9 maj 2005 r.

Piotr Baran
Asystent Doradcy Podatkowego
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "BUK"
ul. Patiotów 220, 04-701 Warszawa
tel/fax: (22) 812-10-15

 

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

W Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 78, poz. 682, opublikowana została ustawa z dnia 11 marca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Nowelizacja wprowadza zmianę w terminach przechowywania pisma, które ma być doręczone, w przypadku doręczeń zastępczych. Wchodzi ona w życie z dniem 6 czerwca 2005 r.

Do tej pory poczta czy właściwy urząd gminy przechowywały pismo przez okres 7 dni. Ustawa nowelizacyjna przedłuża ten termin do 14 dni. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru z poczty lub w urzędzie gminy (miasta) będzie pozostawiane, najwyżej dwukrotnie, w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, w drzwiach mieszkania adresata albo jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź (tu nowość) w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata (nowelizacja usunęła wymóg pozostawiania zawiadomienia w miejscu widocznym na nieruchomości, której postępowanie dotyczy). Pierwsze zawiadomienie będzie informowało o możliwości odbioru pisma w terminie 7 dni. W razie niepodjęcia przesyłki w tym terminie, dokonywane będzie powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Oczywiście pozostaje zasada, że doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia terminu, w ciągu którego istnieje możliwość odebrania pisma z poczty lub w urzędzie gminy (miasta), tyle, że termin ten będzie odpowiednio wydłużony, stosownie do zmian wyżej opisanych. W takim razie pismo pozostawiane będzie w aktach sprawy.

Powyższe, znowelizowane zasady doręczania zastępczego będą stosowane odpowiednio do doręczania pism jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym.