Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt

Ustawa
z dnia 2002 r.
o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców oraz o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

    Art. 1. 1. Ustawa określa:

1) warunki restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, zwanej dalej “restrukturyzacją”,

2) zasady ustalania należności podlegających restrukturyzacji i tryb postępowania restrukturyzacyjnego,

3) warunki uzyskania preferencji podatkowych dla przedsiębiorców nie posiadających zaległości podatkowych.

    2. Restrukturyzacją są objęci przedsiębiorcy, o których mowa w przepisach o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w szczególności którzy tracą zdolność do konkurowania na rynku, wyrażającą się zwłaszcza zmniejszeniem obrotów, nadmierną zdolnością produkcyjną, wzrostem zapasów, spadkiem zyskowności lub ponoszeniem strat, jak również wzrostem zadłużenia i brakiem możliwości uzyskania bankowych kredytów, poręczeń lub gwarancji.

    Art. 2. Ilekroć mowa w ustawie o:

1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę określonego w art. 2 ust.2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002r. Nr 1 poz. 2) mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będącego podatnikiem, płatnikiem, następcą prawnym lub osobą trzecią odpowiadającą za zaległości podatkowe albo innego zobowiązanego do uiszczenia należności, o których mowa w art. 6,

2) organie restrukturyzacyjnym – rozumie się przez to organ podatkowy, organ celny lub inny organ właściwy do poboru należności, o których mowa w art. 6 – będący organem pierwszej instancji,

3) należnościach znanych - rozumie się przez to należności, w tym należności sporne, wynikające z ewidencji lub rejestrów prowadzonych przez organ restrukturyzacyjny lub z innych danych znajdujących się w posiadaniu tego organu, a w szczególności zeznań, deklaracji, decyzji i postanowień,

4) należnościach spornych – rozumie się przez to należności, o których mowa w art. 6, będące przedmiotem sporu – w przypadku, gdy:

1) od decyzji dotyczącej danej należności, wydanej przed dniem 1 lipca 2002 r. wniesiono odwołanie lub skargę do sądu,

2) decyzja dotycząca danej należności, wydana przed dniem 1 lipca 2002 r., jest przedmiotem postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia, lub stwierdzenia jej wygaśnięcia, wszczętego na wniosek,

5) programie restrukturyzacji – rozumie się przez to program opracowany przez przedsiębiorcę, zawierający w szczególności analizę i ocenę stanu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorcy, określenie sposobów działania, które mogą zapewnić osiągnięcie trwałej poprawy wyniku finansowego wraz ze wskazaniem źródeł finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, prognozę efektów ekonomiczno-finansowych - którego celem jest poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorcy, stworzenie perspektyw jego rozwoju oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

    Art. 3. Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców znajdujących się w likwidacji lub w upadłości.

    Art. 4. Restrukturyzacja należności, o których mowa w art.6, polega na umorzeniu tych należności w całości wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną - na zasadach określonych w ustawie.

    Art. 5. 1. Premia podatkowa jest prawem przedsiębiorcy do zaliczenia, w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2002 r., do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym, wierzytelności odpisanych jako nieściągalne lub rezerw utworzonych na pokrycie wierzytelności - zaliczonych uprzednio do przychodów należnych, jeżeli wierzytelności te:

1) są należne od przedsiębiorców oraz

2) nie zostały uregulowane przez dłużników przez okres co najmniej 90 dni od dnia powstania należności, oraz

3) stanowiły przychód należny przedsiębiorcy przed dniem 1 lipca 2002 r., oraz

4) zostały zgłoszone do właściwego urzędu skarbowego w terminie i w zakresie określonym w ustawie.

    2. Zasady korzystania z premii podatkowej, o której mowa w ust. 1, określają przepisy rozdziału 3.

    Art. 6. 1. Restrukturyzacji podlegają następujące należności:

1) znane na dzień 30 czerwca 2002 r. zaległości, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 16, z tytułu:

a) podatków:

- dochodowego od osób fizycznych,

- zryczałtowanego dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- dochodowego od osób prawnych,

- od towarów i usług,

- akcyzowego,

- zniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy,

b) cła,

c) wpłat z zysku,

2) znane na dzień 31 grudnia 2001 r. zaległości wobec:

a) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek należnych do dnia 31 grudnia 1998r. - w całości, oraz z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 31 grudnia 2001r. - w części finansowanej przez płatnika, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 11,

b) Funduszu Pracy,

c) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

d) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

e) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

3) zaległości z tytułów wymienionych w pkt 1, powstałe do dnia 30 czerwca 2002 r., oraz z tytułów wymienionych w pkt 2, powstałe do dnia 31 grudnia 2001r., ujawnione przez przedsiębiorcę w terminie określonym w art. 18 ust. 1,

4) odsetki za zwłokę od zaległości wymienionych w pkt 1 i 2, w tym od zaległości powstałych w wyniku ujawnienia, o którym mowa w pkt 3.

    2. Restrukturyzacji podlegają również:

1) zaległości, o których mowa w ust. 1, w stosunku do których do dnia 30 czerwca 2002 r. zostały wydane decyzje rozkładające na raty lub odraczające termin płatności, lub gdy zaległości te stanowią należności sporne,

2) opłaty prolongacyjne ustalone w związku z decyzjami wymienionymi w pkt 1.

    3. Nie podlegają restrukturyzacji zaległości z tytułu składki na ubezpieczenie emerytalne.

    4. Nie podlegają również restrukturyzacji zaległości podatkowe określone w decyzji właściwego organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, jeżeli zaległości te określone zostały w związku z dokonywaniem czynności prawnych mających na celu obejście przepisów podatkowych.

    Art. 7. 1. Ustawę stosuje się odpowiednio do należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego podejmie uchwałę o restrukturyzacji tych należności, z wyjątkiem podatków, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

    2. Umorzenie należności jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy nie powoduje uprawnienia tych jednostek do rekompensaty ubytku ich dochodów z tego tytułu przez budżet państwa.

    3. W przypadku, o którym mowa w ust.1, organem restrukturyzacyjnym jest przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4.

    4. Jeżeli zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w ust. 1, jest pobierane przez urząd skarbowy, organem restrukturyzacyjnym, w zakresie tego zobowiązania, jest ten urząd.

    Art. 8. 1. Niewygasłe należności od przedsiębiorcy, objęte restrukturyzacją na podstawie odrębnych ustaw, mogą być objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

    2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, restrukturyzacja prowadzona na podstawie odrębnych ustaw podlega, na wniosek przedsiębiorcy, umorzeniu w zakresie należności, o których mowa w art. 6, podlegających restrukturyzacji na podstawie niniejszej ustawy.

    3. Przedsiębiorca występujący o objęcie postępowaniem restrukturyzacyjnym określonym w niniejszej ustawie, jest obowiązany, nie później niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1, przedstawić organowi restrukturyzacyjnemu, wydaną przez właściwy organ, decyzję lub inny dokument potwierdzający umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie odrębnych ustaw.

    4. Do czasu przedstawienia decyzji lub innego dokumentu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, w zakresie należności, o których mowa w ust.1, prowadzonego na podstawie odrębnych ustaw, postępowanie restrukturyzacyjne wszczęte na podstawie niniejszej ustawy zawiesza się, z zastrzeżeniem ust. 5. Okres zawieszenia postępowania nie przedłuża terminu wydania decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, określonego w art. 22 ust. 1.

    5. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3, postępowanie restrukturyzacyjne wszczęte na podstawie niniejszej ustawy ulega umorzeniu z mocy prawa. Z mocy prawa wznawia się restrukturyzację prowadzoną na podstawie odrębnych ustaw.

    6. Należność może być objęta tylko jednym postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Rozdział 2
Postępowanie restrukturyzacyjne

    Art. 9. Do restrukturyzacji stosuje się przepisy:

1. Ordynacji podatkowej w zakresie należności wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1,

2. właściwe do wymiaru i poboru należności wymienionych w art.6 ust. 1 pkt 2

- chyba, że ustawa stanowi inaczej.

    Art. 10. 1. Należności objęte restrukturyzacją, o których mowa w art. 6, podlegają umorzeniu, pod warunkiem, że przedsiębiorca:

1) przedstawi organowi restrukturyzacyjnemu informację zawierającą podstawowe dane o jego bieżącej sytuacji finansowej, w tym wymienione w art. 1 ust. 2 oraz

2) wpłaci opłatę restrukturyzacyjną, o której mowa w art. 20, oraz

3) w dniu wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji nie posiada zaległości z tytułów:

a) wymienionych w art. 6, nieobjętych restrukturyzacją,

b) składki na ubezpieczenie emerytalne, pozostałych składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

    2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy przedstawić co najmniej na 30 dni przed upływem terminu do wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 22 ust. 1.

    3. Warunek wymieniony w ust. 1 pkt 3 uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy wymienione w tym przepisie zobowiązanie lub zaległość wraz z odsetkami za zwłokę, nieobjęte postępowaniem restrukturyzacyjnym, zostaną przed wydaniem decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, rozłożone na raty lub zostaną odroczone terminy ich zapłaty, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, albo zgodnie z art. 11.

    4. Określenie lub ustalenie w innej formie zaległości z tytułu zobowiązań wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1 lub 2 po wydaniu decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, nie stanowi naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

    Art. 11. 1. Znane na dzień 30 czerwca 2002 r. zaległości we wpłatach:

1) należności wymienionych w art. 6 ust. 1, nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym,

2) składek, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b), należnych za okres od dnia 1 stycznia 1999r. do dnia 30 czerwca 2002 r., wraz z odsetkami za zwłokę, niepodlegających restrukturyzacji

- podlegają spłacie przez przedsiębiorcę, który złożył wniosek o restrukturyzację, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

    2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) - e).

    3. W razie spłaty zaległości określonych w ust. 1 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, nie pobiera się za ten okres odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej.

    Art. 12. 1. Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Postępowanie wszczyna się w dniu wpływu wniosku do właściwego organu restrukturyzacyjnego.

    2. Przedsiębiorca składa wniosek, o którym mowa w ust.1, do organu restrukturyzacyjnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy w dniu wejścia w życie ustawy, odrębnie do każdego organu właściwego ze względu na zobowiązania, o których mowa w art. 6, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

    3. Jeżeli organ restrukturyzacyjny jest właściwy w sprawach więcej niż jednego rodzaju należności objętych restrukturyzacją, jednym wnioskiem obejmuje się wszystkie rodzaje należności będące we właściwości tego organu.

    4. Urząd skarbowy, do którego został złożony wniosek, prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne w zakresie wszystkich zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1 i 3.

    5. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.

    6. Przedsiębiorca jest obowiązany powiadomić organ restrukturyzacyjny o likwidacji działalności albo wszczęciu wobec niego postępowania likwidacyjnego albo o ogłoszeniu upadłości – w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności.

    Art. 13. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 12 ust.1, zawiera zgłoszenie rodzajów należności, o których mowa w art. 6, oraz informację do których organów przedsiębiorca składa wnioski o restrukturyzację, jeżeli restrukturyzacją są objęte należności pozostające we właściwości różnych organów restrukturyzacyjnych.

    2. Do wniosku, o którym mowa w art. 12 ust.1, dołącza się:

1) program restrukturyzacji, z zastrzeżeniem ust. 3,

2) wykaz wierzytelności i wymagalnych wszelkich długów przedsiębiorcy zawierający:

a) dane identyfikujące dłużników i wierzycieli oraz

b) informację o wysokości tych wierzytelności i wymagalnych długów, oraz

c) harmonogram spłaty wymagalnych zobowiązań,

3) kopię ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o ustanowionych na nich obciążeniach,

4) uzasadnienie zastosowania opłaty restrukturyzacyjnej w wysokości, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2.

    3. Mały przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 2 pkt 1, nie ma obowiązku dołączać programu restrukturyzacji.

    4. Do wniosku dołącza się również decyzję lub inny dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 3, z uwzględnieniem terminu wskazanego w tym przepisie.

    Art. 14. 1. Od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 22, ulega wstrzymaniu wykonanie:

1) decyzji rozkładających na raty albo odraczających termin płatności należności objętych tym wnioskiem,

2) należności objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 12 ust.1, podlegających restrukturyzacji.

    2. Wszczęte postępowania egzekucyjne podlegają zawieszeniu do dnia wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 22.

    3. Bieg terminu przedawnienia płatności należności objętych restrukturyzacją ulega zawieszeniu na okres od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, do dnia wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 22.

    Art. 15. W przypadku istnienia należności spornych, postępowanie w sprawie restrukturyzacji ulega zawieszeniu, do dnia zakończenia sporu prawomocną decyzją albo do dnia wycofania wniosku, odwołania lub skargi.

    Art. 16. 1. Na wniosek przedsiębiorcy, należności sporne mogą być wyłączone z restrukturyzacji. W tym przypadku nie stosuje się art. 15.

    2. Należności sporne, wyłączone na wniosek przedsiębiorcy, nie mogą być ponownie włączone do restrukturyzacji.

    Art. 17. Organ restrukturyzacyjny ustala wysokość należności podlegających restrukturyzacji uwzględniając należności znane oraz należności ujawnione, zgodnie z art. 18.

    Art. 18. 1. Ujawnienie należności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, następuje poprzez złożenie korekty zeznań (deklaracji) lub w innej, przewidzianej odrębnymi przepisami, formie – w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1.

    2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek przedsiębiorcy termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony.

    3. Korekta może być złożona również w toku prowadzonych kontroli lub postępowania dotyczącego ustalenia wysokości należności objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 12 ust.1.

    4. W razie dokonania korekt, w przypadkach określonych w ust. 3, nie wszczyna się postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza się.

    Art. 19. 1. Organ restrukturyzacyjny, w terminie 45 dni od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, wydaje decyzję o warunkach restrukturyzacji, jeżeli z analizy wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentów i danych określonych w art. 13, wynika że zamierzone działania prowadzić będą do przeciwdziałania zjawiskom, o których mowa w art. 1 ust. 2.

    2. W decyzji, o której mowa w ust.1, organ restrukturyzacyjny ustala:

1) ogólną kwotę należności objętych restrukturyzacją pozostających w jego właściwości, podając również rodzaj i wysokość poszczególnych należności oraz okres, którego należność dotyczy,

2) wysokość opłaty restrukturyzacyjnej.

    3. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie może być przedłużony.

    4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie celowości lub podstawy restrukturyzacji należności od przedsiębiorców mających szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej, organ restrukturyzacyjny, w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentów i danych określonych w art. 13, może zwrócić się z wnioskiem do ministra właściwego: ze względu na rodzaj należności, do spraw finansów publicznych, pracy, gospodarki, Skarbu Państwa albo środowiska - o opinię.

    5. Właściwy minister, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, wydaje opinię, w formie postanowienia, wyłącznie w przypadku opinii negatywnej; opinia ministra nie wiąże organu restrukturyzacyjnego.

    6. W razie uzyskania negatywnej opinii, o której mowa w ust. 5, organ restrukturyzacyjny może w decyzji o warunkach restrukturyzacji ustalić warunki konieczne do spełnienia przez przedsiębiorcę przed wydaniem decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

    7. Terminy, o których mowa w ust. 4 i 5, nie mogą być przedłużone.

    Art. 20. 1. Opłata restrukturyzacyjna, obliczana od sumy należności objętych restrukturyzacją, pozostających we właściwości organu restrukturyzacyjnego, bez odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, wynosi:

1) 1,5% - w przypadku przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej na podstawie ustawy o pomocy publicznej dla zagrożonych upadłością przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

2) 1,5 % - w przypadku przedsiębiorców, którzy w dniu 30 czerwca 2002 r. posiadali należności od przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, w wysokości co najmniej 50% ogółu należności na ten dzień,

3) 15% - w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

    2. Termin płatności opłaty restrukturyzacyjnej wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji o warunkach restrukturyzacji, z zastrzeżeniem art. 21.

    3. Opłata restrukturyzacyjna stanowi dochód budżetu państwa, jeżeli należności podlegające restrukturyzacji stanowią dochód budżetu państwa, albo dochód odpowiedniego funduszu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem ust. 4.

    4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje odpowiednim funduszom należności z opłaty restrukturyzacyjnej, proporcjonalnie do kwoty restrukturyzowanych należności.

    5. Przy rozliczaniu opłaty restrukturyzacyjnej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zostają uwzględnione kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotą składek przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz kwotą niepobranych (nieopłaconych) za okres do dnia 31 grudnia 1998 r. składek na te Fundusze.

    6. Jeżeli restrukturyzacji podlegają należności jednostek samorządu terytorialnego, opłata restrukturyzacyjna stanowi dochód tych jednostek.

    Art. 21. 1. Organ restrukturyzacyjny, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem przedsiębiorcy, w tym w szczególności niskim poziomem bieżącej płynności finansowej, na jego wniosek może, w formie decyzji, rozłożyć na raty opłatę restrukturyzacyjną, z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Wpłata ostatniej raty opłaty restrukturyzacyjnej następuje nie później niż w terminie 11 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o warunkach restrukturyzacji.

    3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ restrukturyzacyjny ustala opłatę prolongacyjną.

    4. Opłata restrukturyzacyjna nie podlega oprocentowaniu ani umorzeniu.

    Art. 22. 1. Po upływie roku od dnia doręczenia decyzji o warunkach restrukturyzacji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6, organ restrukturyzacyjny wydaje decyzję o zakończeniu restrukturyzacji, w której:

1. stwierdza umorzenie należności podlegających restrukturyzacji, jeżeli warunki restrukturyzacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3, zostały spełnione albo

2. umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli warunki restrukturyzacji, o których mowa w art.10 ust. 1 pkt 2 i 3, nie zostały spełnione.

    2. Przed wydaniem decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, organ restrukturyzacyjny przekazuje projekt tej decyzji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii – zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

    3. Postępowanie restrukturyzacyjne umarza się również w przypadku, gdy wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe; w tym przypadku organ restrukturyzacyjny niezwłocznie wydaje decyzję o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

    4. Zawieszenie postępowania w sprawie restrukturyzacji, o którym mowa w art. 15, przerywa bieg terminu do wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji.

    5. W przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego z przyczyny określonej w ust.1 pkt 2 oraz ust. 3, opłatę restrukturyzacyjną wpłaconą przez przedsiębiorcę zalicza się, w dniu wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, na poczet zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.

    6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku niewydania decyzji o warunkach restrukturyzacji w terminie, o którym mowa w art. 19 ust. 1.

    Art. 23. 1. Przychody z tytułu umorzenia należności podlegających restrukturyzacji nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

    2. Opłata restrukturyzacyjna, o której mowa w art.20, oraz opłata prolongacyjna, o której mowa w art.21 ust. 3, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Rozdział 3
Premia podatkowa

    Art. 24. 1. Z premii podatkowej mogą skorzystać, z uwzględnieniem ust. 2, przedsiębiorcy, którzy:

1. posiadali, w dniu 30 czerwca 2002 r., status małego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 2 pkt 1 albo

2. bez względu na status przedsiębiorcy i termin wymagalności wierzytelności – w ogólnej średniej kwocie wierzytelności w danym miesiącu, przez co najmniej sześć miesięcy roku podatkowego rozpoczynającego się w 2002 r., posiadali nie mniej niż 50% wierzytelności nie uregulowanych przez okres co najmniej 90 dni od dnia ich powstania; przy ustalaniu udziału, o którym mowa w poprzednim zdaniu uwzględnia się wierzytelności od przedsiębiorców, zaliczone do przychodów należnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

    2. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z premii podatkowej pod warunkiem, że:

1. wierzytelności, o których mowa w art. 5 ust. 1, zaliczą, do końca roku podatkowego rozpoczynającego się w 2002 r., do nieściągalnych albo utworzą na nie rezerwy oraz

2. w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy rozpoczynający się w 2002 r., w tym również za lata wcześniejsze, nie posiadają znanych zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, oraz

3. w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy złożą w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania lub siedziby wykaz wierzytelności, wymienionych w art. 5 ust. 1, zawierający w szczególności:

a) dane identyfikujące dłużnika,

b) źródło, datę powstania wierzytelności, jej kwotę oraz termin i uzgodnioną formę zapłaty.

    Art. 25. 1. Określenie lub ustalenie w innej formie zaległości z tytułu zobowiązań wymienionych w art. 24 ust. 2 pkt 2 po upływie terminu wskazanego w tym przepisie nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do skorzystania z premii podatkowej, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej.

    2. Jeżeli zaległość, o której mowa w ust. 1, nie zostanie uregulowana w terminie, wówczas w miesiącu, w którym ten termin upłynął, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę odpowiadającą całości wykorzystanej premii podatkowej.

    Art. 26. 1. W zakresie korzystania z premii podatkowej stosuje się przepisy o podatku dochodowym dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych lub rezerw na wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu, z wyłączeniem przepisów określających zasady uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, albo na pokrycie których utworzono rezerwy.

    2. Prawo do skorzystania z premii podatkowej wygasa w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego za rok podatkowy rozpoczynający się w 2002 r.

Rozdział 4
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

    Art. 27. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) w ust. 2 skreśla się pkt 3,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

“4. Niewypłacalność pracodawcy, w rozumieniu ustawy, zachodzi w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 1 i 2.”;

2) w art. 6:

a) w ust. 2 w pkt 3 skreśla się lit. f), g) oraz i),

b) w ust. 4:

- wyrazy “lit. a) – d)” zastępuje się wyrazami “ lit. a) – e)”,

- skreśla się wyrazy “lub w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy następujących po tym dniu”,

c) skreśla się ust. 5,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

“6. Świadczenie wymienione w ust. 2 pkt 3 lit. h) podlega zaspokojeniu, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po tym dniu.”;

3) w art. 6 a:

a) skreśla się ust. 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Wypłata należności z tytułu świadczenia określonego w art. 6 ust. 2 pkt 3 lit. h) nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, lub jego wielokrotności, w przypadku gdy wymiar świadczenia stanowi wielokrotność wynagrodzenia stanowiącego podstawę do jego ustalenia.”;

4) skreśla się art. 6b;

5) w art. 10 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

“Dysponent Funduszu może upoważnić Dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w art. 12 ust. 5, do wykonywania tych czynności.”;

6) art. 13 otrzymuje brzmienie:

“Art. 13. 1. Dochodami Funduszu są:

1) składki płacone przez pracodawców,

2) odsetki od lokat nadwyżek finansowych Funduszu,

3) zapisy i darowizny,

4) dobrowolne wpłaty pracodawców,

5) odsetki od zwrotu sum wypłaconych tytułem świadczeń, zwróconych po terminie,

6) dodatnia różnica wartości ze sprzedaży nieruchomości i praw z nią związanych i jej równowartości, o której mowa w ust. 2,

7) dotacja budżetowa.

2. Przychodami Funduszu są zwroty sum wypłaconych tytułem świadczeń pracowniczych oraz ich równowartość w nieruchomościach i związanych z nimi prawach przejętych przez Fundusz za niespłacone w terminie wierzytelności Funduszu z tytułu wypłaconych świadczeń oraz ustanowionych zabezpieczeń.”;

7) w art. 19 w ust. 3 wyrazy “przypisu składek” zastępuje się wyrazami “wpływów składek”.

    Art. 28. 1. Do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 27, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

    2. Przez sprawy wszczęte, o których mowa w ust. 1, rozumie się sprawy, co do których kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stwierdził:

1) zgodność zbiorczego wykazu lub wykazu uzupełniającego z przepisami ustawy lub

2) że wniosek zgłoszony przez uprawnioną osobę obejmuje roszczenia podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

    Art. 29. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama