Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Ważne terminy

Dzisiejsza data 26 marca 2017 r.

Jeżeli ostatni dzień terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926, z późn. zm. oraz art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. Nr 1998, Nr 137, poz. 887).

28 marca 2017 r.

 • Wpłata z zysku na rzecz budżetu państwa za miesiąc poprzedni oraz deklaracja WZP-1M od przedsiębiorstw państwowych dokonujących wpłat w formie zaliczek miesięcznych

  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe. § 2 ust. 1 Dz. U. z 1996 r. Nr 21, poz. 99, z późn. zm.)
 • Wpłata z zysku na rzecz budżetu państwa za miesiąc poprzedni oraz deklaracja WZS-1M od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa dokonujących wpłat w formie zaliczek miesięcznych

  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji. § 2 ust. 1 Dz. U. z 1996 r. Nr 21, poz. 100, z późn. zm.)

31 marca 2017 r.

 • Informacja CIT-D o otrzymanych darowiznach składana do urzędu skarbowego w formie samodzielnego formularza przez podatników, którzy nie składają zeznania, a otrzymali darowizny

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 18 ust. 1f Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Złożenie zeznania (CIT-8A lub CIT-8B) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych – podatkową grupę kapitałową, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym i wpłacenie podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (dotyczy to podatników, których rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu),

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 27 ust. 1 Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Wpłata opłaty produktowej na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego oraz sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej składane przez przedsiębiorcę lub organizację odzysku do marszałka województwa

  (USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. art. 15 i 16 Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.)
 • Złożenie zeznania CIT-8 przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zwolnionych podmiotowo od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym i wpłacenie podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (dotyczy to podatników, których rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu)

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 27 ust. 1 Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • sprawozdanie OPAK -1, OPAK-2 i OPAK-3 za poprzedni rok kalendarzowy o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku składane właściwemu marszałkowi województwa przez producentów, importerów, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań

  (Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych art. 7 ust. 1 Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.)
 • sprawozdanie roczne składane przez przedsiębiorcę oraz organizacje odzysku marszałkowi województwa o masie lub ilości opakowań wprowadzonych na rynek krajowy wymienionych w załącznikach do ustawy, o masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje

  (USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. art. 10 ust. 3 Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.)
 • Informacja IFT-2R składana przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, za rok poprzedni w którym dokonano wypłat z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 26 ust. 3 – 3d Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Deklaracja VAT-11 za miesiąc poprzedni w którym powstał obowiązek podatkowy składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 99 ust. 11 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • opłata w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z usługi wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych na wyodrębniony rachunek za miesiąc poprzedni w którym powstał obowiązek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część

  (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 132 ust. 5 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)

5 kwietnia 2017 r.

 • Składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA i imienne raporty miesięczne za miesiąc poprzedni od osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych

  (Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych art. 47 ust. 1 pkt 2 Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)

Copyright © NetTAX 1998-2017 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama