Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Umowa abonamentowa

opis | cennik i zamówienie

UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG ABONAMENTOWYCH

§ 1 DEFINICJE

    1. NetTAX - NetTAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

ul. Patriotów 220
04-701 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000087302
NIP 726-000-23-76
kapitał zakładowy: 50 000  PLN

    zwana dalej, AUTOREM.

    2. ABONENT - odbiorca, który wypełnił formularz zamówienia, a następnie uzyskał HASŁO DOSTĘPU pozwalające na logowanie do bazy prawnej i korzystanie z UTWORU.

    3. ABONAMENT - obowiązkowa opłata za okres dostępu wskazany w formularzu zamówienia. Jego wysokość określona jest WARUNKAMI ZAMÓWIENIA.

    4. HASŁO DOSTĘPU - oznacza hasło, w postaci ciągu znaków (litery i cyfry), które wpisane w odpowiednie miejsce SERWISU, umożliwia ABONENTOM korzystanie z UTWORU.

    5.SERWIS - oznacza serwis internetowy, utworzony przez NetTAX, udostępniony w Internecie pod adresem http://www.nettax.pl, w którym prezentowane są:

    - Baza Prawa Polskiego On-Line (UTWÓR) - część dostępna wyłącznie dla ABONENTÓW,

    - Serwis prawno-podatkowy – część ogólnodostępna

    6. UTWÓR -Baza Prawa Polskiego On-Line, zawierająca zbiór informacji z dziedziny prawa m.in. ustawodawstwo, orzecznictwo sądowe oraz piśmiennictwo. UTWÓR w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi własność NetTAX. UTWÓR jest przechowywany i aktualizowany na serwerach NetTAX, a ABONENCI mają do niego dostęp za pośrednictwem Internetu pod adresem http://www.nettax.pl.

    7. UMOWA - oznacza niniejszą umowę.

    8. KONSUMENT - abonent będący osobą fizyczną nabywający usługę, o której mowa w § 2 Warunków Umowy, bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    9.WARUNKI (lub FORMULARZ) ZAMÓWIENIA – integralna część UMOWY, stanowi załącznik do niniejszej umowy, określający cenę, ilości stanowisk oraz czas trwania ABONAMENTU.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

    1. Przedmiotem niniejszej UMOWY jest usługa polegająca na udostępnieniu ABONENTOM Bazy Prawa Polskiego On-Line. Dostęp do Bazy Prawa Polskiego On-Line jest równoznaczny z pełnym dostępem do treści tekstów prawnych umieszczonych na serwerze NetTAX pod adresem http://www.nettax.pl.

    2. Korzystanie z UTWORU przez ABONENTÓW odbywa się na podstawie niniejszej UMOWY oraz WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i obejmuje w szczególności wyświetlanie i przeglądanie na monitorze komputera treści zawartych w UTWORZE.

    3. Korzystanie z UTWORU przez ABONENTÓW nie obejmuje kopiowania UTWORU na dyski lokalne za pomocą off-line browserów (np. get right, net vampire, teleport itp.). ABONENCI podejmujący takie działania będą mieli blokowane HASŁO DOSTĘPU.

§ 3 ŚWIADCZENIA NetTAX

    1. Obowiązkiem NetTAX będzie zapewnienie poprawnego funkcjonowania SERWISU, w szczególności w następującym zakresie:

    - poprawność składających się na UTWÓR danych;

    - wiarygodność i wysoka wartość merytoryczna UTWORU poprzez właściwy dobór i selekcję składających się na UTWÓR danych,

    - aktualność, przy czym NetTAX oświadcza że aktualizacja zawartych w UTWORZE danych będzie następowała niezwłocznie po opublikowaniu aktu normatywnego, nie później niż w ciągu 14 dni od daty opublikowania,

    2. NetTAX zobowiązuje się do udostępniania danych składających się na UTWÓR każdemu ABONENTOWI, który terminowo opłacił ABONAMENT.

    3. NetTAX dołoży należnych starań by UTWÓR funkcjonował prawidłowo. W przypadku jakichkolwiek zakłóceń w poprawnym funkcjonowaniu UTWORU, NetTAX dołoży wszelkich możliwych starań w celu ich usunięcia i przywrócenia poprawnego funkcjonowania UTWORU tak szybko, jak to będzie możliwe.

    4. NetTAX oferuje pomoc hot-line rozumianą jako konsultacje z zakresu obsługi UTWORU za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 15.30,

    5. NetTAX oferuje doradztwo techniczne w zakresie sprzętu i metod dostępu do Internetu.

    6. NetTAX oferuje cykliczne (raz w tygodniu) udostępnianie drogą e-mailową biuletynu prawno-podatkowego, zawierającego najnowsze zmiany prawa, piśmiennictwo, niepublikowane orzecznictwo, przypomnienie ważnych terminów.

§ 4 ŚWIADCZENIA ABONENTA

    1. W zamian za korzystanie z UTWORU, jak również ze świadczonych przez NetTAX usług określonych w § 3, ABONENT zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat tytułem ABONAMENTU, zgodnie z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

    2. W przypadku gdy termin płatności przekracza 14 dni licząc od ostatniego dnia płatności wskazanej na fakturze, NetTAX może zablokować HASŁA DOSTĘPU.

    3. ABONENT zobowiązuje się do powiadomienia NetTAX o każdorazowej zmianie danych wpisanych na zamówieniu, a w szczególności dotyczących: nazwy, formy prawnej, adresu siedziby firmy i danych kontaktowych.

    4. ABONENT zobowiązuje się do korzystania z UTWORU zgodnie z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA. W przypadku logowania z większej ilości stanowisk niż podane w WARUNKACH ZAMÓWIENIA HASŁO DOSTĘPU zostanie zablokowane do czasu zapłaty należności z tytułu logowania z użyciem hasła dostępu z większej ilości stanowisk niż przewiduje zamówienie, na podstawie wystawionej faktury.

§ 5 POWIADOMIENIA

    Wszelkie reklamacje, zawiadomienia i informacje ze strony ABONENTA będą przekazywane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym, faxem lub e-mailem na adres NetTAX podany poniżej:

NetTAX sp. z o. o. w likwidacji
ul. Patriotów 220
04-701 Warszawa
e-mail: nettax@nettax.com.pl

    Wszelkie zawiadomienia, informacje i faktury ze strony NetTAX będą przekazywane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym, faxem lub e-mailem na adres ABONENTA wynikający z wypełnionego formularza zamówienia stanowiącego integralną część UMOWY.

§ 6 SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

    1. Umowa zostaje zawarta z dniem otrzymania zamówienia przez AUTORA. AUTOR zobowiązuje się przesłać ABONAMENTOWI w terminie 2 dni roboczych hasło dostępu do Bazy Prawa Polskiego On- Line.

    2. Przesłanie do NetTAX formularza zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszej UMOWY.

    3. ABONENT odpowiada za poprawność danych zawartych w formularzu zamówienia.

§ 7 CZAS TRWANIA UMOWY

    1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony/określony i dotyczy usługi ciągłej. Po upływie każdego okresu rozliczeniowego wskazanego przez ABONENTA automatycznie wystawiana jest kolejna faktura na taki sam okres.

    2. Usługa, o której mowa w § 2, jest wykonana w momencie rozpoczęcia każdego okresu rozliczeniowego wskazanego przez ABONENTA.

    3. Abonent może rozwiązać umowę nie później niż dwa tygodnie przed końcem okresu rozliczeniowego. Rozwiązanie umowy ma skutek od następnego okresu rozliczeniowego.

§ 8 KARA UMOWNA

    1. W przypadku zerwania przez ABONENTA umowy z przyczyn niezawinionych przez NetTAX przed rozpoczęciem umowy kara umowna wynosi 100% wartości umowy.

    2. W przypadku zerwania przez ABONENTA umowy przed końcem przewidzianego okresu jej trwania z przyczyn niezawinionych przez NetTAX kara umowna wynosi 100% wysokości ABONAMENTU.

    3. W przypadku zmiany WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w okresie trwania umowy ABONENT może rozwiązać umowę w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez NetTAX.

§ 9 ZASTOSOWANIE PRAWA

    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy. Konsument może wystąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich, rzecznika konsumentów i organizacji konsumenckich w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów w razie ich naruszenia przez niniejszą Umowę.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama