Piotr Baran
Asystent Doradcy Podatkowego
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "BUK"
ul. Patiotów 220, 04-701 Warszawa
tel/fax: (22) 812-10-15

 

W związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (publikacja nowelizacji - Dz. U. z 2004 r. nr 232, poz. 2331) z dniem 10 listopada br. wprowadzono następujące zmiany w zakresie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne:
1. Wydłużono termin dokonywania zgłoszenia celnego do procedury wywozu towarów wspólnotowych przeznaczonych na zaopatrzenie statków znajdujących się w polskim porcie i wykorzystywanych w ruchu międzynarodowym do krajów trzecich zarejestrowanych w RP i pływających pod polską banderą lub zarejestrowanych za granicą i pływających pod obcą banderą, z 3. do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił wywóz towarów.
2. Wydłużono termin dokonywania zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu lub procedurą wywozu czasopism i książek, z 3 do 5. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Zgłoszenia można nadal dokonywać w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
3. Wydłużono termin dokonywania zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu lub wywozu towarów przesyłanych transportem przesyłowym, z 3. do do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Zgłoszenia można nadal dokonywać w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Ponadto wprowadzono w tym wypadku odesłanie o odpowiednim stosowaniu art. 227 ust. 3 lit. b Wspólnotowego Kodeksu Celnego w zakresie terminu na uiszczenie należności wynikających ze zgłoszenia celnego, co oznacza, że uiszczenie należności w odniesieniu do tej grupy towarów następuje najpóźniej szesnastego dnia miesiąca następnego.
4. Wydłużono termin dokonywania zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu towarów rolnych, według procedury, o której mowa w art. 37 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r., z 3. do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.
5. Dodano przepis, że zgłoszenia celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów niewspólnotowych, nabytych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym przez podróżnych udających się do pozostałej części obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, są dokonywane przez operatora, o którym mowa w art. 799 lit. c Rozporządzenia Wykonawczego (tj. dowolną osobę, która prowadzi działalność obejmującą składowanie, obróbkę, przetwarzanie, sprzedaż lub nabywanie towarów w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym), na dokumencie SAD w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży towarów. Zgłoszenie celne powinno zawierać elementy kalkulacyjne z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego. Podobnie jest w przypadku zgłaszania przez operatora do procedury wywozu towarów wspólnotowych nabytych na terenie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego przez podróżnych opuszczających obszar celny Wspólnoty.
6. Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu towarów rolnych, które mają zostać wyprowadzone z obszaru celnego Wspólnoty przez urząd celny wyprowadzenia znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy dołączyć oryginał karty kontrolnej T5 i trzy kopie tej karty lub zestaw T5 składający się z oryginału karty kontrolnej T5 oraz kart T5 bis albo list towarowych T5 i trzy kopie tego zestawu. Dotyczy to towarów, dla których wymagane jest posiadanie specjalnego pozwolenia na wywóz, wynikającego z rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r., a także towarów, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową. Po przyjęciu tego zgłoszenia celnego funkcjonariusz celny w polu A karty T5 umieszcza datę jej wystawienia, a w polu B umieszcza następujący wpis: "Ministerstwo Finansów, Departament Kontroli Celnej, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, POLAND.