Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - styczeń 2002
 

2004

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII

2002

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII

 
  2003 I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2001

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII

 


31 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 2981/99
Decyzja ustanawiająca użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz byłego właściciela hipotecznego na podstawie art. 1 dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279), nie ma charakteru restytucyjnego i nie powoduje zwrotu nieruchomości...

Zobacz...

31 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1973/2000
O ile w sprawie o dział spadku wartość poszczególnych przedmiotów spadkowych ustala się według cen z chwili dokonywania działu spadku, to w sprawie podatkowej decydujące są ceny z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Zobacz...

30 stycznia 2002 r.

Komunikat prasowy Ministerstwa Finansów
Komunikat prasowy w sprawie podatkowego traktowania samochodów osobowych modyfikowanych, nie posiadających homologacji samochodu ciężarowego.

Zobacz...

30 stycznia 2002 r.

Pismo MF LK-2325/LM/BG/2001
Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 7.01.2002 r. do izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej umów sprzedaży towarów używanych, zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Zobacz...

30 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1658/2000
Odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązania podatkowe może być orzekana do chwili wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, a więc najdalej do końca okresu przedawnienia zobowiązania ( art. 30 ustawy o zobowiązaniach podatkowych).

Zobacz...

30 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1778/2000
Spółka cywilna nie ma prawa dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych użyczonych jej nieodpłatnie przez wspólników.

Zobacz...

29 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 7092/98
Porównując relacje zachodzące w art. 21 § 3 i art. 69 Ordynacji podatkowej nie można stwierdzić, że ten ostatni stanowi normę szczególną mającą zastosowanie zawsze w razie niedopełnienia przez podatnika warunków uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi...

Zobacz...

29 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 2614/2000
Wadliwy dowód księgowy sam przez się nie niweczy samego faktu poniesienia wydatku, jeżeli rzeczywiście miał on miejsce. Ciężar dowodu w takim przypadku spoczywa na podatniku, który może wskazać fakt poniesienia wydatków także przy pomocy dowodów osobowych.

Zobacz...

25 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1572/2000
Przepis art. 130 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej dotyczy wyłączenia pracownika organu podatkowego, a nie samego organu, ustawodawca bowiem posłużył się w art. 38 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej normą odsyłającą w postaci art. 130 Ordynacji podatkowej...

Zobacz...

25 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - I SA/Łd 1117/99
Spełnienie świadczenia ze zwłoką, w tym także opóźnione wypłacenie przez spółkę z ograniczona odpowiedzialnością dywidendy wspólnikom, nie oznacza, iż w ten sposób doszło do otrzymania przez dłużnika - którym w wypadku wypłaty dywidendy jest spółka - nieodpłatnego świadczenia...

Zobacz...

24 stycznia 2002 r.

Uchwała NSA - FPS 12/2001
Wydając w 1999 r. na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług (lub kwotę zwrotu różnicy podatku)...

Zobacz...

24 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - I SA/Lu 656/2000
W art. 6a ust. 1 ustawy o VAT chodzi o odsprzedaż towarów mających wartość handlową i których sprzedaż jest dopuszczalna w świetle prawa cywilnego.

Zobacz...

23 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1511/2000
Warunek od którego spełnienia uzależnione jest powstanie prawa do odliczenia wynikające z art. 27 ust. 1 pkt 1 lit. d updof, odnosi się nie do transakcji handlowej, lecz uzależnia powstanie tego prawa od faktu, że nabywany budynek został nowo wybudowany...

Zobacz...

23 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SAB 23/2001
Prawo realizacji zadań finansowych ze środków publicznych przysługujące ogółowi podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), nie stanowi uprawnienia, o którym orzeka się w drodze decyzji administracyjnej...

Zobacz...

22 stycznia 2002 r.

Przegląd prasy
Wynagrodzenie nie będące kosztem.
Nie wypłacona dywidenda jest nieodpłatnym świadczeniem.

Zobacz...

22 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - I SA/Łd 1875/2000
Trzydniowy termin wyznaczony na podstawie art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej nie ogranicza uprawnień procesowych strony. Jeżeli strona wypowiedziała się w sprawie zebranego materiału dowodowego wprawdzie po tym terminie ale przed wydaniem decyzji, to obowiązkiem organu jest ustosunkowanie się do stanowiska strony w treści decyzji.

Zobacz...

22 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1502/2000
1. Straty ze źródeł przychodu zwolnionych od podatku na podstawie innych ustaw niż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca traktuje jak te, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy.
2. Strata poniesiona w okresie zwolnienia podatkowego jest stratą bilansową w znaczeniu ekonomicznym z tytułu ponoszenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, a nie stratą w rozumieniu prawa podatkowego.

Zobacz...

21 stycznia 2002 r.

Przegląd prasy
7 procent VAT na mieszkania od deweloperów.
Jak odzyskać VAT od zagranicznych wydatków.

Zobacz...

21 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 2579/2000
Użyte w art. 77 § 2 pkt 2 lit b) Ordynacji podatkowej stwierdzenie – "decyzja w sprawie stwierdzenia nadpłaty” – oznacza zarówno decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty, jak i decyzję stwierdzającą nadpłatę.

Zobacz...

21 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1826/2000
Konsekwencją deklaratoryjnego charakteru decyzji wydawanych na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) był obowiązek podatnika do obliczenia podatku w sposób i w wysokości określonej prawem...

Zobacz...

18 stycznia 2002 r.

Przegląd prasy
W Krajowym Rejestrze Sądowym osoby fizyczne dopiero od 1 stycznia 2004 r.
Import bez cła.

Zobacz...

18 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1842/2000
Tylko wspólnikom spółki cywilnej występującym łącznie w formie spółki cywilnej przysługuje prawo do złożenia wniosku o potrącenie zobowiązania w podatku tej spółki. Pomiędzy majątkiem spółki cywilnej, stanowiącym współwłasność łączną spółki, a osobistymi zobowiązaniami wspólników nie zachodzi stosunek wzajemności.

Zobacz...

18 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 728/2001
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest samodzielną jednostką gospodarczą wykonującą, w zakresie określonym ustawą o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r., Nr 11 poz. 62), zadania z zakresu administracji państwowej. W tym też zakresie, o ile przepisy szczególne (w/w ustawa) nie stanowią inaczej...

Zobacz...

17 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 3052/2000
Zgłoszenie rejestracyjne w swej istocie jest żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego i jeżeli zawiera braki lub nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa, organ podatkowy obowiązany jest wezwać podatnika do usunięcia tych braków...

Zobacz...

17 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 2552/2000
Pojęcie nieruchomości na gruncie Kc. nie jest tożsame z przedmiotem podatku od nieruchomości. Przedmiot podatku obejmuje również obiekty budowlane nie złączone trwale z gruntem, które nie są nieruchomościami w rozumieniu art. 46 Kc., oraz budowle nie będące nieruchomościami zgodnie z w/w przepisem...

Zobacz...

16 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1517/2000
W postępowaniu zabezpieczającym dotyczącym należności podatkowej określonej w decyzji o zabezpieczeniu (art. 33 Ordynacji podatkowej) nie ma zastosowania przepis art. 33 pkt 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z dnia 29 kwietnia 1991 r. Nr 36, poz. 161 ze zm.), zezwalający na kwestionowanie istnienia obowiązku podatkowego.

Zobacz...

16 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1560/2000
Umowa o pracę zawarta pomiędzy prokurentem, a jedynym udziałowcem spółki z o.o. będącym Prezesem jej jednoosobowego zarządu jest nieważna z mocy prawa, ponieważ w tak zawartym stosunku łączącym udziałowca ze spółką brak elementu podporządkowania, a wykonywana przez niego praca była faktycznie świadczona na jego rzecz...

Zobacz...

15 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - I SA/Łd 1045/99
W sytuacji, gdy w wyniku odwołania od decyzji wydanej w trybie art. 226 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.; uchylającej decyzję, od której złożono pierwsze odwołanie) organ odwoławczy uchyla tę decyzję...

Zobacz...

15 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1883/2000
Wadliwość zaksięgowania dowodu nie niweczy wydatku jako kosztu uzyskania przychodu. Wydatki na spłatę zaciągniętej pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego nie spełniają żadnego z kryteriów wymienionych w przepisie art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. “g” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlegają uldze wskazanej w cytowanym wyżej przepisie.

Zobacz...

14 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1701/2000
Bieg 25–cio dniowego terminu, o którym mowa w art. 21 ust. 6 ustawy o VAT rozpoczyna się z dniem wpływu deklaracji do urzędu przez bezpośrednie jej tam złożenie czy też w wyniku nadania jej w sposób określony w art. 161 § 5 Ordynacji podatkowej...

Zobacz...

14 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1489/2000
Izba Skarbowa nie ma uprawnień do oceny na jakim poziomie finansowym można ustanawiać renty nieodpłatne.
Dwukrotne udzielenie pomocy w ciągu roku podatkowego nie wypełnia cech trwałości renty jako świadczenia stałego i ciągłego.

Zobacz...

11 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1340/2000
Ponosząc wydatki na towary i usługi, umożliwiające podatnikowi wykonywanie podstawowej działalności, nie podlegającej VAT, z punktu widzenia podatku od towarów i usług, podatnik jest konsumentem finalnym, do którego zasada potrącalności nie ma zastosowania.

Zobacz...

11 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - I SA/Ka 1097-1107/2000
Zwolnienie określone w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) dotyczy czynności podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, w wyniku których osoby fizyczne określone w tym przepisie osiągają przychody...

Zobacz...

10 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - I SA/Łd 1123/99
Analiza Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych wprowadzonej § 1 Zarządzenia Nr 51 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 grudnia 1991 roku w sprawie stosowania Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (Dziennik Urzędowy GUS z 1991 r. Nr 21, poz. 132) - stanowiącej załącznik do tego Zarządzenia...

Zobacz...

10 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - I SA/Łd 407/2000
Na podstawie art. 29 Kodeksu celnego (ustalenie wartości celnej towaru metoda ostatniej szansy) uzasadnione są odstępstwa w stosowaniu metody wartości kalkulowanej (art. 28 Kodeksu celnego). Odstepstwa od niektórych warunków wartości kalkulowanej nie mogą jednak zaprzeczać zasadniczym jej cechom...

Zobacz...

9 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - I SA/Łd 758/99
Należności z tytułu użytkowania programu komputerowego nie mieszczą się w pojęciu - wymienionych w art. 13 ust. 3 umowy polsko - amerykańskiej o uniknięciu podwójnego opodatkowania - należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania praw autorskich z tytułu twórczości literackiej...

Zobacz...

9 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - I SA/Łd 1926/2000
Przeprowadzenie dowodów uzupełniających na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o NSA jest uzasadnione wówczas gdy jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości dotyczących stanu faktycznego sprawy. Sama możliwość poczynienia odmiennych ustaleń na podstawie nowych dowodów...

Zobacz...

8 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - I SA/Łd 600/99
Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez stronę może być uznane za jej miejsce pracy, w którym można doręczyć skierowane do niej pismo.

Zobacz...

8 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - I SA/Gd 169/2000
Pojęcie "retrospektywnie" użyte w art. 14 § 5 Kodeksu celnego należy rozumieć jako możność wstecznego zastosowania obniżonej stawki celnej w sytuacji gdy w dacie odprawy celnej strona nie spełniła wszystkich określonych przepisami prawa warunków, a uzupełniła je w terminie późniejszym.

Zobacz...

7 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - I SA/Gd 1243/2000
Niepowołanie w podstawie prawnej postanowienia wszczynającego z urzędu postępowanie podatkowe przepisu art. 165 § 2 Ordynacji podatkowej lecz tylko art. 165 świadczy o braku w podstawie prawnej, którego nie można zakwalifikować do innych oczywistych omyłek podlegających sprostowaniu na podstawie art. 215 w zw. z art. 219 Ordynacji podatkowej

Zobacz...

7 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - I SA/Wr 101/2000
Puste środki transportowe podlegają takiej samej opłacie manipulacyjnej jak środki transportu wypełnione towarem na podstawie art. 275 § 3 pkt 1 Kodeksu celnego i § 6 ust. 1 pkt 1f rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne (Dz.U. Nr 139, poz. 937).

Zobacz...

3 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1236-1237/2000
Wybór przez stronę możliwości przewidzianych w art. 213 lub 223 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) musi być konsekwentny, gdyż skorzystanie przez stronę z jednego z wymienionych środków procesowych uniemożliwia, w tym samym czasie, skorzystanie ze środka drugiego.

Zobacz...

3 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - FPS 5/2001
W świetle art 25 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) małżonkowi prowadzącemu indywidualną działalność gospodarczą, nie przysługuje prawo do obniżenia...

Zobacz...

2 stycznia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

Zobacz...

2 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 2892/99
Użyczenie towaru na potrzeby reprezentacji i reklamy jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT, mimo że sama czynność wydania towaru na podstawie umowy użyczenia nie podlega opodatkowaniu (art. 3 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)...

Zobacz...

2 stycznia 2002 r.

Wyrok NSA - III SA 1052/2000
Warunek określony w § 60 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 156, poz. 1024, ze zm.), dotyczący tego aby zlecenie pochodziło od osoby zagranicznej...

Zobacz...


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama