Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Ważne terminy

Dzisiejsza data 23 lipca 2017 r.

Jeżeli ostatni dzień terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926, z późn. zm. oraz art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. Nr 1998, Nr 137, poz. 887).

25 lipca 2017 r.

 • Deklaracja VAT-7K składana przez małych podatników którzy wybrali metodę kasową oraz osoby rozliczające się kwartalnie za poprzedni kwartał

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 99 ust. 2 - 3 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • Deklaracja VAT- 8 oraz podatek od towarów i usług za poprzedni miesiąc składana przez podatników wymienionych w art. 15 ustawy, innych niż zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 50 000 zł

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 99 ust. 8 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • Deklaracja VAT-7 oraz podatek od towarów i usług za poprzedni miesiąc składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 99 ust. 1 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • Deklaracja VAT-12 oraz podatek od towarów i usług za poprzedni miesiąc składana przez podatników świadczących usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 114 ust. 3 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • Deklaracja AKC-4 oraz podatek akcyzowy za miesiąc poprzedni w którym powstał obowiązek podatkowy

  (Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym art. 21 ust.1 pkt 1, art. 24 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust.1 pkt 1 Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.)
 • Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP) składana właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin wpłacany na rachunek właściwej izby celnej za miesiąc poprzedni.

  (Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin art. 14 ust. 1 Dz. U. z 2012 r. Nr 64, poz. 362, z późn. zm.)

28 lipca 2017 r.

 • Wpłata z zysku na rzecz budżetu państwa za miesiąc poprzedni oraz deklaracja WZP-1M od przedsiębiorstw państwowych dokonujących wpłat w formie zaliczek miesięcznych

  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe. § 2 ust. 1 Dz. U. z 1996 r. Nr 21, poz. 99, z późn. zm.)
 • Wpłata z zysku na rzecz budżetu państwa za miesiąc poprzedni oraz deklaracja WZS-1M od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa dokonujących wpłat w formie zaliczek miesięcznych

  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji. § 2 ust. 1 Dz. U. z 1996 r. Nr 21, poz. 100, z późn. zm.)

31 lipca 2017 r.

 • Złożenie przez podmiot korzystający ze środowiska marszałkowi województwa wykazu zawierającego informacje i dane o których mowa w art. 287 ustawy

  (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska art. 286 ust. 1 Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
 • Wniesienie przez podmiot korzystający ze środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, oraz opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń

  (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska art. 277 ust. 1 i 2, art. 285 ust. 2 Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
 • Składka na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za III kwartał

  (Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników art. 40 ust. 1 Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)
 • Sprawozdanie sporządzane i przedkładane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za okres od 1 stycznia do 30 czerwca przez wprowadzającego sprzęt o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy

  (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  art. 24 ust. 1 Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)
 • Sprawozdanie sporządzane i przedkładane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za okres od 1 stycznia do 30 czerwca przez wprowadzającego sprzęt o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu

  (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  art. 31 ust. 1 pkt 1 Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)
 • Sprawozdanie sporządzane i przedkładane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za okres od 1 stycznia do 30 czerwca przez zbierającego zużyty sprzęt o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu

  (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  art. 40 ust. 1 Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)
 • Sprawozdanie sporządzane i przedkładane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu zawierające informacje o : 

  1. masie przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, wraz z podaniem numeru i nazwy grupy oraz numeru i nazwy rodzaju tego sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy; 
  2. rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów.
  (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  art. 51 ust. 1 Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)
 • Sprawozdanie sporządzane i przedkładane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, przez prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu

  (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  art. 56 ust. 1 Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)
 • Deklaracja VAT-11 za miesiąc poprzedni w którym powstał obowiązek podatkowy składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 99 ust. 11 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • opłata w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z usługi wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych na wyodrębniony rachunek za miesiąc poprzedni w którym powstał obowiązek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część

  (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 132 ust. 5 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)

Copyright © NetTAX 1998-2017 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama