Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt z dnia 25.03.2002

USTAWA
z dnia ............. 2002 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

    Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach "nie mogą być" dodaje się wyrazy "albo nie są";

2) w art. 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swych dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

2. Przepis ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.";

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

4) w art. 6:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4 nie ma zastosowania, w sytuacji gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jego dziecka mają zastosowanie zasady określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 oraz z 2002 r. Nr , poz. ), zwanej dalej "ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym; zasada określona w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 tej ustawy.",

b) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, ma zastosowanie do podatników, którzy wniosek w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym, złożą wraz z zeznaniem podatkowym składanym za ten rok, w terminie określonym w art. 45 ust. 1.";

5) w art. 8 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2 mają również zastosowanie do małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy złożyć najpóźniej w terminie złożenia pierwszej w roku podatkowym deklaracji, o której mowa w art. 44 ust. 6, dotyczącej tego roku podatkowego.

4. Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje przy zapłacie zaliczek i składaniu deklaracji za cały dany rok podatkowy nawet wówczas, gdy w tym roku małżonkowie rozwiodą się albo sąd orzeknie ich separację.";

6) w art. 9 w ust. 1 wyrazy "w art. 21 i 52" zastępuje się wyrazami "w art. 21, 52 i 52a oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku";

7) w art. 10:

a) w ust. 1 w pkt 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:

  "b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa odrębnej własności lokalu oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  "3) praw majątkowych lub rzeczy będących składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Za działalność, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się każdą działalność zarobkową, z zastrzeżeniem art. 13, wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet jeżeli odrębne ustawy stanowią inaczej.

4. Podatnicy osiągający przychody ze źródła, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, są opodatkowani na zasadach przewidzianych w ustawie chyba, że złożą oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

5. Podatnicy osiągający przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowani na zasadach przewidzianych w ustawie chyba, że złożą wniosek (oświadczenie) o zastosowanie form opodatkowania przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.";

8) w art. 11 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe dostosowanie kursu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, do przeliczenia na złote przychodu uzyskanego przez podatnika, stosuje się kurs średni walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.";

9) w art. 12 w ust. 1 po wyrazach "finansowania tych wypłat i świadczeń," dodaje się wyrazy "w tym również w przypadku gdy wypłaty pieniężne oraz świadczenia stanowią zwrot kosztów lub jakąkolwiek rekompensatę,";

10) w art. 14:

a) dodaje się ust. 1c, 1d i 1e w brzmieniu:

"1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1d i 1e, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło:

1) wydanie rzeczy, zbycie praw majątkowych oraz dostarczenie wszelkiej postaci energii, lub

2) wykonanie usługi, lub

3) wykonanie innych czynności będących przedmiotem działalności podatnika, lub

4) otrzymanie zapłaty za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

1d. W przypadku wykonania przez podatnika świadczenia na eksport, w związku z którym na podatniku ciąży obowiązek wystawienia dokumentu odprawy celnej, za datę przychodu należnego uważa się określoną w tym dokumencie i potwierdzoną przez urząd celny datę wywozu przedmiotu eksportu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

1e. Za przychody z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze składników majątku związanych z działalnością gospodarczą uważa się przychody należne określone na dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne.",

b) w ust. 2:

- w pkt 1 wyrazy "nie będących nieruchomościami lub prawami, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8" zastępuje się wyrazami " , z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej ",

- po pkt 7a dodaje się pkt 7b i 7c w brzmieniu:

"7b) wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

7c) równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn dla których dokonano tych odpisów,",

- w pkt 8 na końcu dodaje się wyrazy "z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn,",

c) w ust. 3:

- skreśla się pkt 4,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwróconej różnicy podatku od towarów i usług oraz zwróconego podatku akcyzowego, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów,",

- po pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 9 w brzmieniu:

"9) przychodów stanowiących wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych z tytułu korzystania z usług informacyjno-doradczych świadczonych przez punkty konsultacyjno-doradcze działające, na podstawie odrębnych przepisów, w ramach rządowego programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.",

11) w art. 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przychód, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 powstaje:

1) w dniu rejestracji spółki, albo

2) w dniu wpisu do rejestru bezwarunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

3) w dniu wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie (nabycie) akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.";

12) w art. 20 w ust. 1 skreśla się wyrazy "z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci,";

13) w art. 21:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

a) przewidzianych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

b) odpraw i odszkodowań wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody opodatkowane są na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,

g) odszkodowań wynikających z zawartych umów (ugód),",

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,

3b) inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku sądowego do wysokości określonej w tym wyroku, z wyjątkiem:

a) odszkodowań otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) odszkodowań dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono,",

- w pkt 12 na końcu przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje wyrazy "zwolnienie ma zastosowanie jedynie do posiłków spożywanych przez pracowników, do których obowiązków zawodowych należy przygotowywanie i wydawanie tych posiłków oraz innych posiłków, w tym regeneracyjnych, o ile ich otrzymanie wynika z przepisów wydanych przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub z układów zbiorowych pracy,",

- pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy lub stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracownika służby zagranicznej – w wysokości odpowiadającej równowartości diet określonych w przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju - obliczonych za okres, w którym była wykonywana praca lub było otrzymywane stypendium,",

- w pkt 20a wyrazy "odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych pracowników poza granicami kraju" zastępuje się wyrazami "przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju",

- pkt 29 otrzymuje brzmienie:

"29) przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami",

- w pkt 30 wyrazy "odrębnych przepisów o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości" zastępuje się wyrazami "przepisów o gospodarce nieruchomościami",

- pkt 32 otrzymuje brzmienie:

"32) przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c):

a) w części wydatkowanej na nabycie w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu, gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, lub na nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

  b) w całości – jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian tych nieruchomości lub praw, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części,

  c) w całości – jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali,

  d) w całości- jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny,

  e) w części wydatkowanej na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów, nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed tym dniem,",

- w pkt 32a lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub",

- pkt 33 otrzymuje brzmienie:

"33) dochody osób fizycznych, określonych w art. 3 ust. 1, uzyskane z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,",

- pkt 46 otrzymuje brzmienie:

"46) dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

  b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu, zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem,",

- skreśla się pkt 47,

- po pkt 47a dodaje się pkt 47b i 47c w brzmieniu:

"47b) dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

47c) kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa,",

- w pkt 49 lit.b) otrzymuje brzmienie:

"b) świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, do wysokości nie przekraczającej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,",

- pkt 66 otrzymuje brzmienie:

"66) dochody osób fizycznych określonych w art. 3 ust. 1, uzyskane z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów położonych w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów, jeżeli zostały one opodatkowane w tym państwie podatkiem tego samego rodzaju,",

- w pkt 81 wyrazy "odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju" zastępuje się wyrazami "przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju",

- w pkt 83 na końcu przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje wyrazy "zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzeń za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby,",

- w pkt 84 skreśla się wyrazy "bezpłatnych i",

- pkt 104 otrzymuje brzmienie:

"104) świadczenia otrzymane na podstawie art. 23 ust. 3 i 11 ustawy z dnia 9 czerwca 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i z 2001 r. Nr 94, poz. 1032),",

- pkt 110 otrzymuje brzmienie:

"110) wartość świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej oraz pracownikom polskich jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z odrębnych ustaw lub przepisów wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem wynagrodzeń za pracę, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy oraz zasiłków chorobowych i macierzyńskich,",

- po pkt 110 dodaje się pkt 111 i 112 w brzmieniu:

"111) alimenty na rzecz dzieci do wysokości określonej w wyroku sądowym, a w przypadku gdy alimenty nie zostały orzeczone wyrokiem sądowym do wysokości nie przekraczającej połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy, miesięcznie na każde dziecko,

112) oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przepisy ust. 1 pkt 32 lit. e) nie mają zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki, o których mowa w tym przepisie, odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b.";

14) w art. 22:

a) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

  "Zasadę wyrażoną w zdaniu poprzednim stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania.",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności gospodarczej lub w działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio przepis art. 11 ust. 2.",

c) w ust. 9 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

"5) z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 – w wysokości określonej w ust. 2.",

d) w ust. 10 po wyrazach "ust. 9" dodaje się wyrazy "pkt 1-4",

lub wariant II

d) skreśla się ust. 10,

e) w ust. 11 na końcu dodaje się wyrazy "Zasada wyrażona w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania do kosztów uzyskania przychodów określonych w ust. 9 pkt 5.";

15) w art. 22d w ust. 2 na końcu dodaje się zdanie "Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się jako ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.";

16) w art. 22 g :

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. W razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, z których wynika, że podmiot powstały w wyniku takiej zmiany, podziału, albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu o zmienionej formie prawnej, dzielonego albo połączonego – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, dzielonego albo połączonego lub istniejącego.",

b) w ust. 13:

- w pkt 1 wyraz "przedsiębiorcę" zastępuje się wyrazem "podmiot",

- w pkt 2 wyraz "przedsiębiorców" zastępuje się wyrazem "podmiotów",

c) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

"17. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.",

d) ust. 19 otrzymuje brzmienie:

"19. W razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego. Jeżeli odłączona część zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, w miesiącu połączenia zwiększa się wartość początkową tego innego środka o różnicę, o której mowa w poprzednim zdaniu.";

17) w art. 22h:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) od wartości początkowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, w równych ratach co miesiąc, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu) – z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 23 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów,",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7.";

18) w art. 22i:

a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie :

"4. Podwyższenia stawek dla środków trwałych wymienionych w ust. 2 pkt 3, bądź rezygnacji z ich stosowania, podatnicy mogą dokonać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

5. Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca wprowadzenia środka trwałego do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.";

19) w art. 22j w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dla budynków (lokali) i budowli – 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w rodzaju 103 i 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych oraz budynków zastępczych, dla których okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy.";

20) w art. 22 k :

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "i 8",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wprowadzonych do ewidencji fabrycznie nowych środków trwałych określonych w ust. 1, w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji - w wysokości 30% ich wartości początkowej. Jeżeli środek trwały został wprowadzony do ewidencji w ostatnim miesiącu roku podatkowego, zasada wyrażona w zdaniu poprzednim może być zastosowana w następnym roku podatkowym; w następnych latach podatkowych podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 22i.";

21) w art. 23 w ust. 1:

a) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

  "16a) dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, o której mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy,",

b) pkt 21 i 22 otrzymują brzmienie:

  "21) odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43 poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz Nr 111, poz. 1195), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości", od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 3,

  22) rezerw, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z odrębnych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości,",

c) w pkt 26 wyrazy "przepisach o gospodarce gruntami" zastępuje się wyrazami "przepisach o gospodarce nieruchomościami",

d) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

"30) składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa; kosztami uzyskania przychodów są jednak:

a) wpłaty podatników, prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,

b) składki na rzecz organizacji samorządu gospodarczego, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty stanowiącej 0,10% przychodów, chyba że przepisy ustaw lub przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw określają składki w wyższej wysokości,",

e) w pkt 36 w lit. a) wyrazy "delegacją służbową" zastępuje się wyrazami "poleceniem wyjazdu służbowego",

f) w pkt 43 w lit. a) tiret drugie otrzymuje brzmienie

  "- jeżeli zgodnie z art. 22g podatek naliczony zwiększa wartość początkową środka trwałego,",

g) pkt 56 otrzymuje brzmienie:

  "56) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47b, 47c i 48,",

h) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:

"3b. Ilekroć w ustawie jest mowa o inwestycjach - rozumie się przez to środki trwałe w budowie, w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

3c. Ilekroć w ustawie jest mowa o składnikach majątkowych - rozumie się przez to aktywa, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3.";

22) w art. 24:

a) w ust. 3 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a także w przypadku przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę cywilną lub w osobową spółkę prawa handlowego oraz spółki cywilnej lub innej spółki osobowej w kapitałową spółkę prawa handlowego.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

1) dochód (przychód) z umorzenia, albo wszelkich form unicestwienia udziałów lub akcji,

2) dochód (przychód) uzyskany ze zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji),

3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,

4) dochód (przychód) przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach – dochód (przychód) przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,

5) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

6) w przypadku łączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych z tytułu nadwyżki wartości udziałów spółek łączonych lub dzielonych ponad wartość otrzymanych udziałów spółki przejmującej, spółki powstałej w wyniku połączenia lub podziału.",

c) po ust. 5a dodaje się ust. 5b i 5c w brzmieniu:

"5b. Przepisów ust. 5 pkt 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 50 lit.b), nie stosuje się w przypadku umorzenia udziałów lub akcji objętych za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

5c. Dochodem z umorzenia udziałów lub akcji objętych w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część jest nadwyżka wartości przysporzenia otrzymanego w związku z umorzeniem, nad wartością tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającą z ksiąg przedsiębiorstwa określoną na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższą jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia. Dochód ten jest opodatkowany zgodnie z art. 27 ust. 1.",

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W przypadku połączenia oraz podziału spółek mających osobowość prawną, dochód (przychód) udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia spółek oraz podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, udziałowiec (akcjonariusz) ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 w odniesieniu do nabycia (objęcia) udziałów (akcji) w spółce przejętej lub dzielonej.";

23) w art. 24a w ust. 3 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

"5) dokonują odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego na zasadach przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.";

24) w art. 26b w ust. 1 po wyrazach "udzielonego podatnikowi" stawia się przecinek i dodaje wyrazy "o którym mowa w art. 3 ust. 1,";

25) w art. 27 w ust. 8 i 9 po wyrazach "również dochody" dodaje się wyrazy z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub";

26) w art. 28:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

  "1. Przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.

2. Podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.",

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Zasada, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wydatkują na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a) lub e).",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

1) od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,

2) począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat licząc od dnia sprzedaży aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.";

27) w art. 29 w ust. 1 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

"5) z tytułu innych niż wymienione w pkt 1 i 2 świadczeń o charakterze niematerialnym, w tym usług niematerialnych – pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.";

28) w art. 30:

a) w ust. 1 w pkt 1a po wyrazach "osób prawnych" stawia się przecinek i dodaje wyrazy "z zastrzeżeniem art. 44 ust. 8 pkt 3",

b) po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

"1d. Zasadę określoną w ust. 1c stosuje się odpowiednio do ustalania dyskonta od papierów wartościowych.";

29) w art. 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli pracownik powiadomił pracodawcę o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, pracodawca nie stosuje zmniejszenia zaliczki określonego w ust. 3.";

30) w art. 34 w ust. 4 zdanie "Przepis art. 32 ust. 4 stosuje się odpowiednio." zastępuje się zdaniem "Zasiłkobiorca jest obowiązany zawiadomić organ rentowy o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia przed wypłatą zasiłku za miesiąc, w którym zaszła zmiana.";

31) w art. 38 w ust. 1 wyrazy "właściwego według siedziby płatnika, a w przypadku braku siedziby według miejsca zamieszkania płatnika" zastępuje się wyrazami "właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według miejsca siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby"

32) w art. 40 po wyrazach "art. 44" dodaje się wyrazy "ust. 3a";

33) w art. 41 w ust. 1 po wyrazach "5-9" skreśla się przecinek, a wyrazy "z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów oraz z praw do projektów wynalazczych, topografii i układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z tytułu zakupu tych praw" zastępuje się wyrazami "i art. 18";

34) w art. 42 w ust. 2 skreśla się wyrazy "pkt 2";

35) w art. 44:

a) ust. 6b-6d otrzymują brzmienie:

"6b. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

6c. Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani:

1) do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek zawiadomić właściwy urząd skarbowy o wyborze tej formy; zawiadomienie to dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiadomi właściwy urząd skarbowy, o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek,

2) stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy,

3) wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 6,

4) dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45.

   6d. Przepisy ust. 6b i 6c nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy.",

b) po ust. 6d dodaje się ust. 6e w brzmieniu:

"6e. W przypadku określenia, przez właściwy organ należnego podatku dochodowego w innej wysokości niż wynikała z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, który stanowił podstawę do ustalania wysokości wpłacanych miesięcznych zaliczek wynikających z przepisów ust. 6b, 6c i 6d, nie koryguje się wysokości zaliczek wpłacanych według tych zasad.",

c) dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

"7a. W razie rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, urząd skarbowy zwalnia podatnika, na jego wniosek, od obowiązków wynikających z ust. 6:

1) jeżeli podatnik rozpoczął działalność w miesiącach od stycznia do czerwca roku podatkowego – w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął działalność,

2) jeżeli podatnik rozpoczął działalność w miesiącach od lipca do grudnia roku podatkowego – w roku podatkowym i w roku bezpośrednio następującym po roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął działalność.

7b. Przepis ust. 7a ma zastosowanie do podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 3.";

d) w ust. 8 po pkt 2 dodaje się przecinek i pkt 3 w brzmieniu:

"3) z umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część";

36) w art. 45b w pkt 1 wyrazy "i 6a, ust. 6c pkt 4 i ust. 8" zastępuje się wyrazami " , 6a i ust. 8";

37) w art. 52b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. opodatkowaniu podlegają kwoty przekazywane za granicę przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 1, przeznaczone na zakup papierów wartościowych, w tym także pochodnych instrumentów finansowych od papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.";

38) załącznik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej ustawy.

    Art. 2. 1. Przepisy art. 1 pkt 19 i pkt 20 lit.a) mają zastosowanie do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji (wykazu) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od dnia wejścia w życie ustawy.

    2. Przepis art. 1 pkt 20 lit.b) ma zastosowanie do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji począwszy od dnia ogłoszenia ustawy.

    Art. 3. Przepis art. 1 pkt 22 lit.c) i pkt 35 lit.d) w zakresie dochodów z umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, stosuje się do dochodu uzyskanego z umorzenia udziałów (akcji) objętych po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

    Art. 4. W 2003 r. do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 1 pkt 14 lit.c):

1) nie stosuje się przepisu art. 22 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1,

2) stosuje się koszty uzyskania przychodów w wysokości:

a) 99 zł 96 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.199 zł 52 gr,

b) rocznie nie więcej niż 1.799 zł 37 gr, jeżeli podatnik uzyskuje przychody z tego samego rodzaju działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustawy wymienionej w art. 1, od więcej niż jednego płatnika określonego w art. 41 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, dokonującego wypłaty tych należności.

    Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i ma zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama