Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Ważne terminy

Dzisiejsza data 30 lipca 2016 r.

Jeżeli ostatni dzień terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926, z późn. zm. oraz art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. Nr 1998, Nr 137, poz. 887).

31 lipca 2016 r.

 • Złożenie przez podmiot korzystający ze środowiska marszałkowi województwa wykazu zawierającego informacje i dane o których mowa w art. 287 ustawy

  (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska art. 286 ust. 1 Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
 • Wniesienie przez podmiot korzystający ze środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, oraz opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń

  (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska art. 277 ust. 1 i 2, art. 285 ust. 2 Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
 • Składka na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za III kwartał

  (Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników art. 40 ust. 1 Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)
 • Sprawozdanie sporządzane i przedkładane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za okres od 1 stycznia do 30 czerwca przez wprowadzającego sprzęt o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy

  (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  art. 24 ust. 1 Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)
 • Sprawozdanie sporządzane i przedkładane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za okres od 1 stycznia do 30 czerwca przez wprowadzającego sprzęt o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu

  (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  art. 31 ust. 1 pkt 1 Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)
 • Sprawozdanie sporządzane i przedkładane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za okres od 1 stycznia do 30 czerwca przez zbierającego zużyty sprzęt o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu

  (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  art. 40 ust. 1 Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)
 • Sprawozdanie sporządzane i przedkładane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu zawierające informacje o : 

  1. masie przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, wraz z podaniem numeru i nazwy grupy oraz numeru i nazwy rodzaju tego sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy; 
  2. rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów.
  (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  art. 51 ust. 1 Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)
 • Sprawozdanie sporządzane i przedkładane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, przez prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu

  (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  art. 56 ust. 1 Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)
 • Deklaracja VAT-11 za miesiąc poprzedni w którym powstał obowiązek podatkowy składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 99 ust. 11 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • opłata w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z usługi wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych na wyodrębniony rachunek za miesiąc poprzedni w którym powstał obowiązek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część

  (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 132 ust. 5 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)

5 sierpnia 2016 r.

 • Składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA i imienne raporty miesięczne za miesiąc poprzedni od osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych

  (Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych art. 47 ust. 1 pkt 2 Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)

7 sierpnia 2016 r.

 • Podatek dochodowy za miesiąc poprzedni płacony w formie karty podatkowej pomniejszony o zapłaconą składkę na  ubezpieczenie zdrowotne

  (Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne art. 31 ust. 5 Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)
 • Przekazanie kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego, informacja CIT-7 o wysokości pobranego podatku dochodowego za miesiąc poprzedni od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych o których mowa w art. 22 ustawy

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 25a, art. 26 ust. 1, ust. 3 i 3a Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Przekazanie kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego od wypłat należności za miesiąc poprzedni z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 26 ust. 1, ust. 3 Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Przekazanie przez notariuszy organowi podatkowemu właściwemu miejscowo według ich siedziby wypisów aktów notarialnych sporządzonych w poprzednim miesiącu dokumentujących czynności prawne, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego

  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania § 5 Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1640, z późn. zm.)
 • Wpłata przez notariuszy pobranego podatku od spadków i darowizn na rachunek urzędu skarbowego za miesiąc poprzedni, deklaracja SD-2 o wysokości pobranego i wpłaconego podatku, wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom oraz przekazanie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika, odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikami podatku

  (USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. art. 18 ust. 2 Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.)
 • Wpłata przez notariuszy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego za miesiąc poprzedni, deklaracja PCC-2 o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika według ustalonego wzoru wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom oraz przekazanie organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania

  (Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych art. 10 ust. 3a Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, z późn. zm.)
 • Deklaracja AKC-P o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w poprzednim miesiącu)

  (Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  Art. 103 ust. 2 Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.)

Copyright © NetTAX 1998-2016 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama