Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt z dnia 25.03.2002 r.

USTAWA
z dnia ........... 2002 r.
o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

    Art. 1. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

  "Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:

1) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

2) nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskujące przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

3) wykonujące wolne zawody,

4) będące duchownymi.";

2) w art. 2:

a) w ust. 1 po wyrazach "pozarolniczej działalności gospodarczej" dodaje się wyrazy "oraz w zakresie wolnych zawodów",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.";

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"4.1 Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) działalność usługowa - pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług, zgodnie z Polską Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 i z 1999 r. Nr 92, poz. 1045), z zastrzeżeniem pkt 2-3,

2) działalność gastronomiczna - usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów,

3) działalność usługowa w zakresie handlu - sprzedaż w stanie nie przetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone w mniejsze opakowania albo rozlane w butelki, puszki lub mniejsze pojemniki,

4) działalność wytwórcza - działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzona przez podatnika,

5) towary - towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że:

a) towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione z przeznaczeniem do dalszej odprzedaży w stanie nie przetworzonym,

b) surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główna substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza sie również materiały stanowiące część składową (montażowa) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym ze za surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w transporcie,

6) dowody zakupu - otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz opis otrzymanego towaru; do udokumentowania zakupów towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

7) karty przychodów - indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników prowadzone przez podatników dokonujących pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym,

8) podatek dochodowy na ogólnych zasadach - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa w art. 26 ustawy o podatku dochodowym, i skali, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym,

9) księgi - księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów, prowadzone na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

10) gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

11) wolny zawód - działalność wykonywana osobiście wyłącznie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej przez lekarzy wszystkich specjalności, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczonych usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,

12) pozarolnicza działalność gospodarcza – każda działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet jeżeli odrębne ustawy stanowią inaczej.";

2. Kwoty w EURO przelicza się na walutę polską według średniego kursu EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.";

4) w art. 6:

a) w ust. 1 po wyrazach "spółki cywilnej osób fizycznych," dodaje się wyrazy "spółki jawnej osób fizycznych oraz spółki partnerskiej," oraz wyraz "zwanej" zastępuje się wyrazem "zwanych",

b) po ust.1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

  "1a. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również przychody osób fizycznych nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.";

c) skreśla się ust. 2 i ust. 3,

d) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności wymienionej w ust. 1, prowadzonej samodzielnie, bądź w formie spółki w wysokości nie przekraczającej równowartości 150.000 EURO, a w przypadku prowadzenia równocześnie innej działalności - w wysokości nie przekraczającej równowartości 200.000 EURO. W razie prowadzenia działalności w formie spółki kwoty, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotyczą sumy przychodów wspólników tej spółki.",

e) w ust. 6 wyrazy "kwoty 499.460 zł" zastępuje się wyrazami "równowartości kwoty 150.000 EURO, a w przypadku prowadzenia równocześnie innej działalności w wysokości nie przekraczającej równowartości 200.000 EURO.";

5) w art. 8

a) w ust. 1:

- w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "z wyjątkiem art. 6 ust. 2,"

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu;

  a) prowadzenia aptek,

  b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

  c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

  d) wykonywania wolnych zawodów innych niż wymienione w art. 4 pkt 11,

  e) odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej,

- w pkt 4 po wyrazach "na podstawie odrębnych przepisów," dodaje się wyrazy "z wyjątkiem wytwarzania odnawialnych źródeł energii,",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym:

  a) po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

  b) po zmianie działalności wykonywanej w formie spółki z małżonkiem, na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

  c) po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,",

b) skreśla się ust. 4 i ust. 5;

6) art. 9 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 9.1. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy, podatnik składa nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, składają wszyscy wspólnicy urzędom skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

  W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i nie złożenia w określonym terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 oraz w art. 29 ust. 1 ustawy, podatnik obowiązany jest do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym.

  W razie osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosuje się odpowiednio.";

7) w art. 10 po wyrazach "47a" dodaje się przecinek i wyrazy "47b i 47c";

8) Zw art. 11 w ust. 1 po wyrazach "w art. 6 ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a";

9) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 20 %:

  a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,

  b) przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów wymienionych w art. 4 pkt 11,

  c) przychodów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy,

   2) 8,5%:

   a) przychodów z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4,

   b) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

   c) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

   d) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

   3) 5,5%:

   a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

   b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

   4) 3,0% przychodów:

   a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,

   b) z działalności usługowej w zakresie handlu,

   c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych) i do klasy 85.20 - usługi weterynaryjne,

  d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów, z wyjątkiem konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"1) Przychody z udziału w spółce u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

2) Zasada, o której mowa w pkt 1 ma również zastosowanie do małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, osiągających przychody , o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy złożyć najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie zapłaty pierwszej zaliczki na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.";

3) Zasada wyrażona w pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do ulg podatkowych związanych działalnością prowadzoną w formie spółki.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej, stosuje się art. 14 ustawy o podatku dochodowym.";

10) w art. 13 w ust. 1 po wyrazach "ubezpieczenie zdrowotne" dodaje się wyrazy "opłaconej przez",

11) w art. 14 w ust. 1 po wyrazach "w art. 6 ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a";

12) art. 15 otrzymuje brzmienie:

  "Art.15.1. Podatnicy oraz spółki, z zastrzeżeniem ust. 3, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani, prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, zwaną dalej "ewidencją", wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów.

  2. Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  3. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników uzyskujących przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.

  4. Ewidencję oraz dowody, na podstawie których dokonywane są zapisy, a także dowody zakupu, o których mowa w ust. 1, należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika ( podatników – jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki ) jako jego siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji. Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym właściwy urząd skarbowy, wskazując w zawiadomieniu nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem.";

13) w art. 16 skreśla się pkt 3;

14) art. 17 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 17 Organ podatkowy określi wartość niezaewidencjonowanego przychodu, w tym również w drodze oszacowania i określi od tej kwoty ryczałt stanowiący pięciokrotność stawek, o których mowa w art. 12, do których byłby przyporządkowany przychód w przypadku jego ewidencjonowania. Zasadę tę stosuje się w razie nieprowadzenia lub prowadzenia ewidencji bez zachowania warunków do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, a także w przypadku stwierdzenia istnienia związków gospodarczych podatnika, o których mowa w art. 25 ustawy o podatku dochodowym.";

15) skreśla się art. 18 i art. 19;

16) w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania – na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a do 1c w brzmieniu:

"1a. Podatnicy, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 6 ust. 1a, mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego w terminie złożenia zeznania – na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

1b. Zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 15.000 EURO.

1c. Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu w sposób kwartalny obowiązani są do dnia 20 stycznia roku podatkowego powiadomić o tym, urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w sposób kwartalny. ",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu

"2a. W przypadkach:

1) określonych w art. 27a ust. 14 ustawy o podatku dochodowym,

2) otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,

- podatnik jest obowiązany wykazać i doliczyć kwoty odliczone od przychodu lub należnego ryczałtu za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności.";

17) w art. 23:

a) w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy "obnośnego i obwoźnego",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Kartę podatkową mogą opłacać także - na zasadach i warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne.",

18) w art. 25:

a) w ust. 1:

- w pkt 2 wyraz "11" zastępuje się wyrazem "12",

- w pkt 4 skreśla się wyrazy "z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 6 ust. 2,"

b) w ust. 4 wyrazy "najniższy" zastępuje się wyrazami "najwyższy",

c) w ust. 5 po wyrazach "w formie spółki" dodaje się wyraz "cywilnej";

19) w art. 26 ust. 1 pkt 1 po wyrazach "5-11" dodaje się wyrazy "oraz w art. 23 ust. 1a";

20) w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

  "4. W razie, gdy podatnik prowadzi działalność wymienioną w art. 23 ust. 1 pkt 2-5 i pkt 8-11 oraz w art. 23 ust. 1a w rozmiarach wskazujących na to, iż określone w częściach II-V i VIII-XII tabeli stawki byłyby oczywiście nieodpowiednie, stawki te mogą być na wniosek podatnika lub z urzędu obniżone lub podwyższone, nie więcej jednak niż o 50 %.";

21) w art. 29:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  "1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, za dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu urzędowi skarbowemu według ustalonego wzoru, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego – przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.",

b) skreśla się ust. 1a;

22) w art. 32 w ust. 1 skreśla się wyrazy "ostatecznej";

23) w art. 34:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "obnośnego i obwoźnego" oraz wyrazy "w terminie trzech dni od dnia jej rozpoczęcia i dnia jej zakończenia." zastępuje się wyrazami "najpóźniej w dniu rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia, z zastrzeżeniem ust. 3.",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "obnośnego i obwoźnego" oraz wyrazy "chorobą",

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W sytuacji, gdy przerwa w prowadzeniu działalności została spowodowana chorobą, podatnik zawiadamia właściwy urząd skarbowy o okresie przerwy wynikającym ze zwolnienia lekarskiego, w dniu rozpoczęcia działalności, po przerwie spowodowanej chorobą.";

24) w art. 35:

  a) w ust. 2 skreśla się wyrazy "z zastrzeżeniem ust.3,",

  b) skreśla się ust. 3,

25) art. 36 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  "3) nie więcej niż o trzech pracowników w latach 2003-2005.";

26) w art. 51:

a) w ust. 1 wyrazy "nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy" zastępuje się wyrazami "do dnia 20 stycznia roku podatkowego",

b) skreśla się ust. 4;

27) w art. 52:

a) w ust. 1 wyrazy "art. 4 pkt 8." zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 7.";

b) w ust. 3 skreśla się pkt 1;

28) w art. 53 w ust. 2 po wyrazach "spółki prawa cywilnego" dodaje się wyrazy "oraz w formie spółki jawnej";

29) art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  "1. Corocznemu podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski", podlegają poczynając od roku podatkowego 2004 stawki określone w załączniku nr 3, 5 i 6 oraz kwota, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 Część I pkt 4.";

30) w nazwie załącznika nr 1 oraz w objaśnieniu do załącznika skreśla się wyrazy "objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych";

31) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:

 

WYKAZ USŁUG, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ 20 % STAWKĘ RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

Objaśnienie: Wyróżnik "ex" oznacza, że zakres usługi wymieniony w załączniku jest węższy niż określony w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Lp. Symbol PKWiU Nazwa usługi

1

2

3

1 22.33.10 Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji
2 50.10.30 Usługi pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych
3 50.30.30 Usługi pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
4 50.40.30 Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich
5 grupa 51.1 Usługi pośrednictwa w handlu hurtowym
6 grupa 55.1 Usługi hoteli
7 grupa 55.2 Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
8 63.12.12 Usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów
9 63.12.14-00.30 Usługi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych
10 63.21.24 Usługi parkingowe
11 63.21.25-00.10 Usługi obsługi centrali wzywania radio-taxi
12 63.22.12 Usługi pilotowania
13 grupa 63.3 Usługi organizatorów i pośredników turystycznych
14 sekcja J Usługi pośrednictwa finansowego
15 sekcja K Usługi związane z nieruchomościami, wynajem, nauka i prowadzenie działalności gospodarczej
  z wyjątkiem:  
  71.4 Usługi wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowane
  72.5 Usługi konserwacji i napraw maszyn biurowych, księgujących i liczących
  74.70.12 Usługi mycia okien
  74.70.13 Usługi sprzątania tradycyjnego
  74.70.14 Usługi sprzątania specjalistycznego
  74.70.15 Usługi czyszczenia pieców i kominów
  74.70.16 Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów, pozostałe
  74.82 Usługi związane z pakowaniem
16 sekcja L Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
  z wyjątkiem:  
  75.25.11 Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom
  75.25.12 ex Usługi ochrony przeciwpożarowej pozostałe – dotyczy wyłącznie pozostałej działalności straży pożarnej
17 sekcja M Usługi w zakresie edukacji
  z wyjątkiem:  
  80.10.11 ex Usługi wychowania przedszkolnego – dotyczy wyłącznie

przygotowania dzieci do nauki w szkole

18 85.1 Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
19 85.32.13 Usługi poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej nie sklasyfikowane
  85.32.14 Usługi opieki społecznej świadczone przez instytucje o

charakterze doraźnym

  85.32.15 Usługi opieki społecznej związane z przystosowaniem zawodowym
20 dział 91 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane
21 dział 92 Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem
  z wyjątkiem:  
  92.53 Usługi związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody
22

 

 

93.05 ex

 

 

Usługi pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - dotyczy

wyłącznie biur matrymonialnych, opieki doraźnej, robienia

zakupów, działalności wróżbitów, astrologów, działalności w zakresie usług towarzyskich

 

32) w załączniku nr 3:

a) w części III skreśla się wyrazy "obnośnego i obwoźnego" oraz w tabeli wyrazy "obnośnej i obwoźnej",

b) część VIII otrzymuje brzmienie:

 

Część VIII. Wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp.

Rodzaj wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

4.

1. Lekarze i lekarze dentyści do 48

powyżej 48 do 96
 

powyżej 96

11,10 zł za każdą godzinę

532,80 zł + 14,90 zł za każdą godzinę ponad 48

1248,00 zł

2. Felczer medycyny   3,30 za każdą godzinę
3. Technik dentystyczny do 24

powyżej 24 do 96

powyżej 96

9,80 zł za każdą godzinę

235,20 zł + 12,80 zł za każdą godzinę ponad 24

1156,80 zł

4.

Pielęgniarka, położna

  

  1,30  zł za każdą godzinę

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

 

c) dodaje się część XII w brzmieniu:

"Część XII usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

Lp.

Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w zł)

do

5.000

ponad 5.000

do 20.000

Powyżej

20.000

1.

Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich

30-40

40-50

50-60

2.

Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywki i wywozu drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozu uczniów do szkoły

30-40

40-50

50-60

3.

Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

70-90

80-100

90-110

4.

Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12

50-110

90-190

170-340

5.

Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej

30-40

40-50

40-60

Objaśnienia:

    1. W lp.1-3 usługi mogą być wykonywane jedynie przez rolników prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

    2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie przekraczającym 2 pracowników lub dwóch pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

    3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczenia usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawa tych wyrobów.

    4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowani obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" – Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.".

    Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama