Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt ustawy z 04.04.2002 r.

Ustawa z dnia ......... 2002 r.
o zmianie ustawy o opłacie skarbowej.

 

    Art. 1. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085, Nr 129, poz. 1441) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 1 w ust. 1:

a) w pkt 1 w lit. a) po wyrazie "żądania," dodaje się wyraz "wnioski,",

b) w pkt 2:

- skreśla się lit. c),

- dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.";

    2) w art. 2 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 -7
w brzmieniu:

"6) podania i załączniki do podań wnoszone przez osoby, które stan ubóstwa udokumentują organowi mającemu rozpatrzyć podanie, czynności urzędowe dokonywane na wniosek tych osób, a także wydawane im zaświadczenia, podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia w sprawach o przywrócenie nazwiska i imienia (imion), oraz ustalenie pisowni lub brzmienia imienia i nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, oraz zstępnych
i małżonków tych osób.";

    3) w art. 8 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

    "3) jednostki samorządu terytorialnego.";

w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Płatnikami opłaty skarbowej są notariusze - od sporządzanych przez nich dokumentów.";

    4) w art. 13 w ust. 2 w pkt 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:

    "d) od dokumentu zawierającego oświadczenie woli poręczyciela - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) poręczyciela.";

    5) załącznik do ustawy otrzymuje nowe brzmienie:

    Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z tym , że ust. 43 w części IV w kol. 2 i 3 załącznika do niniejszej ustawy ma zastosowanie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Projekt załącznika
do ustawy o opłacie skarbowej


Copyright © NetTAX 1998-2018 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama