Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt 8.04.2002 r.

USTAWA
z dnia ........... 2002 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

    Art. 1 W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1315 i poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) państwowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie fundusze celowe, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, chyba że przepisy ustaw powołujących te fundusze stanowią inaczej,",

b) w ust. 2 po wyrazach "przy szkołach," dodaje się wyraz "przedszkolach,";

2) w art. 7a w ust. 2 wyrazy "ust. 11" zastępuje się wyrazami "ust. 10";

3) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

1) dochód (przychód) z umorzenia, albo wszelkich form unicestwienia udziałów lub akcji,

2) dochód (przychód) uzyskany ze zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji),

3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,

4) dochód (przychód) przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach – dochód (przychód) przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,

5) w przypadku łączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych z tytułu nadwyżki wartości udziałów spółek łączonych lub dzielonych ponad wartość otrzymanych udziałów spółki przejmującej, spółki powstałej w wyniku połączenia lub podziału.",

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku umorzenia udziałów i akcji objętych za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych:

1) dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej,

2) jeżeli spółka przejmująca posiada udział w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej w wysokości mniejszej niż 25 % w przeliczeniu na prawa głosu - nadwyżka wartości przejętego przez spółkę przejmującą majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej ponad wysokość kosztów uzyskania przychodu, obliczonych zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8, stanowi dla spółki przejmującej dochód, o którym mowa w ust. 1, na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.",

d) w ust. 4 wyraz "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 pkt 1" oraz po wyrazie "połączenie" dodaje się wyrazy "lub podział",

e) w ust. 5 po wyrazach "art. 10 ust. 2" dodaje się wyrazy "pkt 1";

4) w art. 12:

a) w ust. 1:

- po pkt 4c) dodaje się pkt 4d) i 4e) w brzmieniu:

"4d) wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

4e) równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn dla których dokonano tych odpisów,",

- w pkt 7 po wyrazie "spółce" dodaje się wyraz "kapitałowej",

- po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) wartość przysporzenia otrzymanego przez podatnika, którego udziały (akcje) objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostały umorzone; przepis art. 15 ust. 1k pkt 2 stosuje się odpowiednio.",

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Przychód, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, powstaje:

1) w dniu rejestracji spółki kapitałowej, albo

2) w dniu wpisu do rejestru bezwarunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo

3) w dniu wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie (nabycie) akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

"3a. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3b i 3c, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło:

1) wydanie rzeczy, zbycie praw majątkowych oraz dostarczenie wszelkiej postaci energii, lub

2) wykonanie usługi, lub

3) wykonanie innych czynności będących przedmiotem działalności podatnika, lub

4) otrzymanie zapłaty za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

3b. W przypadku wykonania przez podatnika świadczenia na eksport, w związku z którym na podatniku ciąży obowiązek wystawienia dokumentu odprawy celnej, za datę powstania przychodu należnego uważa się określoną w tym dokumencie i potwierdzoną przez urząd celny datę wywozu przedmiotu eksportu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

3c. Za przychody z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze uważa się przychody należne określone na dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne.",

d) w ust. 4:

- w pkt 11 wyrazy "kwot stanowiących nadwyżkę nad kwotą nominalną otrzymaną za akcje przy ich wydaniu i przekazaną na kapitał zapasowy" zastępuje się wyrazami "wartości stanowiącej nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), uzyskanej przy wydaniu tych udziałów (akcji) oraz przekazanej na kapitał zapasowy,",

- pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) w przypadku połączenia oraz podziału spółek mających osobowość prawną, dochód (przychód) udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia oraz podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, udziałowiec (akcjonariusz) ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8 w odniesieniu do nabycia (objęcia) udziałów (akcji) w spółce przejętej lub dzielonej.",

- po pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) przychodów stanowiących wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych z tytułu korzystania z usług informacyjno-doradczych świadczonych przez punkty konsultacyjno-doradcze działające, na podstawie odrębnych przepisów, w ramach rządowego programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.";

5) w art. 15 po ust. 2 dodaje się ust 2a w brzmieniu:

"2a. Zasady o których mowa w ust. 2 stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.";

6) w art. 16:

a) w ust. 1:

- w pkt 8b po wyrazach "art. 16g ust. 3" dodaje się wyrazy "i 4",

- po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

"19a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w art. 12 ust 2 tej ustawy,",

- w pkt 26:

- skreśla się lit. a),

- w lit. c) skreśla się wyraz "stracone",

- po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

"26a) odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz Nr 111, poz.1195), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości", od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1,",

- pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) rezerw innych niż wymienione w pkt 26, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, inne niż określone w niniejszej ustawie jako koszt,",

- w pkt 30 w lit a) wyrazy "delegacją służbową" zastępuje się wyrazami "poleceniem wyjazdu służbowego,",

- w pkt 33 wyrazy "w przepisach o gospodarce gruntami" zastępuje się wyrazami "w przepisach o gospodarce nieruchomościami,",

- pkt 37 po lit. b) dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) składek na rzecz organizacji samorządu gospodarczego, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty stanowiącej 0,10% przychodów, chyba że przepisy ustaw lub przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw określają składki w wyższej wysokości,",

- w pkt 46 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- jeżeli zgodnie z art. 16g podatek naliczony zwiększa wartość początkową środka trwałego,",

- pkt 58 otrzymuje brzmienie:

"58) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14-14b, 23-25 i 27,",

- w pkt 63, po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.",

b) w ust. 2a w pkt 1 wyrazy "pkt 26 lit. a)" zastępuje się wyrazami "pkt 26a",

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy "przepisami prawa bankowego i",

d) ust. 7a otrzymuje brzmienie:

"7a. Przepisów ust. 1 pkt 60 i 61 nie stosuje się do odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez podatnika lub podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, z wyjątkiem, gdy taki podatnik lub podatnicy podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34.",

e) po ust. 7a dodaje się ust. 7b i 7c w brzmieniu:

"7b. Ilekroć w ustawie jest mowa o inwestycjach, rozumie się przez to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

7c. Ilekroć w ustawie jest mowa o składnikach majątkowych - rozumie się przez to aktywa, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3.";

7) w art. 16b w ust. 2 skreśla się pkt 1;

8) w art. 16d w ust. 2 na końcu dodaje się zdanie:

"Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się jako ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.";

9) w art. 16g:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni - ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej; przepis stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wkład niepieniężny pochodzi z zagranicy,",

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W razie przekształcenia formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, z których wynika, że podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu: przekształconego, połączonego albo podzielonego - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego lub istniejącego.",

c) w ust. 10 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) wartość wynikająca z ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, iż podmiot wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki nabywanego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,",

d) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.",

e) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. W razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej, wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego. Jeżeli odłączona część zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, w miesiącu połączenia zwiększa się wartość początkową tego innego środka o różnicę, o której mowa w poprzednim zdaniu.";

10) w art. 16h:

a) w ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) od wartości początkowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, w równych ratach co miesiąc, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji - z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów,",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podmioty powstałe z przekształcenia, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 16g ust. 9, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony lub przez przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część w przypadku o którym mowa w art. 16g ust. 10 pkt 3, z uwzględnieniem art. 16 i ust. 2-7.";

11) w art. 16i:

a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Podwyższenia stawek dla środków trwałych wymienionych w ust. 2 pkt 3, bądź rezygnacji z ich stosowania, podatnicy mogą dokonać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.",

5. Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca wprowadzenia środka trwałego do ewidencji albo pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.";

12) w art. 16j w ust. 1:

a) we wstępie do wyliczenia po wyrazach "wprowadzonych do ewidencji" dodaje się wyrazy "danego podatnika",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dla budynków (lokali) i budowli - 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w rodzaju 103 i 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych oraz budynków zastępczych, dla których okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy,";

13) w art. 16k:

a) w ust. 1 po słowach "do grupy 3-6" skreśla się wyrazy "i 8",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wprowadzonych do ewidencji fabrycznie nowych środków trwałych, określonych w ust. 1, w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji - w wysokości 30% ich wartości początkowej. Jeżeli środek trwały został wprowadzony do ewidencji w ostatnim miesiącu roku podatkowego, zasada wyrażona w zdaniu poprzednim może być zastosowana w następnym roku podatkowym; w następnych latach podatkowych podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 16i.";

14) w art. 17 w ust. 1:

a) po pkt 4t dodaje się pkt 4u w brzmieniu:

"4u) dochody Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531 i z 2001 r. Nr 73, poz. 764) - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej,",

b) pkt 6b otrzymuje brzmienie:

"6b) dochody komitetów wyborczych działających na podstawie odrębnych ustaw, w celu przeprowadzenia wyborów:

- na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

- do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

- w części przeznaczonej na cele wynikające z tych ustaw,",

c) w pkt 11 wyrazy "przepisów o wywłaszczeniu nieruchomości" zastępuje się wyrazami "przepisów o gospodarce nieruchomościami" oraz wyrazy "przepisów o gospodarce gruntami" zastępuje się wyrazami "przepisów o gospodarce nieruchomościami,",

d) po pkt 14a dodaje się pkt 14b w brzmieniu:

"14b) kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach,";

15) w art. 21:

a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "Rzeczypospolitej Polskiej" dodaje się przecinek i pkt 2a w brzmieniu:

"2a) z tytułu innych niż wymienione w pkt 1 i 2 świadczeń o charakterze niematerialnym, w tym usług niematerialnych,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.";

16) w art. 25:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Podatnicy mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Jeżeli zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy - podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na jeden miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość podatku należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Przepis ust. 6 ostatnie zdanie stosuje się odpowiednio.",

c) w ust. 7:

- we wstępie do wyliczenia po wyrazach "ust. 6" dodaje się wyrazy "i 6a"

- w pkt 1 skreśla się przecinek i dodaje się następujące wyrazy "w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek; zawiadomienie to dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiadomi właściwy urząd skarbowy o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.",

- skreśla się pkt 4,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Przepisy ust. 6, 6a i 7 nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym.",

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W przypadku określenia, przez właściwy organ należnego podatku dochodowego w innej wysokości niż wynikała z zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, który stanowił podstawę do ustalania wysokości wpłacanych miesięcznych zaliczek wynikających z przepisów ust. 6, 6a, 7 i 8, nie koryguje się wysokości zaliczek wpłacanych według tych zasad.",

f) po ust. 9 dodaje się ust. 10 -11w brzmieniu:

"10. W razie rozpoczęcia działalności urząd skarbowy zwalnia podatnika, na jego wniosek, od obowiązków wynikających z ust. 1:

1) jeżeli podatnik rozpoczął działalność w pierwszej połowie roku podatkowego - w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął działalność,

2) jeżeli podatnik rozpoczął działalność w drugiej połowie roku podatkowego - w roku podatkowym i w roku bezpośrednio następującym po roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął działalność.

11. Przepis ust. 10 ma zastosowanie do podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają działalność.";

17) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

"25a. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2, spółka przejmująca obowiązana jest bez wezwania wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek, o którym mowa w art. 22, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód i przesłać w tym terminie deklarację.";

18) w art. 26 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu od podatnika zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie do celów podatkowych wydanego przez właściwą administrację podatkową (certyfikat rezydencji).";

19) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

b) skreśla się ust. 1b,

c) w ust 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a spółki, także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.";

20) w art. 28a w pkt 1 wyrazy "ust. 7 pkt 4" zastępuje się wyrazami "art. 25a";

21) załącznik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej ustawy.

    Art. 2. 1 Przepis art. 1 pkt 3 lit. b) w zakresie dochodów z umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część oraz art. 1 pkt 4 lit. a) tiret trzeci, stosuje się do dochodu uzyskanego z umorzenia udziałów (akcji) objętych po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

    2. Podatnicy, którzy ponieśli koszty, o których mowa w art. 1 pkt 7, przed dniem wejścia w życie ustawy, dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych na dotychczasowych zasadach.

    3. Przepisy art. 1 pkt 12 lit. b) oraz pkt 13 lit. a) mają zastosowanie do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od dnia wejścia w życie ustawy.

    4. Przepis art. 1 pkt 13 lit. b) ma zastosowanie do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji począwszy od dnia ogłoszenia ustawy.

    Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i ma zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama