7 marca 2005 r.

Piotr Baran
Asystent Doradcy Podatkowego
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "BUK"
ul. Patiotów 220, 04-701 Warszawa
tel/fax: (22) 812-10-15

W Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 33, poz. 291, opublikowana została ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Nowelizacja wprowadza szereg istotnych zmian, które wchodzą generalnie w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

Wyraźnie określono, że przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów lub produktów w opakowaniach, które uprzednio zostały wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub we-wnątrzwspólnotowego nabycia. Określono także, że obowiązki nałożone ustawą obejmują przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia na potrzeby własne.

Wprowadzono obowiązek odzyskiwania odpadów opakowaniowych od opakowań określonych w załączniku nr 1 do ustawy (z których wyłączono opakowania wielomateriałowe; postanowiono jednakże, że całą masę tego opakowania uwzględnia się w masie opakowań, których rodzaje wymieniono w załączniku nr 1 do ustawy, według rodzaju materiału, którego zawartość w masie opakowania wielomateriałowego jest największa), które do tej pory podlegały jedynie obowiązkowi recyklingu. Przedsiębiorcy w roku 2007 zobowiązani są do osiągnięcia co najmniej 50% poziom odzysku tych odpadów. Sposób obliczania opłaty produktowej za niewykonanie obowiązku odzysku tych odpadów określa nowy załącznik nr 5 do ustawy.

Nastąpiła zmiana w określeniu produktów objętych ustawą, a wymienionych w załącznikach nr 2 i 3. Zmniejszono także procentowe poziomy odzysku dla niektórych rodzajów produktów wymienionych w załączniku nr 4 (akumulatory niklowo-kadmowe, ogniwa i baterie galwaniczne), wprowadzono nowe rodzaje towarów, dla których należy osiągnąć określone poziomy odzysków (akumulatory niklowo-żelazowo, materiały reklamowe, katalogi handlowe - symbol PKWiU 22.22.12).

Sprecyzowano sytuację, w jakiej przedsiębiorcy mogą samodzielnie realizować obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Mogą tak postępować wyłącznie z wytworzonymi przez siebie odpadami lub odpadami takiego samego rodzaju i w takiej samej masie lub ilości, jak powstały z wprowadzonych przez siebie produktów lub produktów w opakowaniach, ale w ty drugim przypadku tylko poprzez zorganizowaną sieć selektywnego zbierania.

Istotnie zmieniono datę rozpoczęcia działalności obciążonej obowiązkami wynikającymi z ustawy. Jak do tej pory będzie to data powstania pierwszego długu celnego, a także data pierwszego wprowadzenia na terytorium Polski (a nie data pierwszej sprzedaży).

Sprecyzowano zasady ustalania masy lub ilości odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi, a także zasady sporządzania dokumentacji potwierdzających odzysk i recykling (art. 1 pkt 7 ustawy nowelizacyjnej oraz art. 11 ustawy nowelizowanej).

Opłatę produktową zapłacą nie tylko przedsiębiorcy lub organizacje odzysku, które nie osiągnęły wymaganego poziomu odzysku i recyklingu, ale także przedsiębiorcy, którzy nie wykonują obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów (podmioty te będą także objęte obowiązkiem złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej). Istotne novum stanowi regulacja, że nie będzie się płacić opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość nie będzie przekraczać 50 zł. Masa w kilogramach będzie podstawa naliczania opłaty produktowej także dla materiałów reklamowych, katalogów handlowych itp. Zmieniono także maksymalne stawki opłaty produktowej (art. 1 pkt 11 ustawy nowelizacyjnej oraz art. 14 ust. 1 ustawy nowelizowanej).

Przypomnieć jeszcze należy, że maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2005r. określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. (M. P. z dnia 20 sierpnia 2004 r. Nr 35, poz. 615) oraz że termin złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej za 2004r. upływa 31 marca br. O zasadach obowiązujących w tym zakresie w 2004r. Pisaliśmy w artykule pt. Obowiązki sprawozdawczo-finansowe w zakresie obrotu opakowaniami, opublikowanym 9 września 2004r. w dziale Opinie ekspertów.