Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Ważne terminy

Dzisiejsza data 6 grudnia 2016 r.

Jeżeli ostatni dzień terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926, z późn. zm. oraz art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. Nr 1998, Nr 137, poz. 887).

7 grudnia 2016 r.

 • Podatek dochodowy za miesiąc poprzedni płacony w formie karty podatkowej pomniejszony o zapłaconą składkę na  ubezpieczenie zdrowotne

  (Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne art. 31 ust. 5 Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)
 • Przekazanie kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego, informacja CIT-7 o wysokości pobranego podatku dochodowego za miesiąc poprzedni od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych o których mowa w art. 22 ustawy

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 25a, art. 26 ust. 1, ust. 3 i 3a Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Przekazanie kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego od wypłat należności za miesiąc poprzedni z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 26 ust. 1, ust. 3 Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Przekazanie przez notariuszy organowi podatkowemu właściwemu miejscowo według ich siedziby wypisów aktów notarialnych sporządzonych w poprzednim miesiącu dokumentujących czynności prawne, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego

  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania § 5 Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1640, z późn. zm.)
 • Wpłata przez notariuszy pobranego podatku od spadków i darowizn na rachunek urzędu skarbowego za miesiąc poprzedni, deklaracja SD-2 o wysokości pobranego i wpłaconego podatku, wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom oraz przekazanie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika, odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikami podatku

  (USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. art. 18 ust. 2 Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.)
 • Wpłata przez notariuszy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego za miesiąc poprzedni, deklaracja PCC-2 o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika według ustalonego wzoru wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom oraz przekazanie organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania

  (Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych art. 10 ust. 3a Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, z późn. zm.)
 • Deklaracja AKC-P o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w poprzednim miesiącu)

  (Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  Art. 103 ust. 2 Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.)

10 grudnia 2016 r.

 • Składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA za miesiąc poprzedni od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nie zatrudniających pracowników opłacających składkę wyłącznie za siebie

  (Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych art. 47 ust. 1 pkt 1 Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)
 • Zgłoszenie INTRASTAT za miesiąc poprzedni składane przez osoby zobowiązane, o których mowa w art. 97 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 068, poz. 0622)

  (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT § 4 Dz. U. z 2010 r. Nr 216, poz. 1422, z późn. zm.)
 • Podatek od gier za miesiąc poprzedni wpłacany na rachunek właściwej izby celnej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach na podstawie zezwoleń udzielonych przed dniem 1 stycznia 2010 r. oraz deklaracje POG-4, POG-4/A, POG-4R składane właściwemu naczelnikowi urzędu celnego

  (Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych art. 129 ust. 1 Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)
 • Podatek od gier za miesiąc poprzedni wpłacany na rachunek właściwej izby celnej przez podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem

  (Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych art. 75 ust. 1 Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)
 • Deklaracja POG-5 składana właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przez podatników podatku od gier za miesiąc poprzedni

  (Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych art. 75 ust. 1 Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)
 • Informacja GHD-1 składana naczelnikowi urzędu celnego za miesiąc poprzedni przez podmioty urządzające gry liczbowe, loterie pieniężne i grę telebingo

  (Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych art. 82 Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)

15 grudnia 2016 r.

 • Podatek leśny płacony przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasów

  (Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym art. 6 ust. 5 pkt 3 Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)
 • Podatek leśny płacony przez osoby fizyczne na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu stanowiącego współwłasność lub znajdującego się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej

  (Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym art. 6 ust. 7 Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)
 • Przekazanie przez sądy organowi podatkowemu właściwemu miejscowo według ich siedziby informacji wynikających ze zdarzeń prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego , o nowo zarejestrowanych i wykreślonych w ciągu ubiegłego miesiąca tłumaczach przysięgłych oraz o dokonanych w ciągu ubiegłego miesiąca pierwszych wpisach do rejestru przedsiębiorców, o ile sąd nie przekazał organowi podatkowemu informacji na podstawie art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 017, poz. 209), i wykreśleniach z rejestru, z podaniem adresu i przedmiotu działalności przedsiębiorcy

  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania § 2 Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1640, z późn. zm.)
 • Przekazanie przez komorników sądowych pisemnych informacji o sprzedażach egzekucyjnych zajętych praw majątkowych i towarów oraz kwocie podatków, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (du.2009.003.0011) oraz w art. 18 (du.2004.054.0535) - organom podatkowym właściwym dla dłużnika ze względu na opodatkowanie tej sprzedaży odpowiednio podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym

  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania § 3 Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1640, z późn. zm.)
 • Składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA i imienne raporty miesięczne za miesiąc poprzedni od osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników

  (Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych art. 47 ust. 1 pkt 3 Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)
 • Składka na Fundusz Pracy

  (USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 107 ust. 1 Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
 • Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  (Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy art. 30 ust. 1 Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.)
 • Informacja podsumowująca za miesiąc poprzedni w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 składana przez podatników podatku od towarów i usług oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, dokonujący wewnątrzwspółnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 100 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • Podatek od nieruchomości płacony przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości

  (Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych art. 6 ust. 9 pkt 3 Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)
 • Podatek od nieruchomości płacony przez osoby fizyczne na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości stanowiącej współwłasność lub znajdującej się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek nie posiadających osobowości prawnej

  (Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych art. 6 ust. 11 Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

Copyright © NetTAX 1998-2016 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama