Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2012 r.,
sygnatura IPPB1/415-1255/12-3/IF

    Wniesienie przez Wnioskodawcę aportem akcji w polskich spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych a także akcji w spółkach kapitałowych mających siedzibę poza granicami Polski, jest czynnością neutralną podatkowo.

    Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25.09.2012 r. (data wpływu 01.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Cypru- jest prawidłowe.

Uzasadnienie

    W dniu 01.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Cypru.
 
    W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.
 
    Wnioskodawca jest obywatelem Polski, mającym miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce tzn. podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (zwany w dalszej części „Wnioskodawcą”) i planuje rozpocząć działalność inwestycyjną za pośrednictwem spółki osobowej z siedzibą na Cyprze (zwanej dalej „Spółką”). W tym celu planuje wnieść do Spółki, posiadane przez siebie akcje w polskich spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz udziały w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością a także akcje i udziały w spółkach kapitałowych mających siedzibę poza granicami Polski (zwane w dalszej części łącznie „Akcjami”).
 
    Forma prawna Spółki będzie odpowiadała polskiej spółki komandytowej, Wnioskodawca będzie wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności i uprawnieniach zarządczych (jego funkcja będzie odpowiadać funkcji komandytariusza w polskiej spółce komandytowej). Wnioskodawca będzie uprawniony do udziału w zysku Spółki. Wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania Spółki i zarządzającym Spółką będzie spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze. Spółka, podobnie jak polskie spółki osobowe - nie jest na Cyprze podatnikiem podatku dochodowego.
 
    Przedmiotem działalności Spółki będzie m.in. inwestowanie w akcje i udziały spółek kapitałowych mających siedzibę w Polsce jak i innych krajach niż Polska oraz w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz inwestycyjny z siedzibą na Cyprze (zwany dalej „Funduszem”). W związku z tym nie jest wykluczone, że Spółka wniesie Akcje do Funduszu, obejmując w zamian emitowane przez niego certyfikaty. Poza tym Spółka będzie prowadzić także inną działalność o charakterze usługowym. Bez względu jednak na przedmiot działalności, będzie ona prowadzona wyłącznie na terytorium Cypru. Spółka będzie posiadać na Cyprze biuro, przez które będzie prowadzić działalność. Spółka będzie posiadać cypryjski rachunek bankowy, a jej księgi będą prowadzone na Cyprze. Spółka będzie zarejestrowana w cypryjskim rejestrze spółek oraz będzie zarządzana z terytorium Cypru (przez spółkę kapitałową). W przypadku świadczenia przez Spółkę usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Spółka zostanie zarejestrowana na Cyprze jako podatnik tego podatku.
 
    Z tytułu prowadzonej działalności, w tym uczestnictwa w Funduszu i posiadania jego certyfikatów, Spółka może otrzymywać dochody m.in. w postaci uzyskanego i wypłaconego przez Fundusz zysku lub w postaci wynagrodzenia za umarzane certyfikaty. Spółka również może otrzymywać dochody m.in. w postaci uzyskanych przez nią dywidend z tytułu uczestnictwa w zyskach innych osób prawnych a także dochody z tytułu zbycia posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji innych spółek kapitałowych. Następnie dochody te mogą być wypłacone do wspólników Spółki, w tym do Wnioskodawcy. Poza uczestnictwem w Spółce, Wnioskodawca nie planuje prowadzić innej działalności gospodarczej na Cyprze.
 
    Nie jest wykluczone, iż po uzyskaniu założonych wyników, Spółka zostanie zlikwidowana. W takiej sytuacji majątek posiadany przez Spółkę zostanie przeniesiony na rzecz jej wspólników (w tym na rzecz Wnioskodawcy). Mając na uwadze charakter działalności Spółki prawdopodobne jest, iż w chwili jej likwidacji majątek Spółki stanowić będą głównie papiery wartościowe, Akcje, instrumenty finansowe, inne prawa majątkowe, gotówka, inne rzeczowe składniki majątkowe.
 
    W związku z powyższym zadano następujące pytania.
    Czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność za pośrednictwem Spółki oznacza, iż stanowi ona „zakład” w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (zwanej dalej UPO), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone do Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i są jedynie zwolnione z opodatkowania w Polsce)...
    Czy dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacane Wnioskodawcy podlegają wyłącznie opodatkowaniu na Cyprze zaś w Polsce te dochody są całkowicie zwolnione od opodatkowania...
    Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Akcji do Spółki powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanego dalej „PIT”)...
    Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki podlega opodatkowaniu w Polsce...
 
    Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 3. W zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1,2 i 4 wydane zostaną odrębne interpretacje indywidualne.
 
    Zdaniem Wnioskodawcy,
 
    Ad. 3
 
    Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującym od 1.01.2011 r. art. 21 ust.1 pkt 50b ustawy PIT, zwolnione są z opodatkowania PIT są przychody z tytułu wniesienia własności składników majątku do będących przedmiotem wkładu niepieniężnego, wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Regulacja ta:
    - potwierdza pośrednio, iż w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej powstaje po stronie podmiotu wnoszącego wkład przychód podlegający opodatkowaniu PIT (gdyby taki przychód nie powstał, nie mógłby być przedmiotem zwolnienia) oraz że
    - wniesienie aportu do spółki osobowej nie spowoduje po stronie podmiotu wnoszącego wkład niepieniężny obowiązku zapłaty - ze względu na przewidziane zwolnienia z opodatkowania PIT.
 
    Należy przy tym zauważyć, iż ustawa PIT nie różnicuje skutków podatkowych w takiej sytuacji w zależności od miejsca siedziby spółki osobowej. Dla zastosowania zwolnienia wymagane jest jedynie, by spółka osobowa nie była podatnikiem podatku dochodowego (zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy PIT- przez spółkę niebędącą osobą prawną rozumie się spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego).
 
    Wnioski zaprezentowane powyżej, potwierdzono również w interpretacjach wydanych w 2011 r. przez organy podatkowe. Tytułem przykładu można wskazać na interpretacje wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 23.02.2011 r., w której to potwierdzono, iż „wniesienie do spółki komandytowej aportu w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały w tej spółce stanowi ich odpłatne zbycie i spowoduje powstanie przychodu jednakże zwolnionego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 50b cytowanej ustawy”.
 
    Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż wniesienie przez Wnioskodawcę Akcji do Spółki będzie podlegać opodatkowaniu PIT, a jednocześnie będzie z niego zwolniony pod warunkiem, iż Spółka nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Cyprze.
 
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
 
    Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
 
    Wskazany wyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).
 
    Stosownie do art. 13 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523) zwanej dalej umową, zyski, osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowanie w tym drugim Państwie.
 
    Natomiast zyski z przeniesienia tytułu własności majątku inne niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 4 cyt. ustawy).
 
    Powyższe oznacza, iż w zależności od przedmiotu wkładu wniesionego do wskazanej we wniosku Spółki, czynność ta może podlegać opodatkowaniu na Cyprze lub w Polsce. Jeżeli czynność ta, z uwagi na przedmiot wkładu, podlega opodatkowaniu na Cyprze, zgodnie z obowiązującym na terytorium tego kraju ustawodawstwem podatkowym, to zauważyć należy, iż w zakresie tym Dyrektor Izby Skarbowej działający w imieniu Ministra Finansów, nie jest uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej. Jeżeli natomiast, ww. czynność z uwagi na przedmiot wkładu niepieniężnego podlega opodatkowaniu w Polsce, to zauważyć należy, iż skutki opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego rozpatrywać należy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
    Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i zamierza rozpocząć na Cyprze działalność inwestycyjną poprzez cypryjską spółkę osobową, której forma prawna będzie odpowiadała polskiej spółce komandytowej. Wnioskodawca planuje wnieść do spółki osobowej posiadane przez siebie akcje w polskich spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz udziały w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością a także akcje i udziały w spółkach kapitałowych mających siedzibę poza granicami Polski.
 
    Tym samym, wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego spowoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu, na spółkę, w zamian za udział kapitałowy. Należy jednak wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. One zaś, mimo że istotnie posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia, bowiem wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki.
 
    Aby zaś mówić o sytuacji „odpłatnego zbycia”, w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo.
 
    Należy przy tym wskazać, że od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b, którym ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej.
 
    Stosownie bowiem do tego przepisu wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.
 
    Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.
 
    W związku z powyższym, wniesienie przez Wnioskodawcę aportem akcji w polskich spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych a także akcji w spółkach kapitałowych mających siedzibę poza granicami Polski, jest czynnością neutralną podatkowo.
 
    Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
 
    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
 
    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama