Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt   

Ustawa
z dnia ....................................
- Prawo dewizowe.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art.1. Ustawa określa obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju, a także działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa w ich kupnie i sprzedaży.

Art.2. 1. W rozumieniu ustawy:

 1. rezydentami są:
 1. osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania w kraju, oraz osoby prawne, mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty, mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów,
 2. polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych,
 1. nierezydentami są:
 1. osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania za granicą, oraz osoby prawne, mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty, mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,
 2. obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych,
 1. nierezydentami z krajów trzecich są osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach trzecich; nierezydentami z krajów trzecich są również znajdujące się w tych krajach oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów lub nierezydentów z innych krajów,
 2. krajem jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. krajami trzecimi są inne kraje niż Rzeczpospolita Polska, nie należące do Unii Europejskiej,
 4. krajowymi środkami płatniczymi są waluta polska oraz papiery wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej,
 5. walutą polską są znaki pieniężne ( banknoty i monety ), będące w kraju prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie,
 6. wartościami dewizowymi są zagraniczne środki płatnicze oraz złoto dewizowe i platyna dewizowa,
 7. zagranicznymi środkami płatniczymi są waluty obce i dewizy,
 8. walutami obcymi są znaki pieniężne ( banknoty i monety ), będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego ( SDR ),
 9. walutami wymienialnymi są waluty obce ustalone przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego jako wymienialne,
 10. dewizami są papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych,
 11. złotem dewizowym i platyną dewizową jest złoto i platyna w stanie nie przerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj nie wytwarzane z tych kruszców,
 12. papierami wartościowymi są papiery wartościowe udziałowe, w szczególności akcje i prawa poboru nowych akcji oraz papiery wartościowe dłużne, w szczególności obligacje, wyemitowane lub wystawione na podstawie przepisów państwa, w którym emitent lub wystawca ma swoją siedzibę albo w którym dokonano ich emisji lub wystawienia,
 13. jednostkami uczestnictwa w funduszu zbiorowego inwestowania są nabywane przez uczestników funduszu tytuły do udziału w jego aktywach, które zgodnie z odrębnymi przepisami lub na żądanie uczestnika funduszu są odkupywane lub umarzane przez fundusz z jego aktywów, na wcześniej określonych warunkach,
 14. obrotem dewizowym jest obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju,
 15. obrotem dewizowym z zagranicą jest:
 1. zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej, powodującej lub mogącej powodować dokonywanie między rezydentem i nierezydentem rozliczeń pieniężnych lub przeniesienie między rezydentem i nierezydentem własności wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także wykonywanie takich umów lub czynności,
 2. zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej, powodującej lub mogącej powodować przeniesienie między rezydentami rzeczy lub prawa, których nabycie nastąpiło w obrocie dewizowym z zagranicą, a także wykonywanie takich umów,
 3. dokonywanie wywozu, przekazywanie oraz wysyłanie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także dokonywanie ich przywozu, przekazywanie oraz nadsyłanie z zagranicy do kraju
 1. obrotem wartościami dewizowymi w kraju jest zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować dokonywanie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami własności wartości dewizowych, a także wykonywanie takich umów lub czynności,
 2. działalnością kantorową jest działalność gospodarcza, prowadzona na podstawie zezwolenia, polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży,
 3. uprawnionym bankiem jest:
 1. bank mający siedzibę w kraju, który, zgodnie z określonym w statucie przedmiotem działalności, jest uprawniony do wykonywania czynności bankowej, o której mowa w art.5 ust.2 pkt 10 ustawy ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ( Dz. U. Nr 140, poz.939, z 1998r. Nr 160, poz.1063 i Nr 162, poz.1118, z 1999r. Nr 11, poz.95 i Nr 40, poz.399, z 2000r. Nr 93, poz.1027, Nr 94, poz.1037, Nr 114, poz.1191, Nr 116, poz.1216, Nr 119, poz.1252 i Nr 122, poz.1316 oraz z 2001r. Nr 8, poz.64, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1195 i Nr 130, poz.1450 i poz.1452 oraz z 2002r. Nr ........ , poz. ........),
 2. utworzony w kraju oddział banku zagranicznego, który, zgodnie z określonym w zezwoleniu na jego utworzenie przedmiotem działalności, jest uprawniony do wykonywania czynności bankowej, o której mowa w art.5 ust.2 pkt 10 ustawy wymienionej w lit.a),
 3. utworzony w kraju oddział instytucji kredytowej, która jest uprawniona do wykonywania w państwie macierzystym czynności objętych czynnością bankową, o której mowa w art.5 ust.2 pkt 10 ustawy wymienionej w lit.a).

2. Kraje trzecie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju traktuje się na równi z krajami należącymi do Unii Europejskiej.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o równowartości danej kwoty wyrażonej w euro, należy przez to rozumieć jej równowartość wyrażoną w walucie polskiej, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego kursu tej waluty, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności.

Art.3. 1. Dokonywanie obrotu dewizowego jest dozwolone, z zastrzeżeniem ograniczeń:

 1. określonych w art.9, w zakresie których nie udzielono zezwoleń dewizowych, o których mowa w art.5,
 2. wprowadzonych na podstawie art.10.

2. Ograniczeń określonych w art.9 oraz wprowadzonych na podstawie art.10 nie stosuje się do obrotu dewizowego, o ile jedną z jego stron jest:

 1. Skarb Państwa, w zakresie, w jakim jest reprezentowany przez ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych lub ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
 2. Narodowy Bank Polski,
 3. organ władzy publicznej, podejmujący czynności w postępowaniu karnym, cywilnym lub administracyjnym, w tym zabezpieczającym lub egzekucyjnym.

3. Ograniczeń określonych w art.9 nie stosuje się do obrotu dewizowego, o ile jedną z jego stron jest bank lub inna instytucja finansowa, prowadząca działalność pod nadzorem władz nadzorczych, uprawnionych, na podstawie odrębnych przepisów, do sprawowania nadzoru nad określonymi instytucjami finansowymi.

4. Swoboda obrotu dewizowego z zagranicą, wynikająca z ustawy, nie narusza ograniczeń w jego dokonywaniu, wynikających z innych ustaw.

5. Dokonywanie obrotu dewizowego z zagranicą odbywa się z uwzględnieniem obowiązków i zasad postępowania określonych w ustawie, o ile z przepisów wydanych na jej podstawie, zezwolenia dewizowego lub przepisów regulujących działalność organów lub podmiotów wymienionych w ust.2 i 3 nie wynikają odrębne obowiązki lub zasady postępowania.

Art.4. 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego ustala, biorąc w szczególności pod uwagę możliwości dokonywania obrotu dewizowego w danej walucie, które waluty obce są walutami wymienialnymi.

2. Prezes Narodowego Banku Polskiego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ”Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, wykaz walut wymienialnych.

Rozdział 2
Odstępowanie od ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie

Art.5. Odstępowanie od ograniczeń określonych w art.9 oraz obowiązków określonych w art.18 ust.1, art.19, art.20 ust.1, art.22, art.23, art.25 ust.1 i art.30 ust.1 wymaga ogólnego albo indywidualnego zezwolenia dewizowego.

Art.6. 1. Zezwoleń dewizowych udziela się, jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu państwa, porządkowi publicznemu lub równowadze bilansu płatniczego albo innym podstawowym interesom państwa.

2. W zezwoleniu dewizowym może być ustalony obowiązek spełnienia określonych warunków.

3. Z zezwolenia dewizowego udzielonego na zawarcie umowy mogą korzystać wszystkie jej strony, o ile w zezwoleniu nie zastrzeżono inaczej.

Art.7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela, w drodze rozporządzenia, ogólnych zezwoleń dewizowych. Zezwolenia takie mogą dotyczyć wszystkich lub rodzajowo określonej kategorii podmiotów oraz wszystkich lub rodzajowo określonych czynności.

Art.8. 1. Indywidualne zezwolenie dewizowe jest wymagane na odstąpienie od ograniczenia lub obowiązku, w zakresie którego nie udzielono ogólnego zezwolenia dewizowego albo udzielono takiego zezwolenia, ale na innych warunkach niż te, na których ma nastąpić odstąpienie.

2. Sprawy związane z udzielaniem indywidualnych zezwoleń dewizowych są rozstrzygane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w drodze decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem ust.4 i 5.

3. Decyzje Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wydane w sprawach, o których mowa w ust.2, są ostateczne.

4. Prezes Narodowego Banku Polskiego może uchylić udzielone zezwolenie, jeżeli korzystanie z niego odbywa się wbrew określonym w nim warunkom.

5. Prezes Narodowego Banku Polskiego może upoważnić do załatwiania spraw, o których mowa w ust.2, wyłącznie dyrektorów departamentów Centrali Narodowego Banku Polskiego oraz dyrektorów oddziałów Narodowego Banku Polskiego lub jednostek równorzędnych.

Rozdział 3
Ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju

Art.9. Ograniczeniom podlega:

 1. ustalanie oraz przyjmowanie przez rezydentów należności od nierezydentów w innych walutach niż waluty wymienialne lub waluta polska, z wyjątkiem należności przysługujących nieodpłatnie, a także wynikających z tytułów nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. wywóz oraz wysyłanie za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, z wyłączeniem wywozu i wysyłania przez nierezydentów złota dewizowego lub platyny dewizowej, przywiezionych przez nich uprzednio do kraju, a także nabytych od uprawnionego banku lub uzyskanych za jego pośrednictwem,
 3. wywóz oraz wysyłanie za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10000 euro, z wyłączeniem wywozu i wysyłania przez nierezydentów krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, przywiezionych przez nich uprzednio do kraju, a także nabytych od uprawnionego banku lub uzyskanych za jego pośrednictwem,
 4. wywóz, wysyłanie oraz przekazywanie przez rezydentów do krajów trzecich krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, z przeznaczeniem na podjęcie lub rozszerzenie w tych krajach działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności polegającej na bezpośrednim świadczeniu usług, w wykonaniu zawartej umowy oraz działalności polegającej na promocji i reklamie działalności gospodarczej, prowadzonej przez rezydenta w kraju,
 5. zbywanie w kraju przez nierezydentów z krajów trzecich, a także przez organizacje międzynarodowe, do których nie należy Rzeczpospolita Polska, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów:
 1. papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania, z wyjątkiem nabytych w kraju na podstawie zezwolenia dewizowego,
 2. wierzytelności i innych praw, których wykonywanie wiąże się z dokonywaniem rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem nabytych w kraju, na podstawie zezwolenia dewizowego lub powstałych w obrocie z rezydentami, w zakresie nie wymagającym takiego zezwolenia,
 1. nabywanie w kraju przez nierezydentów z krajów trzecich, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów, papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania oraz wierzytelności i innych praw, których wykonywanie wiąże się z dokonywaniem rozliczeń pieniężnych,
 2. nabywanie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów:
 1. nieruchomości położonych w krajach trzecich oraz praw na takich nieruchomościach,
 2. udziałów i akcji w spółkach, mających siedzibę w krajach trzecich, a także obejmowanie udziałów i akcji w takich spółkach,
 3. jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania, mających siedzibę w krajach trzecich,
 4. papierów wartościowych dłużnych, wyemitowanych bądź wystawionych przez nierezydentów z krajów trzecich,
 5. wartości dewizowych, zbywanych przez nierezydentów z krajów trzecich,
 6. wierzytelności i innych praw, których wykonywanie wiąże się z dokonywaniem rozliczeń pieniężnych, zbywanych przez nierezydentów z krajów trzecich,
 1. zbywanie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów, w krajach trzecich:
 1. papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania, z wyjątkiem nabytych w tych krajach na podstawie zezwolenia dewizowego,
 2. wierzytelności i innych praw, których wykonywanie wiąże się z dokonywaniem rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem nabytych w tych krajach na podstawie zezwolenia dewizowego lub powstałych w obrocie z nierezydentami z krajów trzecich, w zakresie nie wymagającym takiego zezwolenia,
 1. otwieranie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów, rachunków w bankach i oddziałach banków, mających siedzibę w krajach trzecich, z wyjątkiem ich otwierania w czasie pobytu w tych krajach, a także w związku z działalnością, określoną w pkt 4, z zastrzeżeniem nie utrzymywania takich rachunków dłużej niż dwa miesiące od zakończenia pobytu lub działalności,
 2. zaciąganie przez rezydentów od nierezydentów z krajów trzecich, kredytów lub pożyczek o terminie spłaty ponad połowy kwoty kredytu lub kwoty pożyczki przed upływem roku oraz udzielanie przez rezydentów nierezydentom z krajów trzecich takich kredytów lub pożyczek,
 3. udzielanie oraz ustanawianie przez rezydentów zabezpieczeń, w szczególności osobistych lub rzeczowych, na rzecz nierezydentów z krajów trzecich, w zakresie wierzytelności przysługujących im od innych nierezydentów,
 4. dokonywanie przez rezydentów na rzecz nierezydentów z krajów trzecich darowizn, mających za przedmiot wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicze,
 5. przejmowanie przez rezydentów od nierezydentów z krajów trzecich ich długów wobec nierezydentów, a także przystępowanie przez rezydentów do takich długów,
 6. dokonywanie przez rezydentów i nierezydentów rozliczeń pieniężnych w wykonaniu czynności określonych w pkt 5 - 13, z wyłączeniem czynności, których dokonywanie nie wymaga zezwolenia dewizowego,
 7. dokonywanie w kraju, między rezydentami, rozliczeń w walutach obcych, z wyjątkiem rozliczeń między osobami fizycznymi, o ile nie mają one związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Art.10. 1. W zakresie obrotu dewizowego z zagranicą mogą być wprowadzane szczególne ograniczenia, o ile są one niezbędne w celu:

 1. wykonania decyzji organów organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska,
 2. zapewnienia porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego,
 3. zapewnienia równowagi bilansu płatniczego, w razie ogólnej jego nierównowagi lub nagłego załamania albo powstałego w tym zakresie zagrożenia,
 4. zapewnienia stabilności waluty polskiej, w razie nagłych wahań jej kursu albo powstałego w tym zakresie zagrożenia.

2. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzać ograniczenia w celach, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2.

3. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady Polityki Pieniężnej, może, w drodze rozporządzenia, wprowadzać ograniczenia w celach, o których mowa w ust.1 pkt 3 i 4. Ograniczenia takie mogą obowiązywać do czasu przezwyciężenia powstałych trudności z bilansem płatniczym lub stabilnością waluty polskiej lub ustania powstałego w tym zakresie zagrożenia, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od dnia ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust.4.

4. Z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej nie mogą być wprowadzane ograniczenia w celu, o którym mowa w ust.1 pkt 4, a w razie ich wcześniejszego wprowadzenia tracą one moc z tym dniem.

Rozdział 4
Działalność kantorowa

Art.11. 1. Prowadzenie działalności kantorowej wymaga uzyskania zezwolenia.

2. Sprawy związane z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności kantorowej są rozstrzygane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w drodze decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem ust.4 i 5.

3. Decyzje Prezesa Narodowego Banku Polskiego wydane w sprawach, o których mowa w ust.2, są ostateczne.

4. Prezes Narodowego Banku Polskiego może uchylić udzielone zezwolenie, jeżeli:

 1. osoby, o których mowa w art.12 ust.1 oraz art.13 ust.1, przestały spełniać określone w nich warunki,
 2. działalność kantorowa jest prowadzona wbrew warunkom określonym w zezwoleniu albo wbrew ustawie lub przepisom wydanym na jej podstawie.

5. Prezes Narodowego Banku Polskiego może upoważnić do załatwiania spraw, o których mowa w ust.2, wyłącznie dyrektorów departamentów Centrali Narodowego Banku Polskiego oraz dyrektorów oddziałów Narodowego Banku Polskiego lub jednostek równorzędnych.

Art.12. 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności kantorowej może być udzielone osobie fizycznej, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osobie prawnej oraz spółce, nie mającej osobowości prawnej, której odpowiednio członek władz lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo.

2. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej następuje na wniosek, złożony wraz z:

 1. zaświadczeniem o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust.1,
 2. świadectwem ukończenia kursu albo świadectwem pracy i oświadczeniem, o których mowa w art.13 ust.2, jeżeli czynności określone w zezwoleniu mają być wykonywane bezpośrednio przez wnioskodawcę.

Art.13. 1. Czynności określone w zezwoleniu mogą być wykonywane tylko przez osoby, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwa określone w art.12 ust.1 i które posiadają fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynności.

 1. Za fachowe przygotowanie uznaje się:
 1. ukończenie kursu, obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z wykonywaniem działalności kantorowej, udokumentowane świadectwem, lub
 2. pracę w banku, w okresie co najmniej rocznym, na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą transakcji walutowych, udokumentowaną świadectwem pracy oraz znajomość przepisów ustawy regulujących działalność kantorową, potwierdzoną złożonym oświadczeniem.

Art.14. 1. Osoba, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności kantorowej, jest obowiązana zapewnić co najmniej:

 1. prowadzenie w sposób trwały i ciągły ewidencji wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej,
 2. prowadzenie, w godzinach działalności kantoru, ciągłego kupna i sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu,
 3. wydawanie dowodów kupna i sprzedaży, imiennego lub na okaziciela, przy każdej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu.

2. Osoba, o której mowa w ust.1, jest obowiązana uzyskiwać, z upływem każdego roku działalności, zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art.12 ust.1.

Art.15. Wartość kupna lub sprzedaży zagranicznych środków płatniczych nie może przekroczyć, w ramach jednej umowy, równowartości 50000 euro.

Art.16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia:

 1. wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej,
 2. warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności kantorowej, a także szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych

- mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w zakresie prowadzenia działalności kantorowej.

Art.17. Przepisu art.11 ust.1 nie stosuje się do banków, oddziałów banków zagranicznych oraz do instytucji kredytowych i oddziałów instytucji kredytowych.

Rozdział 5
Obowiązki związane z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

Art.18. 1. Rezydenci i nierezydenci, przekraczający granicę państwa, są obowiązani zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej, wykonującym kontrolę celną, przywóz do kraju złota dewizowego lub platyny dewizowej, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10000 euro.

2. Rezydenci i nierezydenci, w celu uzyskania potwierdzenia przywozu, mogą zgłaszać organom celnym lub organom Straży Granicznej, wykonującym kontrolę celną, w formie pisemnej, przywóz do kraju krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, których wartość nie przekracza łącznie równowartości 10000 euro.

Art.19. Rezydenci i nierezydenci, dokonujący wywozu za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, których wartość przekracza łącznie równowartość 10000 euro, są obowiązani okazywać organom celnym lub organom Straży Granicznej, wykonującym kontrolę celną, bez ich wezwania, dokumenty potwierdzające uprawnienie do wywozu lub zezwolenie dewizowe uprawniające do wywozu.

Art.20. 1. Rezydenci i nierezydenci są obowiązani przedstawiać organom celnym lub organom Straży Granicznej, wykonującym kontrolę celną, na ich żądanie, przywożone do kraju lub wywożone za granicę wartości dewizowe oraz krajowe środki płatnicze.

2. Organy celne oraz organy Straży Granicznej, wykonujące kontrolę celną, mogą, w celu sprawdzenia, czy przywóz do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz ich wywóz za granicę odbywa się zgodnie z przepisami ustawy lub warunkami udzielonych zezwoleń dewizowych, podejmować czynności kontrolne na zasadach i w trybie kontroli celnej.

Art.21. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:

 1. sposób dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych,
 2. wykaz dokumentów, potwierdzających uprawnienie do wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, oraz ich wzory

- mając na uwadze zapewnienie kontroli obrotu dewizowego z zagranicą.

Rozdział 6
Obowiązki związane z wysyłaniem za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

Art.22. Wysyłanie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej ”Poczta Polska” lub podmiotów uprawnionych do wykonywania w obrocie z zagranicą działalności gospodarczej w dziedzinie poczty, w listach wartościowych, paczkach pocztowych z podaną wartością lub listach poleconych przedstawianych do nadania w stanie otwartym.

Art.23. Rezydenci i nierezydenci, wysyłający za granicę złoto dewizowe lub platynę dewizową, a także krajowe lub zagraniczne środki płatnicze, których wartość przekracza łącznie równowartość 10000 euro, są obowiązani okazywać organom celnym, bez ich wezwania, dokumenty potwierdzające uprawnienie do wysłania lub zezwolenie dewizowe uprawniające do wysłania.

Art.24. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze rozporządzenia:

 1. sposób wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych,
 2. wykaz dokumentów, potwierdzających uprawnienie do wysłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, oraz ich wzory

- mając na uwadze zapewnienie kontroli obrotu dewizowego z zagranicą.

Rozdział 7
Obowiązki związane z przekazami pieniężnymi za granicę oraz rozliczeniami w kraju z nierezydentemi

Art.25. 1. Rezydenci są obowiązani dokonywać przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami za pośrednictwem uprawnionych banków, jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 10000 euro.

2. Na równi z dokonaniem przez rezydenta przekazu pieniężnego za granicę, za pośrednictwem uprawnionego banku, traktuje się sprzedaż przez uprawniony bank rezydentowi, w celu wywozu lub wysłania za granicę, czeku lub innego dokumentu płatnego za granicą.

Art.26. 1. Dokonanie przekazu pieniężnego za granicę lub rozliczenia w kraju z nierezydentem, za pośrednictwem uprawnionego banku, następuje po podaniu przez rezydenta bankowi tytułu prawnego, w związku z którym następuje przekaz lub rozliczenie, a w sytuacji, w której:

 1. powstanie wskazanego tytułu wymaga indywidualnego zezwolenia dewizowego - po przedstawieniu takiego zezwolenia,
 2. kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 10000 euro - po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wskazany tytuł, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. Bank może zażądać dokumentów potwierdzających wskazany tytuł, jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia nie przekracza równowartości 10000 euro; w razie wystąpienia przez bank z takim żądaniem przepis ust.1 pkt 2 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust.3.

3. Dokonanie przekazu lub rozliczenia może nastąpić bez przedstawienia bankowi dokumentów, potwierdzających wskazany tytuł, jeżeli rezydent złoży pisemne oświadczenie o przyczynach ich braku. W razie złożenia takiego oświadczenia i dokonania przekazu lub rozliczenia bez udokumentowania wskazanego tytułu, rezydent jest obowiązany przedstawić bankowi dokumenty, potwierdzające wskazany tytuł, niezwłocznie po ich uzyskaniu, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania przekazu lub rozliczenia.

Art.27. 1. Dokonanie przekazu pieniężnego za granicę lub rozliczenia w kraju z nierezydentem, związanego z osiągnięciem przychodu lub dochodu, w odniesieniu do którego nierezydent podlega w kraju obowiązkowi podatkowemu, następuje, z zastrzeżeniem ust.2, po przedstawieniu bankowi pośredniczącemu w przekazie lub rozliczeniu zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego, potwierdzającego wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wynikającego z takiego obowiązku.

2. W przypadku, gdy przekaz lub rozliczenie jest związane z osiągnięciem przez nierezydenta przychodu lub dochodu, od którego podatek lub zaliczka na podatek są pobierane przez płatnika lub inkasenta będącego rezydentem, dokonanie przekazu lub rozliczenia następuje po złożeniu bankowi, przez płatnika lub inkasenta, pisemnego oświadczenia o obliczeniu i pobraniu podatku lub zaliczki na podatek oraz dowodu wpłaty podatku lub zaliczki na podatek właściwemu urzędowi skarbowemu, o ile zgodnie z odrębnymi przepisami upłynął termin ich płatności.

Art.28. Przepisy art.25 - 27 stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu przez nierezydentów przekazów gotówkowych za granicę oraz wpłat gotówkowych na ich własne rachunki bankowe oraz rachunki bankowe innych nierezydentów.

Art.29. Rezydenci, dla potrzeb kontroli skarbowej, są obowiązani przechowywać dokumenty, o których mowa w art.26 i 27, przez okres pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały dokonane czynności obrotu dewizowego z zagranicą związane z takimi dokumentami.

Rozdział 8
Obowiązki dotyczące zgłaszania danych o obrocie dewizowym z zagranicą

Art.30. 1. Rezydenci, dokonujący obrotu dewizowego z zagranicą, są obowiązani przekazywać Narodowemu Bankowi Polskiemu dane w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.

2. Rezydenci, na żądanie uprawnionego banku, zobowiązanego do przekazywania, na podstawie odrębnych przepisów, danych w zakresie niezbędnym do sporządzania przez Narodowy Bank Polski bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa, są obowiązani udzielać temu bankowi informacji o dokonywanych za jego pośrednictwem obrotach dewizowych z zagranicą.

Art.31. Narodowy Bank Polski jest obowiązany przestrzegać tajemnicy w zakresie danych uzyskanych od banków i rezydentów, w wykonaniu obowiązków określonych w art.30 ust.1, na zasadach określonych w art.23 ust.5 -7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim ( Dz. U. Nr 140, poz.938, z 1998r. Nr 160, poz.1063, z 2000r. Nr 53, poz.648, Nr 62, poz.718 i Nr 119, poz.1252, z 2001r. Nr 8, poz.64, Nr 110, poz.1189 i Nr 154, poz.1784 i 1800 oraz z 2002r. Nr .... , poz. ...... ).

Art.32. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i terminy wykonywania obowiązków, o których mowa w art.30 ust.1, oraz wysokość kwot, których przekroczenie powoduje powstanie tych obowiązków, mając na uwadze zapewnienie niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa danych.

Art.33. Przepisu art.30 ust.1 nie stosuje się do banków, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych.

Rozdział 9
Kontrola wykonywana przez Narodowy Bank Polski

Art.34. 1. Narodowy Bank Polski wykonuje kontrolę:

 1. udzielonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego zezwoleń dewizowych,
 2. działalności kantorowej,
 3. wykonywania obowiązku, o którym mowa w art.30 ust.1.

2. Kontrola Narodowego Banku Polskiego, wykonywana w zakresie określonym w ust.1, polega na sprawdzaniu, czy:

 1. korzystanie z udzielonego zezwolenia dewizowego odbywa się zgodnie z jego warunkami,
 2. działalność kantorowa jest prowadzona zgodnie z ustawą, przepisami wydanymi na jej podstawie oraz warunkami określonymi w zezwoleniu na jej prowadzenie,
 3. obowiązek, o którym mowa w art.30 ust.1, jest wykonywany przez rezydentów oraz czy dane przekazywane w wykonaniu tego obowiązku są zgodne ze stanem faktycznym.

Art.35. Kontrolę, o której mowa w art.34, przeprowadzają pracownicy Narodowego Banku Polskiego, zwani dalej ”kontrolerami”, w siedzibie jednostki kontrolowanej lub siedzibie Narodowego Banku Polskiego, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, zawierającego w szczególności ich nazwiska, numery legitymacji służbowych oraz informację o zakresie kontroli.

Art.36. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany zapewnić kontrolerom warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a także dostęp do całej dokumentacji związanej z zakresem dotyczącym kontroli.

2. Na żądanie kontrolera przedstawiciele oraz pracownicy kontrolowanej jednostki są obowiązani udzielać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz sporządzać zestawienia i obliczenia, w zakresie związanym z przeprowadzaną kontrolą.

3. Kontrolerzy, w związku z przeprowadzaniem kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej, mają prawo do:

 1. wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki w obecności jej przedstawiciela,
 2. poruszania się po terenie kontrolowanej jednostki bez obowiązku posiadania przepustki.

4. Kontrolerzy, w związku z przeprowadzaniem kontroli w jednostce kontrolowanej, nie mogą być poddani rewizji osobistej.

Art.37. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w sporządzonym przez siebie:

 1. protokóle, jeżeli kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej, lub
 2. sprawozdaniu, jeżeli kontrola została przeprowadzona w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.

Art.38. 1. Protokół, o którym mowa w art.37 pkt 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany kontrolowanej jednostce.

2. Protokół kontroli podpisują kontroler i przedstawiciel kontrolowanej jednostki.

3. Odmowa podpisania protokółu przez przedstawiciela kontrolowanej jednostki nie stanowi przeszkody do przekazania jej podpisanego przez kontrolera protokółu.

4. Przedstawiciel kontrolowanej jednostki może, w terminie 14 dni od otrzymania protokółu, zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia co do zawartych w nim ustaleń.

5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanej jednostce.

Art.39. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w art.37 pkt 2, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany kontrolowanej jednostce.

2. Sprawozdanie z kontroli podpisuje kontroler.

3. W zakresie zgłaszania zastrzeżeń przez kontrolowaną jednostkę do ustaleń sprawozdania oraz zajmowania stanowiska do tych zastrzeżeń przez kontrolującego stosuje się przepisy art.38 ust.4 i 5.

Art.40. Rezydenci, dokonujący czynności w zakresie objętym kontrolą Narodowego Banku Polskiego, są obowiązani przechowywać dokumenty, związane z tymi czynnościami, przez okres pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym czynności te zostały dokonane.

Art.41. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości Narodowy Bank Polski przekazuje kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

2. Zalecenia pokontrolne powinny zawierać:

 1. zwięzły opis wyników kontroli, ze wskazaniem naruszonych przepisów prawa,
 2. wnioski wynikające z ustaleń kontroli, zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 3. zobowiązanie jednostki kontrolowanej do powiadomienia o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Art.42. W razie powstania w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa przez kontrolowaną jednostkę lub inny podmiot, Narodowy Bank Polski powiadamia o tym właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art.43. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, tryb wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w art.34, mając na uwadze zapewnienia prawidłowego wykonywania objętych nią czynności.

Rozdział 10
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art.44. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 1992r. Nr 20, poz.78, z 1993r. Nr 28, poz.127, z 1995r. Nr 85, poz.426 i Nr 141, poz.692, z 1996r. Nr 43, poz.189, Nr 146, poz.680 i Nr 156, poz.773, z 1997r. Nr 137, poz.926 i Nr 141, poz.943 i 944, z 1998r., Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000r. Nr 114, poz.1193, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz.1315 oraz z 2001r. Nr 76, poz.809, Nr 98, poz.1068, Nr 123, poz.1353 i Nr 125, poz.1368) wprowadza się następujące zmiany:

 1. skreśla się art.68c;
 2. w art.105 § 4 otrzymuje brzmienie:

“§ 4. Zajęte waluty obce lub inne wartości dewizowe organ egzekucyjny sprzedaje bankowi prowadzącemu ich skup.”

Art.45. W ustawie z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej ( Dz. U. z 1999r. Nr 54, poz.572 i Nr 83, poz.931, z 2000r. Nr 70, poz.816, Nr 104, poz.1103 i Nr 116, poz.1216 oraz z 2001r. Nr 14, poz.143, Nr 81, poz.877 i Nr 110, poz.1189 ) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art.2 w ust.1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

”6) badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie z dnia ........... - Prawo dewizowe ( Dz. U. Nr ....... , poz. ........ ) oraz ograniczeń wprowadzonych na jej podstawie, a także warunków udzielonych zezwoleń dewizowych i zezwoleń na prowadzenie działalności kantorowej.”;

 1. w art.3 skreśla się pkt 3.

Art.46. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997r. - Kodeks celny w art.2779 skreśla się pkt 3.

Art.47. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych ( Dz.U. z 2001r. Nr 60, poz. 623 ) w art.27 skreśla się ust.3.

Art.48. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych ( Dz.U. Nr 139, poz.933, z 1999r. Nr 72, poz.801 oraz z 2000r. Nr 103, poz.1099 i Nr 114, poz.1192 ) skreśla się art.10a.

Art.49. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim ( Dz. U. Nr 140, poz.938, z 1998r. Nr 160, poz.1063, z 2000r. Nr 53, poz.648, Nr 62, poz.718 i Nr 119, poz.1252, z 2001r. Nr 8, poz.64, Nr 110, poz.1189 i Nr 154, poz.1784 i 1800 oraz z 2002r. Nr ..... , poz. ...... ) w art.23:

 1. ust.5 otrzymuje brzmienie:
 2. ”5. Dane indywidualne, o których mowa w ust.2 i 3, mogą być wykorzystywane wyłącznie do sporządzania zestawień statystycznych, ocen i innych opracowań,

  bilansu płatniczego i bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa. Dane te nie mogą być udostępniane osobom trzecim.”;

 3. dodaje się ust.6 i 7 w brzmieniu:

”6. Zestawienia statystyczne, oceny i inne opracowania, zawierające dane indywidualne, o których mowa w ust.2 i 3, umożliwiające powiązanie ich z konkretnym podmiotem lub zidentyfikowanie konkretnego podmiotu, a w szczególności, jeżeli do sporządzenia zestawienia, oceny lub innego opracowania wykorzystano dane dotyczące mniej niż trzech podmiotów lub gdy udział danych dotyczących jednego podmiotu wykorzystanych w zestawieniu, ocenie lub innym opracowaniu jest większy niż trzy czwarte całości, nie mogą one być udostępnione osobom trzecim.

7. Prezes NBP może udostępnić dane indywidualne, o których mowa w ust.2 i 3, oraz zestawienia statystyczne, oceny i inne opracowania, określone w ust.6, uwzględniając przedmiot i cel działania podmiotów, którym mają być one udostępnione, a w przypadku podmiotów zagranicznych, przy uwzględnieniu przestrzegania zasady wzajemności oraz zobowiązań zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Art.50. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ( Dz. U. Nr 140, poz.939, z 1998r. Nr 160, poz.1063 i Nr 162, poz.1118, z 1999r. Nr 11, poz.95 i Nr 40, poz.399, z 2000r. Nr 93, poz.1027, Nr 94, poz.1037, Nr 114, poz.1191, Nr 116, poz.1216, Nr 119, poz.1252 i Nr 122, poz.1316 oraz z 2001r. Nr 8, poz.64, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1195 i Nr 130, poz.1450 i 1452 oraz z 2002r. Nr ........ , poz. ........) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art.5 w ust.2:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

”7) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,”,

 1. dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

”10) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami.”;

 1. skreśla się art.29;
 2. skreśla się art.99;
 3. skreśla się art.99a;
 4. skreśla się art.100;
 5. w art.105 w ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

”3) Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa, a także innym bankom uprawnionym do pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia ........... - Prawo dewizowe ( Dz. U. Nr ......., poz. ........ ).”.

Art.51. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art.30 § 4 otrzymuje brzmienie:
 2. ”§ 4. W wypadku określonym w art.99 § 1 i 2 orzeka się przepadek wartości dewizowych oraz krajowych środków płatniczych, a także można orzec przepadek innych przedmiotów wymienionych w art.29 pkt 1 - 3. W wypadku określonym w art.106d orzeka się przepadek wartości dewizowych, a także można orzec przepadek innych przedmiotów wymienionych w art.29 pkt 1 - 3.”;

 3. w art.34 w § 2 wyrazy ”art.98 § 1 i 2” zastępuje się wyrazami ”art.99 § 1, art.100 § 1, art.101 § 1, art.102 § 1, art.103 § 1, art.104 § 1, art.105 § 1, art.106 § 1, art.106a § 1, art.106b § 1, art.106c § 1 oraz art.106d”;
 4. w art.38 w § 2 w pkt 2 wyrazy ”art.98 § 2” zastępuje się wyrazami ”art.99 § 1”;
 5. w art.49 skreśla się § 4;
 6. w art.53 § 34 otrzymuje brzmienie:
 7. ”§ 34. Użyte w rozdziale 8 kodeksu określenia, a w szczególności: ”rezydent”, ”nierezydent”, ”nierezydent z kraju trzeciego”, ”kraj”, ”kraje trzecie”, ”krajowe środki płatnicze”, ”waluta polska”, ”wartości dewizowe”, ”zagraniczne środki płatnicze”, ”waluty obce”, ”dewizy”, ”waluty wymienialne”, ”złoto dewizowe”, ”platyna dewizowa”, ”obrót dewizowy”, ”obrót dewizowy z zagranicą”, ”obrót wartościami dewizowymi w kraju”, ”działalność kantorowa”, ”uprawniony bank”, ”zezwolenie dewizowe”, mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia ........ - Prawo dewizowe ( Dz. U. Nr ......., poz. ....... ).”;

 8. rozdział 8 otrzymuje brzmienie:

”Rozdział 8

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu

Art.97. § 1. Kto wyłudza indywidualne zezwolenie dewizowe przez podstępne wprowadzenie w błąd organu uprawnionego do udzielania takich zezwoleń,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do roku, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto używa dokumentu uzyskanego w sposób określony w § 1.

§ 3. Usiłowanie przestępstwa skarbowego określonego w § 1 lub 2 jest karalne.

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art.98. § 1. Rezydent, który bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom ustala lub przyjmuje należność od nierezydenta w innej walucie niż waluta wymienialna lub waluta polska,

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art.99. § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom wywozi lub wysyła za granicę wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicze,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, jest mała, sprawca

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Art.100. § 1. Rezydent, który bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom wywozi, wysyła lub przekazuje do krajów trzecich krajowe lub zagraniczne środki płatnicze, z przeznaczeniem na podjęcie lub rozszerzenie w tych krajach działalności gospodarczej,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art.101. § 1. Nierezydent, który bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom nabywa lub zbywa w kraju, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów, papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania albo wierzytelności lub inne prawa, których wykonywanie wiąże się z dokonywaniem rozliczeń pieniężnych,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art.102. § 1. Rezydent, który bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom nabywa:

 1. nieruchomości położone w krajach trzecich lub prawa na takich nieruchomościach,
 2. udziały lub akcje w spółkach, mających siedzibę w krajach trzecich, albo obejmuje udziały lub akcje w takich spółkach,
 3. jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania, mających siedzibę w krajach trzecich,
 4. dłużne papiery wartościowe wyemitowane bądź wystawione przez nierezydentów z krajów trzecich,
 5. wartości dewizowe, zbywane przez nierezydentów z krajów trzecich,
 6. wierzytelności lub inne prawa, których wykonywanie wiąże się z dokonywaniem rozliczeń pieniężnych, zbywane przez nierezydentów z krajów trzecich,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art.103. § 1. Rezydent, który bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom zbywa w kraju trzecim, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów, papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania albo wierzytelności lub inne prawa, których wykonywanie wiąże się z dokonywaniem rozliczeń pieniężnych,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art.104. § 1. Rezydent, który bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom otwiera bądź utrzymuje rachunek w banku lub oddziale banku mającym siedzibę w kraju trzecim,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art.105. § 1. Rezydent, który bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom zaciąga od nierezydenta z kraju trzeciego kredyt lub pożyczkę albo udziela nierezydentowi z kraju trzeciego kredytu lub pożyczki,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art.106. § 1. Rezydent, który bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom udziela zabezpieczenia lub ustanawia zabezpieczenie na rzecz nierezydenta z kraju trzeciego,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”;

 1. po art.106 dodaje się art.106a - 106ł w brzmieniu:

”Art.106a. § 1. Rezydent, który bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom dokonuje na rzecz nierezydenta z kraju trzeciego darowizny mającej za przedmiot wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicze,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art.106b. § 1. Rezydent, który bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom przejmuje od nierezydenta z kraju trzeciego jego dług wobec nierezydenta lub przystępuje do takiego długu,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art.106c. § 1. Kto, bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom dokonuje w obrocie dewizowym z zagranicą rozliczeń pieniężnych,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 106d. Kto bez zezwolenia albo wbrew jego warunkom prowadzi działalność kantorową,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Art.106e. Kto wbrew obowiązkowi nie udziela ustnych lub pisemnych wyjaśnień albo nie udostępnia wymaganych dokumentów związanych z zakresem objętym kontrolą,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art.106f. Kto wbrew obowiązkowi nie zgłasza organom celnym lub organom Straży Granicznej, wykonującym kontrolę celną, przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art.106g. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie okazuje organom celnym lub organom Straży Granicznej, wykonującym kontrolę celną, przy wywozie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu lub zezwolenia dewizowego uprawniającego do wywozu,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2. Tej samej karze podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie okazuje organom celnym, przy wysyłaniu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania lub zezwolenia dewizowego uprawniającego do wysłania.

Art.106h. Kto wbrew obowiązkowi nie przedstawia organom celnym lub organom Straży Granicznej, wykonującym kontrolę celną, na ich żądanie, przywożonych do kraju lub wywożonych za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art.106i. § 1. Kto wbrew obowiązkowi wysyła za granicę wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicze bez pośrednictwa państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej ”Poczta Polska” lub podmiotu uprawnionego do wykonywania w obrocie z zagranicą działalności gospodarczej w dziedzinie poczty,

podlega karze grzywny do 480 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, sprawca

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art.106j. Rezydent, który wbrew obowiązkowi dokonuje przekazu pieniężnego za granicę lub rozliczenia w kraju z nierezydentem bez pośrednictwa uprawnionego banku,

podlega karze grzywny do 480 stawek dziennych.

Art.106k. Rezydent, który wbrew obowiązkowi nie przedstawia uprawnionemu bankowi wymaganych dokumentów albo nie przechowuje dokumentów związanych z dokonanym obrotem dewizowym,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art.106l. Rezydent, który wbrew obowiązkowi nie zgłasza Narodowemu Bankowi Polskiemu danych o dokonanym obrocie dewizowym z zagranicą, w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa lub zgłasza dane niezgodne ze stanem faktycznym,

podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Art.106ł. § 1. Kto, nie dopełniając obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności danego przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej, dopuszcza, chociażby nieumyślnie, do dokonania czynu zabronionego określonego w tym rozdziale,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy wyczerpuje znamiona innego przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego albo jeżeli niedopełnienie obowiązku nadzoru należy do ich znamion.”;

 1. w art.133 w § 1 w pkt 1 wyrazy ”art.98 § 2-4, art.104 § 2 oraz w sprawach ujawnionych z art.104 § 1 i 3” zastępuje się wyrazami ”art.106h oraz w sprawach ujawnionych w zakresie swojego działania przez urzędy celne z art.99 § 1 i 2, art.100 § 1 i 2, art.106f, art.106g § 1 i 2 i art.106k”.

Art.52. W ustawie z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz.960 oraz z 2001r. Nr 5, poz.43, Nr 60, poz.610, Nr 76, poz.811, Nr 87, poz.954 i Nr 100, poz.1085 ) w załączniku do ustawy w Części IV ust.35 otrzymuje brzmienie:

”35. Od zezwoleń:

 1. na prowadzenie działalności kantorowej 1063 zł,
 2. dewizowych indywidualnych 106 zł”.

Art.53. W ustawie z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł ( Dz. U. Nr 116, poz.1216 oraz z 2001r. Nr 63, poz.641 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 1 wyrazy „rezydentów prowadzących działalność gospodarczą” zastępuje się wyrazami „podmioty prowadzące działalność gospodarczą”;

2) w art. 21 w ust. 3:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazie „nadzoru” dodaje się wyrazy „lub kontroli”,

b) w pkt 1 wyrazy „rezydentów prowadzących działalność kantorową” zastępuje się wyrazami „podmiotów prowadzących działalność kantorową”.

Art.54. W ustawie z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz.1252 oraz z 2001r. Nr 111, poz.1195 ) art.7 otrzymuje brzmienie:

”Art.7. Za zgodą banku zrzeszającego banki spółdzielcze mogą wykonywać czynności bankowe, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 7 i 10 ustawy - Prawo bankowe.”.

Art.55. W ustawie z dnia 25 maja 2001r. o skutkach wprowadzenia w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro ( Dz.U. Nr 63, poz. 640 ) w art.3 w ust.1 skreśla się wyrazy “ ; przepisu art.13 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. - Prawo dewizowe ( Dz.U. Nr 160, poz. 1063, z 1999r. Nr 83, poz. 931 i z 2000r. Nr 103, poz. 1099 ) nie stosuje się.”.

Rozdział 11
Przepisy przejściowe i końcowe

Art.56. 1. Postępowanie w sprawach dewizowych wszczęte i nie zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy toczy się według jej przepisów.

2. Pozostają w mocy zezwolenia dewizowe udzielone na podstawie dotychczasowej ustawy, w zakresie, w jakim są wymagane zgodnie z niniejszą ustawą.

Art.57. Do czasu wydania przepisów wykonawczych określonych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez dziewięć miesięcy od dnia jej wejścia w życie, zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.

Art.58. 1. Banki oraz odziały banków zagranicznych uprawnione, na mocy przepisów dotychczasowych, do pośredniczenia w przyjmowaniu i dokonywaniu płatności oraz dokonywaniu transferu krajowych i zagranicznych środków płatniczych w obrocie dewizowym stają się bankami uprawnionymi do wykonywania czynności bankowej w zakresie pośrednictwa w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, z zastrzeżeniem ust.3 i 4.

2. Banki oraz odziały banków zagranicznych uprawnione, na mocy przepisów dotychczasowych, do kupna i sprzedaży wartości dewizowych stają się bankami uprawnionymi do wykonywania czynności bankowej w tym zakresie, z zastrzeżeniem ust.3 i 4.

3. Banki, o których mowa w ust.1 i 2, są obowiązane, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, rozszerzyć określony w statucie przedmiot działania o czynności bankowe określone w art.5 ust.2 pkt 7 i 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ( Dz. U. Nr 140, poz.939, z 1998r. Nr 160, poz.1063 i Nr 162, poz.1118, z 1999r. Nr 11, poz.95 i Nr 40, poz.399, z 2000r. Nr 93, poz.1027, Nr 94, poz.1037, Nr 114, poz.1191, Nr 116, poz.1216, Nr 119, poz.1252 i Nr 122, poz.1316, z 2001r. Nr 8, poz.64, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1195 i Nr 130, poz.1450 i 1452 oraz z 2002r. Nr ........ , poz. ........), pod rygorem utraty dotychczasowych uprawnień w tym zakresie.

4. Oddziały banków zagranicznych, o których mowa w ust.1 i 2, są obowiązane, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wystąpić z wnioskiem o rozszerzenie określonego w zezwoleniu na ich utworzenie przedmiotu działania o czynności bankowe określone w art.5 ust.2 pkt 7 i 10 ustawy wymienionej w ust.3, pod rygorem utraty dotychczasowych uprawnień w tym zakresie.

Art.59. Podmioty uprawnione, na podstawie dotychczasowych przepisów, do prowadzenia działalności kantorowej mogą prowadzić taką działalność, w dotychczasowym zakresie, na warunkach określonych w niniejszej ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie.

Art.60. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o:

 1. osobach krajowych, w rozumieniu prawa dewizowego lub przepisów prawa dewizowego, należy przez to rozumieć rezydentów, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 1,
 2. osobach zagranicznych, w rozumieniu prawa dewizowego lub przepisów prawa dewizowego, należy przez to rozumieć nierezydentów, o których mowa w art.2 ust.1 pkt 2.

Art.61. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o ustawie z dnia 2 grudnia 1994r. - Prawo dewizowe ( Dz.U. Nr 136, poz.703, z 1995 r. Nr 132, poz.641, z 1996r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997r. Nr 71, poz. 449 ) lub ustawie z dnia 18 grudnia 1998r.- Prawo dewizowe ( Dz. U. Nr 160, poz. 1063, z 1999r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000r. Nr 103, poz.1099 ) należy przez to rozumieć niniejszą ustawę.

Art. 62. Traci moc ustawa z dnia 18 grudnia 1998r.- Prawo dewizowe ( Dz. U. Nr 160, poz. 1063, z 1999r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000r. Nr 103, poz.1099 ).

Art.63. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2002r.

 

 

03/8/em


Copyright © NetTAX 1998-2018 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama