Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt z 04.04.2002r.

 

Ustawa z dnia............ 2002 r.
o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

    Art. 1. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1085) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 1:

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się lit. c),

b) w ust. 3:

- w pkt 1 wyrazy "spółce cywilnej lub jawnej" zastępuje się wyrazami "spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej"

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

" 2) przy spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej – wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki lub kapitału zakładowego,",

- w pkt 3 skreśla się wyraz "(akcyjnego)",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Umowy majątkowe małżeńskie podlegają podatkowi, jeżeli przynajmniej jedna ze stron umowy ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

    2) w art. 3 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2 a) w brzmieniu:

"2 a) z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki,";

    3) w art. 4 w pkt 2 skreśla się wyraz "(akcyjnego)";

    4) w art. 6 w ust. 1 w pkt 8 w lit. a) i b) skreśla się wyraz "(akcyjnego)";

    5) w art. 7:

  a) w ust. 1:

  - w pkt 3 po wyrazie "użytkowania" dodaje się wyrazy " ,w tym również nieprawidłowego",

  - w pkt 4 po wyrazie "pożyczki" dodaje się wyrazy "oraz depozytu nieprawidłowego",

  - skreśla się pkt 6,

  - w pkt 9 lit. a) i b) skreśla się wyraz "(akcyjnego)",

  b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "(akcyjnego)";

    6) w art. 9

a) w pkt 10:

- lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

"c) na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w wysokości kwoty nie podlegającej opodatkowaniu – na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn,

d) na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami, niż osoby, o których mowa w lit. c), jeżeli łączna kwota lub wartość pożyczek otrzymanych od tego samego podmiotu nie przekracza w ciągu kolejnych 12 miesięcy 1000 zł,",

- dodaje się lit. g) w brzmieniu:

"g) na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem udokumentowania poniesionych na te cele wydatków dokonanych w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo wykorzystania w tym okresie rzeczy oznaczonych co do gatunku stanowiących przedmiot pożyczki."

b) pkt 12 skreśla się,

c) w pkt 13 w lit. e) po wyrazie "celowych" dodaje się wyrazy "utworzonych w drodze ustawy";

    7) w art. 10:

  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  "1. Podatnicy zobowiązani są bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek pobierany jest przez płatnika. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży również na podatnikach zwolnionych od podatku, a także powstaje w przypadku dokonania czynności zwolnionej od podatku.",

  b) po ust. 3 dodaje się ust. 3 a i 3 b w brzmieniu:

  "3a. Płatnicy przekazują pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika.

  3b. Notariusze, jako płatnicy podatku, obowiązani są do przekazywania urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisów sporządzanych aktów notarialnych, dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania.";

    8) w art. 11 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

  "5) nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej.".

    9) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów majątkowych małżeńskich właściwym organem podatkowym jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednej ze stron umowy.".

    Art. 2 Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama