Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - styczeń 2003
 

2004

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII

2002

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII

 
  2003 I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2001

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII

 
 
31 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - III SA 3357/2000
Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje przerwany przez samo doręczenie tytułu wykonawczego, które stanowi czynność egzekucyjną w rozumieniu art. 32 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nowy termin przedawnienia ustala się licząc pięć lat od końca roku, w którym przedawnienie zaczęło biec na nowo.

Zobacz...

31 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - I SA/Kr 808/2000
Z przepisu art. 167 § 2 Ordynacji podatkowej jednoznacznie wynika, że może mieć on zastosowanie w sprawach wszczynanych na żądanie strony. W postępowaniach wszczynanych z urzędu podatnik może zgłaszać pewne żądania, ale żądania te nie stanowią o treści i zakresie tego postępowania.

Zobacz...

30 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - III SA 165/2001
Konsekwencją obowiązywania w postępowaniu administracyjnym zasady praworządności (art. 120 Ordynacji podatkowej) jest niedopuszczalność stosowania w razie wątpliwości zasady in dubio pro fiskus...

Zobacz...

30 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - I SA/Wr 1576/98
Inspektor kontroli skarbowej działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 ze zm.) i mając kompetencje do określania wielkości wpłaty z zysku przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, ma dla realizacji celów tej ustawy uprawnienie...

Zobacz...

30 stycznia 2003 r.
Obowiązuje od 1 lutego.
Zgodnie § 21a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 269 z późn. zm) podatnicy sprzedający gaz płynny, który jest tankowany do pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem, składają wraz z deklaracją podatkową dla podatku akcyzowego oświadczenie o stanie licznika sumującego sprzedaż gazu płynnego w danym miesiącu. Oświadczenie takie powinno zawierać numery fabryczne posiadanych liczników sumujących sprzedaż gazu płynnego oraz wskazanie stanu danego licznika o określonym numerze fabrycznym na pierwszy i ostatni dzień danego miesiąca rozliczeniowego
 
29 stycznia 2003 r.
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r. obniżyła wszystkie stopy o 25 punktów bazowych:
stopę referencyjną - do 6,50 proc., stopę lombardową - do 8,50 proc., redyskontową - do 7,25 proc., a depozytową - do 4,50. Zmiany wchodzą w życie z dniem 30 stycznia b.r.
 
29 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - I SA/Lu 1048/2001
Opłata manipulacyjna dodatkowa pobrana na podstawie art. 276 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117 z późn. zm.) nie jest należnością celną przywozową w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 8 ww. ustawy, a w związku z tym nie stanowi długu celnego w przywozie określonego w art. 3 § 1 pkt 2 ww. ustawy oraz...

Zobacz...

29 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - I SA/Wr 2632/99
Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776), jak każdy inny przepis wprowadzający zwolnienie od podatków i innych danin, musi być traktowany ściśle, bez możliwości zastosowania wykładni rozszerzającej...

Zobacz...

28 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 802/2002
W art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez przewidziane w przepisie wydatki związane z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 21 ust. 3 (tzn. tych, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji), należy rozumieć wszystkie wydatki wymienione w...

Zobacz...

28 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - I SA/Gd 150/2000
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikowi VAT. Podatnikowi to prawo nie przysługuje, jeśli nie nabył nieruchomości sam, jako podatnik VAT, ale wspólnie z żoną nie będącą uprawnioną do otrzymania faktury VAT...

Zobacz...

27 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - I SA/Ka 866/2001
Jeżeli podatnik na skutek zgłoszenia urzędowi skarbowemu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT został wykreślony z rejestru podatników na podstawie przepisu art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)...

Zobacz...

27 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - III SA 2607/2000
Z przepisu art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 100, poz. 442 ze zm.) wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że jeżeli doszło do przeprowadzenia kontroli przez organ kontroli skarbowej, zaś ustalenia kontroli dotyczą podatku, organ ten ma uprawnienie do wydania decyzji...

Zobacz...

27 stycznia 2003 r.

Przeczytaj na stronach BiznesPartner.pl
Zawarcie umowy na lokal biurowy w spółce jawnej
Czy wspólnik spółki jawnej może zawrzeć umowę najmu z tą spółką na lokal biurowy, który jest jego prywatną własnością i czy ten wynajem będzie w spółce kosztem uzyskania przychodów ? spółka prowadzi książkę przychodów i rozchodów? Oczywiście po stronie wspólnika będzie przychód, z którego będzie się rozliczał jako osoba fizyczna oddzielnie.

Zobacz...

24 stycznia 2003 r.
Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący odpowiedzialności podatników w związku z korektą deklaracji podatkowych
Komunikat w sprawie zasad stosowania Kodeksu karnego skarbowego w związku z korygowaniem deklaracji podatkowej.

Zobacz...

24 stycznia 2003 r.
Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie tzw. samozatrudnienia
W związku z pojawieniem się w prasie nieprawdziwej informacji dotyczącej obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów informuje...

Zobacz...

24 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - III SA 1169/2001
VAT od usług marketingowych można odliczać tylko wtedy, gdy usługi te są kosztami uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Celem takich usług musi zaś być zachęcenie nabywców do zakupu towarów produkowanych przez korzystającego z odliczeń.

Zobacz...

24 stycznia 2003 r.
Wyrok SN - I CKN 112/99
Objęcie konsumenta ochroną środkami przewidzianymi w prawie antymonopolowym nie włącza dochodzenia przez niego roszczeń cywilnoprawnych przed sądem.

Zobacz...

24 stycznia 2003 r.

Przeczytaj na stronach BiznesPartner.pl
Zezwolenia - co warto wiedzieć
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej to kolejne - obok koncesji - ograniczenie zasady swobodnego prowadzenia działalności. Uzyskanie zezwolenia zwykle jest łatwiejsze niż uzyskanie koncesji. Jednak zezwoleniom podlega znacznie więcej dziedzin działalności gospodarczej. Nowe przepisy dotyczące zezwoleń wskazują...

Zobacz...

23 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - III SA 2310/2000
Jeżeli podatnik zbyt wcześnie odliczył VAT wynikający z faktur zakupu, to urząd skarbowy powinien mu przenieść owo odliczenie na kolejne miesiące rozliczeniowe.

Zobacz...

23 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - I SA/Lu 685/2000
Biegu przedawnienia określonego w art. 70 § 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) nie będzie przerywać pierwsza czynność egzekucyjna dokonana na podstawie tytułu wykonawczego wydanego w oparciu o decyzję, której nieważność stwierdzono po dokonaniu tej czynności egzekucyjnej.

Zobacz...

22 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - III SA 2815/2001
Sformułowanie zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, iż nie są zwolnione od podatku od nieruchomości budynki i grunty wpisane do rejestru zabytków w części wykorzystywanej na działalność gospodarczą należy rozumieć ściśle tj. ...

Zobacz...

22 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - SA/Sz 2573/2000
Nie można przyjąć, że z dniem przesłania przez skarżącego pisma zawiadamiającego prezesa zarządu spółki o rezygnacji z funkcji wiceprezesa zarządu i ze stanowiska dyrektora oraz z udziałów w spółce, zgodnie z przepisami kodeksu handlowego, zbył on udziały w spółce.

Zobacz...

21 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - III SA 2377/2001
Przepisy nie odbierają podatnikowi prawa do korekty zwiększającej kwoty VAT do zwrotu, pod warunkiem, że swój błąd poprawi przed wszczęciem kontroli skarbowej. NSA podkreślił, że z art. 19 ust. 3b nie wynikał zakaz korygowania złożonej wcześniej deklaracji VAT-7 tylko dlatego, że prowadzi to do zwiększenia kwoty VAT naliczonego...

Zobacz...

21 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - II SA 1021/2001
Prawo do świadczenia przedemerytalnego nie przysługuje w okresie, za który bezrobotny otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia. Dla charakteru prawnego tego odszkodowania bez istotnego znaczenia jest, czy strony rozwiązały umowę o pracę w drodze wypowiedzenia przez zakład pracy, czy też poprzez "porozumienie stron"...

Zobacz...

20 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - II SA 155/2001
Przewidziany w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 21, poz. 124 ze zm.) obowiązek udostępnienia mieszkańcom gminy dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu nie dotyczy dokumentacji powstałej w związku z załatwieniem spraw indywidualnych w zakresie administracji publicznej...

Zobacz...

20 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - I SA/Wr 2781/99
Od chwili zawarcia umowy kupna - sprzedaży samochodu, z mocy prawa ciążył na stronach umowy obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej (art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. Nr 4, poz. 23 ze zm.) i to bez względu na zawarte w umowie postanowienia (art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. b) tej ustawy)...

Zobacz...

17 stycznia 2003 r.
Wyrok SN - I CKN 847/99
Akcje nabyte lub posiadane przez podmiot zależny nie są traktowane jako akcje własne w rozumieniu art. 465 § 4 KH (aktualnie art. 362 KSH).

Zobacz...

17 stycznia 2003 r.

Wyrok NSA - I SA/Po 3219/2000
Działalność statutowa Ośrodków Ruchu Drogowego jest działalnością oświatową w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.). Egzamin jest sprawdzianem wiedzy oraz umiejętności kierowców (kandydatów na kierowców)...

Zobacz...

16 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - I SA/Wr 32/2000
W sytuacji szczególnego uregulowania ustawowego właściwości rzeczowej i miejscowej organu uprawnionego do wydania decyzji na podstawie art. 245 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), norma wyrażona w tym przepisie wyłącza ogólne zasady określające właściwość organów podatkowych...

Zobacz...

16 stycznia 2003 r.

Wyrok NSA - III SA 3165/2000
W sytuacji, gdy podatnik podatku od towarów i usług w złożonej deklaracji podatkowej zamanifestował swą wolę odliczenia podatku naliczonego z konkretnych faktur VAT, a jedynie wadliwie (przedwcześnie) przyporządkował ten podatek naliczony do okresu rozliczeniowego - organ wydający decyzję wymiarową...

Zobacz...

15 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - I SA/Po 1264/2000
Opłaty za obsługę gwarancyjną, za usługi udzielone kupującemu przez sprzedawcę w ramach gwarancji, za czysto techniczną pomoc lub za konsultacje udzielone przez inżynierów, adwokatów lub księgowych nie stanowią należności licencyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.).

Zobacz...

15 stycznia 2003 r.
Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA - OPS 2/2002
Przepis art. 21 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 ze zm.), ma zastosowanie także do osoby, która w latach 1944 -1956 była zatrudniona w Urzędzie Bezpieczeństwa i nie pełniła w strukturach tego Urzędu służby lub funkcji.

Zobacz...

14 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 955/2000
Do podatku akcyzowego nie mają zastosowania przepisy § 54 ust. 4 pkt 2 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 156, poz. 1024 z późn. zm. - obecnie § 48 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r.

Zobacz...

14 stycznia 2003 r.

Wyrok NSA - III SA 2142/2001
Skoro art. 27a ust. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2002 r. nakazywał pomniejszyć kwotę stanowiącą 19 procent wydatków na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej o odliczenia, z których podatnik skorzystał z tytułu...

Zobacz...

13 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - I SA/Wr 2359/1998
Przepis art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) wprowadził zasadę, że za przychód danego okresu uważa się przychód należny, choćby jeszcze nie został otrzymany. Przez użyte w tym przepisie pojęcie przychodu należnego rozumieć należy posiadającą cechy wymagalności należność...

Zobacz...

13 stycznia 2003 r.

Wyrok NSA - III SA 2510/2000
Datą uzyskania przychodu przy sprzedaży wysyłkowej jest data wystawienia faktury. Przychód powstaje z datą wystawienia faktury i nie można przyjąć, jak to czynili wspólnicy spółki, że mieli do czynienia ze sprzedażą komisową, a wtedy jest to data późniejsza.

Zobacz...

10 stycznia 2003 r.
Wyrok SN - III RN 29/2001
Po uchyleniu przez organ odwoławczy decyzji stwierdzającej istnienie zaległości podatkowej, kwota wpłacona z tego tytułu przez podatnika i zarachowana przez urząd skarbowy z podziałem na należność główną i odsetki za zwłokę, staje się jednorazową nadpłatą w rozumieniu art. 72 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

Zobacz...

10 stycznia 2003 r.

Wyrok NSA - I SA/Ka 437/2001
Efektem wystąpienia przez podatnika z żądaniem stwierdzenia nadpłaty w trybie art. 79 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa jest wydanie przez organ podatkowy decyzji na podstawie art. 21 § 3 tej ustawy w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty, która to czynność wyznacza moment powstania nadpłaty, odmienny od terminów określonych w art. 74 § 2 tej ustawy.

Zobacz...

9 stycznia 2003 r.
Postanowienie NSA - III SA 736/2001
W sytuacji, gdy przepisy procesowe przewidują jakikolwiek środek weryfikacji aktu z zakresu administracji publicznej, to obowiązkiem strony jest z niego skorzystać przed wniesieniem skargi do NSA. Nieskorzystanie z takiego środka weryfikacji rozstrzygnięcia skutkuje niedopuszczalnością skargi...

Zobacz...

9 stycznia 2003 r.

Wyrok NSA - I SA/Wr 2028/2001
Postanowienia zbiorowego układu pracy mogą także mieć wpływ na obowiązki w sferze prawa podatkowego. Zgodnie z art. 238 § 2 pkt 1 Kp postanowienia regulujące kwestie dotyczące układów dotyczą także zakładowych układów zbiorowych pracy...

Zobacz...

8 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - III SA 561/2001
Interpretując pojęcie "produktu gotowego", o którym mowa w pkt 5 poz. 1 załącznika nr 3 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego (...) należy mieć na względzie ilość produktu, którego dotyczyły czynności skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego w akcyzie.

Zobacz...

8 stycznia 2003 r.

Wyrok NSA - I SA/Łd 1324-1383/2001
Usługa, o której mowa w art. 22 § 1 pkt 5 Kodeksu celnego, polegająca na reprezentowaniu kupującego przy zakupie towarów może obejmować również czynności faktyczne polegające na pośredniczeniu (np. wyszukiwanie osób, z którymi można zawierać umowy, udział w rokowaniach przekazywania próbek...

Zobacz...

7 stycznia 2003 r.
Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA - FPS 10/2002
Artykuł 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej pozwala inspektorowi kontroli skarbowej wydać decyzję zobowiązującą regionalną kasę chorych na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) do zwrotu dotacji udzielonej z budżetu państwa, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Zobacz...

7 stycznia 2003 r.

Uchwała SN - III PZP 5/2002
Ogłoszenie upadłości pozwanego pracodawcy nie powoduje konieczności zawieszenia postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 KPC wówczas, gdy przedmiotem sporu jest wyłącznie roszczenie o przywrócenie do pracy. Postępowanie w takiej sprawie winno być kontynuowane przeciwko syndykowi.

Zobacz...

6 stycznia 2003 r.
Kłopoty z siecią
Uzyskanie połącznia z internetem za pośrednictwem łącz TP S.A. w piątek 3 stycznia było prawie niemożliwe. Telekomunikacja Polska bagatelizuje jednak sprawę.

Zobacz więcej w serwisie INTERIA.PL

6 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1641/2000
W każdym wypadku niezapłacenia podatku, w którym zobowiązanie podatkowe tak jak w podatku akcyzowym powstaje w sposób określony w art. 23 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy jest obowiązany wydać decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej, w której stosownie do art. 53 § 4 Ordynacji powinien także określić wysokość odsetek za zwłokę...

Zobacz...

6 stycznia 2003 r.

Wyrok NSA - I SA/Łd 1228/2000
Stosownie do art. 903 Kodeksu cywilnego świadczenia rentowe muszą mieć charakter okresowy. Okresowość zaś nie wynika jedynie ze wskazania w umowie czasu, na jaki została ona zawarta, ani z istnienia odstępu czasowego między spełnionymi świadczeniami...

Zobacz...

3 stycznia 2003 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1152/2000
Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej rozporządzili, wchodzącą w skład ich majątku wspólnego, wierzytelnością wobec państwowej jednostki budżetowej z tytułu robót budowlanych, dostaw lub usług...

Zobacz...

3 stycznia 2003 r.

Wyrok NSA - I SA/Łd 1733/2000
Organy podatkowe mają uprawnienie a nawet obowiązek oceny skutków podatkowych zawartych umów cywilnoprawnych. W świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654)...

Zobacz...

2 stycznia 2003 r.

Wyrok NSA - I SA/Łd 1711/2000
Termin do złożenia wniosku o zwrot podatku od towarów i usług, przewidziany w art. 14a ust. 5 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2000 r. należy uznać za termin materialny, którego naruszenie powoduje skutek prawny w postaci wygaśnięcia prawa przewidzianego w art. 14a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zobacz...

2 stycznia 2003 r.

Wyrok NSA - I SA/Łd 1591/2000
W sytuacjach określonych w art. 64 § 2 Ordynacji podatkowej momentem potrącenia jest dzień złożenia wniosku, jednakże w razie odmowy potrącenia nie dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

Zobacz...


Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama