Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 10 grudnia 2012 r.,
sygnatura IPTPB2/415-633/12-4/MD

    Przychód z odpłatnego zbycia otrzymanej w drodze darowizny nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie obejmujący również kwotę otrzymanej dopłaty z tytułu różnicy w wartości zamienianych nieruchomości, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego powodu w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2012 r. (data wpływu 4 września 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 listopada 2012 r. (data wpływu 29 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu z tytułu zamiany nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 4 września 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu z tytułu zamiany nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
 
    Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749)Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 20 listopada 2012 r., Nr IPTPB2/415-633/12-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 
    Wezwanie z dnia 20 listopada 2012 r. skutecznie doręczono w dniu 22 listopada 2012 r., następnie w dniu 29 listopada 2012 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 28 listopada 2012 r.).
 
    W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
 
    Na podstawie umowy darowizny (Nr Rep.), zawartej w dniu 20 maja 2008 r. przed Notariuszem w Kancelarii Notarialnej, Wnioskodawca nabył własność nieruchomości rolnych, o obszarze 1,6311 ha, oznaczoną numerami działek 11 i 44/2 oraz nieruchomości rolnej położnej we wsi, w gminie i powiecie, o obszarze 0,39 ha, oznaczoną numerem działki 11/1. Działki te zostały Wnioskodawcy darowane przez rodziców.
 
    W dniu 2 czerwca 2009 r. Starosta wydał decyzję Nr o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych w postaci sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej wraz z odgałęzieniami, w ramach pasów drogowych, w rejonie ujęcia wody wraz z instalacją elektryczną pompowni ścieków, m.in. na działce nr 44/2.
 
    W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego działka oznaczona nr 44/2 uległa podziałowi na działki oznaczone nr 44/5, 44/6, 44/7.
 
    W dniu 29 grudnia 2011 r., Wnioskodawca zawarł przed Notariuszem w Kancelarii Notarialnej umowę zamiany nieruchomości (Nr Rep.) z Gminą Miasto. Na podstawie przedmiotowej umowy, własność działek gruntu 44/5, 44/6, 44/7 Wnioskodawca przeniósł na rzecz Gminy Miasto. W zamian za przeniesienie własności wyżej wymienionych nieruchomości otrzymał własność należącej do Gminy Miasto nieruchomości, oznaczonej działką gruntu nr 34/6. W związku z tym, że działka 44/6 w wyniku podziału stała się drogą publiczną i z mocy samego prawa jej własność przeszła na Gminę Miasto, w dniu 16 lutego 2012 r. na podstawie aktu notarialnego zawartego przed Notariuszem w Kancelarii Notarialnej, dokonano sprostowania umowy zamiany z dnia 29 grudnia 2011 r. (Nr Rep.) w ten sposób, że Wnioskodawca przeniósł na rzecz Gminy Miasto własność działek oznaczonych nr 44/5 i 44/7, a w zamian za to uzyskał własność działki gruntu nr 34/6. Wartość działek oznaczonych nr 44/5, 4/6, 44/7 określono na kwotę 84.146,00 zł, a wartość działki oznaczonej nr 34/6 określono na kwotę 83.237,00 zł. W związku z powyższym Gmina Miasto zobowiązała się uiścić na rzecz Wnioskodawcy dodatkowo różnicę w wartości nieruchomości w wysokości 909,00 zł.

    Od ww. transakcji Wnioskodawca uiścił podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
    W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:
 
    Umowę zamiany niezabudowanych działek nr 44/5, 44/6 i 44/7 (przed podziałem działka oznaczona nr 44/2) na działkę 34/6 z dnia 29 grudnia 2011 r. (Nr Rep), zawarto w związku z realizacją celu publicznego polegającego budowie sieci sanitarnej i deszczowej, wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ramach pasów drogowych w rejonach ujęcia wody wraz instalacją elektryczną pompowni ścieków, tj. w oparcie o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - art. 114 ust. 1 i ust. 2.
    Wnioskodawca uzyska przychód na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
    Wnioskodawca nabył własność działki 44/2 (podział na działki 44/5, 44/6 i 44/7 zatwierdzony decyzją Prezydenta Miast z dnia 24 listopada 2011 r., Nr. w dniu 20 maja 2008 r. na podstawie umowy darowizny zawartej przed Notariuszem w .Nr Rep, a więc 2 lata i 6 miesięcy przed zawarciem umowy zamiany. Darczyńcami byli rodzice Wnioskodawcy.
    Wnioskodawca nabył działkę 44/2 (uległa podziałowi na działki 44/5, 44/6 i 44/7) w dniu 20 maja 2008 r. na podstawie umowy darowizny zawartej przed Notariuszem, Rep. Umowa darowizny miała nieodpłatny charakter i cena nie stanowiła elementu tej umowy.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 
    Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu otrzymania na skutek wywłaszczenia nieruchomości zamiennej i dopłaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też korzysta ze zwolnienia od tegoż podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
    Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 
    Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany przez Niego przychód korzysta ze zwolnienia podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z niżej wymienionych względów.
 
    Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem tym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
 
    Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest co do zasady odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Przy czym przyjmuje się, że w pojęciu odpłatnego zbycia nieruchomości mieści się również umowa zamiany nieruchomości.
 
    Na podstawie art. 603 Kodeksu cywilnego, przez umowę zamiany rozumie się przeniesienie na drugą stronę własności rzeczy w zamian za zobowiązanie przeniesienia własności innej rzeczy. Powyższa definicja czyni zresztą umowę zamiany zbliżoną w swej konstrukcji do umowy sprzedaży. Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany.
 
    Tymczasem zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.
 
    Zatem zwolnienie w przewidzianym wyżej przepisie, nie będzie przysługiwało jeżeli łącznie spełnione zostaną dwie przesłanki. Po pierwsze, nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem. Po drugie, cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia. O ile w przedmiotowej sprawie podatnik nabył nieruchomość w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego i jej odpłatnym zbyciem o tyle nie istnieje w przedmiotowej sprawie cena nabycia nieruchomości przez Wnioskodawcę od swoich rodziców. Stosownie bowiem do art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obradowego kosztem swojego majątku. Skoro zatem, przy nabyciu w drodze darowizny, z uwagi na jej nieodpłatny charakter cena nie stanowi elementu tej umowy nie będzie spełniony drugi warunek wyłączający zastosowanie przedmiotowego zwolnienia.
 
    W związku z powyższym, przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, podobnie jak dopłata różnicy w wartości nieruchomości będących przedmiotem zamiany.
 
    Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że skoro umowa zamiany i sprzedaży są umowami w dużej mierze zbliżonymi w swej konstrukcji to powyższy stan faktyczny należy również rozważać na gruncie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego brzmieniem wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego pod warunkiem, że w związku z tą sprzedażą nie utraciły rolnego charakteru. Należy zwrócić uwagę, że działki będące przedmiotem opisanych wyżej transakcji miały charakter rolny. Wnioskodawcy nie jest natomiast wiadome, aby działka 42/2 w wyniku zamiany utraciła rolny charakter.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
 
    Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
 
    Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:
    - nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
    - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
    - prawa wieczystego użytkowania gruntów,

    - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
 
    Użyte w cytowanym przepisie „odpłatne zbycie” oznacza przeniesienie prawa własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Aby dana czynność miała charakter odpłatnej nie musi jej jednak towarzyszyć świadczenie pieniężne i przepływ gotówkowy.
 
    Forma bezpośredniej wymiany towarów, jaką jest uregulowana w art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) umowa zamiany, w wyniku której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy, również stanowi odpłatne zbycie rzeczy. Ekwiwalentem w tym wypadku jest inna rzecz lub rzecz i kwota pieniężna, a nie wyłącznie wartości pieniężne. Innym argumentem przemawiającym za tym, iż umowa zamiany to odpłatna czynność prawna jest art. 604 Kodeksu cywilnego, w którym ustawodawca do umowy zamiany nakazuje stosować przepisy dotyczące sprzedaży. Fakt ten ukazuje liczne podobieństwa między wskazanymi umowami, ograniczając różnicę między nimi jedynie do formy zapłaty, którą w przypadku umowy sprzedaży stanowi wartość pieniężna, a w przypadku umowy zamiany - inna rzecz.
 
    Wobec powyższego zamiana nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zamiana ta ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.
 
    Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia ww. nieruchomości i praw decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment ich nabycia.
 
    Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie umowy darowizny zawartej w dniu 20 maja 2008 r. Wnioskodawca nabył m. in. własność nieruchomości rolnych, o obszarze 1,6311 ha, oznaczoną numerami działek 11 i 44/2.
 
    Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.
 
    Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.
 
    Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego, bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.
 
    Z pierwszego zdania zacytowanego przepisu wynika, że podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z tego zwolnienia jest, aby przychód był uzyskany:
    - z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, lub
    - z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, lub
    - z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.
 
    Natomiast w zdaniu drugim ww. przepisu zostały zawarte warunki dodatkowe - przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
    - nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,
    - cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.
 
    W przypadku, gdy spełniony będzie tylko jeden ze wskazanych w przepisie warunków albo, gdy żaden z nich nie zostanie spełniony, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.
 
    Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odwołuje się do instytucji regulowanych przez ustawę o gospodarce nieruchomościami z uwagi na towarzyszący im charakter przymusu ze strony organów administracji dotyczący pozbawienia prawa własności dotychczasowego właściciela.
 
    Stosownie do treści art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), celem publicznym w rozumieniu ustawy jest m.in. wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.
 
    Zgodnie z art. 112 ust. 2 ww. ustawy, wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy (art. 112 ust. 3 ww. ustawy).
 
    Natomiast w myśl art. 114 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3, należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy praw określonych w art. 112 ust. 3, przeprowadzonymi między starostą, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W trakcie prowadzenia rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna.
 
    Z powyższego wynika zatem, że na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami również jest możliwe odpłatne zbycie nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej, jednakże aktywność w tej kwestii leży po stronie organu, gdyż to on jest zobligowany do przeprowadzenia rokowań zanim dokona przymusowego wywłaszczenia. Rokowania celem zawarcia umowy odpłatnego zbycia są prowadzone przed podjęciem decyzji o wywłaszczeniu, a taka decyzja należy do organu. W razie wywłaszczenia organ wypłaca natomiast odszkodowanie za przymusowe pozbawienie prawa własności do nieruchomości.
 
    Zgodnie natomiast z art. 36 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy:
    - odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
    - wykupienia nieruchomości lub jej części.
 
    Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają (ust. 2).
 
    Z opisu stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, iż Wnioskodawca na podstawie umowy darowizny nabył w 2008 r. od swoich rodziców m. in. nieruchomość rolną, o obszarze 1,6311 ha, oznaczoną numerami działek 11 i 44/2.
 
    W dniu 2 czerwca 2009 r. Starosta wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych w postaci sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ramach pasów drogowych w rejonie ujęcia wody wraz z instalacją elektryczną pompowni ścieków m.in. na działce nr 44/2. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego działka oznaczona nr 44/2 uległa podziałowi na działki oznaczone nr 44/5, 44/6, 44/7. W dniu 29 grudnia 2011 r. Wnioskodawca zawarł umowę zamiany nieruchomości z Gminą. Na podstawie przedmiotowej umowy własność należących do Wnioskodawcy działek gruntu 44/5, 44/6, 44/7 została przeniesiona na rzecz Gminy. W zamian za przeniesienie własności wyżej wymienionych nieruchomości Wnioskodawca otrzymał własność należącej do Gminy nieruchomości oznaczonej działką gruntu nr 34/6. Ww. umowę zamiany zawarto w związku z realizacją celu publicznego, tj. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - art. 114 ust. 1 i ust. 2. W związku z tym, że działka 44/6 w wyniku podziału stała się drogą publiczną i z mocy samego prawa jej własność przeszła na Gminę, w dniu 16 lutego 2012 r. na podstawie aktu notarialnego dokonano sprostowania umowy zamiany z dnia 29 grudnia 2011 r. w ten sposób, że Wnioskodawca przeniósł na rzecz Gminy własność działek oznaczonych nr 44/5 i 44/7, a w zamian za to uzyskał własność działki gruntu nr 34/6. Wartość działek oznaczonych nr 44/5, 44/6, 44/7 określono na kwotę 84.146,00 zł a wartość działki oznaczonej nr 34/6 oznaczono na kwotę 83.237,00 zł. W związku z powyższym Gmina zobowiązała się uiścić na rzecz Wnioskodawcy dodatkowo różnicę w wartości nieruchomości w wysokości 909,00 zł. Wnioskodawca wskazał również, że uzyskał przychód na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
 
    W przedmiotowej sprawie sprostowanie umowy zamiany, na podstawie którego Wnioskodawca otrzymał dopłatę stanowiącą różnicę wartości zamienianych z Gminą nieruchomości, nie ma wpływu na datę nabycia zamienianej nieruchomości.
 
    W analizowanym stanie faktycznym umowa zamiany nieruchomości, została zawarta na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odpłatne zbycie na rzecz Gminy w drodze zamiany nastąpiło po upływie 2 lat od nabycia tej nieruchomości. Zatem, pierwsza z przesłanek wyłączających zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wystąpiła. Ponadto, przedmiotowa nieruchomość została nabyta w drodze darowizny, co nie pozwala na ustalenie ceny jej nabycia. Skoro więc, brak jest ceny przy nabyciu w drodze darowizny, to nie został spełniony również drugi warunek wyłączający przedmiotowe zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
    Mając na uwadze powyższe w świetle obowiązujących przepisów prawa, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż przychód z odpłatnego zbycia otrzymanej w drodze darowizny nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie obejmujący również kwotę otrzymanej dopłaty z tytułu różnicy w wartości zamienianych nieruchomości, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć jednak należy, iż przedstawiając własne stanowisko w sprawie, w odniesieniu do informacji zawartych w uzupełnieniu opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca wskazał, iż został spełniony jeden z warunków wyłączających zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, tj. „podatnik nabył nieruchomość w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego i jej odpłatnym zbyciem”. W ocenie tut organu, nie zostały spełnione obie przesłanki wykluczające powołane wyżej zwolnienie.
 
    Wskazać również należy, że z uwagi na fakt, iż przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.
 
    Końcowo organ podatkowy zauważa, że wydając interpretacje w trybie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego. Organ podatkowy wydając indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.
 
    Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama