych w spisie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3.

    Art. 23. 1. Przedmiotem ugody restrukturyzacyjnej może być:

1) restrukturyzacja zobowiązań cywilnoprawnych polegająca w szczególności na:

a) ich umorzeniu w całości lub w części,

b) rozłożeniu spłaty tych zobowiązań na raty,

c) odroczeniu spłaty tych zobowiązań;

2) zobowiązanie się wierzycieli do podjęcia działań w celu wsparcia realizacji planu restrukturyzacyjnego, w szczególności przez:

a) objęcie udziałów lub akcji,

b) zamianę wierzytelności na obligacje lub inne tytuły obligacyjne,

c) zawarcie umów o współpracę,

d) udzielenie przedsiębiorcy kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń.

    2. Warunki ugody restrukturyzacyjnej mogą być zróżnicowane w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1, w stosunku do określonych grup wierzycieli.

    Art. 24. 1. Ugodę restrukturyzacyjną zawiera się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

    2. Przedsiębiorca przekazuje ugodę restrukturyzacyjną Prezesowi Agencji w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

    3. Ugoda restrukturyzacyjna może być wypowiedziana w czasie postępowania restrukturyzacyjnego tylko z ważnych powodów, jeżeli wypowiedzenia dokonają wierzyciele wierzytelności cywilnoprawnych mający łącznie ponad 50% ogólnej sumy wierzytelności objętych ugodą.

    4. W przypadku wypowiedzenia ugody restrukturyzacyjnej Prezes Agencji umarza postępowanie restrukturyzacyjne.

    Art. 25. 1. Kwota umorzonych zobowiązań cywilnoprawnych przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

    2. Wysokość umorzonych zobowiązań cywilnoprawnych, z wyjątkiem odsetek, w tym skapitalizowanych, stanowi koszt uzyskania przychodu wierzyciela przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym:

1) w całości, gdy wierzytelność była uprzednio zaliczona do przychodów należnych;

2) w 50%, gdy wierzytelność powstała w wyniku udzielenia kredytu lub pożyczki przez bank lub jednostkę organizacyjną uprawnioną do udzielania kredytów (pożyczek), na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania.

Rozdział 5
Restrukturyzacja finansowa należności publicznoprawnych

    Art. 26. Restrukturyzacja należności publicznoprawnych jest dokonywana w zakresie, na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału.

    Art. 27. Do wniosku, o którym mowa w art. 13 ust.1, albo zgody, o której mowa w art. 14 ust. 2, przedsiębiorca dołącza kopie wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, o których mowa w art. 12 ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych, skierowanych do właściwych organów restrukturyzacyjnych, zwanych dalej „organami restrukturyzacyjnymi należności publicznoprawnych”, albo oświadczenie, że nie zamierza skorzystać z restrukturyzacji należności publicznoprawnych.

    Art. 28. 1. Prezes Agencji niezwłocznie informuje organy restrukturyzacyjne należności publicznoprawnych, o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie niniejszej ustawy.

    2. Prezes Agencji doręcza właściwym dla przedsiębiorcy organom restrukturyzacyjnym należności publicznoprawnych odpisy:

1) postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;

2) postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania;

3) decyzji o odmowie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;

4) decyzji o restrukturyzacji;

5) decyzji o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;

6) decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

    Art. 29. 1. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, albo zgody, o której mowa w art. 14 ust. 2, powoduje zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych do dnia otrzymania przez organ restrukturyzacyjny należności publicznoprawnych, odpisu:

1) postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania;

2) decyzji o odmowie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;

3) decyzji o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, w przypadkach określonych w art. 17 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 24 ust. 4 i art. 45 ust. 1 i 2;

4) decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

    2. Zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych:

1) powoduje zawieszenie obowiązku uiszczenia opłaty restrukturyzacyjnej, o której mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy;

2) wstrzymuje bieg terminów w niej przewidzianych.

    Art. 30. 1. W przypadku otrzymania odpisu decyzji, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, organ restrukturyzacyjny należności publicznoprawnych wydaje decyzję stwierdzającą umorzenie należności publicznoprawnych, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych.; decyzja o umorzeniu należności publicznoprawnych wydawana jest w terminie 45 dni.

    2. W przypadku otrzymania odpisu decyzji, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, organ restrukturyzacyjny należności publicznoprawnych podejmuje zawieszone postępowanie.

    3. W przypadku otrzymania odpisu decyzji, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3, organ restrukturyzacyjny należności publicznoprawnych wydaje decyzję o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego należności publicznoprawnych.

    Art. 31. Do przedsiębiorcy, wobec którego Prezes Agencji wydał decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, nie stosuje się przepisów o opłacie restrukturyzacyjnej, o której mowa w ustawie o restrukturyzacji należności publicznoprawnych.

Rozdział 6
Restrukturyzacja majątku

    Art. 32. Restrukturyzacja majątku może polegać na przeniesieniu własności składników majątku przez przedsiębiorcę objętego restrukturyzacją na rzecz Skarbu Państwa, a także podjęciu innych czynności dotyczących jego majątku, przewidzianych w planie restrukturyzacji.

    Art. 33. 1. Przeniesienie własności, o którym mowa w art. 32, może dotyczyć składników majątku, które nie są i nie będą wykorzystywane w działalności gospodarczej przedsiębiorcy i są zbędne dla prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z planem restrukturyzacji.

    2. Przeniesienie własności składników majątku następuje w drodze umowy zawartej między przedsiębiorcą i Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, w terminie określonym w decyzji o restrukturyzacji.

    Art. 34. 1. Nabyte przez Skarb Państwa składniki majątku przedsiębiorcy mogą być wniesione do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zwanej dalej „Agencją”, lub mogą być przekazane do odpłatnego korzystania innym przedsiębiorcom.

    2. Wartość składników majątku wniesionych do Agencji podlega zaliczeniu na pokrycie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego.

    Art. 35. 1. Agencja może utworzyć spółki kapitałowe wnosząc, na pokrycie ich kapitału zakładowego, składniki majątku, o których mowa w art. 34 ust. 1.

    2. Wartość udziałów i akcji objętych przez Agencję w kapitale zakładowym spółek określonych w ust. 1, w zamian za składniki majątku, o których mowa w ust. 1, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

    Art. 36. 1. Zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności wykonywane na podstawie art.33.

    2. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonywanych na podstawie art. 33 uiszcza Agencja.

Rozdział 7
Restrukturyzacja zatrudnienia

    Art. 37. 1. Jeżeli w planie restrukturyzacji, zatwierdzonym w decyzji o restrukturyzacji, przewidziano rozwiązanie z częścią pracowników stosunku pracy z powodu ograniczenia zdolności produkcyjnych, zmian technologicznych i asortymentowych produkcji, restrukturyzacji organizacyjnej, likwidacji stanowisk, oddziałów i wydziałów produkcyjnych, pracownikom przewidzianym do zwolnienia, którzy nie spełniają warunków określonych w odrębnych przepisach do uzyskania uprawnień emerytalno–rentowych oraz do świadczeń przedemerytalnych, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2 i 10:

1) jednorazowe bezpłatne szkolenie;

2) świadczenie na przekwalifikowanie – kontrakt szkoleniowy;

3) jednorazowa odprawa warunkowa.

    2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane przez pracodawcę pracownikowi, o którym mowa w tym przepisie, tylko jeden raz, na wniosek pracownika, jeżeli przed dniem złożenia wniosku pracownik ten nie korzystał z takich świadczeń oraz oświadczy, że nie będzie z nich korzystał w przyszłości.

    3. Świadczenie na przekwalifikowanie – kontrakt szkoleniowy, jest przyznawane przez pracodawcę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, na wniosek pracownika, który złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy po zakończeniu okresu, na który to świadczenie przyznano i rozpocznie szkolenie.

    4. W okresie korzystania ze świadczenia na przekwalifikowanie – kontraktu szkoleniowego, pracownikowi przysługuje jednorazowe bezpłatne szkolenie, finansowane z Funduszu Pracy.

    5. Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów, o których mowa w ust. 4, odbywa się jak dla osób poszukujących pracy, o których mowa w art. 16 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6. poz. 56, z późn. zm.).

    6. Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa w ust. 4, są przekazywane staroście sprawującemu zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy właściwym dla lokalizacji przedsiębiorcy, przez dysponenta Funduszu Pracy, z posiadanej rezerwy, na wniosek tego starosty.

    7. Planowany kosztorys szkoleń, uwzględniający liczbę szkolonych pracowników przedsiębiorcy oraz jednostkowe i łączne koszty szkoleń, przedsiębiorca przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw pracy, wraz z opinią starosty, o którym mowa w ust. 6.

    8. Świadczenie na przekwalifikowanie – kontrakt szkoleniowy jest wypłacane pracownikowi przez przedsiębiorcę co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczął on szkolenie, w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

    9. Od świadczenia na przekwalifikowanie – kontraktu szkoleniowego, przedsiębiorca jest obowiązany do dokonywania wpłat składek na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusze celowe – na podstawie i w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

    10. Odprawa, o której mowa w ust.1 pkt 3, przysługuje pracownikowi korzystającemu ze świadczenia na przekwalifikowanie – kontraktu szkoleniowego, który po zakończeniu szkolenia i przed upływem 6 miesięcy od dnia przyznania tego świadczenia, wystąpi z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy.

    11. Odprawa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest wypłacana przez przedsiębiorcę w kwocie równej iloczynowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia 6 – miesięcznego okresu pobierania świadczenia na przekwalifikowanie – kontraktu szkoleniowego oraz wynagrodzenia w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 8, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą składkom na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, finansowanym przez ubezpieczonego.

    Art. 38. 1. Przedsiębiorca objęty restrukturyzacją zatrudnienia nie może, w okresie realizacji planu restrukturyzacji, zatrudniać nowych pracowników - z wyłączeniem osób o specjalistycznych kwalifikacjach, które mogą być zatrudnione w zakresie przewidzianym w zatwierdzonym planie restrukturyzacji.

    2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zatrudniania osób na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej oraz kontraktu menedżerskiego.

    Art. 39. Po uprawomocnieniu się decyzji o restrukturyzacji, do stosunków pracy w zakładzie pracy przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy odrębnych ustaw regulujących skutki ogłoszenia upadłości w zakresie stosunków pracy, w szczególności art. 361 Kodeksu pracy oraz art. 7a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, z późn. zm.).

    Art. 40. 1. W przypadku przejęcia przez Agencję składników majątku, w trybie art. 34 ust. 1, Prezes Agencji opracowuje program utworzenia miejsc pracy na bazie tego majątku.

    2. Miejsca pracy, o których mowa w ust. 1, powinny być przeznaczone przede wszystkim dla zwalnianych pracowników przedsiębiorcy, który dokonał przeniesienia składników tego majątku.

    3. Program, o którym mowa w ust.1, może przewidywać finansowanie z Funduszu Pracy kosztów:

1) szkolenia,

2) części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, o których mowa w ust. 2.

    4. Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów, o których mowa w ust. 3, może odbywać się przez okres i w wysokości przewidzianej w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z tym że finansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne jest dokonywane na zasadach określonych dla prac interwencyjnych.

    5. Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa w ust. 3, są przekazywane staroście sprawującemu zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy właściwym dla miejsca położenia majątku, o którym mowa w ust. 1, przez dysponenta Funduszu Pracy z posiadanej rezerwy, na wniosek tego starosty.

    6. Program, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji przedkłada do zatwierdzenia, w części dotyczącej finansowania kosztów z Funduszu Pracy ministrowi właściwemu do spraw pracy, wraz z opinią starosty, o którym mowa w ust. 5, uwzględniającą sytuację na lokalnym rynku pracy oraz zgodność programu z obowiązującymi przepisami.

    7. Przepisy ust. 1 – 6 stosuje się odpowiednio do spółki, o której mowa w art. 35 ust. 1.

Rozdział 8
Obowiązki restrukturyzowanego przedsiębiorcy

    Art. 41. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany do:

1) wykonywania planu restrukturyzacji;

2) wykonywania ugody restrukturyzacyjnej;

3) terminowego regulowania bieżących zobowiązań publicznoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) nieprzekraczania maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego na zasadach określonych w przepisach o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców;

5) składania Prezesowi Agencji kwartalnych sprawozdań w zakresie wykonywania obowiązków wymienionych w pkt 1 - 4, chyba że w skład organów kontroli lub nadzoru przedsiębiorcy, zgodnie art. 19 ust.1 i 2, zostały powołane osoby wskazane przez Prezesa Agencji.

    2. W przypadku realizacji restrukturyzacji należności publicznoprawnych zgodnie z przepisami rozdziału 5, przedsiębiorca powinien spełniać warunki wymagane ustawą o restrukturyzacji należności publicznoprawnych do stwierdzenia umorzenia należności publicznoprawnych podlegających restrukturyzacji na podstawie tej ustawy.

    Art. 42. 1. W okresie od dnia doręczenia decyzji o restrukturyzacji do dnia doręczenia decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca nie może:

1) obejmować akcji i udziałów w spółkach, jak również tworzyć spółek niemających osobowości prawnej lub przystępować do takich spółek;

2) zawierać umów o nieodpłatne przekazanie składników majątku do używania lub używania i pobierania pożytków;

3) dokonywać czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających wykraczających poza zakres zwykłego zarządu ;

4) dokonywać czynności prawnych pod tytułem darmym, jak również czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających na zasadach nieekwiwalentnych.

    2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do czynności, o których mowa w art. 21 ust.1 , w art. 32 i w art. 53.

Rozdział 9
Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego

    Art. 43. 1. Prezes Agencji wydaje decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli został wykonany plan restrukturyzacji oraz ugoda restrukturyzacyjna. Obowiązek wykonania ugody restrukturyzacyjnej nie dotyczy płatności odroczonych i rozłożonych na raty przypadających po terminie wykonania planu restrukturyzacji.

    2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

    Art. 44. Decyzja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy;

2) miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;

3) stwierdzenie zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego;

4) rozstrzygnięcie o wysokości kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i sposobach ich pokrycia;

5) uzasadnienie.

    Art. 45. 1. Prezes Agencji umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli upłynął termin zakończenia restrukturyzacji określony w decyzji o restrukturyzacji, a przedsiębiorca nie wykonał planu restrukturyzacji lub, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 1 zdanie drugie, ugody restrukturyzacyjnej.

    2. Prezes Agencji może, przed terminem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego określonym w decyzji o restrukturyzacji, umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne - w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 41 lub dokonuje czynności, o których mowa w art. 42.

    3. Decyzja o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego zawiera w szczególnosci:

1) oznaczenie przedsiębiorcy;

2) miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;

3) określenie przyczyny umorzenia;

4) rozstrzygnięcie o wysokości kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i sposobie ich pokrycia.

    4. W przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego:

1) zawarta ugoda restrukturyzacyjna wiąże strony, chyba że co innego wynika z jej postanowień;

2) dokonane czynności prawne dotyczące majątku objętego planem restrukturyzacyjnym pozostają w mocy.

Rozdział 10
Spółki w restrukturyzacji

    Art. 46. 1. Spółki, które zamierzają dokonać połączenia w rozumieniu art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy co najmniej jedna z nich spełnia warunki, o których mowa w art. 2, mogą wystąpić o przyznanie spółce przejmującej albo spółce nowozawiązanej statusu spółki w restrukturyzacji.

    2. Przyznanie spółce statusu spółki w restrukturyzacji następuje po podjęciu ostatniej z uchwał o połączeniu, o których mowa w art. 506 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących powstania spółki utworzonej w wyniku połączenia spółek.

    Art. 47. 1. Status spółki w restrukturyzacji jest przyznawany przez Prezesa Agencji na wspólny wniosek spółek zamierzających dokonać połączenia.

    2. Wniosek o przyznanie spółce statusu spółki w restrukturyzacji zawiera następujące informacje, dotyczące każdej ze spółek zamierzających dokonać połączenia:

1) firmę i siedzibę spółki;

2) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania spółki;

3) wskazanie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsca położenia majątku;

4) określenie wysokości straty występującej w bieżącym roku podatkowym oraz w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających bieżący rok podatkowy;

5) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

6) wskazanie liczby osób świadczących w spółce pracę na podstawie stosunku pracy;

7) wskazanie liczby osób wykonujących usługi na rzecz spółki na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

    3. Do wniosku dołącza się:

1) sprawozdanie finansowe każdej ze spółek za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie finansowe każdej ze spółek sporządzone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku;

2) spis wierzycieli wierzytelności publicznoprawnych każdej ze spółek, z podziałem na poszczególne tytuły i lata, oraz ze wskazaniem kwot zaległości, odsetek za zwłokę i opłat prolongacyjnych, a także listę zabezpieczeń tych wierzytelności;

3) spis wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych każdej ze spółek, z podaniem wysokości wierzytelności każdego z wierzycieli, z podziałem na poszczególne lata, oraz listę zabezpieczeń tych wierzytelności;

4) spis dłużników każdej ze spółek z podaniem wysokości długu każdego z dłużników, z podziałem na poszczególne lata, oraz listę zabezpieczeń;

5) plan restrukturyzacji spółki w restrukturyzacji;

6) programy restrukturyzacyjne realizowane przez każdą ze spółek na podstawie odrębnych ustaw.

    4. Plan restrukturyzacji, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, sporządza się zgodnie z art. 15.

    5. Do przyznania spółce statusu spółki w restrukturyzacji nie jest wymagane zawarcie ugody restrukturyzacyjnej.

    Art. 48. 1. Prezes Agencji udziela promesy decyzji o przyznaniu spółce statusu spółki w restrukturyzacji pod warunkiem dokonania połączenia, określając w niej firmy i siedziby spółek zamierzających dokonać połączenia i termin jego dokonania.

    2. Decyzja o przyznaniu spółce statusu spółki w restrukturyzacji zawiera w szczególności:

1) firmę i siedzibę spółki, której jest przyznawany status spółki w restrukturyzacji;

2) termin zakończenia restrukturyzacji, do upływu którego został spółce przyznany status spółki w restrukturyzacji;

3) zatwierdzenie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 47 ust. 3 pkt 5.

    Art. 49. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez spółkę w restrukturyzacji działań określonych w planie restrukturyzacji, Prezes Agencji wydaje decyzję o pozbawieniu spółki statusu spółki w restrukturyzacji.

    Art. 50. Prezes Agencji przesyła odpis decyzji o nadaniu lub pozbawieniu spółki statusu spółki w restrukturyzacji właściwemu dla tej spółki organowi podatkowemu oraz innemu organowi lub podmiotowi będącemu wierzycielem publicznoprawnym.

    Art. 51. Do spółki o statusie spółki w restrukturyzacji nie stosuje się art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).

    Art. 52. Przepisy art. 46 – 51 stosuje się odpowiednio do łączenia przedsiębiorstw państwowych w rozumieniu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych oraz do łączenia spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego.

Rozdział 11
Przewłaszczenie składników majątku na zabezpieczenie.

    Art. 53. Agencja może żądać przewłaszczenia na swoją rzecz składników majątku przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją na zabezpieczenie przewidywanych kosztów postępowania restrukturyzacyjnego.

    Art. 54. 1. Przewłaszczeniu, o którym mowa w art. 53, mogą podlegać wskazane w decyzji o restrukturyzacji składniki majątku, które nie podlegają przeniesieniu na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z art. 33, jeżeli taka forma zabezpieczenia jest niezbędna dla prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.

    2. Przewłaszczenie, o którym mowa w art. 53, następuje w terminie określonym w decyzji o restrukturyzacji.

    Art. 55. W razie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, z przedmiotów zabezpieczenia, o którym mowa w art. 53, pokrywa się koszty postępowania restrukturyzacyjnego.

    Art. 56. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonywanych na podstawie art. 53 uiszcza Agencja.

Rozdział 12
Finansowanie postępowania restrukturyzacyjnego

    Art. 57. 1. Zadania określone w ustawie są finansowane ze środka specjalnego, pozostającego w dyspozycji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, utworzonego na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 59.

    2. Określone w ustawie zadania, realizowane przez Agencję, są finansowane poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Agencji o kwotę ....

    Art. 58. 1. Kosztami postępowania restrukturyzacyjnego są koszty:

1) operacyjne wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Agencji, obsługujących postępowania restrukturyzacyjne;

2) inwestycji infrastrukturalnych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorców;

3) wsparcia działalności bieżącej i inwestycji rozwojowych przedsiębiorców objętych restrukturyzacją;

4) koszty przeniesienia własności składników majątku przedsiębiorcy zgodnie z art. 33, w tym koszty przejęcia, zagospodarowania lub zbycia mienia.

    2. Koszty postępowania restrukturyzacyjnego są określane dla każdego postępowania odrębnie.

    3. Do kosztów postępowania restrukturyzacyjnego nie wlicza się ulg podatkowych uzyskanych przez Agencję na podstawie niniejszej ustawy i przepisów odrębnych.

    Art. 59. Koszty postępowania restrukturyzacyjnego są pokrywane:

1) ze środków, o których mowa w art. 57;

2) przez zaliczenie wartości wniesionych przez Skarb Państwa składników majątku na podstawie art. 34 ust. 1;

3) przez zaliczenie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 53;

4) z przychodów uzyskanych z tytułu udzielenia przez Agencję pożyczek i poręczeń;

5) ze środków własnych Agencji.

    Art. 60. Agencja przedstawia, co 6 miesięcy, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, rozliczenie kosztów realizacji zadań określonych w ustawie według źródeł ich pokrycia, określonych w art. 59.

Rozdział 13
Przepis końcowy

    Art. 61. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama