Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - styczeń 2004
  2005 I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2002 I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII  
  2004 I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2001 I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII  
  2003 I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII      
nowsze archiwa: 2009, 2008, 2007, 2006
 
30 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Będzie VAT na zlecenia i dzieła

Zobacz...

30 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Niski prąd

Zobacz...

30 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Ryczałty samochodowe bez składek
Różne stawki, ale działanie bezprawne

Zobacz...

30 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - SA/Bk 144/2003
Podstawową różnicą pomiędzy dowodem rejestracyjnym, a świadectwem homologacji jest fakt, że pierwszy z tych dokumentów decyduje o dopuszczeniu pojazdu do ruchu, drugi zaś o jego charakterze - co pociąga za sobą konsekwencje w podatku od towarów i usług...

Zobacz...

29 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Zapis to nie objęcie
Nie dla wszystkich niższa stawka

Zobacz...

29 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Zaskoczeni i przeciwni
Projekt ustawy do napisania od nowa

Zobacz...

29 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 761/2001
Działanie organów podatkowych (kwestionowanie umowy w jednym postępowaniu, a uznanie jej za ważną w drugim) może prowadzić do naruszenia zasady, wyrażonej w art. 121 Ordynacji podatkowej.

Zobacz...

29 stycznia 2004 r.
Wyrok SN - II UK 112/2003
Emerytury lub renty inwalidzkiej oraz dodatków z wojskowego zaopatrzenia emerytalnego nie wypłaca się za okres, za który żołnierz zawodowy otrzymał uposażenie przewidziane w ustawie o uposażeniu żołnierzy. Okresu tego nie sumuje się z okresem, za który żołnierz zawodowy pobrał jednorazowe odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia stosunku wojskowej służby zawodowej.

Zobacz...

28 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Wyrafinowana gra

Zobacz...

28 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Fiskus został powstrzymany

Zobacz...

28 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Groźba interpretacyjnych sporów
Na doradztwo oddzielnie, na księgi oddzielnie

Zobacz...

28 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 741/2001
Posłużenie się w § 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 roku w sprawie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 1993 r. Nr 39, poz. 176 ze zm.) klauzulą generalną "czynności o podobnym charakterze", ustawodawca nie sformułował zamkniętego katalogu usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów...

Zobacz...

28 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA 2564/2001
Wyliczenie w art. 320 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz.U. Nr 23, poz. 202) budynków przeznaczonych do użytku publicznego ma charakter przykładowy i dokonane zostało na użytek zawartej w tym przepisie delegacji...

Zobacz...

27 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Ustawa będzie, ale z poślizgiem i błędami

Zobacz...

27 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Dezodoranty jednak z podatkiem
Budżet nie zarobi, szara strefa zyska

Zobacz...

27 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
VAT bez udogodnień

Zobacz...

27 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 733/2001
W stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2000 r. w ustawie o podatku od towarów i usług nie było odpowiednika art. 19 ust. 3b...

Zobacz...

27 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - III SA 329/2003
O dochodzie ze sprzedaży roszczeń, a nie o odszkodowaniu za utratę w wyniku działania prawa do gruntu, można mówić wyłącznie wtedy, gdy osoba nabywająca roszczenia dekretowe sama dalej ubiega się (lub przynajmniej na taką możliwość) o ustanowienie na swoją rzecz prawa użytkowania wieczystego.

Zobacz...

26 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Fiskus nie chce złożyć broni

Zobacz...

26 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Szansa na zwrot

Zobacz...

26 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Dają, aby nie wziąć
Czas na zbieranie numerów odbiorców

Zobacz...

26 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 684/2001
Jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże niezasadność zwrotu w wysokości zadeklarowanej przez podatnika to wówczas nie jest spełniony warunek określony w pierwszej części art. 21 ust. 6 zdanie ostatnie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

Zobacz...

26 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - II SA/Wr 2217/2003
Czynności związane z przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego nie mogą zostać podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia wyborów. Złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum przed upływem 12 miesięcy od dnia wyborów powoduje, że wniosek jest dotknięty wadą, której nie można usunąć.

Zobacz...

23 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Spór o określanie stawek

Zobacz...

23 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Usługi finansowe bez VAT
Właściciele przejmowanych spółek zapłacą podatek?

Zobacz...

23 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Zarządzanie absurdem

Zobacz...

23 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 627/2001
§ 54 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 156, poz. 1024 z późn. zm.) nie określa nowego terminu rozliczenia podatku naliczonego, a jedynie precyzuje warunki tego odliczenia, które muszą być spełnione w dacie dokonania pomniejszenia podatku należnego o naliczony.

Zobacz...

23 stycznia 2004 r.
Postanowienie NSA - OSA 6/2003
Jeżeli zważy się, że ustawa reguluje sprawę kredytów studenckich jako sprawę cywilną i nie zawiera żadnych unormowań wskazujących na możliwość ingerencji w stosunki cywilnoprawne w formie administracyjno-prawnej, to przepis § 14 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej...

Zobacz...

22 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Jaki obowiązek podatkowy w nowej ustawie

Zobacz...

22 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Tłusty podatnik to skarb
Zmiany w obowiązkach płatnika
Potrącenie to też zapłata

Zobacz...

22 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 2077/2001
Zawężenie porównań jedynie do transakcji zawieranych przez podatnika należy uznać za naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT.

Zobacz...

22 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - III SA 2978/2001
Zgodnie art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej przepisem organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji (przepis nie określa przy tym, że chodzi wyłącznie o decyzję pierwszoinstancyjną) umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zobacz...

Pierwszy Doroczny Bal Charytatywny
Doradców Podatkowych

Zobacz...

21 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Część od podatku, część z własnej kieszeni

Zobacz...

21 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Zostawcie nam kratki

Zobacz...

21 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Stracą odbiorcy, polski film i piłka nożna
Wyliczanie wartości

Zobacz...

21 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1725/2001
Dysponowanie przez podatnika obiektem o przeznaczeniu gospodarczym, a takim jest pawilon handlowy, przesądza ich gospodarcze wykorzystanie, a więc uzyskiwanie przez właściciela dochodu. Dlatego wynajem pawilonu, jednemu podmiotowi, na określony czas stanowi, dokonanie tej czynności z zamiarem wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT.

Zobacz...

21 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - III SA 3088/2001
Jeśli pierwszy podmiot w łańcuchu sprzedaży opodatkowanej VAT nie istniał, to należy uznać, że obrotu nie było. Gdyby uznać w tej sytuacji prawo podatnika do odliczenia, doszłoby do naruszenia prawa.

Zobacz...

20 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Wewnętrzne rozliczenia bez fakturowania
Ułatwienia w handlu

Zobacz...

20 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Stracą przedsiębiorcy, straci także budżet

Zobacz...

20 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Leasing: usługa czy handel?

Zobacz...

20 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1194/2002
W wypadku zwrócenia się podatnika do urzędu skarbowego o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku od spadków i darowizn, urząd ten powinien najpierw rozważyć, czy w ogóle istnieje podstawowa przesłanka umożliwiająca uwzględnienie wniosku podatnika, tzn. zagrożenie ważnych interesów podatnika, w szczególności jego egzystencji (art. 22 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Zobacz...

20 stycznia 2004 r.
Wyrok SN - III RN 70/2002
W odniesieniu do zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług jako obowiązku ciążącego na podatniku z mocy prawa w związku z dokonywaniem czynności obrotu, termin przedawnienia wyznacza przepis art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej...

Zobacz...

19 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Zwrot VAT także przy remontach
Kto musi złożyć oświadczenie?

Zobacz...

19 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Ryczałt z najmu nie dla każdego
Dwie prośby, decyzja w poniedziałek

Zobacz...

19 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1217/2001
Art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej nie odnosi się tylko do postępowania przed organem I instancji (skierowany on jest ogólnie do organów), ponadto należy go interpretować jako przepis umożliwiający stronie wypowiedzenie się nie tylko co do faktycznie zebranego materiału dowodowego, ale również co do jego zupełności...

Zobacz...

19 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Wr 2773/2000
W przypadku, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, organ podatkowy może dokonać wyboru osoby lub osób trzecich, w myśl ustawowej zasady realizacji zobowiązań solidarnych. Jeżeli jednak zarząd spółki jest jednoosobowy, decyzja musi być skierowana tylko do jednego członka zarządu...

Zobacz...

16 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Nadal nie wiadomo jaka będzie stawka
Podatki sprawiedliwe, ale nieuciążliwe

Zobacz...

16 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Powtórka z Kluski
Straci budżet, firmy i sprzedawcy

Zobacz...

16 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1152/2001
Złożenie deklaracji zawierającej kwotę podatku naliczonego po terminie określonym w art. 10 ust. 1 ustawy VAT nie pozbawia podatnika prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony pod warunkiem, że obniżenie takie nastąpiło w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo w rozliczeniu za miesiąc następny.

Zobacz...

16 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Po 1638/2003
Tworzenie rezerwy celowej na etapie wykonywania budżetu miasta jest niezgodne z art. 166 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zobacz...

15 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Kiedy powstanie obowiązek podatkowy?
Przedsiębiorcy proponują dalsze ułatwienia

Zobacz...

15 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Smutne następstwa braku kopii
Co ze wspólnikami i spółkami bez sprawozdań?

Zobacz...

15 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1048/2001
Organy celne, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie są organami podatkowymi, lecz jedynie płatnikami podatku VAT, a ewentualne błędy powstałe przy jego wyliczeniu nie mogą być przez nie korygowane.

Zobacz...

15 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - III SA 3269/2001
W sytuacji, gdy usługi reklamowe w postaci spotów reklamowch mają charakter periodyczny i nie stanowią jednej kompleksowej usługi, uzasadnione jest pomniejszenie przez podatnika podatku należnego w deklaracji VAT-7 w miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie pierwszego etapu realizacji usług reklamowych produktów.

Zobacz...

14 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Konieczny akt notarialny
Nakład nie może przekroczyć limitu

Zobacz...

14 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
VAT zwrócą w PIT

Zobacz...

14 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Nie będzie składek od ryczałtów

Zobacz...

14 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1037/2001
Oparcie się organów podatkowych w zakresie ustalenia dla spółki momentu powstania obowiązku podatkowego wyłącznie na uregulowaniu zawartym w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia Ministra Finansów z 15.12.1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...

Zobacz...

14 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Po 3231/2001
Wniosek o przywrócenie terminu, aby mógł być uznany za zasadny, wymaga uprawdopodobnienia przez zainteresowanego, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy...

Zobacz...

13 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Inwestorzy mogą walczyć o zwrot podatku

Zobacz...

13 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Nie chcesz dopłacić, pilnej cen, umów i dokumentów

Zobacz...

13 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Ryczałtowa fatamorgana
Batalia trwa, finał w Sejmie

Zobacz...

13 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1008-1009/2001
W myśl reguł języka polskiego warunkiem utraty jakiegokolwiek prawa, rzeczy, cechy czy uprawnienia jest konieczność jego wcześniejszego posiadania. Skoro podatnik uprzednio nie korzystał z uprawnienia do zwolnienia od podatku, a zatem go "nie posiadał", jego późniejsza utrata jest niemożliwa...

Zobacz...

13 stycznia 2004 r.
Wyrok SN - I SA/Kr 2075/2000
W postępowaniu celnym w zakresie pełnomocnictw zastosowanie mają przepisy Kodeksu celnego stanowiące lex specialis wobec przepisów działu IV Ordynacji podatkowej, natomiast w zakresie doręczeń pism - stosować należy przepisy Ordynacji podatkowej.

Zobacz...

12 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Obciążenie paliw może być różne
Koniec z niepewnością
Tylko dwa dni na złożenie wniosku

Zobacz...

12 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Nowa ustawa o VAT to nóż w plecy

Zobacz...

12 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1005/2001
Z jednoznacznego sformułowania przepisu art. 14 ust. 3 z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)...

Zobacz...

12 stycznia 2004 r.
Wyrok SN - III SA 2059/2002
Nieodpłatne przekazanie towarów pracownikom, np. paczek świątecznych, podlega VAT. Jeśli podatnik nie wykaże tego w deklaracji, to zachwiane zostaną u niego relacje między sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, a co za tym idzie - błędnie ustali kwoty do odliczenia.

Zobacz...

9 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Pomysł na zwrot budowlanego VAT
Ograniczenia dla aut z "kratką"

Zobacz...

9 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Senatorowie chcą niższej akcyzy
Korzystne poprawki

Zobacz...

9 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 754/2001
Podatnik korzystający z ulgi mieszkaniowej uregulowanej w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn (tekst jedn. Dz.U. Nr 16, poz. 89 z 1997 r. ze zm.) powinien albo w ciągu roku od złożenia zeznania podatkowego w lokalu tym zamieszkać albo w wyjątkowej sytuacji opisanej w ust. 8 tego artykułu przed upływem rocznego terminu lokal ten zbyć. Interpretacja taka wynika z wzajemnego powiązania ust. 2 pkt 5 i ust. 8 art. 16 ustawy.

Zobacz...

9 stycznia 2004 r.
Wyrok SN - III SA 3375/2001
Uznanie danego wydatku za koszty uzyskania przychodów powinno być uzależnione przede wszystkim od jego przeznaczenia...

Zobacz...

8 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Wspólnik płaci mniej
To nie koniec zmagań z fiskusem

Zobacz...

8 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Samochody obciążane szczególnie
Trzeba skorygować koszty

Zobacz...

8 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 862/2001
Brak wymaganego pozwolenia właściwego organu nadzoru budowlanego lub zgłoszenia robot budowlanych wyłącza możliwość uznania wydatków na wykonanie robót budowlanych za wydatki poniesione na potrzeby mieszkaniowe, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 1997 r.).

Zobacz...

8 stycznia 2004 r.
Wyrok SN - I SA/Wr 2617/2000
Organ jednostki samorządu terytorialnego przy umarzaniu zaległości podatkowej musi brać pod uwagę swój interes, a nie Skarbu Państwa.

Zobacz...

7 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Tarcia w rządzie jeszcze trwają

Zobacz...

7 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Karta za ryczałt ewidencjonowany
Przychód brutto czy netto
Duże urzędy, spore problemy

Zobacz...

7 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 721/2001
Zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów muszą odpowiadać rzeczywistemu przebiegowi zdarzeń gospodarczych i muszą być dokonywane w oparciu o materiały źródłowe. Samo dokonanie zapisu w księdze podatkowej nie zwalnia podatnika od obowiązku udokumentowania zdarzeń, będących podstawą zapisu.

Zobacz...

7 stycznia 2004 r.
Wyrok SN - V CK 108/2002
Sprawa z powództwa gminy przeciwko Skarbowi Państwa o naprawienie szkody wyrządzonej przez funkcjonariuszy państwowych w związku z nie przekazaniem, albo przekazaniem po upływie określonego terminu subwencji ogólnej lub dotacji celowej należy do drogi sądowej...

Zobacz...

6 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Ustawa bez składu

Zobacz...

6 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Docelowo PIT tylko 15 i 25 procent
Czasowy przywilej dla młodych i małych firm
Konstytucją w biznesmenów

Zobacz...

6 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 677/2001
Wydatki poniesione na wytworzenie we własnym zakresie obiektów pomocniczych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, gdyż zwiększają one tylko wartość początkową inwestycji.

Zobacz...

6 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Wr 2968/2000
Brak jest podstaw do opodatkowania - jako nieodpłatnych świadczeń - wszystkich nieterminowo regulowanych zobowiązań podmiotów gospodarczych, uznając że wierzyciele świadczą je nieodpłatnie na rzecz swoich dłużników, chyba że organ podatkowy wykazałby, iż strony celowo tak układały swoje stosunki umowne aby ominąć przepisy prawa.

Zobacz...

5 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Czy będzie się krócej czekać

Zobacz...

5 stycznia 2004 r. - przegląd prasy
Fundusze antypodatkowe z podatkiem?
Osobowe ciężarówki na razie zostają

Zobacz...

5 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1907/2001
Za rezygnację ze zwolnienia od podatku nie może być uznana sytuacja, w której podatnik nie składa oświadczenia o wyborze zwolnienia przewidzianego w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), wtedy podatnik nie rezygnuje z przysługującego mu zwolnienia, lecz dokonuje wyboru albo zwolnienia, albo podlegania opodatkowaniu...

Zobacz...

5 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Po 3416/2001
Uchybienie terminowi z art. 19 ust. 3 pkt 1 polega wyłącznie na uwzględnieniu kwot VAT naliczonego w innym rozliczeniu niż ustawowo określone. Nie ma ono związku z terminem składania deklaracji VAT-7, gdyż nawet po jego upływie możliwa jest autokorekta. Przyjmując pojęcie "terminy", którym posługuje się art. 19 ust. 3"b" ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

Zobacz...

2 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1460/2001
W wypadku, gdy przed zakończeniem postępowania o stwierdzenie nadpłaty organ podatkowy wszczął z urzędu postępowanie podatkowe dotyczące tego samego podatku, w którym stwierdzenia nadpłaty żądał podatnik, wszczęte na żądanie podatnika postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty staje się bezprzedmiotowe...

Zobacz...

2 stycznia 2004 r.
Wyrok NSA - III SA 110/2003
Postępowanie o stwierdzenie, w oparciu o przepis art. 228 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, uchybienia terminowi do wniesienia odwołania nie może pozbawiać strony prawa wykazania, że w istocie terminu tego dochowała.

Zobacz...


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama