Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt z dnia 25 marca 2002r.

USTAWA
z dnia ............. 2002r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

    Art. 1 W ustawie z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994r. Nr 132, poz. 670, z 1995r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996r. Nr 137, poz. 640, z 1997r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002r. Nr 19, poz. 185) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

    a) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

    "17a) małym przedsiębiorcy - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży towarów, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 800.000 Euro; przepis art. 14 ust. 6 stosuje się odpowiednio,"

    b) pkt 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

    "19) Prawie działalności gospodarczej - rozumie się przez to ustawę z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002r. Nr 1, poz. 2).";

2) dodaje się art. 6b w brzmieniu:

"Art. 6b

1. Mały przedsiębiorca może wybrać metodę kasową rozliczeń, polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania zapłaty, pod warunkiem uprzedniego pisemnego zawiadomienia urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca, poprzedzającego okres za który będzie stosował metodę kasową, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 10 ust. 1c - 1d i art. 19 ust. 3d.

2. Mały przedsiębiorca może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 24 miesięcy, w których rozliczał się tą metodą, i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca, w którym stosował tę metodę."

3) w art. 10 po ust. 1b dodaje się ust. 1c - 1d w brzmieniu:

" 1c. Podatnicy będący małymi przedsiębiorcami, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie składana deklaracja kwartalna.

1d. Podatnicy, o których mowa w ust. 1c, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie ośmiu kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzędu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartału, za który składana będzie ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa.";

4) w art. 14 w ust. 10 pkt 1 lit.b otrzymuje brzmienie:

“Art. 14 ust. 10 pkt 1 lit. b) wyroby akcyzowe, z wyjątkiem wyrobów wymienionych w załączniku nr 6 poz. 8, 9, 11 i 17";

5) w art. 14a:

a) w ust. 1 wyrazy "określonych w ust. 2 - 6" zastępuje się wyrazami "określonych w ust. 2 - 6a",

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. Kwotę zwrotu, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej ze złożonego wniosku o dokonanie zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1, chyba, że urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej określi ją w innej wysokości.

5b. Jeżeli prowadzący zakład otrzymał nienależnie kwotę zwrotu, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany zwrócić do urzędu skarbowego całość kwoty nienależnie pobranej wraz z odsetkami, licząc od dnia otrzymania nienależnej kwoty zwrotu. Do kwot zwrotu podatku otrzymanych nienależnie stosuje się odpowiednio przepisy art. 52 par. 1 pkt 2 i art. 53 Ordynacji podatkowej.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy prowadzącego zakład, w terminie 25 dni od dnia złożenia wniosku o dokonanie zwrotu kwoty dołączonego do deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, nie wcześniej jednak niż od 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest składana deklaracja, pod warunkiem dokonania w terminie ustawowym wpłaty kwoty podatku wynikającej ze złożonej za ten miesiąc deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług. Jeżeli deklaracja wraz z wnioskiem została złożona przed upływem terminu, o którym mowa w art. 10, zwrot jest dokonywany w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji wraz z wnioskiem, pod warunkiem, że wpłata podatku nastąpiła nie później niż z chwilą złożenia deklaracji.",

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Jeżeli zasadność zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1, wymaga dodatkowego sprawdzenia, przepis art. 21 ust. 6 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.",

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników:

1) podatku akcyzowego, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 3, sprzedających wyroby wymienione w załączniku nr 6 w poz. 8, 9, 11,

2) u których w dniu złożenia wniosku o dokonanie zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1, występują określone lub stwierdzone zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; dotyczy to również zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych wspólników spółek nie będących osobami prawnymi.",

f) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Przepisu ust. 7 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli:

1) nie później niż 3 dni przed upływem terminu dokonania zwrotu, o którym mowa w ust. 6, podatnik przedstawi w urzędzie skarbowym dowód uregulowania zaległości, a w przypadku, gdy kwota zaległości została wpłacona na rachunek innego urzędu skarbowego - zaświadczenie z tego urzędu o ich uregulowaniu,

2) w dniu złożenia wniosku o dokonanie zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1, zaległości objęte są decyzją właściwego urzędu skarbowego o ich rozłożeniu na raty, pod warunkiem terminowej wpłaty poszczególnych rat do dnia złożenia wniosku."

g) w ust. 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyjątkiem sytuacji wynikających z ust. 6a.";

6) w art. 19 po ust. 3c dodaje się ust. 3d w brzmieniu:

"3d. Mały przedsiębiorca, który wybrał metodę kasową, zgodnie z art. 6b ust. 1, może obniżyć kwotę podatku należnego, o której mowa w ust. 1, w miesiącu:

a) dokonania zapłaty bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury całej kwoty należności wynikającej z tej faktury,

b) dokonania zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o której mowa w art. 11b

- nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego.

Przepis art. 6 b ust. 1 stosuje się odpowiednio."

7) w art. 21 w ust. 6a w pkt 1 wyrazy "ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002r. Nr 1, poz. 2)." Zastępuje się wyrazami "Prawo działalności gospodarczej.";

8) w art. 26 w ust. 2 wyrazy "w art. 10 ust. 1a" zastępuje się wyrazami "w art. 10 ust. 1a i ust. 1c";

    Art. 2 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama