Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Ważne terminy

Dzisiejsza data 20 marca 2019 r.

Jeżeli ostatni dzień terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926, z późn. zm. oraz art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. Nr 1998, Nr 137, poz. 887).

20 marca 2019 r.

 • Zbiorcza deklaracja miesięczna składana przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych składana do urzędu skarbowego dotycząca opłaty wynikającej z tej usługi za miesiąc poprzedni w którym powstał obowiązek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część

  (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 132 ust. 2 Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)
 • Wpłata pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiąc poprzedni na rachunek właściwego urzędu skarbowego od osób określonych w art. 41 ustawy oraz spółdzielni o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 42 ust.1 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Wpłata pobranej zaliczki na podatek dochodowy na rachunek właściwego urzędu skarbowego od dokonanych w miesiącu poprzednim wypłat należności osobom zatrudnionym w gospodarstwie domowym na podstawie umowy aktywizacyjnej

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 35a ust. 1 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Wpłata pobranej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni na rachunek właściwego urzędu skarbowego przez płatników określonych w art. 42e ustawy tj. komorników lub podmioty niebędące następcą prawnym płatnika, w sytuacji gdy przejęli zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 42e ust. 1 i 4 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Wpłata pobranej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni na rachunek właściwego urzędu skarbowego przez płatników określonych w art. 41 ust. 1 ustawy od dokonanych wypłat należności  i świadczeń osobom określonym w art. 3 ust. 1 z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4 – 19 oraz art. 18 ustawy.

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 42 ust. 1 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Wpłata pobranej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni na rachunek właściwego urzędu skarbowego przez płatników określonych w art. 31, 33 – 35 ustawy od dokonanych wypłat z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, emerytur i rent krajowych i zagranicznych

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 38 ust. 1 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu przez jednego z małżonków za miesiąc poprzedni, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód, składane właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa,  osiągający ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy.

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 8 ust. 4 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej za miesiąc poprzedni w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, przy czym zaliczka za ostatni miesiąc roku jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do dnia 20 ostatniego miesiąca roku podatkowego wpłacana przed podatników wymienionych w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 oraz w art. 3 ust. 2 ustawy.

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 25 ust. 1 i 1a Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej za miesiąc poprzedni w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące wpłacana przez podatników uzyskujących w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów wynosił co najmniej 50 %.

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 25 ust. 1 – 1c i 2a Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Wpłata zryczałtowanego podatku przez podatników uprawnionych do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku, wydatkujący dochody na inne cele niestatutowe.

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 26 ust. 4 i 5 Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Zaliczka za miesiąc poprzedni w wysokości 1/12 podatku należnego (lub przypadającego proporcjonalnie na jeden miesiąc, jeżeli rok podatkowy trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy) wykazanego w zeznaniu, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, składana przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy w terminie wpłaty pierwszej zaliczki zawiadomili urząd skarbowy o wyborze uproszczonej formy wpłat zaliczek, z wyłączeniem podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym.

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 25 ust. 6 - 10 Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Wpłata podatku za miesiąc poprzedni wpłacana przez podatników uprawnionych do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, którzy uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na te cele i dochód ten wydatkowali na inne cele.

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 25 ust. 4 Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • Wpłata kwoty odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych za miesiąc poprzedni, w którym upłynął roczny okres używania składników majątku podlegających amortyzacji.

  (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. art. 16e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
 • miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych oraz wniosek o wypłatę dofinansowania za poprzedni miesiąc składana przez przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne

  (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych § 5 Dz. U. z 2009 r. Nr 8, poz. 43, z późn. zm.)
 • Wpłata kwoty odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przed upływem roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia, za miesiąc następujący po miesiącu, w którym ten rok upłynął lub za miesiąc następujący po miesiącu, w którym podatnik zaliczył je do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przed upływem roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opłacających podatek według skali podatkowej lub opłacających 19 % podatek, którzy nabyli lub wytworzyli we własnym zakresie składniki majątku określone w przepisach ustawy dotyczących amortyzacji, o wartości początkowej przekraczającej 3 500 zł, i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczyli ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich używania przekroczy rok.

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 22e ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Deklaracja POG-P składana właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przez płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera za miesiąc poprzedni

  (Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych art. 75 ust. 6 Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)
 • Podatek od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera za miesiąc poprzedni wpłacany na rachunek właściwej izby celnej przez podmioty urządzające turniej gry pokera

  (Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych art. 75 ust. 6 Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)
 • Wpłata należnego ryczałtu przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych za miesiąc poprzedni

  (Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne art. 21 ust. 1 Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)
 • Deklaracja za poprzedni miesiąc oraz składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opłacana przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

  (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych art. 49 ust. 2 Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 44 ust. 6, art. 43 ust. 4 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19 % stawką na zasadach określonych w art. 30c, art. 9a ust. 7 ustawy.

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 44 ust. 6, art. 43 ust. 4 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym lub stawki 19% od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub w art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy wpłacana przez podatników, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 44 ust. 6b i art. 44 ust. 6c pkt 3 oraz art. 44 ust. 6h Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni, w którym podatnik uzyskał dochód (lub w którym podatnik wrócił do kraju) wpłacana przez podatnika osiągającego dochody bez pośrednictwa płatników, z tytułu: stosunku pracy z zagranicy, emerytury i renty z zagranicy, z działalności określonej w art. 13 pkt 2, 4 i 6 – 9 ustawy.

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 44 ust. 3a, 3e i 7 Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiąc poprzedni przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy osiągający przychody określone w art. 29 ustawy, bez pośrednictwa płatnika.

  (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 44 ust. 1b Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
 • Podatek tonażowy za miesiąc poprzedni wpłacany do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku tonażowego

  (Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym art. 12 ust. 1 Dz. U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1353, z późn. zm.)

25 marca 2019 r.

 • Deklaracja VAT- 8 oraz podatek od towarów i usług za poprzedni miesiąc składana przez podatników wymienionych w art. 15 ustawy, innych niż zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 50 000 zł

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 99 ust. 8 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • Deklaracja VAT-7 oraz podatek od towarów i usług za poprzedni miesiąc składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 99 ust. 1 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • Deklaracja VAT-12 oraz podatek od towarów i usług za poprzedni miesiąc składana przez podatników świadczących usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu

  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 114 ust. 3 Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
 • Deklaracja AKC-4 oraz podatek akcyzowy za miesiąc poprzedni w którym powstał obowiązek podatkowy

  (Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym art. 21 ust.1 pkt 1, art. 24 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust.1 pkt 1 Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.)
 • Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP) składana właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin wpłacany na rachunek właściwej izby celnej za miesiąc poprzedni.

  (Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin art. 14 ust. 1 Dz. U. z 2012 r. Nr 64, poz. 362, z późn. zm.)

28 marca 2019 r.

 • Wpłata z zysku na rzecz budżetu państwa za miesiąc poprzedni oraz deklaracja WZP-1M od przedsiębiorstw państwowych dokonujących wpłat w formie zaliczek miesięcznych

  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe. § 2 ust. 1 Dz. U. z 1996 r. Nr 21, poz. 99, z późn. zm.)
 • Wpłata z zysku na rzecz budżetu państwa za miesiąc poprzedni oraz deklaracja WZS-1M od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa dokonujących wpłat w formie zaliczek miesięcznych

  (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji. § 2 ust. 1 Dz. U. z 1996 r. Nr 21, poz. 100, z późn. zm.)

Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama