Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Ważne terminy

Dzisiejsza data 29 maja 2017 r.

Jeżeli ostatni dzień terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926, z późn. zm. oraz art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. Nr 1998, Nr 137, poz. 887).

31 maja 2017 r.

 • Przekazanie na rachunek bankowy odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% naliczonej kwoty. Naliczenie ustala się na podstawie przeciętnego zatrudnienia w danym roku

  (USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. art. 6 ust. 2 Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.)
 • Obowiązek przekazania do KRUS przez rolnika lub jego domownika podlegającego ubezpieczeniu rolniczemu i prowadzącego dodatkowo firmę lub współpracującego w jej prowadzeniu zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o wysokości podatku należnego za rok ubiegły

  (Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników art. 5a ust. 4 Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)
 • Druga rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem

  (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Art. 111 ust. 7 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)
 • Obowiązek powiadomienia ZUS przez pracodawcę zatrudniającego osoby otrzymujące świadczenia przedemerytalne lub zasiłki przedemerytalne o wypłaconych im wynagrodzeniach podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w okresie od 1 marca ubiegłego roku do końca lutego bieżącego roku

  (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych art. 6 ust. 8 Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252, z późn. zm.)
 • Deklaracja VAT-11 za miesiąc poprzedni w którym powstał obowiązek podatkowy składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 99 ust. 11 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • opłata w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z usługi wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych na wyodrębniony rachunek za miesiąc poprzedni w którym powstał obowiązek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część

  (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 132 ust. 5 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)

5 czerwca 2017 r.

 • Składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA i imienne raporty miesięczne za miesiąc poprzedni od osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych

  (Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych art. 47 ust. 1 pkt 2 Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)

7 czerwca 2017 r.

 • Podatek dochodowy za miesiąc poprzedni płacony w formie karty podatkowej pomniejszony o zapłaconą składkę na  ubezpieczenie zdrowotne

  (Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne art. 31 ust. 5 Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)
 • Przekazanie kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego, informacja CIT-7 o wysokości pobranego podatku dochodowego za miesiąc poprzedni od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych o których mowa w art. 22 ustawy

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 25a, art. 26 ust. 1, ust. 3 i 3a Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Przekazanie kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego od wypłat należności za miesiąc poprzedni z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 26 ust. 1, ust. 3 Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Przekazanie przez notariuszy organowi podatkowemu właściwemu miejscowo według ich siedziby wypisów aktów notarialnych sporządzonych w poprzednim miesiącu dokumentujących czynności prawne, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego

  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania § 5 Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1640, z późn. zm.)
 • Wpłata przez notariuszy pobranego podatku od spadków i darowizn na rachunek urzędu skarbowego za miesiąc poprzedni, deklaracja SD-2 o wysokości pobranego i wpłaconego podatku, wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom oraz przekazanie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika, odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikami podatku

  (USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. art. 18 ust. 2 Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.)
 • Wpłata przez notariuszy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego za miesiąc poprzedni, deklaracja PCC-2 o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika według ustalonego wzoru wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom oraz przekazanie organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania

  (Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych art. 10 ust. 3a Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, z późn. zm.)
 • Deklaracja AKC-P o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w poprzednim miesiącu)

  (Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  Art. 103 ust. 2 Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.)

Copyright © NetTAX 1998-2017 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama