Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Ważne terminy

Dzisiejsza data 25 lutego 2018 r.

Jeżeli ostatni dzień terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926, z późn. zm. oraz art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. Nr 1998, Nr 137, poz. 887).

25 lutego 2018 r.

 • Deklaracja VAT- 8 oraz podatek od towarów i usług za poprzedni miesiąc składana przez podatników wymienionych w art. 15 ustawy, innych niż zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 50 000 zł

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 99 ust. 8 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • Deklaracja VAT-7 oraz podatek od towarów i usług za poprzedni miesiąc składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 99 ust. 1 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • Deklaracja VAT-12 oraz podatek od towarów i usług za poprzedni miesiąc składana przez podatników świadczących usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 114 ust. 3 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • Deklaracja AKC-4 oraz podatek akcyzowy za miesiąc poprzedni w którym powstał obowiązek podatkowy

  (Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym art. 21 ust.1 pkt 1, art. 24 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust.1 pkt 1 Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.)
 • Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP) składana właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin wpłacany na rachunek właściwej izby celnej za miesiąc poprzedni.

  (Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin art. 14 ust. 1 Dz. U. z 2012 r. Nr 64, poz. 362, z późn. zm.)

28 lutego 2018 r.

 • Roczna opłata rejestracyjna uiszczana na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

  (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  art. 9 Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)
 • Zawiadomienie przez zakład pracy organ rentowy o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym zatrudnionego w zakładzie pracy

  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty § 5 ust. 2 Dz. U. z 1992 r. Nr 58, poz. 290, z późn. zm.)
 • Sprawozdanie za rok ubiegły w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych składane przez podmioty prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych.

  (Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych art. 16 Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.)
 • Wpłata z zysku na rzecz budżetu państwa za miesiąc poprzedni oraz deklaracja WZP-1M od przedsiębiorstw państwowych dokonujących wpłat w formie zaliczek miesięcznych

  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe. § 2 ust. 1 Dz. U. z 1996 r. Nr 21, poz. 99, z późn. zm.)
 • Wpłata z zysku na rzecz budżetu państwa za miesiąc poprzedni oraz deklaracja WZS-1M od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa dokonujących wpłat w formie zaliczek miesięcznych

  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji. § 2 ust. 1 Dz. U. z 1996 r. Nr 21, poz. 100, z późn. zm.)
 • Dokonanie (do końca lutego) rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych PIT-40 o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy. Jeden egzemplarz rocznego obliczenia płatnik doręcza podatnikowi, a drugi przekazuje właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika urzędowi skarbowemu

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 37 ust. 3 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Dokonanie (do końca lutego) rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych PIT-40A przez organy rentowe od podatników uzyskujących dochody z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz świadczeń dla cywilnych ofiar wojny i przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 34 ust. 7 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Sporządzenie (do końca lutego) informacji PIT-11 dla podatników, którym nie dokonano rocznego obliczenia podatku o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku poprzednim i doręczenie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu według miejsca zamieszkania podatnika

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 2 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Sporządzenie (do końca lutego) imiennej informacji PIT-11A przez organ rentowy o wysokości uzyskanego dochodu dla podatników, którym nie dokonują rocznego obliczenia podatku rocznego rozliczenia podatku Jeden egzemplarz informacji organ rentowy doręcza podatnikowi, a drugi przekazuje właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika urzędowi skarbowemu

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 34 ust. 8 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Sporządzenie (do końca lutego) informacji PIT-8S o wysokości wypłaconych stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy przekazywana podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 35 ust. 10 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Przekazanie podatnikowi informacji PIT-R sporządzonej przez płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy dokonujących wypłat należności wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy osobom z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 13 pkt 5 i 6 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Informacja PIT-8C o wysokości przychodów z tytułu dokonywanych wypłat i należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, oraz o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 39 ust. 3 oraz art. 42a Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Przekazanie (do końca lutego) przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 41 ustawy osobom niemających w Polsce miejsca zamieszkania, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy a także urzędom skarbowym właściwych w sprawach osób zagranicznych informacji IFT-1R o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 42 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 - 4 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Deklaracja VAT-11 za miesiąc poprzedni w którym powstał obowiązek podatkowy składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 99 ust. 11 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • opłata w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z usługi wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych na wyodrębniony rachunek za miesiąc poprzedni w którym powstał obowiązek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część

  (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 132 ust. 5 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)

1 marca 2018 r.

 • Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych, za rok ubiegły składane do Urzędu Zamówień Publicznych

  (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych art. 98 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

5 marca 2018 r.

 • Składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA i imienne raporty miesięczne za miesiąc poprzedni od osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych

  (Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych art. 47 ust. 1 pkt 2 Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)

7 marca 2018 r.

 • Podatek dochodowy za miesiąc poprzedni płacony w formie karty podatkowej pomniejszony o zapłaconą składkę na  ubezpieczenie zdrowotne

  (Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne art. 31 ust. 5 Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)
 • Przekazanie kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego, informacja CIT-7 o wysokości pobranego podatku dochodowego za miesiąc poprzedni od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych o których mowa w art. 22 ustawy

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 25a, art. 26 ust. 1, ust. 3 i 3a Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Przekazanie kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego od wypłat należności za miesiąc poprzedni z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 26 ust. 1, ust. 3 Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Przekazanie przez notariuszy organowi podatkowemu właściwemu miejscowo według ich siedziby wypisów aktów notarialnych sporządzonych w poprzednim miesiącu dokumentujących czynności prawne, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego

  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania § 5 Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1640, z późn. zm.)
 • Wpłata przez notariuszy pobranego podatku od spadków i darowizn na rachunek urzędu skarbowego za miesiąc poprzedni, deklaracja SD-2 o wysokości pobranego i wpłaconego podatku, wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom oraz przekazanie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika, odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikami podatku

  (USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. art. 18 ust. 2 Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.)
 • Wpłata przez notariuszy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego za miesiąc poprzedni, deklaracja PCC-2 o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika według ustalonego wzoru wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom oraz przekazanie organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania

  (Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych art. 10 ust. 3a Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, z późn. zm.)
 • Deklaracja AKC-P o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w poprzednim miesiącu)

  (Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  Art. 103 ust. 2 Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.)

Copyright © NetTAX 1998-2018 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama