12 kwietnia 2005 r.

Piotr Baran
Asystent Doradcy Podatkowego
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "BUK"
ul. Patiotów 220, 04-701 Warszawa
tel/fax: (22) 812-10-15

W Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 58, poz. 510, opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, które określa wzór dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling oraz szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów. Dane zawarte w tych dokumentach stanowią podstawę do ustalania informacji o masie lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, które to informacje powinny się znaleźć w sprawozdaniu rocznym, składanym, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, przez przedsiębiorców lub organizacje odzysku, na których spoczywają obowiązki określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.), marszałkowi województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy lub organizacji odzysku.

Egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk (określonego w zał. nr 1 do rozporządzenia) są przeznaczone dla:

1) przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do odzysku - egzemplarz oznaczony symbolem literowym A,

2) prowadzącego odzysk - egzemplarz oznaczony symbolem literowym B,

3) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska - egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

Egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie recykling (określonego w zał. nr 2 do rozporządzenia) są przeznaczone dla:

1) przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do recyklingu - egzemplarz oznaczony symbolem literowym A,

2) prowadzącego recykling - egzemplarz oznaczony symbolem literowym B,

3) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska - egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

Dokument potwierdzający odrębnie odzysk i odrębnie recykling jest wystawiany:

1) każdorazowo przy przyjmowaniu odpadów do odzysku lub recyklingu lub

2) zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za poszczególne kwartały w danym roku sprawozdawczym.

Przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem ogłoszenia, tj. 7 kwietnia 2005 r.