28 czerwca 2005 r.

Piotr Baran
Asystenci Doradcy Podatkowego
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "BUK"
ul. Patiotów 220, 04-701 Warszawa
tel/fax: (22) 812-10-15

W Dzienniku Ustaw nr. 110, poz. 926 opublikowano Ustawę z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Nowelizacja wprowadza zasadę, że następujące środki prawne:
nakazy pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi,
sprzeciwy przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy albo jego części,
wystąpienia o usunięcie stwierdzonych naruszeń, a także o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób winnych,
odnoszące się do terenowych jednostek organizacyjnych pracodawcy, inspektor pracy będzie kierował do pracodawcy, bez względu na swoją właściwość terytorialną.
Ponadto jeżeli usunięcie naruszeń przepisów prawa pracy nie będzie wymagało decyzji pracodawcy, a także gdy nie będzie można inaczej uniknąć niebezpieczeństwa zagrażającego życiu lub zdrowiu pracowników, inspektor pracy będzie wydawał decyzję w przedmiocie nakazów, o których mowa w art. 9 pkt 1-2a, osobie kierującej terenową jednostką organizacyjną pracodawcy. Ta zmiana sprowadza się do przesunięcia dotychczasowego ust. 5 art. 21a ustawy o PIP do przepisu art. 21 ust. 2 zd. 2. W konsekwencji z dniem wejścia w życie nowelizacji przestanie obowiązywać przepis art. 21a ust. 5 ustawy o PIP.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 7 lipca br.