15 czerwiec 2005 r.

Piotr Baran
Asystent Doradcy Podatkowego
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "BUK"
ul. Patiotów 220, 04-701 Warszawa
tel/fax: (22) 812-10-15

W Dzienniku Ustaw z 2005 r. nr 103 opublikowane zostały m. in. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniające następujące rozporządzenia wykonawcze do ustawy o podatku akcyzowym:

 

1/ Na podstawie rozporządzenia opublikowanego pod poz. 863 w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 966 ze zm.) w § 8 dodano nowy ust. 1a, według którego zwolnienie od akcyzy olejów napędowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.15, objętych kodami CN 2710 19 41, 2710 19 45 lub 2710 19 49, i olejów opałowych, z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C oraz których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa od 890 kg/m3, bez względu na symbol PKWiU, sklasyfikowanych w pozycji CN 2710, dotyczy wyłącznie sprzedaży wyrobów oznaczonych i zabarwionych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Ponadto przesunięto w czasie wejście w życie nowego brzmienia § 15 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, dotyczącego zwolnienia od akcyzy gazu płynnego - propanu, butanu, mieszaniny propanu – butanu, w przypadkach, gdy są one zużywane do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych lub do innych celów niż opałowe; nastąpi to nie 17 czerwca br., a 1 sierpnia br.

 

2/ W Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 87, poz. 825 ze zm., zwanego dalej rozporządzeniem) dokonano m. in. następujących zmian:

Odnosząc się do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 814), które jeszcze nie weszły w życie, ustawodawca utrzymuje:

Zapisy tego aktu prawnego wchodzą w życie z dniem 17 czerwca 2005 r.